Dunántúli Napló, 1949. december (6. évfolyam, 279-304. szám)

1949-12-01 / 279. szám

DUNÁNTÚLI CSUNGKIIVG FÉLSZ 4B4DULT fokozni kell a tengeribegyüjtés ütemét i. i —— Nyolcvan százalékon íelül végeztük el eddig az őszi mélyszántást Pécs vezet az Vj Világ-kampányban VT. J-VFOLYAM, 279. SZÁM 1 békéért, demokráciáért és a aípek nemzeti függetlenségéért A Pravda A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Iroda jónak november 29-én nyilvánosságra hozott hatá­rozatai elsőrendű jelentőségűek a kommunista ég munkáspártok mű­ködése. a széles dolgozó tömegek létérdekei megvédése szempontjá- bóL A Tájékoztató Iroda értekez­lete a következő igen fontos kér­déseket tárgyalta meg és hozott azokkal kapcsolatban egyhangú döntést: 1. A béke védelme és a háborús gyújtogatok elleni harc, 2. A mun­kásosztály egysége és a kommu­nista és munkáspártok feladatai, 3. A Jugoszláv Kommunista Párt gyilkosok és kémek hatalmában. A Tájékoztató Iroma értekezle­te akkor folyt le, amikor az USA monopolkörei által vezetett impe­rialista reakciós erők folytatják az új háború előkészületeit és haj- azát vezetnek a demokrácia, a dol­gozók létérdekei és sok ország nemzetközi függetlensége ellem A Tájékoztató Iroda értekezle­te Marx, Engels, Lenin és Sztálin nagy tanítása alapján mély jellem­zését adta a nemzetközi helyzet­nek és rámutatott, hogy a nemzet, közi küzdőtéren az erők kölcsönös viszonya a béke, a demokrácia és szocializmus tábora javára válto­zott meg. A Tájékoztató Iroda ha­tározatai hangsúlyozzák: egyfelől az imperialista tábor agresszivitá­sa fokozódik, ugyanakkor másfe­lől az imperializmus és a háború tábora elleni harcban kinőttek és megerősödtek a béke, demokrácia és szocializmus erői, amelyek élén a hatalmas szocialista szovjet állam halad. Az angol-amerikai tömb egész K Etikája az új háború előkészü- eá szolgálatában álL Az angol­amerikai imperialisták a fasiszta agresszorok eljárásához hasonlóan új háborús előkészületeket foly­tatnak minden téren: katonai-stra­tégiai rendszabályokkal, politikai nyomozással és zsarolással, gaz­dasági terjeszkedéssel és a népek leigázásával, a tömegek ideoló­giai elbolondításáv'al és a reakció erejének fokozásával. A Tájékoz­tató Iroda határozatában megál­lapítja: ,JIibás és káros volna le­becsülni az új háború veszedelmét, amelyet az imperialista hatalmak készítenek elő, élükön az Egyesült Államokkal és Angliával", A béke védelme és a háborús tfyuj'togatők elleni harc elsőrendű létfontosságú kérdés a földgolyó minden népe számára. Ez a kérdés foglalkoztatja a munkások és pa­rasztok, az értelmiség, a dolgozó nép széles tömegeit. A Tájékoz­tató Iroda értekezlete megállapít­ja: ,,Az új háború növekvő vesze­delmének körülményei közepette nagy történelmi felelősség hárul a kommunista és munkáspártokra. A harc a szilárd^ és tartós bókéért, o béke erőinek szervezéséért és tömörítéséért a háború erői ellen, — ez álljon ma a kommunista pártok és demokratikus szerveze­tek egész tevékenységének köz­pontjában Az értekezlet határozatai a bé­ke megvédése és a háborús gyúj­togatok elleni harc programjának konkrét intézkedéseit adják. Ez a program a legszélesebb néptöme- gek mozgósítása a béke megvé­déséért folytatott; aktív harcra, amely képes arra, hogv az agresz- szorok terveit meghiúsítsa. A kommunista pártok feladata, hogy a béke minden hívét tömörítsék tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai párthoz, vagy szakzevve- *ethez_ tartozik és mi a vallási meggyőződése. Mindenkinek, aki számára drága a béke, aki nem •kar belekerülni a pusztító rom­vezércikke bol&s őrvényébe és nem akarja magát és családját a maroknyi amerikai és angol tőkemágnás önző érdekeiért pusztulásra kár­hoztatni, a tartós béke véde’mé- nek széles népi f?onljába kell tö­mörülnie. A béke és demokrá­cia, a dolgozók létérdekei és a népek nemzeti függetlenségének megvédése ügyében az amerikai és más imperialistákkal szemben a legnagyobb szerepet a munkás- osztály tömörítése, a munkásosz­tály sorainak egysége jáfsza. Az új háború előkészületeit a kapitalista országokban a reakció őrjöngő hadjárata kíséri a demo­kratikus szabadságjogok, a mun­kásosztály és a dolgozók élet­színvonala ellen. A reakciós kö­rök céljaik megvalósítása érdeké­ben mindenekelőtt a munkásosz­tály szakadását, sorai szétzü’rlesz- téséft igyekeznek megvalósítani. A burzsoázia ezt a bűnös és al­jas szakadár folyamatot a jobb­oldali szociáldemokratákra bízta. Bevin, Blum, Guy-Mollett, Schu­macher, Renner, Spaak és Sara- gat, a Deakin, Green, Garey- fajtáju reakciós szakszervezeti vezetők napról-napra űzik sötét tevékenységüket, amely a mun­kásmozgalom sorainak megbontá­sára irányul. A jobboldali Szociál­demokraták tevékenysége az impe­rialisták aljas béke- és demokrá­ciaellenes összeesküvésének ideo­lógiai leplezését szolgálja. A jobb. oldali szociáldemokraták nem csupán nemzeti burzsoáziájuk, hanem ezúttal az amerikai impe­rializmus ügynökeiként is fellép­nek. Ennélfogva a munkásosz­tály egységéért folytatott harc megköveteli a jobboldali szocia­listák fáradhatatlan leleplezését és elszigetelését a tömegektől. Ezzel együtt fáradhatatlan mun­kára van szükség a szociáldemo­krata pártok és a katolikus szer­vezetek egyszerű munkás tagjai között. Ezeket a munkásokat fel kell világosítani a reakciós veze­tők áruló szerepéről és be keli főket vonni a békéért és létérde­keikért folytatott aktív harcba. Akcióegység lent a tömegek között — ez a legjobb útja a munkások tömörítésének és moz­gósításának, függetlenül attól, mi­lyen párthoz, pártszervezethez tar­toznak és mi a vallási meggyőző­désük. A munkásosztály egységé­nek kérdése még 6oha nem ját­szott olyan fontos szerepet, mint napjainkban. Ennélfogva a kom­munisták fáradhatatlanul dolgoz­nak ennek a feladatnak a meg­valósításán. A Tájékoztató Iroda egyhangú­lag megállapította, hogy a Tito—■ Rankovics klikk átállt a fasizmus vonalára és Jugoszlávia nemzeti érdekeit eladta az angol-amerikai imperialistáknak. A jugoszláv kor­mány teljesen az imperialista kö­rök oldalára állt, az egész szocia­lista és demokratikus tábor ellen. A belgrádi felbérelt kémek és gyilkosok klikkje az imperialisták zsoldjában áll & azok kezében eszközül szolgál aljas számításaik és terveik megvalósításában. Az elmúlt idők eseménvei és minde­nekelőtt a Rajk—Rankovics-per megmutatták, hogy a Tito-kÜkk átállása a kapitalista reakció szol­gálatába nem véletlen, hanem an­gol és amerikai gazdáik utasításá­ra történt. Ennek a bandának tag­jai már régóta az imperialista kémszervezetek fizetett ügvnökei. A jugoszláv árulók az ENSZ ülé­sein támogatják az imperialista agressziót, az imperialista agresz- szorokkal kötött nyílt és titkos megegyezések alapján elküldik kémeiket a népi demokratikus or­Á történelmi jelentőségű okmányt, a Tájékoztató Iroda budapesti határozatait méltatja a világsajtó A szovjet sejtő vezető hélyen foglal­kozik a kommunista pár:ok Tájékozta­tó Irodája tanácskozásának eredmé­nyei vei. A Pravda és a lapok égés« so­ra vezércikket sccntel a rendkívüli je­lentőségű eseménynek. A Csehszlovák KP központ! lapja, a Rude Právó szerdán „Az élet és sza­badság nevében a békéért” című ve­zércikkében foglalkozik a Tájékoztató Iroda határosa fával, amelyet nagy történelmi Jelentőségű ok­mánynak nevez. A vezércikk mindenekelőtt megállapít­ja, hogy az. utóbbi két év eseményei megerősítették a nemzetközi helyzet­nek azt az analíziséi, amelyet a Tájé­koztató Iroda 1917 szeptemberi első értekezletén Zsdanov tel1*. Ebbon a két évben — folytatja a lap — a kommu­nista pártok az égés? világon kiszéle­sítették és megerösitetfék soraikat, nö­vekedőben vannak a kapitalista orszá­gok demokratikus erői is. Az imperialisták felismerték, hogy az idő ellenük dolgozik , és ezért készítenek elő még nagyobb konoksággsl agresszív háborút A Csehszlovák Kommtmisife Párt — írja a lap — nagyon is tisztában van a béke megvédése feladatából szárma­zó hatalmas felelősséggel. A Párt meg­erősíti a munkásosztály egységét és sorainak tisztaságát. Őrködni fog a marxis tó-lenipteta •térj t ás fenasága fölött éa gondoskodik tagjai Ideológiai «fő­vonalának állandó emelkedéséről. Ez, együtt a jó szervező munkával, előfeltétée az ellenséggel szembeni Itatásos éberségnek én a legmegbízha­tóbb fegyver az ellenség aljas össze­esküvései ellen. A szerdai román lapok is vezércik­kekben foglalkoznak a határozatoknak rendkívüli fontosságával Ezek a határozatok — írja a Scan- teia — valóban rendkívüli fontosság­gal bírnak, mert fetfegyverzlk a nemzetközi kom­munista mozgalmat a szocialista és kapitalista rendszerek jelenlegi erőviszonyainak világos felismeré­sével, valamint ama két »tábor eszközeinek és pofitíkájándk felismerésével, amelyre a világ fláalcadt. Rendkívül fontosak ezek a határozatok, mert ezzel egyidejűleg kidolgozzák a kommunista és muokás­Párfsi jelentés szerio: a szerda reg­geli francia sajtó hasábos cikkekben ismerteti a Tájékoz aló Iroda haíáro. zatait. Az Humanifében Fajon -őbbek kö­zött ezt írja: A Tájékozlaó Iroda tö­kéletes világossággal megszabta a kommutvilálk konkrét feladatait a bé- fcéér.; a munkásolszály egységéér'., a demokráciáért és a kenyérért vívott harcban. Ezek a legújabb határozatok teljes mértékben igazolják azt a pa­li tiki, amelyet a Francia Kommunista Párt Thorez vezetésével folytat. A Francia Kommunista Párt bízva a francia munkásosztályban, a francia népben, a jóindulatú embe­rek elszánt békeakaratában, bátran, folytatja harcát, A TAjékozlstó Iroda határoz« emek birtokában, tapasz álatokban gazdagod­va, fehartózta:.hatatte.nul menetelünk előre egy szabod, boldog, erős Francia­pártok harcának taktikai feladatait, az® a harcét, amely az új és véres világ­háború eilen, a békéért, demokráciáéit és szocializmusért folyik. A vezércikk ezután kifejezésre jut­tatja a román dolgozók undorát és fel­háborodását, amelyet Belgrad fize­tett ügynökeivel és hivatásos pro­vokátoréivá szemben éreznek. Minden egyes párttagnak a legna­gyobb figyelemmel kelt tanulmányozni* a Tájékoztató Iroda határozalart és al­kalmaznia kell aupak Hanois ágait * pártmunkában — fejezi be .a Scanteil vezércikke. ország felé. A parist jobboldali Monde vcaércfb kében foglalkozik a Tájékozta ó íródj határozataival. A francia nagytőke !*p jónak nyilvánvalóan fáj a békemozgr' lom nagy sikere. A -lap keserűen ismeri be, hogy a (kommunista pártok bék<* propagandája „eredményes,”, a béke- politika pedig „igen ügyes“. A kommunisták a béke eszméivel hódítják meg » lelkeket — írja a Monde — mégpedig nemcsak a kommunizmushoz hű tömegek lelkét. Valanvennyi nagy nyugati hírügy­nökség js hosezan iemerioti e határú- za okat. Az Associated Prees aláhúzz* a ha.ározatnak azt a részét, amely rá­mutat: a háborús uszítók érzik, hagy az ktő ellenük dolgozik és ezért lázasa* igyekeznek különféle tömböket ás wö- vé ségeloet létrehozni a reakciós erők­ből, hogy mcgvaltósithassák ám adó tervekké r. A■ kommunisták a béke eszméirel hódítják meg az embereket — írja a jobboldali Monde Vádirat a hazaámló Kosztov, veil bolgár Éniszterelniiielyettes és bandája ellen Szófiából jelenti a Bolgár Távirati Iroda: Az állam elleni összeesküvés­sel vádolt Trajcso Kosztov és tíz vádloít-ársa ügyében a vizsgálat befe­jeződött és a Bolgár Népköztársaság szófiai ügyészsége hétfőn eljuttatta vádiratét az állami legfelsőbb bíró­sághoz. A kormány tagjaj fölötti ítélkezés­ről szóló törvény értelmében — mondja a vádirat — a vizsgálat ada­tai alapján « «óKai ügyészség « bíróság elé áMlbja a következő sze­mélyeket: Trajcso Kosatov Dzsunev, Iván Sztefanov Hadzsimatcev, Nikolasz Pavlov Ko! er, Nik olasz Nacsev Pet- kov, Borisz Andorov Kriszitor, Ceiui Sztefanov Consov, Ivan Szlavov Gev- renov, Ivan Georgiev Tutev, Bla go j Ivanov Hadzsipanzcv, Veszti Atana- szor Ivanov, Ilja Ivanov Baialceljcv. Azzal vádolja őket, hogy az állam ellen irányuló össze­esküvést szerveztek, amelynek a* volt a célja, hogy megdönfsék az alkotmányban ieláílífoH törvényes hatalmat, továbbá kémkedtek, és hazaárulást követtek el. Trajcso Kosztov 1897-ben született. Közíró, volt miniszlerélnökholycttes és a Bolgár Kommunista Párt Kő*- ponti Bizottságának volt titkára. Mind a Bolgár Konununísia Párt „balol­dali“ szektáriusai trockisla osöpörő- jának aktív részvevője 1933-ban él 1934-ben Moszkvában emigri'tiva ti* mogatta a Bolgár Kommunist« Párt kebelében a „baloldali“ szektariánu­sok csoportját és tevékeny munkát végezve a kommunista pártok ballki- ni titkárságán elősegítette, hogy a Párf vezetőségéből elfnvolífsát elismeri vezetőik Georgij Dirait- rovot és Vasait Kolnrovot. Ugyanebben az időben szoros politi­kai kapcsolatokat tartott fenn i szagokba és aljas aknamunkát folytatnak a háborús gyújtogatok egyenes utasításai alapján. A Tájékoztató Iroda határoza­ta rámutat, hogy „Jugoszlávia Kommunista Pártja" jelenlegi ösz- szetételcben, mivel a nép ellensé­gei, gyilkosok és kémek kezébe került, elvesztette azt a jogát, hogy kommunista pártnak nevezze magát és nem más, mint a Tito- Kardelj-Rankovlcs-Gyilasz-klikk kémfeladatainak végrehajtó gépe. zele. De, ez ellen a klikk ellen egyre erősödik a becsületes és a szocializmus ügye iránt odaadó emberek mozgalma Jugoszláviá­ban. A Tájékoztató Iroda határo­zata segítséget nyújt az igazi ju­goszláv hazafiaknak és harcosok­nak Jugoszlávia sokat szenvedett népeinek felszabadításában. A kommunista pártok Tájékoztató Irodája kijelentette, hogy „a harc a Tito-klikk ellen — a felbérelt kérnek és gyilkosok ellen — vala. mennyi kommunista és munkás­párt nemzetközi kötelessége". A kommunista pártok Tájékoz­tató Irodája rámutatott, hogy a kommunista és munkáspártok szervezeti, ideológiai és politikai megerősítése a marxizmus-leniniz- mus elvei alapján a legfontosabb feltétele a békéért, a nemzeti füg­getlenségért, a demokráciáért és szocializmusért folytatott harcnak. A mai feltételek között különösen élesen merül fel az a feladat, hogy kíméletlen iharcofe folytas­sunk az opportunizmus megnyil­vánulásának minden fajtája, a burzsoá-nacionalista elemek és a Párt soraiba befurakodott ellensé­ges ügynökök ellen, A Tájékoztató Iroda első érte­kezlete meghatározta a nemzet­közi küzdőtér erőviszonyait a má­sodik világháború után, megálla­pította, hogy két tábor áll fenn, az imperialista és az imperialista- ellenes tábor, A második érte­kezlet t918-ban felfedte a Jugo­szláv Kommunista Párt burzsoá­nacionalizmusát és kellő idöbem leleplezte a Tito-klikket, mint t demokrácia és szociaizmus ügyé­nek árulóját. A most Magyaror szagon lefolyt értekezlet határa zatai a legszélesebb néptömege} mozgósítását célozzák az új hóba rú veszedelme ellen. Ezek a ha tározatok felfegyverzik a kommá nistákat, a munkásosztályt és • dolgozókat a békéért, demokrd ciáért, a népek nemzeti független ségéért és a dolgozók létérdekei ért folytatandó harcra. Felfedi! a kapitalista rendszer gyógyítha tatlan betegségét és rámutatna! az imperializmus egyre fokozódi gyengülésére. A kommunista pár tok Tájékoztató Irodájának hatá rozatai erősítik a munkásosztáb hitét ügye biztos győzelmében rámutatnak a, demokratikus tá bor erőinek növekvő hatalmára amely tábort a nagy Sztálin lel kesiti a békéért, demokráciáér és a szocializmusért folytatott bar cában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom