Dunántúli Napló, 1951. május (8. évfolyam, 101-124. szám)

1951-05-03 / 101. szám

DUNÁNTÚLI VILÁG PROLET.ÁRJAI EGYESÜLJETEK,! A MAI SZÁMBAN: A magyar irodalom feladatai (2.. o.) — A koreai nép­hadsereg főparancsnokságának április 29—30-i és má­jas 1-i hadijelentései. (2. o.) — Nagyszabású májas 1-i katonai díszszemle és felvonulás Moszkvában. — Vasziljevszktj marsall beszéde a Vörös-téren. (3. o.) Átadták az élüzem jelvényt a nagymányokí bányászok­nak. (4. o.) — Jutalmat kapnak a tejbegyiijtési ver­senyben kitüntetettek. (4. o.) AI M D P BARANYÁM EGYE I PÄ RTBI Z O TT ÁG AN AK LAPJ A Vili. ÉVFOLYAM. 101. SZÁM ARA SO FILLER CSÜTÖRTÖK, 1951 MÁJUS ! ötvenezer pécsi dolgozó Korcos május elsejei tüntetése a béke megvédése mellett 1951 május elseje. Történelmi nap ez a történelmi május elsejék sorában. A legyőzhetetlen béketábor harcos seregszemléje volt ez a nap. Sztálin elvtárs szavait hirdették a feliratok: „A béke fennmarad és tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette.“ Ezt hirdették azok a táblák is, melyeken más volt a szöveg, est hirdették a vörös és nemzetiszínü lobogók, mert ennek a gondolatnak a jegyében tüntettek száz- és százmilliók a nemzetközi proletariátus hatalmas ünnepén a béke ügye mellett. Ezen a napon az imperialisták lába alatt megremegett a föld, megismerhették teljes nagyságában a bé­ketábor erejét. Milliók lépte alatt döngölt a föld. Megkezdődött a felvonulás a világ szívében, Moszkvában, a Vörös-téren és a lépteikkel együtt léptei: Paris dolgozói, Szófia lakói, Peking felszabadult milliói. A Földet át­fogó végtelen menetben sok kilométer hosszú volt a felvonuló pécsi ötvenezernek sora. Zeneszóra, zászlódtszben ébredt a város. Mindenki először az időjárást kémlelte és nagy volt az öröm, hogy ragyogó napsütéssel kezdődik május elseje. Megindullak a város minden részé­ből a felvonuló csoportok, zenekar­ral az ólen, vagy énekszó mellett, ■ÉV gyülekeztek a felvonulásira. Az ünnepi díszbe öltözött Szé- chenvi-téren és a felvonulás út­vonalán hatalmas tömeg várako­zott már jóval tiz óra előtt. A Széc'nenyi-téren felállított tribünön ott volt Prieszol József elvtárs, a Központi Vezetőség tagja, a köz­lekedési miniszter első helyettese, ott voltak a Megyei Pártbizottság és a megyei tanács tagjai és a bá­nyák, üzemek legjobb dolgozói. Tíz óra van. Betölti á teret a hang­szórók hangja: „Éljen május 1 — a munkásosztály, a bókéért harcoló népek nemzetközi seregszemléje!'1 Élen a bányászok jönnek Megkezdődött a felvonulás. Zászló- erdő közeledik a Bem-utcán, Jönnek a vasasi bányászok, akik jő munkájukkal elérték azt, hogy Petőfi-akna második lett a nagy­üzemi szénbányászatban. Lászlókat, képeket hoznak: Sztálin, Lenin és Rákosi elvtársak képét tart­ják magasba a bányászok és bányász­asszonyok, de ott jönnek apró zász­lókkal a bányászgyermekek is, úttö­rők is, piros és kék nyakkendőkkel. A hangszórók az élenjáró vasasi bá­nyászok eredményeit ismertetik, min­den név után felzúg a taps. „ .. .El­ter Aladár Petőfi-akna egyik legjobb vájárja 148 százalékos tervteljesítés- se! köszönti május elsejét..." A bányászzenekar pattogó indulója mellett érnek a térre a mecsekszabol- csiak, majd a pécsbányatelepiek, a széncsata hősei. Felemelt ököllel, mo­solygós arccal jönnek a ragyogó má­jusi menetben. A nép hadserege együtt vonul fel a néppel Örök változás, ez a felvonulás, mint. ha csak valamilyen gyönyörű, színes­eimet mutatnának be. Itt egy kis Éy«meket emelnek magasba, a jövő bányászát, büszkén mutatja a vájár slvtárs szőke fiát. Mindenütt honvé­dek mennek a sorokban, közülük nem ®gy maga is a bányában dolgozott, Mielőtt magára öltötte volna az *áyenruhát. A nép hadserege együtt vonul lel magával a néppel. Míg az elnyo­más idején katonaságot állítottak szembe a májusi tüntetőkkel addig ma közösen markolja a vörös, zász­lót munkás és katona. Most bányászsportolók jönnek, az­után ismét bányászok, bányászasszo- uyok, gyermekkocsit lóinak, kerék­párra ültetett gyermekeket hoznál/és mindenütt nagy képek hullámoznak. Sztálin, Lenin, Rákosi elvtársak és a nemzetközi munkásmozgalom nagyjai­nak képei, Mao Ce-Tung, Kim Ir- Szen, Thorez, Togliatti arcképei, míg másutt Farkas, Gerő elvtársak képét tartják a felvonulók. Ketten együtt hozzák a Pártkon- Jrcsszus színes plakátját, majd felira­tot „Éljen Rákosi Mátyás elvtárs, né­pünk szeretett vezére“. A pécsújhegyiek sorét a kultúrcso- Port népi ruhás tagjai nyitják meg, azután egyenruhás szabadságharcosok jönnek, lépésük erőt, biztonságot su­gároz. Ezután sorra jönnek az üzemek, a vasút dolgozói. Zúg az „Éljen a Parii Éljen Rákosii“ Az építőninnkások ér­keznek már a <érre: „Megvédjük a bé­kéi!“ Hangzik a kiállás. A Pécsi Ter­vező Iroda dolgozni fehér köpenyben, mérőeszközökkel és az általuk terve *ett, azóta már elkészült meszest bú- ny.ászházak modelljével vonulnak fel. á Pécsi Bőrgyár dolgozóinak sorál munkaruha*, húsolószcrszániokkn! fel­vonulók nyílják meg. A kullúrcsoporl láncosai vígan járják a népi láncol, mig a gyár elvonul mellettük. Népimet- seregünk katonái itt is kart karba ölt- 'e vonulnak a dolgozókkal. „Vesszen Tito!" hozzák a feliratú! a Pécsi Poreellángyáriak, de ezt hírde'i a Baranyamegvel Téglagyárak dolgo­zóinak 'táblája is, ezl hirdeti még sok sok felirat és az az elszántság,'ahogy ezrek kiállják: „Megvédjtik a békét!“ A sportolók színes, ötletes sorát a Honvéd Zrínyi SE nyitja meg: „Erőt egészséget!1 kiállják a sportolók és sugárzik róluk az crö, az egészség. A Postások hatalmas MHK jelvényt hoznak, mások pedig sporteszközökkel vonulnak fel. Száz és száz repülő úszik az utca fe­lett, modellező fiatalok hozzák Őket nagy büszkén. Az ultörők zenekara után végelátha­tatlan sorokban jött az ifjúság. Kezdve, n legkisebb rolleres felvonulókon. Ki­fogyhatatlan a menet ötletekben. Szí­nes karikák, vörös csillagok, virággal integető csoportok váltogatják egy­mást. Úttörő kislányok vígan körültán­colnak egy forgó májasfái, majd ke­rékpárosok jönnek. „Hurrá! Hurrái“ tölti be a teret a Hálálok kiáltása. Az egyetemek, főisko­lák tanulói vonulnak el, majdaíechni- kumok, gimnáziumok jönnek. Uj egyenruhában, boldogan vonul­nak fel a közeljövő szakmunkásai, az ötéves terv niunkaerötartalékai. Az egykor rongyos kisinasai helyeit a ma felszabadult, megbecsüli ipari tanulói menteinek. Éljen a Pari, éljen Rákost elvtársi Azután újból a gyárak, pártiskolák, hivalalok, vállalatok dolgozói jönnek és a területi pártszervezet tagjai vo­nulnak fel. mar háromnegyed t Íren - keUö van, de még nem 'látni a végét az áradó menetnek, de még nem fogy­nak ki a táblák: ,',Megvédjek a békét!11, nem fogynak ki a lengő zászlók és egyre zúg az „Éljen a Párt! Éljen Rá­kosi!“ Szinte minden csoport hozza a feliratot: Éljen a Szovjetunió! Éljen a béketábor nagy vezére, Sztálin!“ Az MSZT szervezetek felvonulásit orosz népi ruhában öltötzött lányok nyitják meg. Kifogyhatatlan ötletekben ez a hatalmas tüntetés a béke mellet' Ipari felvonulás zárja le a hatalmas béketüntetést Már órák teltek el a felvonulás kéz. de'.e óla, már ötvenezer ember haladt át ezen a téren, amikor megkezdődik az ipari felvonulás. Motorosok nyitják meg a Sort, majd a bányák következ­nek. Teherautókon szemléletesen bemu­tatják a bányászok fejtési cs újra­nyitna! munkáját. A Pécsi Magas­építés! Vállalat teherautóján igen ötletesen bemutatják a szovjet gyors, falazás! módszert, a nagyszerű szov­jet Mnkraimen kő-módszert. mig a k öve tik ez ő teherautó egy szovjet transzportőrt hoz, ezután erdökilenne- 1Ö szovjet gépeket és szovjet vontató’, mutattak be. Az ipari felvonulás min­den kocsija ölleles és érdekes volt. Végül a Kertészeti Vállalat felvirágo. zolt kocsija kanyarodott a dísztribün elé és szórla a nézők közé a virágot. Felejthetetlen volt ez a hatalmas fel­vonulás, ez a hatalmas lünle’.és a béke megvédése mellett. A Balokány-ligclbcn késő éjsznkáig szórakoztak a dolgozók Sűrű rajokban men'tek dolgozóink már délután 1 órakor a Balokány-liget felé. A villamosokon csünglek az em­berek, mindannyian igyekeztek a ligel árnyas fái közé, A padokon vidám lx1. szélgetés folyt, a ló körül is sokan sé­táltak. Zenéiül volt hangos a körhinták környéke. Felnőtt és fiatal igyekezett egyforma igyekezettel, hogy mielőbb a körhintára, kerüljön. A biiffék körül tömeg volt. Hango­sak voltak a céllövíisálrak is, egy-egy jó találat után nagyot puffant a fi­gura, amit eltaláltak. Három óra tájban mege-Ievenede!I a színpad környéke is, ahol a különbö­ző iskolák úttörői léptek fel, hogy szép táncokkal és énekszámokkal szó­rakoztassák a közönséget. Nagy tet­széssel fogadták a dolgozók a Pécsttj- hegy ének- és tünetcsoportjának szerep, léséi. Az úttörők közül kiemelkedett Filó Erika és Koller Mária páros orosz tánca. A SZOT lánczenekara vaku: játszott és szórakozlalla a hallgatósá­got. déglő asztalainál vidám dolgozók szó­rakoztak, nóláztak, de mégis legna­gyobb közönsége a kultúrcsoportok be. mutatójának volt. A pécsbányatelepi bányászzenekar bevezető számai után a kultúrVerseny ben igen jó helyezést elért bányatelepi énekkar énekelt. Messzire szálltak a szovjet és magyar dalok, mozgalmi in­dulók. A bányászkórus az első ének­számot. a Bányászok dalát Sudár Fe­renc szlahánovista bányásznak aján­lotta, kifejezve, hogy nálunk munkájuk után becsülik meg az embereket, be­bizonyítva, hogy mennyire megbecsü­lik az élenjáró dolgozókat. De küldtek még dal! Búzás Rezsőnek és számos más élenjáró bányásznak is. A pécs- bánya'te'lcpiek táívccsoportja gyönyörű szovjet láncokkal szerepelt, az erzsé- beltelepiek pedig magyar láncokkal szórakoztatták a május elsejét ünnep, lő közönséget A Lcőwey Klára gim­názium tánccsoportja szinpompas orosz viseletben táncolta orosz népi láncát. Nagy siker! aratott a rendőrség szín- játszó csoportja színdarabjával, mely. ben a klerikális reakció ármánykodá. sát. leplezte le. A Pécsi Nemzett Szín. ház művészei zárták le az értékes kul- 'túrmüsiort, vidám jelenetekkel szóra­koztatva az összegyűltöket, akik a kul­túrműsor befejezte után még hosszú ideig vidám tánccal, dallal ünnepelték ntájns elsejét. * Május elsejének napját a pécsi Nemzeti Színház is díszbemutatóval ünnepelte. Telt ház. lelkes taps köszön, tötte az új realista magyar vígjátékot: a Hatszáz új lakás t. Az ötéves tervben épülő új bánya­városban, Komlón' Lr hatalmas lelke­sedéssel ünnepelték a hetedik szabad május elsejét. A reggeli nap fénye a gyönyörűen feldíszített utcákat és házakat vilá­gította meg. A Bányavidéki Építési Vállalatnál hatalmas ötágú vörös esil lag közepéről nagy példaképeink: Lenin. Sztálin, Rákosi elvtársak ké­pei mosolyogtak a felvonulni készü­lő dolgozókra. Kilenc órakor kezdődött meg a fel­vonulás az ünnepély színhelyére, a sportpályára. A sportpályán a bá­nyászzenekar pattogó indulói fogadták a felvonulókat. Elől az úttörők szí­nes csapata majd az ipari tanulók, vájáriskolások, rendőrség, az MNDSZ, a bányaipari dolgozók, a Bányavidé­ki Építési Vállalat, az Erőmű, a Mély. építő Vállalat dolgozói vonultak lel. Az ünneplő dolgozók piros és nemze­tiszínü zászlókkal a békéért folyta­tott harcukat, a szabad május elsejét hirdető táblákkal, Lenin és Sztálin, Rákosi eivtárs képeivel, az ötéves tervben készülő erőmű és altárp ki­csinyített másával vettek részt a fel­vonuláson. Az ünnepélyt Földesi Herman elv­társ. a Kossuth-aknai pártbizottság titkára nyitotta meg. Utána szavala­tok és a vegyeskar énekszámai hang­zottak el. Az ünnepi beszédet a Ma­gyar Dolgozók Pártja Baranyameqyei Bizottságának küldötte, Talpas had­nagy bajtárs tart.otta. melyben a vi­lág dolgozóinak a békéért, az elnyo­matás és kizsákmányolás elleni har­cáról beszélt. Az ünnepély után az úttörő és DISZ szervezet népi tánccsoportja szerepelt. A baranyai falvak a vetés befejezésével, felvonulással, kultúr műsorral ünnepeltek Később a Zsolnay-gyár énekkara da­lolt. A munkáról, a békéről énekeltek. Számos orosz népdalt is előadtak. A tribünön zsúfoltan álllak a dolgozók, s nagy tapssal jutalmazták a kiemel­kedő számoka'!. Az esti órákban még nagyobb lett a tömeg, állandóan jöt­tek ú jabb és újabb csoportok. A han­gulat a tetőfokára emelkedett. Eslc 7 órától a kivilágított medencében megkezdődött a lánc, ami a késő éj­jeli órákig tarlott. Mindenki jól érezte magát. Minden dolgozó szívében ott él majd soká az emlék, melyet a hetedik szabad május elsején szereztek. Vidám népünnepély a Tettvén • A Telivel is számtalan dolgozó, ke­reste tel május elseje délutánján. A fennsíkon, az árnyas fűk alait már kora délután elhelyezkedtek a dolgo­zók és hallgatták a pécsbányalelepi bányászzenekar műsorai, gyönyörköd­tek a kultúrműsorban. A Télivé' ven­Baranya valamennyi községében a munkás-paraszt szövetség, a békéért folyó küzdelem, jegyében ünnepelték a dolgozók a hetedik szabad május elsejét. Resztvettek a felvonulásokon a „béke tankjai11, a traktorok, a ma­gyar gépgyártás, Új szép alkotásai, az aratógépek, vonlalók, a gépállomá sok többi gépe is- A falvak fiataljai és öregjei, férfiak, nők egyaránt részt vettek az ünnepségeken. A délelőtti felvonuláson éppúgy, mint a délutá­ni sportrendezvényeken vagy az esti kultúrműsoron. Különösen szépen, lelkesen ünne­peltek Lovászhetény dolgozó paraszt­jai. Az ünnepségre a vetés határidő előtti elvégzésével a falu házainak feldíszítésével, jampionos felvonulás­sal készültedé. A szövetkezeti község valamennyi dolgozója őrömmel, bol­dogan várta május elseje napját, hi­szen a pártszervezet ezen a napon avatta fel zászlaját. A zászlóavatá­son a szomszédos falvak küldöttet is megjelentek, hogy résztvegyenck a lováezhetényiek örömünnepében. Az ünnepi beszédet Szikra Sándor elv­társ, a Megyei Pártbizottság titkára mondotta. Személy községben délszláv és ma­gyar dolgozó parasztok együtt ünne­pelték május elsejét. Az iskolában rendezett ünnepélyt követő kultúrmű­sorban vallották egymást a magyar és délszláv nyelvű műsorszámok: da lók, szavalatok. A kultúrműsor után a gyermekeket kocsik vitték a kör­nyező kiserdőbe ahol a falu asszo­nyai megvendégelték őket. A vetés is 90 százalékig készen várta a május elsejét, csak annak a földje vetetlen, aki igaerővel nem rendelkezett. A párttagok Bosnynk elvtárssal, a párt- titkárra! az élükön elhatározták, hogy az ünnepet követő napokban igaerő­vel, géppel és munkával segítik az el. maradottakat. Az újpetrei gépállomás új épületei is készen várták már az ünnep nap­ját. Benne pihentek a város ajándé­kai: a falunak küldött mezőgazdasági gépek. Az újpeirei dolgozók zöld gallyakból font hatalmas dia'dalkapu alatt vonultak fel a gyönyörűen fel­díszített házak között. Nincs egyet­len ház sem a faluban, amelyet ne díszítettek volna fei virággal zöld gallyakkal, nagyjaink képeivel. A sza­badságot ünnepelték az újpetrelek. a békét, a falut mindenben segítő mun­kásosztályunkat és nagy ezövetsége_ sünket, hatalmas barátunkat, a győ­zelmes Szovjetuniót. Ivánbattyánban is gyönyörű május elsejét rendeztek a dolgozók. Az ün­nepségek már hétfón esle megkezdőd tek és vasárnap hajnalra a falu fia­taljai kezét dicsérve, már ott dísze­leglek a több méter magasra felnyúló májusfák a falu legjobbjainak házai- előtt. Az ünnepségre eljöttek a kör­nyező falvak dolgozói is. Eljöttek a kisbudmériak, palkonyaiak, nagybud- mériak, ott voltak a kiskassai dolgo. zók, a klsjakabfülvaiak (minden fel­vonuló férfi gomblyukát vörös tulipán díszítette) a villánykövesdiek, a pó csaiak. A felvonuláson, a délelőtti ün­nepélyen és a délutáni vidám szórako- zásban az egész falu résztvett. A ven­dégközségek dolgozó) is együtt ün. nepeltek, együtt szórakoztak az iván battyániakkal. Sokáig emlékezete-! marad megyénk minden dolgozója számára a hetedik szabad május elseje, hiszen ne.m csak ünnepeltek ezen a napon dolgozóink, hanem keményen elhatározták, hogy még nagyobb elszántsággal, tokozott áldozatvállalással, kemény munkával védik még szép. szabad életünket, hé. kénket. Az flteve* terv várót*» lelkesen köszöntötte május elsejét

Next

/
Oldalképek
Tartalom