Dunántúli Napló, 1950. augusztus (7. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

DUNÁNTÚLI s NAPLÓ Bács-KUlmn me«yre begryftftést renenyr# hívta ki az ország valamennyi megyéjét Udvar dolgosó parasztjai ssázssásalékban teljesítették a begyűjtést Baranya valamennyi községének dolgozó parasztsága lelkesen csatlakozott Mindszent és Szegvár versenyldhivásához VII. ÉVFOLYAM. 176 SZÁM Méltó válassz a Tito bandának „4 nemzetközi erőviszonyok megváltozása a béke és demokrá­cia tábora javára veszett dühöt vált fyi az imperialista háborús gyujtugatók körében' — állapí­totta meg a Tájékoztató Iroda eoveniberi határozata. Ez a ve­szett düh nap, m.nt nap újabb és újabb, egyre véresebb, egyre el- szántabb, egyre aljasabb provoká­ciókban jelentkezik. Ebben a provokácő-sorozatban legaljasabb az a támadás, melyet az imperalisták a koreai nép éj­ién indítattak, de ezzel egyidejű­leg „más frontokon" is szemér­metlen, nyílt háborús provoká­ciókkal veszélyeztetik a világ bé­kéjét- Egyazon időben támadták a kpreai nép^t, indítottak táma­dást Németország kettéosztásának állandósítására, végeztek ki „futó­szalagon" göncig dolgozókat, akik­nek semmi ipás „bűnük" nem volt, pusztán csak annyi, hogy kommu­nistáknak vallották magukat, til­tották be «Japánban a kommunista és haladó lapokat, indítottak vé­res hajszát, a kommunista vezetők ellen. Ezekjkel a provokációkkal egy időben „fyépett ismét sorompóba“ óz imperialisták legelszántabb vé- reskezü hiphéra, dolláron és a jugo­szláv dolgozó nép vérén és veríté­ken hizjptt láncos kutya: Tito. Az automatába, mely dollár bedo­bására gyikolni, kínozni, börtö- nözni éjj hazúgságokat, aljas rá­galmakat üvölteni tud, bedobták a dqjlápt és megszólalt. Otromba hazűgságok áradtak a (dollárral elindított automata szá­jából. ^lazúgságok, melyeknek egy féazét | cáfolni sem volt érdemes, ánnyirjt bárgyúnk vojtak. Olyan hazugságok, — mint például gyá­rak leszerelése — melyeken, ha nem provokációs szándékból kür- ■ tölték: volna, csak nevethetett vqlpa mindenki, leginkább termé­szetesen azok, akik maguk is azokban » gyárakban dolgoznak, I s akpk legjobban tudják, hogy az ő gyáruk sem kivétel a többi gyár- ; tóf, melybe mindbe csak hoznak: új tökéletes gépeket, melyekkel ; messze túl lehet szárnyalni a régi teljesítményeket s amelyekből el­vinni nálunk a felszabadulás óta I csak késs árut. termeívényeket szokás. Az otromba hazugságok szeny- ttyes áradata azonban ezzel még nem merült ki. A legvadabb fa­siszták. a legnépellenesebb kuli­tok, csempész spekulánsok, volt csendőrök és SS-legények határ­sávból való eltávolítására a. bel­grádi dollár-kórus ismét felüvöl- tött. 4 magyaroszági délszlávok üldözéséről kezdett üuöltani, át­kokat szórva a..délszláv lakosságot üldöző" magyar népi demokráciá­ra. Ami hazugságot csak ki tudtak agyalni az imperialisták dollárjá­val fizetett Tito-tollnpkok. az mind szerte fröccsent piszkos szá- i jukból, s hogy hazúgságaikat „valószerübbé" tegyék, Rankovjcs pribékek géppisztolyainak árnyé- gábap népgyűlést tereltek össze és Novisádon. Soha nem látott felháborodást váltottak ki ezek pz aljas rágal­mak, ez a szennyes hazugságáradat ezek a megrendezett tiltakozási Komédiák a magyarországi dél- sziav dobókból. £,Ine/e a Dtsz. szafotthatatlan felháborodásnak t-l ,■ j*F* * VQrorszdg, delselav dolgozók azokon a gJ leseken, melyeket az 0rsit}g több del szí au lakta részén, köztük ricj- ramahafi, Kásádon (s (ártottuk. Ezek a gyűljek , maguk vató, »agában mutatták meg, hoijv mi a magvarprszági délszláv dolgozók véleménye az imperialisták láncos kutyájának ugatásáról. Tito és bandája hazugságairól A felszó falók megmondották: tudjuk, hog\ Ani és Kocsangr városok felszabadítása után tovább nyomul előre a koreai néphadsereg Egyre erősödik a partizánok tevékenysége s belgrádi banditáknak nem az fáj, hogy a kitelepítettek között délszlávok is voltak, hanem az, hogy elvitték szövetségeseiket. „Azért kiabál Tito, mert az ő ügynökeit vitték él — mondotta Sándta Istvánná a katymári gyű­lésen —. Tito akkor is kipbalt. amikor Rajkot élvitték, pedig Rájk nem volt délszláv, de az ő ügynö­ke volt, az amerikaiak ügynöke volt, mint Tito." „Tudjuk, hogy Titoék szemében az „igaz hazafiak“ a kulákok, kémek, fasiszta tisztek, SS-legé­nyek, népnyúzó hazaárulók vol­tak. Azok, akik az egész embe­riségnek, valamennyi dolgozónak esküdt ellenségei. Ezeknél aztán mindegy Titoéknak, hogy délszláv vagy magyar, mint Orsós Nándor, volt 500 holdas kulák, vagy sváb, mint Felhéber Antal csempész- kulák, akiket innen ebrudaltak ki — mondotta Kásádon Kaszapo- vics András. — Ezekért üvöltenek Titoék, ezeknek az ügynököknek elvesztése fáj nek.k." A felszólaló délszláv dolgozó parasztok gyűlöletének lángjánál 3 az utolsó lepel is lehullott a TitoS bandáról. Megláthatta mindenki, | kik azok, akikért a becsületes ju­goszláviai dolgozókat börtönbe vető, halálra kínzó, a jugoszláv nép legjobb fiait halomra gyilkpl- tató banditák szíve meg akar ha­sadni. Megláthatta m ndenki, hogy kiket sajnálnak Titoék: a 125 hol­das Peró Petrest, a munkásnyúzó a múltban délszláv és magyar dol­gozó parasztot egyaránt üldöző, kínzó Horthy-csendőrt, Kondorosi Károlyt Katyináron, az 500 holdas magyar kulákot és a sváb csem­pészt Kásádon. És mindenfelé a kizsákmányoló kulákokat, a Hor- thy-csendőröket, SS-brigantikat: legjobb, leghűségesebb szövetsé­geseiket. De ezek a gyűlések nemcsak arra világítottak rá, hogy kikért fáj a jugoszláv nép hóhérainak szíve, hogy kiket sajnálnak azok. akik nem szántak tőrt döfni a gö­rög szabadságharepsok hátába, akik hidegvérrel, előre elkészített .ütemterv" szerint irtják ki a ju­goszláv nép legjobb fiait. A pén­teki gyűlések rámutattak arra is, hogy az érte járó dollárbér mellett, miért a nagy üvö’tözés. A gyűléseiben felszólaló délszláv dolgozók rámutattak arra is, hogy Tito „háza ég, azért Qrdü”. Rámutattak arra, hogy Tito hazug: ságáredata, néni szolgál más célt, minthogy elterelje az elégedetlen — a végsőkig elkeseredett -*• fugoszláv dolgozók figyelmét saját nyomorúságos helyzetükről. A katymári gyűlésen Bándik Ferenc kisparaszt felolvasta Jugoszlgviá ban élő testvérétől kapott levehet, melyben használt kabátot, kendői harisnyát, tűt, sőt pipát kérnek Káfádon Bozsanovics Márk fel szólásában elmondotta. hogy az q búzája már rég zöldest, amikar lattá, hogy a határon túí hozzáfog­nak vetni. ' Ilyen és hasonló felszólalásolt világítottak rá, hogy a magyar,or­szági delsz.áv dolgozó parasztok tudják: az imperialisták jármába taszított olcsó bérért eladott jűgo­szláv nép nypmorúságát akarj3 palástolni, a kegyetlen elnyomás kirablás, p’len lázadozó jugoszláv dolgozók harcát akarja mellékvá­gányra terelni a Tito-bnnda üvöl tazése. A világ dolgozói azonban egyre inkább leleplezik, hogy mi rejlik e mögött az üvöltözés mögött. £- a jugoszláv dolgozók a határon innen é« túl egyre jobban látják, hogv qt Tilo-bonda eladta, nyoma- -iháéba taszította a né pet s ugyanakkor látják azt is A phőng’Jangi rádió közli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nép­hadserege főparancsnokságának július 30-án reggel közzétett hadijelentését: A néphadsereg alakulatai vala­mennyi fronton folytatják heves bar cukat az amerikai' csapatokkal. A néphadseregnek azok az alakulatai, amelyek Ani (Angi) körzetében Dél- Kenszan tartományban támadnak, mi­után megtörték az amerikai csapatok ellenállását, július 28-án felszabadí­tották Ani-t. Július 29-én hét amerikai bombázó- gép repülőtámadást kísérelt meg Phöngjang körzete eilen. A néphad­sereg légierejének sikeres hadműve­letei következtében az ellenséges bombázógépek nem ériek el céljukat és szétszóródtak. A többi frontokon nem történt lé­nyeges változás. A phöngjangi rádió közli a Koreai Népi DemoKratikus Köztársaság nép­hadserege főparancsnokságának július 30-i esti hadijelentését: Jú ins 29rén a néphadsereg alakulatai elkeseredett lu rcok után megtörték az ellenség erős ellenállását és teljesen felszaba­dították Kocsang (Kioszio) várost. A néphadsereg alakulatai több mint 100 foglyot és sok zsákmányt ejteltek. Partizán csapatok beszivároglak Puszan közelébe A Koreai Távirati Iroda jelentése szerint a kpreai fegyveres beavatko­zók körében nagy megdöbbenést kel­tett, hogy Puszan kikötőjébe vezető közlekedő vonalakat több helyűit megrongálták. Az amerikai katonai szóvivő — mint az UP közli — már július 26-án beismerte, hogy koreai partizán erők beszivárog­tak Puszan közéjébe és néhány mériöidpyirc közelítették meg a varsát« Puszan tudvalévőén az amerikai csa­patok egyedüli utánpótlási kikpt'őjé Koreában. A Kingcsu, Jungcsun, Jungcil és Jungluk környékén, Kíunszang-tarto- mán'y északi részében működő parti­zánok megbénították a közlekedést az amerikai hadsereg utánpótlási vo­nalain, amennyiben megrongálták azokat az utakat, amelyek Talgut összekötik a keleti partvidék mentén fekvő váro­sokkal. Az amerikaiak vissza­vont* uak t| középső és déli arevonalou A? és?gkkpreaj erők erős tjm.aöfl' sokat intéztek Hadongtól északkeletre ás a koesangi szakaszon, A hétfőre virradó éjszaka az 1. gmerikgi gé’pfssb tett íevashadosztály balszárnyin visszavonulást feaitpU végre. A 25'ik amerikai hadosztály frpptsza- kaszán ugyancsak visszavonulásra ke­rült gór, Adncma körzetében a U §?Uv Mgn-féle. egységek újból teret v?s?-- tettek. hagy á Szovjetunió segítségénél g népi demokráciákban, huiá.ühbw ÍS a dolgozók új, szép életet épí­tenek, mely naprál-napra szebbé, könnyebbé válik, Ezért adnak a rágalmakra egyre határozattahh választ g, jugoszláv dolgozók a határén jpnen a ha­táron tgl. A határon túl. úgy, hogy egyre több ásóknak száma, akik szabotálják a tcrme.lést az üaetnek. ben a nyári munkákat. 3 meződön a határén innen úgy, hogy ahogy Bozsánovics Máris Kásádon, hogy b mázsa szerződé:í szállításra le kötött gabpnáiái! felül ntég 5 má­zsa feleslegét szárította be úgy, hogy 800 százalékra teljesítik kö télezettségüket. nt,nt Matoric Márk heíővé tettg, hogy megfigyelő állásokat rendezzenek be Jondongtól keletre eső ma- gas’alokon. Az ezen a frontszakaszon támadó északkoreai erők Csirie szomszédságá­ban bekerítő hadműveletbe Jcezdtek Csirie város körzetében az amerikai csapatok visszavonultak. Az AP tudósítja jelenti: Az észak- koreai erők vasárnap Vasárnap este a Szevjetupjóban megünnepelték a vasutasok napját- A vasútvonalakon és a városokban népes gyűlések voltak, melyeken a vasúti közlekedés dolKQíói beitá* moltak az Ünnep tiszteletére rende­zett szocialista verseny eredroényei­Drávaiványiban, mint Horváth dá­nos Magyarsarlóson, mint B rzso novjes Miklós Nagykozáron, mint az’ a saksíáz és sokezer délszláv da’gozá paraszt, aki lelkesen túl teljesítette kötelezettségét, hogy erősítse a bóka túhorái, hogy ga­bonájával is harcot jón a Tito.- banda rémuralma elten. Olyan példák ezek, melyek mind a dé'sztáv dolgozók íeilösésüt b»- zonyjtják. melyek mind azt mutat­ják. hogy a délszláv dolgozók előtt egyre jobban lelepleződik Tito aljas bandája s hogy 3 déHz.áy dolgozók ogyro jobban Utjákt a begyűjtés, az ötéves terv sikerénsü előmozdításával, a mezőgazdaság fejlesztésével Tito terror-uralma két éket verlek az amerikai vo­nalak szélső balszámyába. Az amerikaiak ezen a frontszakaszon Visszavonultak. Erős észákkoreai pán­célos és gyalogos csapatok Csind-Zsu közeiében folytatták támadásukat. Az ADN tudósítója jelenti: Kum- Gson térségében a néphadsoreg köte­lékei bekerítették az első amerikai gépesített lovashadosztály felderítő osztagait. ellen hftrgdkink, a. gscqvedő jugo­szláv népet segitik, Ezt kell tisztán látnia minden egyes dolgozó dólszláu parasztnak. S ezért kell tovább folytatni « Ttto-banda leleplezését. Enpsk * szívós WvilágQsító munkáúak, * jugoszláv nép hóhérai állandó leplezésének eredménye nem ma» radhal el, Ennek tTedumnyeképpsV. 3 magyararsaágl iuáouláv didga-: zólí harca nagyban hozzá javul ahoz. hogy a világ dolgozóinak támogatásával a jugoszláv nép mi né! hamarabb lerázhass? magáról a? é!dic^ jármát, porrá zúzsg a Tito fáM^zta uralmát és hogy Jugoszlávia visszatérjen a béke e* demokrácia táborába. MacArthur főhadiszállása közli: Az ászakkoreaiak elönvnamtása a Tae zson^-áondongi tengely mentén A* Űj-Kína ludósífója a szöuli fcrrorboinbázásoliró nagyrésze még a hídon tartóz^ kodott. Az UjrKína hírügynökség haditudó­sítója írja: 36 órát töltöttem Szöulban és ezalatt az amerikaiak 9 légitámadás! intézlek a város ellen. Jellemző e? az amerikaiak kegyetlenkedésére, hogy jp- részt éjjel fámádnak és így természe­tesen pem hadicélokat, hanem munkás- házakat rombolnak le. A lakott területeken nagy károkat okoztak a bombázások, igep sok gyer­mek és asszony esett áldozatul az im­perialisták terrorbombázásainak. A polgári lakók közül 3000 ember halt meg, vagy sebesült meg súlyosan. Szöul lakossága azonban nem kese­redik el, nappal dolgozik, éljél pedig el­takarítja a romokat. Lelkesedésükből látszik, hogy pz s nép el yan szánva arra, hogy kiűzze a betolakodókat, - — Az amerikaiak nem kímélik szövetsé­geseiket, Erre mutat az, hogy a Szöul melleit lévő hidat akkor robbantották fel, amikor a Li-Szip-Man katonák Csiiidzsuból Is kiszorították az amerikai csapatokat Csiudzsu felszabadult Az AFP jelentj: Krtis észukkortui nyomás arrp Uénjszerilelte az USA csapatait, hogy húromnnpos kiizdeleitt Után, hétfőn kivonuljanak a déli part­vidéken lévő Csfndzsyből. A harcok: ban résztvevő 24 gyalogsági hadosz- fály a yárostól keletre, alig 50 mér- füidnyire Uuszantói, az anierikai csa­patok főutúnpóllásj klkőlőjétől, fog­lalt cl új állási. Az ütközetet irányító niagüsrungti amerikai liszt pokolinak jellemezte a Cstndzsuért folylatoil küz­delmet és elmondotta, hogy ez a 0. vereség, auiit csapatai egymás után elszenvedtek. A kivonulási fedező liálvédn>apalok gyárt! ütemben vonul­lak ki a városból, hogy kikerüljék a északkoreul csapatok átkaroló mozdu­latát és megmeneküljenek a bekerí­téstől. A legutolsó ÉeutérsSürgUuj ük sze­rint a koreai hadibelyze! hétfőn este U kővetkező volt: Ez is mutatja, hogy az amerikaiak » délkörei katonákat csak ágyűtöltelékr nek tekintik. Kitüntették a koreai néphadsereg több hadosztályát A Korygi Népi Pemokratikus bor­társaság nepifetgyülésének elrtpkságe július 26:án két rendeletet bfipsálp.tf ki, amelvpkbcn ühüntetésekbgB ég érdouf: jelekben részesítette az smouKSi fells tolakodók ellen folytatott háborúban tanúsított hősies magatartásukért « szöuli 105. tankhadosz|ály, a szöuli, 3. hadosztály és a 18- ezredet, valamint Kim Ir-Cseng káplárt. MpeArtliur Formpzára utazott MacArthur tábornok elhagyta Tgkiát és forprozg szlgetéfó utazott, hogy megbeszélést folytasson flsang-Rajr Sekkel —- jelenti fiz AFP. Béli arevonul. Erőst éscakkorea! tá­madással sikerült elfoglalni Gsíndiso városi, amely útelágazáson fekszik a déli partvidék mentén és kapuja az innen mindössze 66 mért'öldnyire fek­vő Puszan amerikai hídfőállásnak. Az északiak kezén van most a Csindzsu- koesangi országúi, amely fontos szá­razföldi Összekötő vonul. Központ! arcvonpj: Már bizony tu. hogy Koesaug az északiak kezén van Ős a Koe-üiigtó! északra fekvő Csirje az északkorpaluk birlukábuu van. A jelenlésrk szerint u nyomás „erősen nő“ Koesnngtó! keletre, Kumeson irá­nyában. Keieii arevonul: A* északiak „átfo­gó“ erőfeszítést tesznek, hogy előre törjenek a pariméní! úton Puszim tv'é­Áz AFP .jelenti: Üj amerikai csapa: lók és hadianyag érkezeti cgv délko­reai kihűlök?. Éjek 0* első csapatok* amelyek közvetlenül az Egyesüli Álla­mokból érkeztek Koreába. rőt. A moö&livai öorfelj-parkbatt C99: <íői£;U- vasnUs (jnp.rpiógen köíloküdésiigyl uiiaNrier mondott hn- ;t va«mn«ok napjárdl, A Váf- utA*ok új munfcaorűdHiénysfek.H t,eA- tólt BQveztJtessé önnepükot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom