Dunántúli Napló, 1950. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1950-10-01 / 229. szám

VILÁG ■ PROLEl ÁRIÁI EGYESÜLJETEK! UNANTULI A MAI SZAMBÁN: Dolgozó parasztságunk a munkásosztály példamutatására lelkesen jegyez békekölcsönt. (2. o.) — Jugoszláviában 10 százalékkal csökkentik a dolgozók kenyéríejadagját. (3. o.) — Testvéri szeretettel várta Ivánbattyán és Ócsárd dolgozi^parasztsága a kárpátukrajnaí magyar kol- hozparasztok küldöttségét. (7. o.) — Meg kell gyorsítani az őszi munkák ütemét. (7. o.) — A megyei tanács ke­reskedelmi osztálya áruforgalmi bizottságot alakított az áru helyes elosztására. (7. o.) ■ .Vl"/A Z';VM, D;T ' BA iÜAUVÁW IECYEI PÄ RTB 1 ZOTT IÁCÁ NA K LAPJA VII. ÉVFOLYAM, 229 SZÁM ARA 50 FILLÉR VASÁRNAP. 1950 OKTÓBER 1 AKI BÉKÉT AKAR, BÉKEKÖLCSÖNT JEGYEZ i) Három nappal ezelőtt jelent meg népköztársaságunk kormányának felhívása: hazánk minden hü fia, városban és falun egyaránt béke­kölcsön jegyzéssel szolgálja a béke, a haladás ügyét, boldog, erős füg­getlen házán« jövőjét. Kormányunk Íe.hívasa lelkes visszhangra talált tz egész országban és nem utolsó sorban megyénkben is. Büszkék vö­lgyünk arra, hogy Baranya megye a megyék versenyében az elsők kö­zött va.nl Itt a határmentén, a há­túra készülő imperialista kalan- i dorok szomszédságában, különösen . i ontos, hogy megmutassuk dolgo- ■> „o népünk politikai érettségét, tej- *"■[ ’ t öntudatát, szilárd egységét. :: gyák tudomásul a koreai nép és i4 % jugoszláv dolgozók gyilkosai, oils ;gy itt Baranyában a béketábor taniarcosai élnek, elszánt, áldozat- n kész hazafiak, akik mélységesen .szeretik népi demokratikus orszá­gukat. Azt az országot, amely az övék és amely soha többé nem lesz a nagybirtokosok és nagytőkések rablótanyája, soha többé nem lesz az imperialisták rabláncára fűzött gyarmati Ezt bizonyította be beszédes tet­tekkel megyénk népe a kormány felhívását követő három napon. B rövid idő alatt a békekölcsön-jegy­zésben túlszárnyaltuk azt < összeget, amennyit tavaly a tgrvkplcsön-jegyzésnél két hét folyamán értünk el. Az elkö­vetkező napokon tovább törünk «lőre, új és új sikereket vívunk ki. Megyénk minden egyes do.gozójá- ttak elhatározott szándéka, hogy az élen járóktól nem szakadunk le, megőrizzük az elsőknek kijáró megbecsülést! Eddigi sikereinket mindenck- «íőtt munkásosztályunk hazafias helytállásának köszönhetjük. Mun­kásosztályunk ismét bebizonyította, hogy méltán vezetője egész ué- Winknok. Forradalmi öntudatban, áldozatkézíégben példát mutat, hámilyen harci feladatról van szó, ...) rá mindenkor bizton számíthatunk, s Az elmúlt néhány nap alatt a fej­ér . t karc új hősei születtek közöttük, a. • ök, akik leküzdötték nemcsak y* llcttség rágalmait, de leküzdöt- »,'■ saját magukban az önzést, a Í ucibösséget. azokat a hitvány •' ajdonságokat is, amelyeket a ’ ’.pdalizmus nevelt beléjük, Hadd i-it nlítsük meg közülük korái Jó- *a \ „séf latván-aknai vájárt, aki 2.000, ríj lun József Ferenc-aknai vájárt, is ' Jó ugyancsak 2.000 forintot jegy- I jett De nem kisebb értékű Schmidt Józsefné, Zsolnay-gyári hadiözvegy áldozatkészsége • sem, iki 400 forint fizetés mellett 800 forintot adott kő.csőn államának. Klézli Lajos Sopiana-gyári öntödei munkás 500 forint fizetéssel 1400 forintot jegyzett, Ambrus Teréz, a komlói Magasépítés dolgozója 600 forint fizetéssel 1.200 forintot »dott a béke erősítésére. Mohácsi ’atyán Zsolnay-gyári munkás 6 gyermek aPÍa. 400 forint fizetése ’hellett 600 forintot jegvzett. Ki Jüdná felsorolni a munkásosztály ®őseit, a Példamutató hazafiak gorát. Egyetlen szám is "Cllöen, meggyőzően mutatja mun­kásaink, bányászaink nagyszerű helytállását: az eddig lejegyzett *3 mii'iának több mint 70 száza­lékát ők adták. . A kiemelkedő eredmények mól­ját van moí tennivaló üzemeink­ben. városainkban a munkásosz- *41v sorai közé belészkelödött és ^t>p ezért vészedé mes ellenség a jobboldali szociáldemokraták rá­jhlmaikkal befolyásuk alá akarják terPeni a munkások öntuditla hőbb megtéveszthető részét. Egy követ fújnak velük a volt gyár- tu.ajdonosok, horthysta tisztek, akik most sokhelyt munkásnak ál­cázva végzik romboló munkájukat. A Bőrgyárban régi, hétpróbás peyeristák, a szászvári bányában Szabó Lajoshoz hasonló munkás- árulók, a komlói építkezésnél Kis Emil Zoltán volt katonatiszt, Mo­hácson Schneider János gyárától megfosztott nagytőkés, — társa­dalmunk söpredékei lazítanak a békekölcsön, hazánk szabadsága, a dolgozók uralma, a béke ötlen. Éppen ezért békebizottságaink és népnevelőink ne csökkentsék, sőt nap, mint nap fokozzák meg­győző munkájukat, még azokban az üzemekben is, ahol a békeköl­csön-jegyzés szép arányokban bon­takozott ki, Népnevelömunkánkka! _ mélyítsük el a munkásosztály ha-g zaszeretetét, készítsük fel új, nagy csatákra, mindenekelőtt a közelgő tanácsválasztásokra. Nemcsak munkásosztályunk, ha­nem népűnk minden rétege felsora. kozik a bélze ügye mellett. Profcsz- szorok, a K.ossuth-díjas Ernst Jenő, aki 10.000 vagy Lissák Kál­mán, alti 7.500 forintot jegyzett, tisztviselők, kisemberek, a meg­egyezéshez hü katolikus esperesek és plébánosok jelentős összegeket adnak kölcsön a dolgozók államá­nak, hogy használja fel maradék­talanul ötéves tervünk hatalmas Mmüzemeink legjobb falujáról megyénk kézségeiben viszik győzelemre a békekölcsönt A pécsi és baranyai családok minden kereső tagja jegyezzen! A b-ékekölcsönjegyzcs minden órájában új győzelmek születnek. Győ­zelmek elsősorban az üzemekben, győzelmek a falun, az állami gazdasá­gokban tszcsk-ben ói győzelmek a hivataliéban, győzelmek a béke frontján. Szombat délig Baranya megyében a békekölcsön jegyzésének ős&zege 22 millió 900 ezer 350 forintra emelkedett. Ez igen jelentős ered­mény, amellyel máris túlhaladtuk azt az összeget, melyet tavaly a terv- kölftEönjegyzés idején két bét alatt értünk eb A békekölcsön-jegyzésénél követésre méltó példát mutat munkásosz­tályunk. Pécsett, ahol legtöbb az üzem, legtöbb az ipari dolgozó a béke­kölcsön jegyzésének az összege és aránya is a legmagasabb, A mai nap­pal a munkásosztályunk a békekölcsön jegyzésének silleréért újabb se­gítséget ed a dolgozó parasztságnak, mert száz és száz íalujáró indul harcra a megyénkbe® a békekölcsön teljes győzelméért A MESZ ti ART do*sozólnak eddigi jegyzése 2.367.950 forint yzés megyénkben nép­"v . A békékölcsöryegyzés harmadik napján 205.850 forinttal emelkedett a jegyzés összege a pécsvidéki MESZKART-aknákon. István-aknán több mint 40.000 forintot jegyeztek le a bányászok a szombati napon és így 588.450 forintos összeggel to­vábbra is az ölen halad. A vasasi Petőfi-akna is felzárkózik István- aknához. és eredménye felugrott 448.300 forintra. Harmadik helyen áll a pécsbányatelepi Széchenyi- akna 305500, negyedik az András­aidra 204.350 és utolsó helyen van a mecsekszabalcsi Ferene-akna 239.250 jó példát mutatott Ferenc-akndn Kun József vájár 2.000 és Ragoncsa József segédvájár 1.100 forintos köl- csönjegyzésével., István-aknán Ka­kas István (5) élmunkás vájár is jó példával járult a dolgozók felé, mert korábbi 1.000 forintos jegyzé­sét még 400 forinttal felemelte. Szép eredményt értek el a harma­dik napon a pécsújhegyi dolgozók is, mert 361.150 forintra emelték fel a jegyzési összeget. A bányaigazga­tósági dolgozók jegyzésének végösz. szege 140.550 forint. Az összes MESZHART-üZamek ezidáig 2 mil­építőmunkájára, békénk védelmére. A békekölcsön-jegy —- nyugodtan állíthatjuk mozgalom tett! Nepmozgislcunmá fejlődik a bé­kekölcsön-jegyzés nemcsak váro­sainkban, hanem falvainkon is. A gépállomások, állami gazdaságok, termelőcsoportok és a községek dolgozóinak tekintélyes tábora már c három nap alatt becsületes áldo­zatkészséggel válaszolt kormá­nyunk felhívására. Tógyer József 9 gyermekes erdősmecskci újgazda 1.000 forintot jegyzett, Csizik Fe­renc 6 holdas kisparaszti 700-at és mint népnevelő is derekasan kivet­te. részét a jegyzésből. Rasnyák Ferenc 5 holdas villányi gazda 1.000 forinttal, Papp Ferenc szilá­f yi 5 gyermekes Középparaszt és zokolovics Mile magyarbólyi tszcs-tag ugyancsak 1.006—1.000 forinttal bizonyította be hazája iránti hűségét. Ma már országos neve van Kisbu dinárnak, amelynek népe nem elégedett meg azzal, hogy saját községében gyözclerpre vigye a békekölcsön-jegyzést ha nem segítségére sietett a vele pá­rosversenyben álló N agy bu dmér nak is, a példát mutató békchojco sok ott folytatták eredményes fel világosító munkájukat. Megyénk községei nem akarnak elmaradni az üzemek mögött! A mai napon az eddiginél széle­sebben bontakozik ki a béke védel­mének most folyó, jelentős csatája falvainkon. Községi békebizottsá­gaink eddigi jójrnunkájukat meg­sokszorozzák a falujárók és a me­gyei békevédelmj bizottság által kiküldött kiváló békekölcsön-jegy­ző népnevelők támogatásával Azok mennek ki hozzájuk, akik egész héten a termelés frontján teljesítették az ötéves tervből rá- iukeső feladatot azok, akik első­nek és crcjükhöz mérten, sőt sok esetben azon felül is jegyeztek békekölcsönt. Fogadják őket nagy szeretettel, hisz édes testvéreik mennek hozzájuk! Hős munkásosz tályunk tagjai, akik különféle me­zőgazdasági géneket a falu vil a- mositáshoz szükséges szigetelőket, bőrt és számtalan fontos iparcík két készítenek a falu dolgozó’ szá mára. Községi békebizottságaink Hó 367. forintot jegyeztek. Szélesedik a verseny üzemeink közölt I A Pécsi Magasépítés 971.800 fo­rintról 1.114.800 forintra emelte a jegyzés összegét, míg a Dohány­gyárban a szombat déli jelentés sze­rint nincs komoly emelkedés a jegyzésben, pedig minden üzemnek arra kell törekedni, hogy a béke. kőiesőn-jegyzési versenyben minél jobb helyezést érjen el és ezzel fo­kozottan vegye ki részét a béke megvédéséből. A komlói * Magasépí­tésnél fokozták a lendületet, de a mohácsi Magasépítésnél még jóval a vállalt összeg alatt vannak. Az AVESZ-nál eddig 248 ezer fo­rintot jegyeztek, de ez a szám még nem teljes. A jegyzési átlag 564 fo­rint. Albcrkovics Nándor lakatos példát mutatott 1.300 forintos jegy­zésével, amikor a fizetése 650 fo­rint. Kreinlcker Sándor szerelő 1200 forintot jegyzett, fizetése 700 forint Átlagon alul csalt Pál János szerelő jegyzett, aki még egy havi kerese ’.ének a feléért, sem jegyzett, béke­kölcsönt. A Szigetvári Cipőgyárban jó] agL táítak és így a jegyzés szép ered­ménnyel járt, az üzem dolgozói 82.000 forint értékű békekölcsönt ttásároltak. Nagyon gyenge azonban a Beremendi Cementgyárban a bákekölcsönjegyzés agitációja, nem leplezik le azokat, akik a béke el- 'cnségei, akik uszítanak a békeköl­csönjegyzés ellen, ezért eddig csak 62.700 forintot jegyeztek az üzem dolgozói. ' 615 forintos áting n Húsü’emhcn A Pécsi Húsüzemben az üze, mi átlag: 845 forint. Gavallér György párttitkár fizetésének 200 százalékát, Kilvinger Erzsébet se gédmunkás fizetése 160 százalékát Kiss József újítási felelős és Ple­cher Jánosné szakácsnő fizetése 200 százalékát jegyezte. A Nádor-szálló dolgozói a jegy­zésben versenyre hívták az ország összes szállodáját és eddig szilár­dan tartják az első helyet. Átlagos jegyzésük 1076 forint. Gergely Er­zsébetnek 900 forint a fizetése éa 2.000 forintot jegyzett. Krajzer Ádámnénak 400 fortét a fizetése é§ hétszázat, Vondra Erzsébet 450 fo­rmt fizetés mellett 7,00 forintot jegy­zett. Lantos György tanuló 700 fo­rint fizetéssel 1500 forintot jegyzett. A kereskedelmi és pénzügyi dol­gozók szakszervezetének 2.767 tagja eddig 700 forintos átlaggal 1 millió 939 ezer forinttal járult hozzá a béke megvédéséhez. * A járások közül változatlanul a villányi járás áll a legjobban, má­sodik a siklósi, harmadik a komlói járás. Ezután következik a pécs- váradi, sellyei és a pécsi járás, míg a sásdi, szigetvári és mohácsi já­rásban lemaradás ' mutatkozik a jegyzésnél. Ennek a lemaradásnak nem az az oka, mintha ezeknek a járásoknak a dolgozói kevésbbé te­kintenék személyes ügyüknek a béke ügyét, mint a többi járások dolgozói. A lemaradást a hiányos politikai előkészítő munka és a gyenge agitáció okozta, így tehát konkrét népnevelőmunkával behoz­ható a lemaradás. Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy városban és falun egyre szélesedik azoknak a dolgozóknak a száma, akik fel­ismerték, hogy a békédről csőn jegy­zés, a bedre megvédésének, ötéves tervünknek és az életszínvonal emelésének kérdései szorosan ös­szefüggnek. Éppen ezért ne legyen a megyénkben egyetlen olyan csa­lád sem, ahol ne jegyezne minden dolgozó családtag békekölcsönt és ne támogatná ezzel is a béke, ügyét! A komlóiak tudják, hogy csak békében fejlődhetnek a terv városává A komlói jórásban fokozott len­dülettel folyik a békekölcsön jegy­zése. A járás területén a legutolsó jelentések szerint 2,603.400 forintot jegyeztek a dolgozók. Ebből Komló 1,641.000 forintot jegyzett. A közsé­gek versenyében Mágocs község viszi el a pálmát 165.447 forintos jegyzéssel. Nem sokkal maradt e! mögötte Bikái község, ahol a dol­gozó parasztok 60.550 forintos jegy­zéssel tettek tanúbizonyságot arról, hogy rendíthetetlen hívei a béké­nek. A magyarszéki dolgozók 33.100 forintot adtak a béke bástyájának megerősítésére. A kis eldugott Me- csekíalu község dolgozói 8.450 forin­tos békekölcsönjegyzésükkel példát mutattak azoknak a községeknek, amelyek lemaradtak a kölcsönjegy- zésben.. Ilyen község például Tékes, ahol csak 2,200 forintot jegyeztek. Ugyan­csak nagy a lemaradás Alsómocso- ládon Is, ahol a 4.950 forintos jegy­zés azt bizonyítja, hogy Alsómocso- ládon nem mindenki híve a béké­nek. Ugyanez áll Kisvaszar és Egy- házaskozár községekre is, ahol a kulákok mindent elkövetnek, hogy lebeszéljék a dolgozó parasztokat a békekölcsön jegyzéséről. Ezekben a községekben alaposan meg kell ja­vítani a népnevelő munkát. Dávid Simon 10 holdas nagyhajmási kö­zépparaszt ezt mondotta: — Nekem éppúgy, mbit minden becsületes embernek a béke min­dennél fontosabb. Ezért örömmel jegyzek 1000 forintos békekölcsön­kötvényt. A szászvári bányában 167.250 fo­rint, a nagymányoki bánya 304.500 forint, a mázai bányában 346.950 fo­rint a jegyzés összege. Mohácson utca utcával I« versenye* A mohácsi üzemek egymással ver­sengve vesznek részt a békekölcsön­jegyzésében. A mohácsi Selyemgyár 100.000 forinton felül jegyzett. A Magasépítési Vállalat 200.000 forin­tot, a Bőrgyár dolgozói 39.000 forin­tot. a vendéglátóipari óe szállodai dolgozók — 48 személy — összesen 46.700 forintot jegyeztek. Még az utcák is versenyben álla­tiak egymással, a hangos-híradó ál­landóan* beszámol a legújabb ered­ményekről. Ma a szigeten indul meg az erőteljes népnevelő munka. Az, ellenség sem maradt, tétlen, támadásra indult békénk ellen. így Schneider János, volt téglagyártulaj­donos, aki 15—20 dolgozói, zsákmá­nyéit ki évekig, azt terjesztette, Ití.vv mindenki 50 forintot jegyez­zen. mert ö sem jegyez többet. A dolgozók elsöprő lelkesedése azonban csírájában felszáiholta az ellensége« aknamunkát. Mohács városának eredménája szombaton délig 750.000 forint. lássák meg, hogy a mai napnak meg kell erősítenie munkás-pa­raszt szövetségünket, azt a szövet- get, ame ynek népünk minden ed­digi eredményét köszönheti. Munkásosztályunk forradalmi lendületet és forradalmi éberséget visz falvainkba. Segíteni fog dol­gozó parasztságunknak abbm. hogy felismerje cs leleplezze es­küdt ellenségeit, erős korlátok kő zé szorított szipoU6g|w^toherte- len kizsákmányolj, a kúfa^okat, XV 507 akiknek többsége most a békeköl­csön jegyzés idején ts kimutatta foga-fehérét, bebizonyította azt hogy közönséges hazaáruló, nem teremtő békét, hanem pusztító há­borút akar. A békebizot’ságok tagjai, minden becsű etes dolgozó legyen lelkes harcosa a békekölcsön-jegyzésnek! Vigyük győzelemre városon és fa­lun egvarán* s bék<> zászlaját Ne legyen egyetlen községünk sem. ahol rést nyitunk a világháborús kalandoroknak: erőt és egységet mutassunk, hogy az amerikai im­perialisták, a titoista banditák és mindenféle szövetségesük félelem­mel nézzen a világ hatalmas bé’sc- frontjának erős magyar bástyájára. A békekölcsön ügye — a béke ügye! Jegyezzen mindenki becsü­lettel, szabad, virágzó hazája iránti forró szeretettel és hűséggel béke­kölcsönt! Baranyamejryvi Hóké védelmi Bizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalom