Dunántúli Napló, 1949. november (6. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-13 / 264. szám

Tm VOVEM3ER W NAPLÓ 7 Kusz elvtárs brigádjának példáját Szent István aknán követte a Bózsér-brigád tó K' G • Komló. Kusz János elvtárs 'tt' négyszázötven százalékos teljesítmé­nye áll előttük. Két évvel ezelőtt ők voltak az elsők, akik brigádba áll­tak. most is a Bózsér-brigád tagjai azok, akik először kezdik meg Szén István aknáin az egyéni versenyben a munkát. ■ ** Egymás fölött dübörögnek a gvpek a fejtésben, ömlők a szén, annyi, hogy má!r megakad a csúzdán, bokáig süp­pedünk bele, A „brigadérosok“ nem igen akarnak szóba állni a látogatók­kal. Minden pert;. értékes. Es mos! mindenki számára, mines, (kivétel. A csapatvezető Bózsér János III,, a bri- gádfelelöts Bátai János III, — „Jánosok harmadikok.. Az eredményben nem azok! A ked­den megkezdett egyéni verseny meg- láiszik a csapa; eredményén — 162 százalékot értek'el — és megmü'atta, hogy 200—250 százalékos teljesítmé­nyek születtek meg így. Kedd... Előtte való wap «z akná. szókkal átbeszéljék az egész nap mun­káját. Még jobban, gondosabban néz­ték, milyen fa kell a fejlésben. Az éj­jelesek külön gonddal adták a Iá' a t brigádnak, & reggel a csapat minden tagja jobban igyekezet; munkára. Jó öröm fémyíett a szemükben. ®?> A normái mé’erekben vélték át. Fe- t^lh-Wikémr 3 méteTe. Bátai elvfárs már ■’.tjlf: hetedik méleméJ tart. Siet vele, ^y^jimteirtbogyBn több kell legyen. Elö- ,r~ .ár i s: Naponta Vh csillével többe irtottunk Srfálin e'lví'á'rs szülelés- Ez nálam 1.5 méter jelent, íú . •’ többet veszek M egy müsza­tlszerelnék többet is. Azzal a £jKmar 'főmmel akarunk valamennyien •z, Q,. y yio. z'S.m elvtáre azületésnap­lJ?0L , u munkánkkal' igazi ajándéko szélűket, ba b tóa stófa- ' ... a?,, el nőt,1 többet jelent ez aki azonban már a megtoldora 50 centivel. Ma 'VwS^'jöbbeJ alkarja,. És így kérdezheted Inriíül L’ítt, Ejtésen, Rész József éppúgy et«Hálaa"wo? “ ^'gád legfiatalabb ja, az (ám DSU Ferenc, vagy ahogy Ö^uvájd«' ** tiívják: „Kuksi“, ő ,tud mond » brigád a munkamegszer- «eíí; jövádonalán eddig szerzett jó tapasz- mosani n' felhasználhatja most is. A csa- Papp cívtttő ismeri a brigád minden ta,g- elvtárs. Jdja kát, hová kel] rakni, hol tud munkás, ib teljesítményt adni. iyéji.és lejtésiben jó a hangulat. Egymás Párlnak-t szívesen evődnek, túlharsogva G: czen.elő zakatolását, igazi versenyszel- Mcxzhköti össze a brigád tagjait. »z.egKuyi Au hogy minél többet termel Közeljár.: éve ./ríméi. kom'rrtpn.is.tá. jür.k magunknak. Minél több 'egyen a szén, mert az több ruhát, nagyobb ke. nyeret,..űj otthonokat jelent — mondja Bátai János. Kiefel György az utolsó. Már csak abban, hogy ő áll a fej'cs legvégén. A százaléka? Lesz ma. még háromszáz is — mondja Pataki élvtárs. Kiefel elviárs szereti az egyéni versenyt — így többét is termelünk és elér­jük az igazi szocialista munkát, egyik nem dolgozik a másik helyett, min­denki úgy keres, ahogy dolgozik, olyan megbecsülést 'kap, amit munkálja után érdemel. A Bézsér-ltrlffádnál, ahol so. ha sincs műszakmulasztás, nincs hiba az új munkamorállal. Szívesen léptek egyéni versenybe, mert öntudatosak, mert keményen dolgozó emeberek va­lamennyien. Ezt mulatja a csapa; eredménye, d; ezt mutatják főkép az egyéni száza­lékok, akár Kiefer György 328, akár Újvári István 245, akár Melmann Já. nos 243 százalékos teljesítményé' néz­zük. Ahogy megszületett egyéni verseny­zőkkel a málsodik sztáhánovista bri­gád, úgy terjed tovább aknáinkon is ez a mozgalom, ami a világ népeinek nagy vezére, Sz'á'.m elvtárs neve alatt indult és kapott szárnyra az egész országban. Ma adják át Mágocsoa a verssnyzásziól November 13-án, vasárnap délelőtt kilencórakor Mágocson ünnepélyes ke. retek között adják át a Kom.ó—Szász­vári üzemi dolgozók által felajánlott versen-yzászlót a tavaszi és őszi mező- gazdasági munkákban és a begyűjtés­be kiváló eredményt elért községek­nek, termelőszövetkezeti csoportoknak, dűlőknek és gazdáknak. Az ünnepsé­gen a járás hatvan községe képvisel­tetni fogja magát. Apaállat vizsgálat A minőségi állattenyésztés fokozá­sának érdekében a földművdlésügyi minisztérium elhatározta a közte­nyésztést szolgáló valamennyi apa­állat felülvizsgálatát és e célnak meg nem felelő egyedeknek a köztenyész­tésből való kizárását, A munka el­végzéséhez a mezőgazdasági (igazga­tóság a DÉFOSZ segítségét is igény­be veszi. A szakbizottságokban részt vesznek a DÉFOSZ állattenyésztésé­ben jártas kiküldöttjei is. Az apa­állat vizsgálatok a megyében novem­ber 14-én kezdődnek és december 20- án fejeződnek be. A vizsgálat célja a megfelelő számú apaállat biztosí­tása, amely előfeltétele a népi demo­kráciánk nagymértékben elörettu-ő minőségi állattenyésztés (további gyorsütemű fejlődésének. Az ügy si­kerének érdekében az apaállat tulaj - donosok, akiknek birtokában félévnél idősebb bika, kan, kos van, a közsé­gek által közzétett időpontban a meg­nevezett helyre apaállataikat vezes­sék elő. A be nem mutatott állatok „zug-apaállatoknak" lesznek minősít­ve és 'az erre vonatkozó rendelet ér­telmében azok 15 napon belül ivar- talanitva lesznek. (Víudmup ejtiq fiijiloa a szlloet-klállllás vállalja a koomnu kajál, bogy méoij^]u^n (nyitották meg retek között a „Szövet- _ öző gyapjúszövet-kiállí­*ííy 155 ^nkáskult úrház dfsztermé- Wndepyik,; „rvány minden színében bo» szavukkáveteket halmoztak fel. Iel!je»en-' ■ liog ivaszi, női és férfi-anyagok hogyan tómon gyönyörködhet a látoga­tókkal, á Rá vasárnap estig tartó kiállf­*kar ntoga kner János, a pécsi textiL BJtmtót válk képviselője nyitotta meg Araclt-'Józízóval; majd Klein Andorné rjjl*;',’ négy'“ Béláné mondottak el két bánó Őrt fojsayt. Pleskó Kálmán elvtárs jöjj.'',-aíra nevében szólalt fel s ki je­li gy ttéijesnéj^*xammmmmmm e:.'if;.v,'a Se •Hórváth búdul ás'' Kén ál a' r* Skéíy / többen’j tó’ «tók fel ma ny Cyá,'; hoí 'Cr’ómesi «zéh'i sí. liyeri in Vo?:;' . '' Hárem- tir -mir,. ®'y»h-V ah- ' vezetői Mindéi' '«l.Vk , komoly sikerre lentetie többek között, hogy politikai munkának számít, vinni a „Szövet-hetet". A SZOT me gyei titkársága nevében ifj. Gelencsér József elvtárs üdvözölte a textilipar szemmellátható sikerét. Arról beszélt, hogy az elhangzott rémhírek legra­gyogóbb cáfolata a megnyílott kiállí­tás és az a tény, hogy 112%-kal tel­jesítették túl az előirányzatot a textilgyárak dolgozói. Végül a megjelentek megtekintették a nívós, gazdag kiállítást, melyet Deák József kirakatrendező elgondo­lása szerint készítettek el sikerültén. Pártélet Felhívás üzemi és lakótelepi párt- szervezeteinkhez! November 15-én, kedden minden szervezetünkben népnevelő értekezletet tartunk. Az értekezlet napirendje: 1. Az egyéni verseny: a tömegek termelő kezdeményezésén ele módszere: a sztálini munkaverseny. 2. Az MDP Politikai bizottságának október 20-i határozata az oktatásról: a nép­nevelők eszmei, politikai nevelése. A bányaüzemekben minden harmad részére külön értekezletet tartunk. A délelőttös csoport részére kül­dünk központi előadót. A délutános és éj jeles csoport népnevelői részére qz aknai párttitkár elvtársak tart­ják az értekezletet. Kedden központi efőadó megy dél­után 3 órakor Mecsekszabotcs, Szt. István-akna: Csizmadia Ferenc, Fe- renc-akma: Köhíer Lajos. Pécsbánya- teíep: Széchenyi-akna: Deák Lívia, Vasas. Petőfi-akna: Lendv.mi József, Pécsújhcgyi üzem: Czárt Ferenc. 4 órakor a Zsoínay-gvár: D. Ko­vács József, fél 3-kor Kokszm: Ha­va* József, 5 órakor Magasépítő: Táíos László, 5 órakor Dohánygyár: Knutz Ede. A többi szervezetekben a titkár elvtársak az oktatási felelőssel kö­zösen tartják a népnevelő értekezle­tet. Az efső napirendi pontot a titkár efvtnrs. a második napirendi' pontot az oktafásfeíeíös tartja. Az 1. napirendi ponthoz a sillabuszt minden pártszervezet átveheti a vá­rosi pártszervezet agitációs osztá­lyán. A 2. pont anyaga a november 10-ii pártmunkásban van meg. Mind­két napirendi pontot alkalmazzák az etvtársak sa:át területükre. MDP városi bizottság. Felhívás a víírheny elleni védekezésre A legutóbbi közigazgatási bizottsági ülésen a ’tisztifőorvos beszámolt arról, hogy a fertőző betegségek közül igen nagy számban fordullak elő vörheny megbetegedések. A vörheny (scarla.) fertőző betegség további erjedésének megakadályozása érdekében a tisztifő­orvos felhívja a kórházak, klinikák vezetőségét cs az összes gyakorlatot folylató orvosok figyelmét arra, hogy a fertőző betegségek elleni védekezés céljából kiadott intézkedései csak ak­kor lehetnek eredményesek, ha azokat kellő időben hajtják végre. Ennek fel­tétele, hogy az orvosok a tudomásukra jutott fertőző betegséget, illetve annak gyanúját a 200.100/1949. N. M. számú rendelet értelmében 12 órán belül je­lentsék be. A fertőző betegség, il'ctve arra gyanús megbetegedés bejelenté­sének elmulasztása vagy késedelmes bejelentése a fent hivatkozott rendelet érelmében súlvos mulasz ásí és bün­tetendő cselekmény.->•" f NOVEMBER 13. VASÁRNAP ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: Szén György gyógyszerár, Kossuth Lajos-utca 28. T: 27-71, Szén- Mór gy ógyszertá r, Baj csy-Zsilinszky-ulca 33. T: 27-58. Szűz Mária gyógyszer­ár, Dole or Sándor-u. 1. T: ‘25-79 — HÉTFŐTŐL: Sipócz gyógyszertár, Apáca-u:ca 1. T: 20-23. Men ha gyógy­szertáj, Doki'or Sándor-u. 47. T: 13-53 Szent József" gyógyszerár, Pécsvá- radli országú 27. T: 23-37. — NÉV­NAPOK: Róm. lkat.: Diétákus, ptroil.: Szaniszlö. — IDŐJÁRÁS: Múzsákéit, időnkén- élénhebb északnyugati, nyu­gati szél, vál ózó felhőzet. Többfelé futóeső. Reggel helyeink int köd. A hőmérséklet alig változik. 3 előadás az Urániában Nagy fejlődésnek indult a film­kultúra. A közönség annyira meg­szerette a haíadószellemü filmeket, hogy ma már tízezres tömegek igé­nyeit kell kielégíteni. Bebizonyoso­dott az, hogy Pécsett nem elég egy heti játszási idő műsoronként. Egyes filmeknél kiszorul a közönség, nem tud jegyhez jutni és nincs alkalma műsorok megtekintésére. Ennek a panasznak az orvoslása­ként, a Mozgóképüzemi N. V. eleget tett a közönség kívánságának és az Uránia filmszínházban, f. hó 17-től, csütörtöktől kezdve bevezette a har­madik előadást. Ettől az időponttól, minden nap fél 5, fél 7 és fél 9 óra­kor kezdődnek az előadások az Urá­niában. — A pécsi egyelem orvosi szak­osztálya és egészségügyi szakszerve­zete november 14-én, hétfőn este 6 órakor a sebészeti kl:nika tantermé­ben IV. tudományos ülését tartja. Előadók: Oravccz Pál, Krassóy Kál­mán, Szellőné Nagy Itona és Szabó József. — A Pécsi Női Kamaraegyüttes hangversenye. A városi zenekonzerva­tórium és a Pedagógus szakszervezet rendezésében a Pécs úhj. város szabad, művelődési felügyelőjének támogatá­sával, november 16-án, este 8 órai kezdetid a Nagy Lajos gimnáziumban tartja hangversenyét, a már több ízben önálló hangversenyekké': is szereplő együttes, melynek tagjai F. Oprjói Má­ria, M. Graef Tiidy, Z. Sassy Iringó és V. Vajda Gabriella. A művészi együt­tes hangversenye nagy zenei esemény­nek ígérkezik, mely iránt már is nagy az érdeklődés. A kamarahangverse- nek ígérkezik, mely iránt máris nagy forintos, mérsékelt áru jegyek az IBUSZ-nál válthatók. — Eljegyzés. Kerekes Mártát el­jegyezte Gala mb ősi Nándor gyp. tanító. (Minden külön értesítés helyett) — Ismételten figyelmeztetik a vá­ros gazdáit és a házhely-tulajdonoso­kat, hogy a -kukorica&zár: a 15.008/ 1949 F. M. sz-. rendelet értelmében mindenkinek le kell takarí'ani 15-i.g. A rendelet végrchajtásál a polgármester lenőrizeti és á mulasztókkal szem­ben a megtorló eljárás megindi'iá'<. — Házasság. Le mm er Erzsébet és Keseirü Sándor házasságot, kötöi'ek. (Minden külön ériesí és helye l) (882) — Felhívják a város gazdáit, hogy a traktor szánt äs előjegyezni a Város­ház 1. em. 39 szám ala I lehet. — Herke gyermekruha kiárusí'ása olcsó árak mellel . Ferenciek-utca 1. Gumiházzal szemben. (H.5921 — Háromhavi fogházbüntetésre ítélte a megyei bíróság Papp Gyula 24 éves me-kénycsé földművest, mert egy családi veszekedés közben a ter­melőszövetkezetek ellen izgatott. — Egy szandál! talállak. A jogos tulajdonosa a kapitányság házipénz­tárában átveheti. — Halálozás, özv. F r i d r i c b Sán. dorné fóyó hó II-én, reggel 8 óra­kor rövid fzenvedés utáln elhunyt. Te metcse 13-án, vasárnap délután 3 órakor lesz a .központi temetőben. A gy.ászmise 14-é.n, hé főn reggel, fél 9 órakor a Székesegyházban lesz bemu­tatva. Gyászolják gyermekei, menye, unokái, dédunokái és a többi rokon­ság. Részvétiátogatásók mellőzését be­tegség mia t kérjük. (H. 613) — A megyei bíróság gondatlanság­ból okozott súlyos testisértés vétsége miatt kettő havi fogházbüntetésre ítélte Nagy János mecsekszaboicei gépészkovácsot. Az ítélet végrehaj­tását azonban háromévi próbaidőre felfüggesztették. — A közellátási hivatal fefhivja a vámőrlóki figyelmét arra, hogy mal­mokban őrlés céljára csak zsizsik­től mentes, fertőzetlen gabonái szál­líthatnak. Zsizsikkel fertőzött gabo­nát a malmok őrlés céljára csak nz esetben vehetnek át, ha a vámőríö a fertőzött gabonát előzőleg átrostá­lás Vagy egyéb célszerű módon a zsizsik ferfőzöftségéfői mentesítette. Egyben felhívja a közellátási hivaial a gazdái? figyelmét arra, hogy az ál­taluk beadott termény ellenértéke­ként kiállított „T" utalványból az adóhivatalok semmifé'e köztartozást nem vonhatnak le. — Orakönyvelést, szakmába vágó munkát vállatok. Erdősi Emi!, a Pécsi Ipartestük:ti volt főjegyzője Pécs, Fel- sővámház-utca 51. Telefonhívás 20-98 számon. (41‘2) — Mindazok, akik az országos távíró- és távbeszélő hálózat rondá­iéit név és lakhely szerint bármely postai szervnél bejelentik és a beje­lentettek. bűnösségét büntetőbírósági ítélet jogerősen megállapította, juta­lomként az okozott kár összegének 5 százalékában részesülnek. A jutal­mazási'. összeg 59 Ft-nál kevesebb és 200 Fí-nál több nem lehet. Polgár­mester. — Az. Állami Hirdető Nemzeti Vál­lalat pécsi kirendeltsége értesíti a hirdetőieteket, hogy fizetési kötele­zettségeiknek haladéktalanul tegyenek eleget. Különösen fontos nemzetgaz­dasági érdek ez, mert a számiak idő­beni »Xegyenlítése a tőke forgási se­bességének meggyorsítását eredmé­nyezi. Ezért a kirendeltség nyomaté­kosan felhívja az érdekeiteket, hogy a hirdetések, kiugrótáblák, cégtáblák stb. után fizetendő díjak hátraléka t, valamint az esedékes dijakat 3 napon belül egyenlítsék ki. A mulasztókkal szemben a kirendeltség kénytelen fesz az 1670/1949. -korín. sz. rendelet érteimében eljárni, an*i 100% felárral végrehajtási eljárást von maga után. — Felhívás az ebtulajdonosokhoz. Pécs thj. város I. fokú közigazgatási hatósága felhívja mindazon ebtulajdo­nosokat, kik a veszettség elleni o.tás köte ezettsége alá eső ebeiket (minden három hónapos és annál idősebb eb) bármely okból czideig még nem o Vat­ták be, a pótláshoz szükséges meny- nyiségü oltóanyag bizlc-sithatása végett f. évi november hó 15. cs 16. napján délelőtt 10 órátói 12 óráig terjedő idő­ben a városi álatorvosnát (Városháza, III.'em. 96.). 11 elve a volt Mee-scksz-á- bo’.cs község területén lakók a jelzett napokon a mecsekszabolcsi közigazga­tási kirendeltségen jelentsék be. Nem tartoznak bejelentést tenni azon ebtu- lajdonosc-k, akik ebeiket oltás végett a városi á 'atorvosnál a pécsváradi vám­nál történt oltások után már eiöje- gyez'lettck. Az oltá% helyéről és ide­jéről a jelentkezők ncvszerinl értesít­ve lesznek. Amennyiben valamely eb- tuajdonos ezen felhívás e.lenére sem tesz eleget az oltási kö'elezetlségnek, éhét a hatóság elkoboz'at ja és esetleg leöletj (kiirtatja), tulajdonosa el'en pe­dig a kihágási eljárást megindi.tatja. (H. 603) IQOOiUudam jMétden a »4$ dk>‘ígűJzé íM.p

Next

/
Oldalképek
Tartalom