Dunántúli Napló, 1950. augusztus (7. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

2 N Ä P L 6 iss© augusztus r Togliatti elvtárs megbélyegezte a kormányt* és a béke megvédésére hívta fel az olasz népet J-Wíjw» 30-án a római Adriano színházban a Kommunista Párt ró­mai szervezetének aktívagyűlésén Togliatti elvtárs, az Olasz Kommu­nista Párt főtitkára tartott beszé­det a belpolitikai és nemzetközi helyzetről. Beszédében rámutatott, hogy az Olasz Kommunista Párt a jelenlegi harci körülmények között bebizo­nyította erejét. Kijelentedéi hogy az olasz kor- ; many gyengeségéről és teljes bi­zonytalanságról tett tanúságot iés arról, hogy képtelen biztosítani a nép békéjét és egységét. — A kormány — mondta Togliatti i— csakis imperialista kalandorok útjára tudja vezetni Olaszországot. Hangsúlyozta, hogy az USA táma­dása a koreai éá kínai nép ellen, az amerikai imperializmus kísérlete el­veszett ázsiai' uralmának visszaállí­tására. Olaszországban a katolikus egyház és az Actió Catholica veze­tőinek kivételével senkinek sem fűződik érdeke az angol—amerikai imperializmus gyarmat-uralmához) sem pedig az új háborúhoz. A kormány utasításokat ad a stockholmi felhívás aláírásgyűjtési kampánya ellen, s a kormány meg­tiltja, hogy nyilvános gyűléseken beszéljünk a koreai eseményekről. Ezzel beismeri, hogy hazug propa­gandával nem állhat helyt az ér­veinkkel szemben. A kormány azzal vádol bennüket, hogy nem akarjuk, hogy Olaszország a támadó szov­jetellenes fronthoz tartozzék. Ez igaz. Mi valóban nem akarjuk ezt és minden erőnkkel meg is fogjuk akadályozni. Azzal vádolnak bennünket, hogy mi állítólag ,.ki akarjuk tárni a kapukat a külföldi betörés előtt”, de vájjon nem Olaszorsázg mai vezetői nyitottak-e ajtót az idegenek előtt azáltal, hogy aláírták az atlanti egyezményt. Togliatti, miután megbélyegezte a kormány fenyegetőzéseit, kijelen­tette, hogy a Kommunista Pari békére és egységre hívja fel, nemcsak a széles néplömcgeket, hanem a középső és módosabb rétegeket is. A mi törekvésünk megmenti a nemzetek békéjét és ezzel a saját békénket is. Befejezőben Togliatti felhívta az olasz kommunistákat, szilárdítsák a béke táborát és le­gyenek tudatában annak, hogy a demokrácia és a béke erői túlszűr-*1 nyalják az imperialista tábor erőit. Togliatti elvtárs ezután üdvözölte a hős koreai népet, A gyűlés résztvevői szűnni nem akaró lelkesedéssel éltették a ko­reai népet, amely fegyverrel a ke- j zében védelmezi hazáját az ameri- 1 kai beavatkozókkal szemben. A szocialista munka boldogságot és jólétet eredményez Magyar parasztit ül döftek nyilatkoztak a moszkvai rádiónak A moszkvai rádió tudósítójának néhány magyar parasztküldött nyi­latkozott a karavajovi szovhozban szerzett benyomásairól: CSÖMÖR JÁNOS a baranyamegyi Kölked községből elmondta, hogy milyen kedvesen és szeretettel fogadták a magyar kül­döttséget a szovjet parasztok. A magyarok itt láthatták meg iga­zán a szocialista nagyüzemi gazdál­kodás előnyeit és eredményeit. Megismerték a híres kosztromoi ezarvasmarhafajlát. Vannak itt olyan tehenek, amelyek 14—15.000 liter tejet andaik évente, de van egy tehenük, amely 16.000 litert adott■ Látták egy növénytermelő kolhoz búzatábláját, amelyről 30 mázsa termést várnak hektáron­ként. ÚJVÁRI BOLDIZSÁRNÉ a nagykanizsai Vörös csillag tszcs tagja elmondotta, hegy most sze­mélyesen győződött meg arról, Logy amit a reakció itthon híresz- tel a Szovjetunióról, az mind sze- menszedett hazugság. A szovjet parasztok készségesen megmutatták gazdaságukat, de még lakásaikba is bevitték a küldöttség tagjait, szek­rényüket is kinyitották és meg­mutatták nekik. A lakások gyönyö­rűek, fehérek és tiszták — mondta Ujváriné —, de gyönyörű az öltö­zetük, a viseletűk is. BUJÁS JÓZSEF a hajdumegyei Egyek községből látta, hogy a Szovjetunióban miw- denki tőle telhetőén a legtöbbet dolgozik és ezzel segíti legjobban a szovjet államot. Nemcsak a háború­ban hős a szovjet ember, itthon is munka-hőstetteket visz végbe, mert tudja, hogy az ország az Övé és így védi legjobban a békét. Bujás József is beszélt a szovjet kolhoz­parasztok szőnyeges szobáiról, szé­pen terített asztaláról és tele szek­rényeiről. — Láttuk azt — mondotta —, hogy becsületes emberi munkával, kapitalista uralom nélkül igazi bol­dog életet lehet élni. Hiszem és bí­zom benne, hogy nálunk Magyar- országon is minél előbb fel tudjuk építeni a szocializmust a béke vé­delmében­A küldöttek valamennyien kö- szönetüket fejezték ki a nagy szov­jet népnek az értékes tapasztala­tok átadásáért, valamint a Magyar Dolgozók Pártjának és szeretett vezérének, Rákosi Mátyásnak, akik­nek kérésére és közbenjárására hív­ta meg a magyar küldöttséget a Szovjetunió. Kizártak hét jeioMali szociáldemokratát a Vasas Szakszervezetből A Vas- és Fémipari Dolgozók Szak­szervezetének elnöksége a következő kizárási határozatot hozta nyilvános­ságra: a normarendezéssel kapcsolatos uszítás miatt. Kizárták K- Várad! Sándort, a Sze­relőipari NV volt UB bérfelclősét, Basa Istvánt, a Lampart-gyár vegyi ipari műhelyek műhelybizottsági ter­melési felelősét, Litzler Jánost, a Lampart zománcgyár vízóra osztályá­nak dolgozóját, Bartók Jánost, a Sal­gótarjáni Vasöntöde és Tűzhely-gyár dolgozóját, Antai Bera Jánosi, az ózdi Rima kohászati Müvek NV durva­hengerműjének dolgozóját, Füle Jó­zsefet, az EMAG NV forgácsoló mű­helyének esztergályosát és Józsa Imrét, a Forgácsoló Szerszámok gyá­rának osztályvezetőjét, aki meghami­sította társai elszámolását. Bolgár tiltakozó jegyzék Jugoszláviához a szófiai jugoszláv nagykövetség attaséjának kémtevékenysége ügyében A Bolgár Népköztársaság külügy­minisztériuma július 30-án jegyzéket nyújtott át Jugoszlávia szófiai nagy­követének. A jegyzék szerint július 29-én 13 óra tájban, anélkül, hogy engedélye lett volna erre a Bolgár Népköztársaság külügyminisztériu­mától, tudatosan és előre megfontolt módon, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy értesüléseket gyűjtsön Kosta Ugritz őrnagy, a jugoszláv nagykö­vetség tagja, Bukhodo) f»u közelé­ben letért az útról és egy gépkocsi közlekedésre láthatóan alkalmatlan mellékösvényen behatolt a Szófia kerületében levő Mdlo Lucsino kör­nyékén. levő katonai nyári tábor övezetébe. A katonai tábor őrsége, felfedez­vén a tilos övezetbe behatoló dip­lomáciai kocsit, megállította és a benne ülő személyektől személyazo­nossági igazolvány felmutatását kí­vánta. Megállapítást nyert, hogy a megállított gépkocsi a 108-as diplo­máciai számot viseli, a Jugoszláviai Népi Szövetségi Köztársaság szófiai nagykövetségének tulajdona és hogy a kocsiban polgári ruhába öltözve. Kosta Ugritz őrnagy, a nagykövet­ség mellett működő katonai attasé tartózkodott. Megállapítást nyert az is, hogy alig néhány napja ugyanez a személy Sztálin városában tott engedély nél­küli látogatását kihasználva, —nyil­vánvalóan értesülések szerzése cél­jából, — meglátogatta a Fekete- tenger partvidékének határövezetét is. A Bolgár Népköztársaság külügy­minisztériuma a legerélyesebben til­takozik az ellen, hogy Kosta Ug­ritz őrnagy, katonai attasé és a Ju­goszláv Népi Szövetségi Köztársaság -zófiai nagykövetségén működő más személyek durva, provokatív mó­don és rendszeresen megsértik a diplomáciai testület tagjainak a Bol­gár Népköztársaság határain belül közlekedésre megállapított rendet. Egyben a Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma figyelmezteti Jugoszlávia szófiai nagykövetségét, hogy a jugoszláv nagykövetség mel­lett működő katonai attasé részéről történő újabb hasonló sérelmes cse­lekmény esetén a bolgár kormány kénytelen lesz a legerélyesebben intő- kedéseket tenni. a Fülöp-szic;e;i néphedsereg újabb sikere A Fülüp-szlgcti népi felszabadító hadsereg nemrégiben nagy diadalt ara­tott Nucva-Viezaya város és a kör­nyező falvak felszabadításával. Úiemslkedés Norvégéban Norvégiában héifőn 5—10 száza­lékkal emelték a dohány és cigaretta árakat. Az áremelés az elmúlt évben történt norvég valuta leértékelésé­nek, következménye. 3ács-Kfskim wgye begyűjtési versenyre hívta az srszág vaiaaennyi megyéjét Báes-Kisktín megye tanácsának végrehajtó bizottsága az ország vala­mennyi megyéjét kihívta gabonabcgyüjtésí versenyre. A szoeializmust építő békés munkánkkal,.— mondja a felhívás —, niunkavcrscnyekkel bizonyít­juk be, hogy dolgozó népünk gyűlöli a háborút és annak provokáló!!. Ter- ménybcgyüjlési versenyünk figyelmeztetés a háborús uszítóknuk és belső ügynökeinek, a klerikális reakciónak és kulákoknak, hogy megyénk dolgozó népe szilárdan áll a béke frontjának ráeső szakaszán. Versenymozgalmunk- kul is bizonyítjuk ragaszkodásunkat és szcrctcliinkct a Szovjetunió, ha­zánk, Pártunk és Rákos! Mátyás iránt.“ A versenykihívásban váltatták, hogy a cséplőgépek tervszerű átcsopor­tosításával a eséplést a niegye leriiletén augusztus 8-ra befejezik. A jó nép- nevelőmitnka megszervezésével, a dolgozó parasztok minél széiesebbkörő bevonásával a begyűjtés! versenyben, valamint a községek cgymásküzti pá- rosverseny mozgalmának kiszélesítésével a begyűjtést augusztus 20-ra tel­jesítik. Biztosítják a szövetkezeti raktárukba beszállított gabona azonnali átvételét, a kocsifordulók megrövidítésével és rendeltetési helyre való azon­nali szállítást. Hz Elnöki Tanács resáelsls a „Magyar N^köztársasán Kiváló Művésze“ és a „Magyar Néitkazlárssság Érdemes Művésze“ cím adHáaynzásárél adományozza évenkint egy alkalom­mal, augusztus 20-án. A „Magyar Népköztársaság Ki­váló Művésze” cím használatára jogosult művésznek művészi tevé­kenységével összefüggő jövedelme nem lehet kevesebb, — évenkint számítva — átlagosan havonta 3.6C0 forintnál, nyugalombavonu- lása napjától élete (fogytáig pedig 3.000 Ft nyugdíj illeti meg. A „Magyar Népköztársaság Ér­demes Művésze” cím használatára jogosult művésznek művészi tevé­kenységével összefüggő jövedelme nem lehet kevesebb — évenkint számítva — átlagosan havi 2.400 Ft-nál, nyugalomba vonulása nap­jától élete fogytáig pedig 2.000 Ft nyugdíj illeti meg. A Magyar Közlöny ■ vasárnapi száma közli a Népköztársaság El­nöki Tanácsának törvényerejű ren­deletét a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" és a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze” cím adományozásáról. A törvény- erejű rendelet megállapítja, hogy a magyar színpadi kultúra fejlesztése terén kimagasló érdemek elismeré­séül színházi, film és operai előadó- művészek részére adományozható ez a két kitüntető cím, amelynek első fokozata a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, második fokozata a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”. Mindkét címet a népmű­velési miniszternek a minisztertanács elnöke útján tett előterjesztésére a Népköztársaság Elnöki Tanácsa A Kismotor és Gépgyártási bevezették az m anormái és á termelékenység* máris nőtt A Kismotor-gyárban hétfőre már el is készültek az új normák.. Az üzem népnevelői. Párt és szakszervezeti aktívái, hétfőn reggel a műszak kez­dete előtt a munkapadok mellett be­szélték meg a dolgozókkal, hogyan javíthatnak még munkájukon, miként teljesíthetik túl új normájukat. Az eredmény már az első műszak befeje­zésével megmutatkozott. A gépmű­helyben Ördög József esztegályos if­júmunkás az új normával hétfőn 130 drb „elökamra” fúrását es nagyolását végezte el a régebbi 120 darab helyett. Nyítrai Pál marós, a régi normával 140%-ot teljesített és 60—65 fedélma­rást végzett cl naponta. Ugyanezen munkára most 88 darabot készített el és teljesítménye Így 135% lett. A gépműhely marós csoportjában a ma reggel bevezetett új normákkal a dolgozók átlagosan 108%-ot értek el. A túrósok átlagteljesítménye is meg­haladja a 100%-ot- A dolgozók biza­kodással és megelégedéssel fogadták az új normát. A műszak utáni röp- gyüléseken kérték a dolgozók, hogy a műszaki vezetők jobb előkészítéssel, szerszám és anyagellátással segítsék őket az új normái túlteljesítésében. Az osztrák Vo'Kssfirmns a Jugoszláviába irányú ő angol-amerikai fegyverszáüiimányrói A Volk66thnme bécsi napilap \tz- sárnap jelentette, hogy két amerikai és angol vonatrakomány fegyver és lőszer ment Ausztrián keresztül Ju­goszláviába. A lap szerint az egyik szerelvény 41 vagonból állt, amely közül 11-en tüzérségi ágyú, 30-on pedig lepecsételt ládákban lőszer volt. A következő nap 38 vagónból álló szerelvényt figyeltek meg. Ezek a küldemények bizonyítják, hogy Tito uralma most már teljesen az amerikai háborús kalandorokul szol­gálja és ezért jegy vérekét kap — írja a Volksstimme. TO rO-creclményelí A sportfogadások július 30-i 31. fordulójára a Lottó NV-hez be­érkezett 113.453.5 kéthasábosnak megfelelő tippszelvény. Kifizetésre kerül összesen 170 180 Ft 25 fillér. Egy-egy nyerő osztályra 56.726 Ft 75 fillér jut. Ezen a héten az I. osztályban mindössze egy személy ért el 12 találatot. Nyeremény ösz- szege 56.726 Ft 75 fillér. A másod- osztályban 9 darab 11 találatos szelvény akadt. Ezekre egyenkint 6.300 Ft-ot fizetnek ki. A harmad- osztályban 10 találatos szelvényt 232 db-ot találtak. Ezekre szelvé­nyenként 224 Ft-ot fizet lei az NV- A nyertes szelvényeknek a zár alatt lévő ellenőrző szelvényekkel való összehasonlítása folyamatban van. Ezért a közölt nyeremények csak tájékoztató jellegűek. Ez a 12 talá­latos szelvény: 1. Leningr. Din.— Zenit x (1:1), 2. CDKA—Moszkv. Lok. 1 (4:0). 3. Jeriváni Din—VVSz. 2 (1:2), 4. III. ker.-Sz.Textil 1 (0:0), 5. Szeg. Lók.—Kerámia 2 (1:2), 6- Pereces—Hatvan 1 (3:2), 7. Szóin. MTE—Szóin. Lók. 2 (1:2). 8. Kis­kunhalas—GSE 2 (2:4), 9. SZSFAC— Cegléd 1 (2:0), 10. Vác—M- Textil x (2:2), 11. M. Pamut—Sopr. Lók. x (0:0), 12. K. Lombik—Ganz x (0:0). Á monarchisfa csendőrpribékek meggyilkoltak három Lipól-elienes tüntetőt A dolgozók kedden hatalmas tüntető felvonulást tartanak Brüsszelben A belga monarchofariszta csendőr­pribékek vasárnap a Liege melletti Grace-Berkur községben meggyilkol­tak három Lipói-ellcnes tüntetőt. Az egyik áldozatot, mint az AFP jelenti — a csendőr! provokáció színhelyétől 150 méterre egy gép­puskagolyó ölte meg. A Lipút távozását követelő tömegek egész Belgiumban készülődnek az augusztus 1-i brüsszeli felvonulásra. A kormány egyre nagyobb fegyveres erőket összpontosít Brüsszelbe és a Briisszel-feié vezető utak lezárására. A Waterlooi történelmi csatamezön — írja a Reuter tudósítója —, ma új­ból készülődik egy hadsereg. A Wa­terlooi síkság választja cl ugyanis Brüsszelt a déli tartománytól, ahol a tüntetők tízezret készülnek arra, hogy kedden a fővárosba vonulja­nak. A kormány a rendőrök, csendörök és katonák kordonját állítja fel a sík­ságra, hogy megakadályozzák a tünte­tők Brüsszelbe vonulását. Egyes hírek szerint az egyik Liegei kaszárnyában a csendőrök megtagad­ták az engedelmességet, amikor pa­rancsot kaptak, hogy „szükség esetén“ használják fegyverüket. Hasonló je­lentés érkezeit az egyik Németország­ból visszarendeli katonai egységről is. A kormány éjjel két órától hajnali 8 óráig tartó minisztertanácson tár­gyalt az újabb terrorintézkedésekről. A sztrájkolok köreiben attól tar­tanak, hogy a jobboldali szociál­demokrata párt hátba támadja a belga nép Lipót-cJIencs egység­mozgalmát. Erre mutat az AFP-nek az a jelentése, hogy délelőtt fél 11 órakor Búsét pártelnök vezetésével jobboldali szo­cialista küldöttség kereste fel Lipótot a Laekeni kastélyban. csak egy mo Négymillió Indiainak nincs kenyere és sok százezren licit,ik éhen — jelenti a Times Oí India —, egyes vidéke­ken az emberek juta leveleken, a mangófa hajtásain élnek. Húrom szovjet, egy kínai és egy cseh film nyerte a filmfesztivál dí­jait, oklevelekkel jutal­mazták a magyar filme­ket. Pakisztánban a Kara- csi Halmija cementgyár 1500 munkása már 11 napja sztrájkol, a mun­kások nap-nap után vö­rös zászlókkal tüntet­nek a város utcáin bér- követeléseik teljesítésé­ért. * Igen jó ragasztó-anyag a pektin, amelyet eddig drága pénzért kellett kül­földről beszereznünk, szovjet szakember taná­csai és útmutatásai nyo­mán Gerencsér Béla, a hatvani cukorgyár mér­nöke, a szárított répa- izelettel' kísérletezett a hazai pektin előállításá­ra, a kísérletezések jó eredményei után szüksé­gessé vált egy önálló üzem megalakítása. * Magyarország V,950. évi] töOO méteres gyorsúszó' bajnoka Csonlás(EDOS ™M.2 P. 2. Nyéki (HON­VED) 20:11.6 p, 3. Ket- lesi (EDOSz) 20:17 p, i Zsötér (EDOSz) 21.05.$ p. 5. Garai (Bp. LÓK.} 22:06 p, 6. Lányi (EDOSz) 22:20.8 p. * A müncheni munka­nélküli tisztviselők szá­ma július hónapban 9375-rc eipeikedett — Münchenben összesen 21.01© műnkön dilltülH tartanak nyilván. Mün­chenben az építkezési időszak ellenére is még mindig 1551 épUőmuu- kás munka nélkül van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom