Dunántúli Napló, 1949. október (6. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-15 / 240. szám

6 H AP L Ő 1949 OKTÓBER 15 ÖCXrétz OKTÓBER 15. SZOMBAT ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Sipöcz gyógyszer:ár, Apáca-uca 1 T: 20-23. Mertha gyógyszertár, Doktor Sándor-utca 47. T: 13-53, „Szent Jó­zsef' gyógyszertár, Pécsrváradj or szágiit. T: 23-37. — NÉVNAPOK: Róm, kar.: Teréz, prof.: Teréz. IDŐJÁRÁS: Gyenge légárttrtitáa, ki­sebb fe&öáfwonulások, reggel faelyen- kin! köd, erős éjózakaj lehűlés, a mé­lyebb fekvésű helyeken iálajmenti fagy. A hőmérséklet kiesé emelkedik Távolabbi kilátások: Néhány napig az időjárásban lényeges vái ozás nem várható. Lermontov 'A lángeszű orosz költő, Pusldn müvének folytatója, 1814. október 15-én született, aljbari a korban, amikor a cári önkény elnyomott min­den szabadabb megmozdulást. Ler- montovot is többízben száműzetésbe küldték. Életét és müveit az emberi szabadság nagy eszméi szolgálatába állította, harcos forradalmi költő volt. A fiatal Lermontov hangja először akkor csendült fel messze- halhatóan, amikor Oroszország Pus­kint temette. A Puskin halálára írt költemény méltó emléket állít az tehetség­nek mutatkozott. Mestere a Urának és épp oly nagy epikus és prózaíró. Valamennyi müve tele van tiltako­zással minden elnyomás ellen, Mind­végig hű marad meggyőződéséhez és szirtié egymaga támadta a cári reak­ciói, mert a forradalmárok köre ak­kor még igen szűk volt. Meggyőző­dését, azt, hogy barátja a nepnek és kérlelhetetlen ellensége az erő- szaknak, leplezetlenül hirdette. Ezért üldözték és ezért nem jelenhetett meg életében művei túlnyomó része. Mint Puskint, őt is a halálba üldözték: belekényszerítették egy halálosvégű párbajba. Mindössze 27 évet élt, haldia után híre ég ész Európában elterjedt. írásai a világ valamennyi nyelvén megjelentek. — Orvostudományi ülés. A Pécsi Egyetem Tudományos Egyesületének Orvosi Szakosztálya és az Orvos- Egészségügyi Szakszervezet Pécs-Ba- ranyai Csoportjának Tudományos Szak­osztálya október 17-én, hétfőn d. u. 6 órakor a Sebészeti Klinika tantermé­ben tartja II. tudományos ülését. — Bemutatás: Marton Károly: Patkóvese psetelu Gősíav Sándor: Rendkívüli nagyságú kétoldali mélyenfékvö ure- terkő 4 éves gyerrtieknél. — Előadás: Hutli Tivadar: Vesegümőkór és kő. — Esküvő. Horváth Ibolyka és Kordé Gyula közetii ási tisztviselő ma, 15-én délután fél 6 órakor tart­ják esküvőjükért a Corpus ChrisJ ká­polnában, (x) (286) Bődé Piroska és M a k I á r i lő­nél, — Bődé Terézia és H a r t- mann Aladár ma délután fél 6-kor tartják esküvőjüket a Ferencesek templomában, (x) , (291) Mán do ki Marika éa jfj. Géczy Ferenc 15-ón, szombaton fél 6 órakor tartják esküvőjüket az Irgamasrend templomában, (x) (H. 200.) Váczj Györgyikét ma délután 5 Órakor vezei ol árhoz a Ferencesek templomában K a r m o István okleve­les tanító, (x) *(300) — A Pedagógiai Flúgimnáziurr? és a veíe kapcsolatos ált. gyakorló iskola (gaizgá ósága felkéri Szülői Munkakö­zösségének vezetőit, hogy 17-én (hét­főn) d. u. 5 órakor tartandó megbeszé- lésen okvetlen jelenjenek meg. — Az Agoston-téri ütförőpajtásoknak nem az AVH, hanem a rendőrségi Párt j*ervezet ajándékozott zászlót. — Halálozás. Schönberger Ru­dolf aü. igazgató ok'óbeT 13-án, 14 árakor, 60 éves korában elhúnyí Pé­cset. Temetése 15-én délután fél 4 Arakor lesz a központi térne'ő rava­talozó csarnokából. Halálát felesébe is fia gyászolja, (x) (299) — Áramszünet lesz a hálózat javí­tsa miatt vasárnap reggel 7 őrá ók féléiét! 10 óráig a kővetkező úvo- aa'akon és községekben: A Siklósi wszágüton, a tnálomi és nagyárpádi katonaion, a Kertvárosban, Honi vöd­örén, valamin: Nagyárpád, Mólom és *09‘.avöígy köBségelcben. «— Pelmentette a pécsi törvényszék kovács János, Kovács Jánosáé, Kasza Istvánná és 11 jú Haul Józsefné pécsi akosokat a tiltott műtét c követésének vádja alól. Az ítélet jogerős. MINDEN VASÁRNAP délután 5—7-ig tánarfi tmdJ/it/dn, A NÁDOR SZÁLLÓ Kupola Termében. (H. 186.) JL pécsiek is készülnek cs pé©skén^fcsf©lepi versonyre Megírtuk már, hogy a Munkára Harcra Kés* sportmozgalom próbáz- tatásál során legjobb eredményeket elért baranyai sportolók részére va­sárnap délelőt t Pécsbány a telepen nagyszabású megyei versenyt rendez­nek, amélyre közel száz vidéki spor­toló jön el, de Pécsről is igen sokán neveitek. A verseny 10 órakor felvo­nulással kezdődik. A verseny után kerül sor a nagyszabású sportbemu­tatóra, amelyen a magyar atlétagárda színe-java és egész sereg élsportoló vesz részt. A pécsi sportolók körében is az MHK jegyében múlik el a hét. Dél­utánonként zsúfolt az egyetemi torna- csarnok és a mellette lévő pálya. A rendőrség 5—600 fővel próbázott. Az Erdőgazdasági NVSE sportolói ma délután zászlókkal vonulnak fel a próbázáéokhoz. Nagy létszámmal pró- oázik a MEFESZ ifjúság is. A leg­jobb pécsi Sportolók is résztvesznek a bányatelepi versenyen. Érdekes mérkőzésed az KB ül-bsn Vasárnap csak hát mérkőzést ját­szanak te az NB Ill-ban (az Erdő­gazdaság erővesztő, a PMSE—DVSÉ mérkőzést elhalasztották!). A pécsiek közül a Pécsi KASE-nek Nagymá- nyokon, a Postásnak ■ Szekszárdon lesznek meleg percei. A komlóiak győzelmi esélyekkel mennek Báta- székre, de a szászváriak is sikerrel szerepelhetnek Szigetváron. A bar­csiak Marcaliban, az SBTC pedig Nagyatádon vív igen nehéz mérkőzést. A nagynevű Oő e lesz a pécsi kosarasok V3sárnani ellenfele A Pécsi MEFESZ férfi kosárás csa­ta vasárnap a tavalyi bajnokkal, az őrével játszik Pécsett a bajnoki pontokért. A hazai pálya és a közön­ség segítségévei nem látszik válósil- rtütlennek, bogy áz eddig jól szerepéit egyetemi csapát legyőzi nagynevű el­lenfelét. Ugyanakkor az Előre női csapata is Pécsre jön és a Pécsi Pos­tással játszik. Itt is jó mérkőzés vár­ható. A két mérkőzés 2, illetve 3-koV kezdődik. A korai labdarúgó mérkő­zés miatt a férfi mérkőzést megtekint­heti a közönség. * Pécsi MEFESZ—Bonyhádi MTE 13:8. (Asztalt:ertisz, Magyar KupaJ Négy emberrel ja győzött a pács; císa- pá'. A győzelmeket Toldi 5, Vermes 4, Szabály 3. Lakatos, illetve Faragó I 3, Varga 2, Bonyhádi, Faragó Ü és Krecner szerez'ék. * Elmarad a szakszövetség! spov- itkárok szómba*i értekezlete. i?; Fél Mfor kezdüil a Vasúi—MsgySanszsa mérkőzés A vasárnapi Pécsi Lokomotív— NVSE bajnoki mérkőzést fél 2 órákor kezdik, hogy á vendégek a délutáni vonattal visszautazhassanak. A pécsi vasutasok jól felkészültek a vasára napi mérkőzésre és változatlan csa­pattal veszik fél a küzdelmet. A ka­nizsaiak csapatában ismét helyet kap a kitűnő hátvéd, Munkácsi és Békés, az új csatárszerzemény is visszakerül a csapatba, A kanizsaiak meglepetés­ben reménykednek. A nagy mérkőzés előtt háromnegyed 12 órakor a Pécsi Lokomotiv II—Paks elsőosztályú mér­kőzést, játsszák le. A paksiak távira­toztak, hogy ezúttal megjelennek a mérkőzésre. A másik két pécsi csapat szombaton utazik Budapestre. A bőr- gyáriaknál ismét játszik Katica, a vé­delem vá Póza illan lesz. A Dinamóban várják Németh yjazolását, tőle függ a csatársor összetétele. Kresz egész­séges, játszik. A KIOSZ felkéri az a'enf felsorolt Túrái Fischer, S oil ár, Bogdáni, Sin­ger, Bogdán TI, Perlaki, Dáindai, Túri, Naumov, Ardai, Koltái, Heinrich, Sza­bó, Nagy II páeko sokai, hogy vésői*- haíp reggel 8 óraTa a Hűmpcai sporl- 'etepsti feltétlenül jelenjenek meg. * A Délnyugati Kerület ezévi Váltó- bajnokságai: szoniba'on déaft’ám 3 órakor rendezik a Tüzér-utodi pályán. A Pécs; Lokomotív, Pécsi MEFESZ Pécsi KASÉ és az Olajmuhkás (Nagy­kanizsa) nevez’e vériényzőit. Vasárnap tíízoltónap lesz Pécsett Nemcsak Pécs, de a megye vala­mennyi tűzoltója készül a hagyomá­nyos és ez évben meg ünnepélyesebb, szebb keretek között megtartandó TŰZ­OLTÓ NAPRA. Vasárnap zenés ébresz­tőre virrad a város, délelőtt O' órakor a Tüzér.ircai sportpályán tfizol*ó ess. pattok versenyezne!;. Délután fél há­romkor (tehát nem az eddigi hkdeüés szerinti három órakor) rőpinbdamérkö- zéa lesz a tűzoltóság és a honvédség csapatai között, négv órakor pedig á tűzoltóság és rendőrség labdarúgó mérkőzést játszik. Estié 8 órakor Kultúrműsort adnak a Szákszervézeti székházban, melyen fésztvesz a honvédség is népi tánc­csoportjával. A műsor ulán tánc reg­gel 5 óráig. Sr*uh»teerventét — Elítélt sikkasztó és csaló. Mayer Henrik 6iklósl lakosi, a Tempó hírlap* iroda volt bizományosát, sikkasztás^vét­sége miatti r.em jogerősén két hónapi fogházbüntetésre ítélte a pécsi tör* Vényszék. — Búzás János vöd koirilól szénkeíeskedőt, a Szállítmányozási és Kereskedelmi Rt sérelmére elkövetett csalás bűntette s Nemesi József komtól lakos sérelmére elkövetett sikkasztás büntet'le miatt, összbiintetésül nyolc hó­napi börtönbürileíésre ítélték. Át Kelet nem jogerős. — Törvényszéki ítéletek. Fauber Ist­ván potykapeferdi lakos szándékos em­berölés bűntettének kísérlete miatt ke­rüli a pécsi törvényszék elé. A töí­énysné'k a vád módosításával Faub rt fegyverrejtegelés vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért háromhavi fog­ná íbüh te {és re ítélte. — 300 forint pénzbüntetésre (félték lleüer József szentlőrinci lakost közveszélyes bűn- cselekmények miatt. — Varga Rudolf jécsi lakost lopás büntette miatt két es élévi fegyházbüntetésre ítélték. Varga Rudblfné pedig tulajdon elleni kihágás miatt 15 napi elzárást kapott. — Értesz János komlói lakost, Sturm Alajos rendőriörzsőrmesfer sásdi lakos sérel­mére elkövetett hatóság közege elleni erőszak vétsége miatt őlVen forint pénzbüntetésre Ítélték jogerősen. — Figyelem! Szépirodalmi, tudo­mányos és mesésV.önyvek heti, kc"ö- he i vagy havi, 6 hónapi rész!o'’fizet­ésre rendeléseket felveszek. Hívásra akáshoz meqyek. Meghívás» köl'sé-, jé: visaxatórl'gm. Tamás Anfal Pécs, Makár-utca 39. (x) (275) — Rádiót RI CHTER JÓZSEF cégtől rész. letfizetAsra » — Kossuth Lajos-út *21 A SZAKSZERVEZETI TANÁCS MEGYEI TITKÁRSÁG OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK HÍREI Az Üzemekben és szakcsoportoknál e hó 17-én megindítandó szakszerve­zeti szemináriumok szemináriumi anyaga az éisö és második hétre, Rá­kosi Mátyás beszéde, az MDP Nagy- budapesti aktívájának 1949 szeplwn- fcer 30-i értekezletón. Az anyagot azok az oktatási felelősök, akit: központ­jaiktól nem kapták meg, a pénzügy­igazgatóságon Sárdi elvtársiját IiEla- dókla'anul vegyék át. Az oktatás meg­indításával kapcsolatos szakszervezeti oktatási értekezlet 17-én, hétlön este 6 órakor lesz, melyen az összes üze­mi és szak csoportbeli oktatási felelő­sök és az összes szemináriumi elő­adók feltétlenül jelenjenek meg. A VAS- és Fémipari dolgozok szak- szervezete értesíti az. űzetnek OB tit­kárait és a kisiparban fogla'koza'ot: szak’ársaKat, hogy a Területi '.íükáí- ság megalakult. Helyisége -a Szakszér- vpZe'í Székház (Színház-: ér 1.) Hltvata- lós idő mindennap rCggfel 9 órától. A ■szak'ársaknak bármilyen ügyben ren­delkezésére áll. Felhívják a bőripari szaktársak figyelmét, hogy a szeminárium 17-én fél 6 órakor a Szákszervezey Székház­ban indul. Magánalkaimszotfífe hfrei: Magán- alkamazotak 15-én szombaton dél­után 15 órakor az Egye emj Sport- cáafBŐldBáfl 'leszik lo MHK prdbdika-l. Poh os megjelenést kérnek. A mun­kanélküliek ja o.t jelentkezzenek. Házfelügyelők figyelem 1 Az októ­ber 15-ére hirde'eit családi-est elma­rad. __________ — Munkásbirósági ítéletek. Haran­gozó Imre 45 éves í.isbajomi mészárost négyrendbeli engedély nélküli fekete­vágásén! vonta féléősSégre a pécsi munkásblróság. Hairangozó Imrét egy évi és hat hónapi börtöbbüMotésre, va­lamint az .iparaiéi ötévre való élitlHáa* ra ítélték. Németh István 29 éves kis­bajoml földműves egy tehenet és egy birkái engedély hőikül vágdtj le. Ezért kétrendbeli feketevágásért összbünteté- süt négy havi fogház büntetésre Ítél fék. — Kriszforlfcs-tanyáról él űn! 4 db birka és egy kos. Megháláló je'ense Kaposvári-ü'ca 5. sz. a. fx) (305) HULLÁMFÜRDŐ ÉTTERMÉBEN m ’ hangu­latos , »TERÉZ EST“ Miranda ■ finc^enekar. Bolópödij nincs! s Új MNDSZ üzemi n6c«oporl A Nyomda- és Papiriipairi Dolgozók mőcsoporíija mogallaíkítoiiita. az üzem; MNDSZ nőesopor oi. Központi kikül­dő':!, Cztí'i asszonytárs, ismertette az MNDSZ eddigi munkáját: és kére a megjelent asszony okot, hogy legyenek Szerves, aktiv tagjai dz MNDSZ-nek. Beszéde liláit rhegválasz’.ot'iá'k' az új vezetőségei, melynek ógyii: tagja Gér dói Lajosné, kérte a tagokat. Hogy. se. (gírsé'k az új vezetőségei mumkájuikban, ment csak ezen (keresztül tudjuk épí- ;ení a szociélizmust és tehetünk tag­jai a ha''aim'3s békétábornaík. A Ma­gyar Dolgozók Pársja nevében Czfg- ler elvliársnő kérte áz új vezetőséget hogy mindig a Párt iránymutatásét kövessék. A lelkes ünnepély az In'er. naoionálé eléneklésévd ér;' véget. OTI orvosi ügyelet vasárnap I. tömb: A Széchenyi.tértől nyugat­ra, Ferenriak-u., Doktor Sándor.u. é6 Szigeti ű! tód északra (TüzérIfilr'önya félé) eső területien: dr. Kovács János lakik Józeef-u. 17/b. II. tömb: A Szé. olicnyi-téröl -keietíe (Zóolnay gyár felé) és Kossuth Lajos.ür, Felsővám. ház líráiktól északro, (a Mecsek felé) eső brüteten: tír. Ujj János, láklíc: Széfctetyi'íér 2. Telefon: 25-99. III. tömb: Á Széchenyi-:éctőü keletre, a Xsolnsjy gyár felé (és a Kossu dl Idjoí út és Félsovámház.utcáktól délre), á Baldkáriy l'giéí: felié ésŐ területen: dr. Molnár Gyula, Jáikiik: Fe!sőma!oin-u. 8, Telefon: 39-04. A Széchenyijéről nyu­gatra (Tüzérlak lianya felé') és a Feren­ciek U., Doktor Sándor ti. Szigeti út. tó< délre (MÁV hérlráfe fé'é) eső térü­lőién: dr. Baj’hay István, lakik: Bajcsy Zsiltmszky-űi 5. Telefon: SÓM. V, tömb: Pécs-Gyárváros: dr. Viola La. jós, lakik: Péosváradi-oút 68. Telefon: 10.08; Az ügyéle'es szolgálat ozorrt- bat dátlMli 2 órái óé hétfő reggél 7 óráig {tar;.' _j^pggkfd5k hfret Gorkij-estet tart a Kereskedők Tes­tületé Perczel-irtcai székhazában ma, szomb a * on eí e 8 órakor a Magyár— Szovjet Társaság dial adót« műsor­ral Az elnökség felkérj mgjr.H a mi­nél nagyobb síámnl megjelenésié. A Keresicedők labdarúgó csapata vasárnap reggel Vi9 órakor a BTC pályán a Rendűregyle: csapa a ellen alzpfokú mérkőzés»: játszik. A veze­tőség a kar társak megjelenését kéri. MNDSZ HÍREK A Kokszmüi és Üszög állomási MNDSZ csoport 16-án, vasárnap 7 órai kezdet ei műsoros családi estet rendez a, Kokszmű sporiheiyiségében. Vendégeket szívesen lábnak. Az MNDSZ Szigeti csoportja 15-én, szómba‘on e«© 8 órai kgzde.'lel lánc­cal egybekö'.'öl't ismerkedő estet ren­dez. Kérik *z összes téri tied csópór. asszonytársait a Szigeti csoport tátuo- gatásáfá. KIOSZ HSRtK ea—wiiium’1 «—B— II Értesítik a motcirosfűréazelöbe^ hogy szomba'.on, 15-én este 7 órakor fontos ügyben gyűlést i'ertannk a szo- kó*J'. helyen. Kérik a tagok pontos megjelenését,' Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetét mondunk a kedves rokonoknak, ismerősök­nek, jóbará Iáinknak és a MESZ- HARJ munkatársainknak, akik felejthetettou édesanyánk j id. Kslypalski (Tiefeiil;acher)i Nándorné temeiésőn való megjelenéssel, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Mé'ypataki család. A szén 'lőrinci járásbíróság. Pk. 859/1943,'S. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT 54.5Ó0 fóriijiira becsült sertések, lírak'.OT-áárcsa, villanymótoT, faszién- gázmótof és lovakból álló ingóságok 1949. évi október hó 18. napján d. u. 3 órakor Bodorfa pusztám (Rózisafa község) bírói árverésen eladainak. Szemlcit*inc, 1949 szeptember 25. Kerbolt Endre iroda ísz‘, Mtój kiküldő!:. (H. 196.) Pk. 574/1949. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Diósvisz! ón 1949. október 18-án délután 3 órakor Mrói árverésen el­adásra körű nek tehenek, 2400 forint befcsértékben. Siklóé, 1949 szept. 26. Juhász István s. k. járásbiróságl végrehajtó. (H. 202.) Vllágvevők 1 9—12 havi részletre Eichtor Tibor és Tscs Ssdchenyi-tér 4. Izgalmasokkal szemben O. K. A. utalványok bevá tó helye HAROMAJTÓS sardröbíEeTcrénjr, kom- btní'tezokrény, hálóberBiidezéi, konyha, kretlene, ebédlöbútor, bútorfiték Molnár, mit, Kossuth L.-üt 77. ' (H. 201.) ÖRÓKI.AKÁS, 1x2 szobás élfókíátha-tó. Teleik Ö5Ö ü-öl Visy-iituál o'adó. I)od köSíéti tőnél. 5 MÉTERES PULT iá t'fT irátezck. tény clildd. Eákóoíl-iit 38. SdlféJüfjro'.é; ÍH. 199) ANQOL fajföbék, eütdők és» maiai-ok eladók. Liszt FcrCnc-ntoa 14. (H. 197.) UNOERWOOQ irodai irójfépot krrasok magrátdra. Farkas, I>eá,k-utca. 2, (H. 198) EMELETES hHz, kitünően épített, Ma. lcár-utca 26. ezámü. 25 parkettóe szobá­val. koedbejúró. nagy udvarral, olcsón eladó. Kixáró'a^ Bőd kÖ3veíitónél. 01. 77.) HÍZOTT seriét» továbbhizlalással elodó. BáMos dü'á 14. __ Donátu*i-iitón. (395) KE RESEK köHiégmáStetttéekcl 2 Bio- bits, komfort..* iattdst a hetníroebán. — Tcláfou: 14-38. (30^ CSEPEL süll^ísztóS, Sláger tdillyóeztős vari-ó^éfvok, AakalfóEíép eladó. Vasáé Pál. Bblttv-kői. W' 195> CSALÁDI Illik 1x3 saohás kértlcl SO.OÓOi 1x4 szobás 40.000; Sarokház 2x2 szobás, » üzlettel 28.000: Emeletes ház: 1x2, lxl Szo­bás 20.000; SzántÁtlild: 3 hold iefrprimább kertvárosnál! részletre is; Szító Duzás-y. útnál 800 n-öl épilteitel 18.000; Uj bérliáz; 7x2 szobás legtnodernebh. olcsón; Gazitásári ház kUlterlileten 1.200 n öt trtltlettél olcsó« eladó. BŐD közvetítődéi; Deák-utca t. (ti. 76.) KERESEK családi ti óz irkát, ördkiakái'o- kut, suVőkcá,, jólflro'ő hcyfidt-lmnok. Tol; 10-97. Docttva-lrodá, Ferénciok-Utcá 14. IS. 02) KIFOGÁSTALAN Continental" táska- * -ép eladó. Óliu: H. ISI riám alatt á ktadóbUu. CSALÁDI HÁZ központban, elfoglal- ható lakással 45 eiet. Bőd közv. (H. 77.) MáNTELEP Vózetösda megvételre kerós iókarbaifi lá.ő Irat szók réiiyt- irodái ezé. kokét, íróasztalt és ozry jókarbatt tóvá straita kerékpárt, Óim: Megye-ütca 7. ez. (H. 185) SZABADSAC-UT 36. ezdmú üzlothá* liagjt tclókkól, koosibejáró stb. ajándék- áron eladó. Kizárólag Bőd kozvdiitőnél. (H. 93.) MAGAS árat (izetek karórákért ét Szer­kezetekért. Reiter, Ferénciek-iitca 5Ó/2. (H. 1131 CSALÁDI biz, Inpzédy Dén«e-ütca fö­lött 1x4 szobán, kerttel 40 ezer. Gazda­sági ház, baromfi telepnek kitűnő, nagy területiéi, ólcsóh. Bőd közvetítőije,. <H. 77.) EZUSTPÉNZT, ezüstöt. biUüánSot, már­kát» karórát vert HERTZ, Jókai-tér 2. »z SÍöLöoLtVANYT, győkórcs vesszőkéi vásároljőn államilaB engétli'.vezótt télé. pSmtöl. Árjegyzék díjtalan 1ÍJ. Bzedmák József Abasár 532. (14.300) CYUMÜtCSFAKAT kiváló miníoógben szállítunk, árjegyzéket küldünk. Utazókat relveezUnk. Dunántúli Faiekola Bzombat- heíy. (4617) PERZSABUNDA, kisméretű, aMg h;w- mllt 3500 Ft-Art eladó.* Megtekinthető Várnagy ezüosnál. Kossálih Lajoe-űt 1. Két részletben fizethető. (276) DUNÁNTÚLI nap la Felelős Szerkesztő: RADÓ ISTVÁN Felelős kiadót SZIKRA SÁNDOR Szerkesztőséé 6» kiadóhivatal* Pérczel-Utca 2. — Telefon: 15-32, 16-43 Pécsi Szikra Nyomda NV Munkácsy Mihály-U. 10.—Telefon; 20-27 A nyomdáért felél: Vérté* peren* Etőflznéel dili havi 12.— fórlttt Oekk^zámtaszámunki 313.064

Next

/
Oldalképek
Tartalom