Dunántúli Napló, 1950. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-07 / 6. szám

I ff A P L <$ 19!» JANTTKm y JANUAR 7. SZOMBAT ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK! Abrudbányai, Zsolnay Vilmos utca 2. Telefon: 12*56. Wéber, Városház­sarok. Telefon: 17-85. Nagy Elek Meeaekalja. — NÉVNAPOK. Rk,. Lucián, prof.: Attila. — IDŐJÁRÁS Mértékeit délnyugati, nyugati szél, riltozó felhőzet, többjeié kisebb ha­vazás, havascső, eső. Éjszakai fagy, reggel helyenkint kőd. A nappali hő­mérséklet olvadáspont felett. ötletes ráfit keriUt a Sopiana SZÍT tábláidra. A rajs ejry fejet ábrázol, melyet vas- pánt fog át, „nehogy szétrobbantsa" a „sok tudás”. A Yajz alatt a szemi­náriumi mulasztók neveit sorolták feL JEzeknek az elvtársaknak úgy­látszik nincs szükségük tanulásra, mert már túlokosak” — olvassuk fitlőtte a felírást A tanulságos rajz a SZÍT szervezetek egyik döntő hi­báját bírálja és a nevek mellé Irt megjegyzések: „dolgozott”, „beteg volt” (ereket persze a SZÍT-isták vezették rá) bizonyítják, hogy a szégyentá blát komolyan veszik a fiatalok, és igyekeznek igazolni mulasztásukat. A hiba kiküszöbölése érdekében készítette a SZÍT vezető­ség ezt az ötletes rovatot, de legyen ez figyelmeztetés valamennyi szer­vezet számára, mert mint tudjuk, nem a Soplana az egyetlen ifi szer­vezet, ahol nem veszik komolyan az oktatást. A Magyar Dolgozók Pártja háromnapos népnevelő oktatásán résztvett fiatalok új lendilletct kell adjanak a marx-lenini körök és a SZTf szemináriumok hallgatóinak. Gondoljon minden ifjúmunkás Le­nin elvtárs szavaira: „Forradalmi elmélet nélkül nincs forradalmi gya­korlat” ötéves tervünk sikere meg­kívánja, hogy kellő elméleti fel­készültséggel végezzék a fiatalok is munkájukat, hogy megmutassák erőiket és akaratukat a szocializmus építésében. — Bő nesz Jámosné eWársnö váró* ni tanácsnok visszaérkezett a közigaz­gatás, tanfolyamról és átvette a köz­jóléti és a kultúráld ügyosztály veze­tését. Csolosz Jenő vezeti ezentúl az anyakönyvi hivatalt és ő irányítja az árvaszéki ügyekéi, fgy Misángyi Sán­dor tanácsnok c*ak a szakigazgatási ügyosztályt vezeti. — Orvosi ügyelet: OTI biztosítottak részére ügyeletes szolgálatot tartanak január 8. napján a kővetkező orvosok. L tömb: dr. Puskás Ödön Báthory-u. 8 sz., telefon: 38-84 — II tömb: dr Jáky Kálmán Munkácsy Mfháíy-u. 26. telefon: 11-33. — III. tömb: dr Uj János Széchenyi tér 2, ielefon: 25-99. IV. tömb: dr, Szántó László Deák u. 3 sz., telefon: 20-01. — V. tömb Gyár- város: dr. Palotay György Ujhegy-u. 9 szám, telefon: 33-05. — ELVESZETT JANUÁR 5-ÉN hcinali 5 órakor Induló Kaposvár— Szigetvár közölt közlekedő vonatról egy újságpapírba csomagolt nyomtat vány csomag. Kérjük a becsületes megtalálót a részünkre nagyon lon- los nyomtatványokat a Somogyi Napló Kiadóhivatalában, Kaposvár, Fő-utca 23. szám alá adja le. — Eljegyzés: Garbai Magda és D_r. Halász Tibor jegyesek — (Minden kü­lön értesítés helyett.) Getto Marikát eljegyezte Császár Imre. (1839) — A DÉFOSZ helyi ezervezefe ér­tesíti a Pécsi Főldmivesszö vetkezet tagjait, hogy 8-áu délelőtt 9 órakor a Nemzeti Parasztpárt helyiségében. Rákóczi-út 74. sz. alatt a Pécsi Főld- mívesrszö vetkezet taggyűlést tart, melyre a tagok szives megjelenését kéri — Halálozás. Dr. Tirnkó András pénzügyi titkár folyó hó 5-én el­hunyt. Temetése 7-én 3 órakor (esz, a gyászmi'ét 9-én 7 órakor a ferenc- rsndiek templomában mutatták- be. (x) — Felhívják az Összes Pécseit tar­tózkodó diákok figyelmét, hogy 7-én este 5 órai kezdettel klubnap (esz a Nagy Lajos gimnáziumban. Minden diáktársat szeretettel várnak. — Okirafhamísífás miatt mcgt'ndult a bűnvádi eljárás Máyer Mihály 25 éves tormási lakos ellen, mert járat levelet hamisított. — Népbí óság: ítéletek. A pécsi népbírósátf Scliáb György 20 éve- pé­csi lakost népellenes bűntettért hat- hónapi börtönbüntetésre ítélte. Göbö- fö* Gyula 36 éves pécsi lakos a de mokratikus államrend elleni ’ZgafSs vétségéért kéthónapi fogházbüntetés! kapott Hothónápi börlönbüníeté"' kapott Nagy László péc-i lakos, mart a demokrácia ellen gyűlöletre izga­tott. Zrínyi György 23 éves pécsi asz­talos demokratikus államrend ellen’ izgatá« bűnlette miatt cyolchónapi börtönbűntetétt kapott. 9 öőrgyá ö-ir is áüandáan a létesítmény a csoportos normák felbontása éta Az Etaö Pécsi Bőrgyárban ie fo­lyik a csoportos teljesítmény elszá­molásának fölbontása. Azokon a he­lyeken, ahol az egyes munkálatokat 5—10—20 munkavállaló végezte, mosl részben egy főre, részben pedig az úgynevezett legkisebb csoportokra, párokra bontották föl, hogy a munka termelékenységét növeljék. A csopor­tokban ugyanis a kevésbé jó telje­sítményű munkavállaló lerontotta a jobban dolgozók teljesítményét. A felbontással lehetőség nyílik arra. hogy a jó, vagy kiváló teljesítmé­nyű dolgozók a munka termelékeny­ségét a legmagasabbra emeljék, más­részt pedig arra. hogv a jobb te'jesrít- rnénytí munkavállalók tapasztalatai­kat és munkamódszereiket átadják és a többiek teljesítményeire ösztön­zőleg hassanak. A kevésbé jó mun­kásnak is érdeke most már, hogy tanuljon a jobbtól. Erre legjobb pél­da a cliromostízemben dolgozó gépi­faragók, ahol hót személy volt a cso­portos elszámolásban. Ezeknek leg­jobb heti átlaga a december 15-en bekövetkezett felbontás előtt 130— 132 százalék között mozgott. A fel­bontás után, a sztálini műszak alatt Békés Sándor 308, Korpusz István 340 százalékot teljesítettek és a töb­biek teljesítménye is alig maradt a 300 százalék alatt. A boxosmühely- ben a rámázók aze'őtt szintén cso­portosan voltak elszámolva és decem­ber 15-én páros elszámolásra bontot­ták feJ őket,. Csoportjuknak a felbon­tás előtt utolsó héten 135 százalék volt a teljesítménye, a felbontást kö­vető sztálini műszak napján a Ke­resztes Mária és Varga Istvánná pár 262 százalékot teljesített. A felbontás utáni első egyéni el­számolású héten Korpusz István 1S4 (felbontás előtt 132), Békés Sándor 182 (132) és a Keresztes Mária-Varga Istvánná pár 174 (135) százalékot tel­jesített. Lokomotív—MEFESZ kosaras rangadó a vasárnap egyetlen sporteseménye Szombaton a TOTO főmérközásei között szerepelt a pécsi kosaras rang­adó, de azt a vasutas fiúk francia por yája miatt most vasárnapra ha­lasztották. A mérkőzés iránt Pécsett nagy érdeklődés mutatkozik és álta­lános vélemény szerint a győztes: előre megjósolni szinte lehe ellen. A vezetők megegyeznek abban, hogy a pillanatnyi forma és szerencse dón1» majd el a mérkőzés sorsá't. Itt említjük meg, hogy a kosár­labda szövetség két hétre megvonta a Lokomotiv pályaválasz ó jogát, mer: állítólag a Lokomotiv—Előre mérkő zésen egy pécsi néző bántalmazta a játékvezetőt. Az ítélet érdekelt fél sx Előre edzője, Lehóczki János hozla, éppen ezért megfellebbezzük azt, mert ntm fele] meg a valóságnak, hogy bán'al mázták volna a játékvezetőt, — mon dotta Werbőczi József, a vasutasok edzője. A magunk részéröl le löbbször ta pasz aitule NB l-es mérkőzéseken, hogy a fővárosi játékvezetők nem mindig állanak feladatuk magaslatán és sokszor feltűnően tévednek a pécs' csapatok terhére. Azt is láttuk már, hogy ilyen esetekben előfordult, hogy a já ékvezefő kinevetett a közönség közé, ezáltal tú'fűlött hangiratot idé­zett eíő. .Több jóhiszeműséget várha­tunk. el jogosan a kosárlabdaszövct- ságtől, a fővárosi já ékvezetőktöl és természetesen több sportszerűséget a pécsi nézőiktől is. A vasárnapi kosaras rangadót délután 3 órai kezdettel a vasutas spor; csarnokban rendezik. * A szezon utolsó NB I-es bajnoki labdarugómérkőzésé’t, a Debreceni ér Szombathelyi Lokomotivok találkozó­ját vasárnap Debrecenben játszák le a csapatok. Mindkét csapat tartalé­kosán áll ki. Nagv harc u án szoros hazai győzelem várható. * Lokomotív ifjúsági birkózói va­sárnap Budapesten szerepelnek az or szágos ifjúsági birkózó bajnokságokon. Különösen Kelemennek és Lakatos­nak vannak győzelmi esélyei. Fontos és időszerű cikkek az Anyag-és Adatszolgáltatás új számában Az „Anyag és Adatszolgáltatás” új számából kiemelkedik Sztálin elvtársnak a SZK(b)P XVI. kon­gresszusán elmondott beszéde (a Központi Bizottság nevében elmon­dott politikai beszámoló első része). Nem Jelenik ma meg olyan kime­rítő tanulmány a kapitalizmus ál­talános válságáról, melynek kiin­duló pontja, vezérfonala no a tőkés rendszer hanyatlásának és a szocia­lizmus felemelkedésének ez a nagy­szerű elemzése Volna. A beszéd el­mondása — 1930. június 27 — óta eltelt időszak teljes mértékben be­igazolta a marxi-lenini módszer tö­kéletes alkalmazásával és alkotó to­vábbfejlesztésével megrajzolt hely­zetkép mindem részletét. Az Országos Oktatási Osztály folyóiratának vezércikkében p. Poszpelov elvtárs az életrajzíró ala­posságával és a kommunistának a világ proletariátus vezére iránti lel­kesedésével rajzolja meg a 70. évébe lépő „J. V. Sztálin” — Lenin ügyé­nek és tanításának nagy folytatója” küzdelmes és győzedelmes pálya­futását „Sztálin az egész haladó emberiség tanítója és barátja, a béke, demokrácia és szocializmus zászlóvivője... Ezekben a napok­ban különös erővel nyilatkozik meg világszerte a dolgozók százmilliói­nak J. V. Sztálin iránt érzett forró szeretete, az a szilárd elhatározá­suk, hogy követik Sztálint a bó­káért, a jobb jövőért, az emberiség boldogságáért folyó nagy harcban, — éljen hosszú, hosszú évekig a vi­lág dolgozóinak örömére Sztálin elvtársi” Sztálin elvtárs születésnapjára je­lent meg magyar nyelveh müveinek második kötete. Poszpelovnak a kötet orosznyelvű megjelenésekor írott cikke kimerítően ismerteti an­nak tartalmát és jelentős segítséget nyújt a második kötetben foglaltak alapos megértéséhez és feldolgozá­sához. A. Leontyev: „A tőkés rendszer további gyengülése” című cikke mélyrehatóan’ elemzi a kapitalizmus halódás!•folyamatának legújabb je­lenségeit. A burzsoázia gazdasági csodadoktoralnak és politikai sarla­tánjainak valamennyi nagydobra vert kísérlete, amellyel el akarták hárítani vagy legalább is fel akar­ták tartóztatni a válságot, szánal­mas csalásnak bizonyult... A de­mokrácia és a szocializmus erőinek növekedése és megerősödése a ka­pitalista tábor ellentételeinek to­vábbi kiéleződése, rothadási folya­matának és élösdi voltának fokozó­dása — mindez szemléltetően bizo­nyítja, hogy a tőkés rendszer kora a végét járja, hogy korunkban min­den út a kommunizmushoz vezet. A Tájékoztató Iroda legutóbbi ér­tekezletének határozata nyomatéko­san utalt a jobboldali szocialisták leleplezésének, az ellenük való kí­méletlen harcnak íotitcssására. —- V. Grigorjan: „A jobboldali Szocia­listák — a népek békéjének és biz­tonságának árulói” című cikkében részletesen ismerteti az opportuniz- müs mai pártjainak, a bürzsoázia mai munkásmozgalmi ügynökségei­nek és ügynökeinek működését. Cikke végén idézi Sztálin elvtárs­nak az SZK(b)P XVI. kongresszu­sán mondott beszédét, amelyben (1930-ban) előrelátta, hogy a kom­munista testvérpártok sorai erősöd­ni fognak, hogy ezek a munkásosz­tály nagy tömegpártjaivá válnak. — „Sztálin elvtárs megállapította, hogy a munkástömegek a Kommu­nista Pártban látják az egyetlen pártot, amely fel tudja venni a har­cot a icapitalizm.ussal, az egyetlen pártot, amely méltó a munkások bi­zalmára, amelyet a munkások kö­vethetnek és amelyet követniök is kell a kapitalizmus alól való felsza­badulásért folytatott harcban.” Az ötéves terv törvénybeiktatása felveti a szocialista tervgazdálkodás általános problémáját. A „Tervgaz­daság” (Planovoje Hozjajsztvo) cí­mű szovjet folyóirat cikke részle­tesen ismerteti „.4 bolsevik terve.- zést — a Szovjetunió népgazdasága szüntelen fejlődésének hatalmas mozgatóját". A felsoroltaikon kívül még sok egyéb időszerű és tanulságos cikk teszi pártmunkásaink, a különböző szemináriumok minden résztvevője számára nélkülözhetetlenné az „Anyag- és Adatszolgáltatás" leg­újabb számát. _ AJ*p- és haladófoká szeminá­riumi előadók szombaton délután négy órakor a Dokíor Sándor Kul- tói'házban előadó értekezleten je­lenjenek meg. Oktatási osztály. SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI MÜS09 Január 7-én esfe fél 8: MOSZKVAI JELLEM. (Petőfi bériét) Bulla Elmá- vaf. Január 8-án d. a. fél 4: DOHÁ­NYON VETT KAPITÁNY. (Bemutató) Január 8 án este fét 8; DOHÁ­NYON VETT KAPITÁNY. (Bérletszü­net.) A színház pénztárinál « bérlettel nem rendelkező közönség részére je­gyek válthatók. ■le Az Olvadó Hangfa útján Doktor Sándor-úti, K'iímó, Makár-uícai és környékbeli lakók kérjük Polgármes­ter Elitvársat, szíveskedjék továbbra is nyiva tartani a Klim ó-utcai, eddig üzemben lévő városi hatósági hússzé­ket. Tekintet.el arra, hogy ezen város­részben szintén munkások és szegé­nyebb emberek laknak. Borsó Lajosai is társai * Eljártunk a város illetékes ügyosz­tályán, ahol azt a választ kaptuk, hogy a mai napon ismét kinyitják a régi helyén a kért hatósági hússzé­ket. Sufrrei Aktíva ülés a Kereskedők Testüle­tében vasárnap délelőtt 10 órakor. A tagok pon osan jelenjenek meg. A kereslte dói adóközösség felhívja azokat a tagjait, akik az 1949. II. fél évről szóló forgalmi kimu’a'ást még nem szolgál'aUá’i be, azt 24 óra alatt bírságolás rerhe mellett a titkárságon adják be. Termcsvetjápés A Pécsi Tennészcfbnráfok TuristB Egyesülete 8-án. vasárnap egó^znapo- túrát vezet. Útirány: 4-ea, 20-as út. Darázsforrás, Köíyuk, Mcíegmánv, Wolf menedékház. Találkozás reggel 8 órakor a Tettycn. Vezető: Hotiósi Teri. Wolf menedékháznáí ügyeleté5: Horváth János. Sfssmk»aserv<Bxet ... .... . .... A SZOT megyei titkárság oktatási osztály hireí: A szakszervezeti szem? náriumok minden szakmában és a megye egész területén 9-én ismé megindulnak. Tananyag, a már előbb kiadott sajá' szakszervezetről szóló brosúra. Akinek ilyen nincs, azok a Kommunista Pártok Tájékoztató Iro­dájának határozatát vegyek át, A SZOT szociálpolitikai osztálya felhívja a megye terüle én lévő szak­mai csoportok és üzemi r.zervcze'es szOc. poí. és ürüfésí felelőseit,^ va­lamint a járási és szakmaközi bizott­sági ülkárokal, hogy január 11-én este 5 órakor a Szakszervezeti Szék­házban (Pécs, Színház tér 1.) ar'andó szoc. pol. érttfkezleten feltétlenül ie- lenienck meg. Az értekezlet előadója a SZOT központja részéről kiküldői elvtárs. Széttítómunkáso'k Szakszervezete 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor V,özpon*i előadóval 'aggvűlést tart, kérik a tagok minél nagyobb szám­ban való mrf>ie'“nór-é Háztartási Afkaflötazclínk Szak­szervezete felhívja a tagok figyelmét, hegv az elmaradt tagdíjaikat legrövi­debb időn belül, kizárás terhe mel­leit rendezzék. • — A bolgár kolónia felkéri a vá­rosban lévő összes bolgárokat, hogy 7-én, -szombaton este 8 órakor Tomp- Mihály utca 48. (Vasút, vendéglő) szám alatt jelenjenek meg, ahol mű­soros e-t lesz.' KONYHASZEKRÉNY, szekrények, asz'alok. miinden’é'e bútorok o'csón e'. adók. Molnár, Kossuth u. 77. (H 112). Az MNDSZ megyei (ifkársága január hó 7-én ette !él 8 ór:ü lez dePel mogyebálf rendez nz MNDS7. Má-ía MÍeai székházában (volt Nő- egylet). OZLETHAZ: Bányateleplűt 20, kert» j tol, minden elfogadható árér1, Dscleva- í közvetítő, Ferenctek-utca 14. 11848) BÁRÁNYKOR me'lény kapha-ó Ma- * rosvásárhdy-utca 4. szám. PécsynéL PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Páca tnj. város polgármestere sa alábbi üzlethelyiségekre hirdet pályá- za ot: Megyer-Ü’í 3.. Rostás-féle űzlot; Bajcsy Zsilinszky-út 5. Pető János cé­lúié üzlet; Kossu'.h Lajoe-út 23—25. Kiskereskedőik és Kisiparosok Szö­vetkezete. Határidő: 1950. január 20. A pályázatot az elsőfokú lakás­ügyi hatóságnál kell benyújtani 1950. január 20-ig (Városháza, félemelet 23. sz.). A pályázathoz csatolandó mel­lékletek felsorolása a lakáshiv&ta! hirdetőtábláján és a meghirdetett üz­lethelyiség bejáratánál van kifüg­gesztve) 114) Baranya vármegy; közigazgatást bi­zottsága kisajátítási albizottságától. 1599/ikb. 1949. Tárgyi A komi*: MÁV von, tatéi elep áthelyezé séhez szükséges területek kisajá í­tása. HIRDETMÉNY. A 92560/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében Baranya vármegye •közigazgatási bizottságának kisajátí­tási albizottságáról rcám átszállót t hatáskörben a közlekedés- és posta­ügyi miniszter úr 338.633/1945. B. íi. o számú leirata alapján a komlói MÁV állomáson építendő von a ö telep céljaira szükséges, magántulaj­donban lévő, a komlói 202., 218., 220. és 256. sz. 'tkvi ibetó'ekben 296/3., 292/1., 291/1. és 290/3. hrszámú in­gatlanokból összesen 391 négyszögöl 'kiterjedésű, a vonatkozó kis’ajátífási tervben és összeírásban részletesen megjelölt ingatlanoknak a MÁV pé esi igazgatósága részére megszerzése céljából elrendelt kisajátítási ellátás őrvényszerü lefolytatására az 1881. évi XII. t. c. 33. §-a( és a 'közigazga­tási bizottságok különleges alakulata, írói szóló 7890/1930. M. E. számú rendelet 5. §-a alapján Dr. Russin szky Kornél vánn. íb, EL főjegyző elnöklete alatt Dr. Molnár László várm. ttb. tiszti főügyészből és Marssó László műszaki fő anácsos, a pécsi államépílészeti hivatal főnökéből álló bizottságot kiküldöttem, egyben a Komló községben a községházán tar­tandó bizottsági tárgyalás ha áridejé- ül 1950. évi január hó 24, napjának délelőtti 10 óráját kitűztem. Pécs, 1950. január hó 2-án, Bobánovics Jenő dk. főispán elnök. !f j. Kaufmann József né mM at elhunyt özvegye, id. Kaufmann Jó­zsef és neje mint szülők, fájda­lommal tudatják, hogy szeretett jó férj, gyermek és fdejthetetfan rakott iij. Kaitai József aü. tiszt életénefe C2-ik évébe«.f. hó 5-#n, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat í. hó 8-án, vasárnap délelőtt temetjük Vó. kány községben, Drága emléked szívünkben örökké élni fog! NYÍLT-TÉR*) Értesítem kedves vendégeimet, hogy cukrászdámat Mór-utca 2. alatt lesné; megnyitottam. Kérem «wíívsb 'támogatásaikét Ausdh Cukrászda * B rovatban karyjHftaSrt arm Téltől félctö-Ntfret a szerkesztőség. ERZSÉBETTÉLEPEN lévő bányász­lakást és 1 szoba konyhái a buwré- sZén elcserélnénk nagyobb lakásér!, esetleg házért. Cint: 1854. szám atett a kiadóban. BÉR HÁZ AT veszek hatvanezerig, ügyfelemnek. Tel.: 19-97. Dcclevairoda, Ferencieit-ulca '4. (1848) ELVESZTETTEM három darab liszt- jegyemet. Kérem a becsületes nieg-a'á. jót, adja vissza, 20 forinit jutasomban részesül. Dugonlcs-u. II. Ricz József. KERESÜNK megvételre 1 drb. 12 HP, 50 periodusu 190 V., 3 fázist! váltóáramú villanymotort. Cím: H 113. szám alett a kiadóban. KIS CSALÁDI. HÁZAT kertté), 10, 12 ezer forintig, keresek. Cím: H 107. szám alatt a kiadóban. K 7. t' S TPríN Zt7"<~'Ts tot, márkát »«rőrát, koróraszerkezrto* vess HBNTZ Jftkaí íéi 2 szám / uUkANttHI NAPte ZóHsiőa tfzerktsztö: RAüö ISTVÁN l-elelős kiadó* SZIKRA SÁNDOR Szerkesztőség es kiadóinvatal: éftrezel-Utea 2 — Telefon 16-S2 lr, ■:V pece*. Szikra Nyomda NV dunkitcsy Mitnlly-U 10 — Telefoni 20-2V 1 nyomdáén felel Vértes Peren® BWIuelcsl díj» *>■**• IZ— forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom