Dunántúli Napló, 1949. október (6. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-15 / 240. szám

tS49 OKTÓBER 15 Nl?Ld S A KOLHOZOK NÉP t Pol+ora-ckij szovjet újságírónak nagy élményben volt réssé: a Sztá- íín-kolhozban töltött egy napot Az egyik kothozparaszt házában kapott «állást A háziasszony ötven év körüli lehetett. Átjött hozzá a szom­szédasszony és beszélgetés során megemlítették, hogy Andrej gép­kocsivezető nem ment. le az állo­másra a vasúton érkezett kálisóért. A szomszédasszony távozása után Paltorackij megkérdezte házigazdája feleségét, aki csupán egyszerű föld­művelő míjiká.t végzett a gazdaság­án,. jól ismeri-e a különböző fajtájú műtrágyákat... Ugyan már, talán összetéveszt­hetem a kálisót mondjuk az ammó­niái«« salétrommal? — nyitotta tágra szemét az asszony. — Milyen kolhozparaszt az, aki nem járatosa dolgokban? Hiszen mi tanulunk. Még én Is, aki pedig már nem va­gyok fiatal, eljárok a körbe. Másnap reggel Poltorackijnak megmutatták a kolhoz állattenyésztő telepeit ‘Különösen büszkék voltak a kolhoz emberei a lóistállóra. — Wé*r,e — mntatott az istálló- ffű egy sötétszürke csikóra. — Ez tiszta droli fajta. Felbecsülhetetlen értékűi. A csikó rájuk nézett ibolyaszínű szemével; bársonyos orreimpái re­megtek. „Parusz” — így hívták a lovat — már „mesterségesen” szü­letett. A kolhoznak saját megter­mékenyítő állomása van. Itt a leg-- teljesebb kórházi tisztaság uralko­dik, a laboratóriumi felszerelés tö­kéletes. Az állomás vezetője, Fedor Lahm, negyven év körüli, borotvált arcú férfi. • Éppen a borbélytól jött. — A borbély kölnivízzel akart felfrissíteni — mondta mosolyogva. — Nem engedtem, analízist kell ké­szítenem és a kölni illata csak za­varna. Laliin inkább orvosra emlékezte­tett. Poltorackijnak elmondták, hogy a megtermékenyítő állomás vezetője nemrég még pásztor volt, a kolhoz egyszerű bojtárja. Azután tanfolyamokra loildtéK és megtanulta a mesterséges meg­termékenyítés minden titkát.. Ügye­sen és biztosan bánt a műszerek­kel, otthonosan mozgott a laborató­riumban. Poltorackij, míg ügyelte munka közben, ezt gondolta: lám, ő is csak kolhozparaszt!... A Sztálin-kolhozban két agronó- rr.us, állatorvos és a legkiválóbb szakmunkások dolgoznak: traktor­vezetők, kombájn-kezelők, gépkocsi- vezetők, mechanikusok, elektro­technikusok és így tovább. Mind parasztok. : öt iskola van a kolhozban, ezek­ben húsz tanító működik. A tanítók legtöbbje is a koBiosparaszt-ifjúság sorából került ki. De akik nem szakemberek ás a kolhoz névjegy­zékében csali mint egyszerű föld­munkások, pásztorok szerepelnek, azok is újtípusú parasztok. Mária Gemon pl. naplóba jegyzi megfigyeléseit az őszi vetésről és a naplóba nemcsak a munkamene­tét jegyzi be, hanem saját gondo­latait is. így azt, hogy véleménye szerint, miként, lehet cs kell a tudo­mányos felfedezéseket a mezőgazda- sági gyakorlatban alkalmazni. Grigrorlj íiris/áu öreg kolfaoz­paraszt. A mezőgazdasági kísérleti laboratóriumot vezeti, Liszenko aka­démikussal levelez. Poítoraekij, beszélgetett a Sztálln- kolhoz pásztoraival is. Vezetőjük Matróna Pahomenko,.' a herszoni szovjet küldötte. Ennek az asszony­nak három lánya, fia és egyik veje is csak pásztor. De így beszélnek: — Manapság a pásztor, nemcsak pásztorkodik. Értenie kell az állatok gyógykezeléséhez, egy kissé a tech­nikában is jártasnak kell lennie. Ez világos. Vegyük csak a juhok nyí­rását. Ez nálunk villamosítva van. KolliozeinlíereR... A közös gazdálkodás, a szocialista munka felemelte a szovjet parasztot. Egé­szen új paraszt az, akit a kolhoz­rendszer nevelt fel. Az ifjú sztáhánovistáh felzárkóznak az üresekhez Nyolcszázszázalékos eredményt ért el lii lines és illés Miily a fiataléit éirlízépini ,.CTUÚvaló''-t hordják a géphez. Ahol leomlik az anyag, onnan hordják Prctz Lajos munkahelyéhez, alti ügye­sen, körültekintően dolgozik az alap- betonozásnál. Tegnap olyan ered­ményt ért el, 'amelyre büszke lehet nemcsak ó, hanem az egész építkező ifjúság. — Négyszáznyolcvankét százalékom volt tegnap — mondja egyszerűen Pretz Lajos.. — Ezt az eredményt fokozni akarom — fűzi hozzá moso­lyogva és munkája fölé hajol.-- Meg kell fognunk a munka vé­gét, ha be akarjuk váltani a Pártnak tett Ígéretünket — fordul újra fe­lénk. — Ml tudtuk azt, hogy , mii te­szünk, amikor elhatároztuk, hogy a háromclelctes házat öt hét alatt befe­jezzük — mondja komolyan. — Ezért igyekszem én is és ezért igyekszünk mindnyájan ifjúmunkások, akik itt dolgozunk. Jó munkánkkal akarjuk kiérdemelni Rákosi elvtárs és a Párt bizalmát! Ha Prciz elvtárs és többi ifjúmun­kás társa olyan hatalmas lendülettel dolgozik, mint amilyen lendülettel elkezdték a munkát, akkor valóban nagyszerű eredmények szüleinek. Ak­kor elnyerik majd a Párt bizalmát, a nép becsülését és példamutató kez­deményez ésíik re a többi üzemek ifjú­munkásai is bizonyítják majd, hogy azon az úton járnak, amelyen példa­képük, a‘hős, lenini Komszomo! ha­lad. H. M. Egykilós burgonyossemekef szüretelt egy udvari kisparaszt Burgonyái redérk or híre ment a határmenti Udvar községben, hogy a Seres Ferenc földjén gyerekfej nagy­ságúra nőtt meg a termés. — Akkorák, hogy egy kommenció. ba elég lelt volna belőle, egy zsák Ica! •— mondogatták a faluban az embe­rek és csodájára jártak Seresekhez A burgonyatermés nem volt sok, de ami ott kinálgatta húsos testét a pajta alatti pincében, a legkisebbtől a leg-, nagyobbig azt hirdette, hogy a dolgos paraszti kéz nem sajnálta a fáradsá­got, amikor kapálni, töltögetni kellett nem sajnálta a jobb főidet tőle. — Csak kétszáz négyszögöl volt *z egész — magyarázta Seres Ferenc a kiváncsiaknak, — Bizony sokszor megkapáltam, töltögettem és mint lát­ják, meghálálta a veszödséget; s kis területen is huszonnyolc nagyzsákkal termeit,.. majdnem mind egykilós, nagy burgonyaszemek ... de volt egy- kilo húszdekáfi is. Seres Ferenc 9 holdas dolgozó pa­raszt, a burgonyaszüret óta gondolko­dott valamin. Arra gondolt, hogy 0 kert végében húzódó drót sövényen téf ivent örülnek az emberek a nagyobb termésnek, nem serkenti ok»: e. még több, jobb minőségű termény, mert minél több terem, Tifóék csendőrei annyival többet visznek et to: odáát élő dolgozó parasztoktól. Odaát nincs célja a munkának ... De most, hogy tapasztalt*, milyen jóleső érzés, ha az ember a btrrgcany*. termését is megnöveli, nemcsak a ga« honáét, gondolatai egyre többet jár­tak akörül, hogy ha ezt a burgonya- lermelési formát a töltögeti* módsze­rének megjavításával netn egyedül* hanem többen végzik el, nagyobb dk« rab földön, akkor sokkal nagyobb termést biztosítanak és még »«hevekh burgonyaszemeket húznak majd . fef fi sala jt a földből. Seres Ferenc ezért elhatározta, be­lép a terme! őcsoporfba, hogy a köz- *sk- is átadja, amit tud, mert lijW arra, hogy c4*ki* a nagyüzemi terns®, lés ad*jx-i meg a lehetőséget, arra, hogy az egyéni kezdeményezés még többet használjon a közösségnek, ­RENGETEG OLCSÓ TÉLI ÁRU VARJA A DOLGOZÓKAT Q&k hitel könnyiü meg a bevásárlást Télík&hát, bekecs, kötőit holmi Ez iiyertkor e beszrédéma 8 családokban, 5b a vásárlásra, kerül &6- Most nénid sent beszél fűrdőnítáró!, igy hát mi ás arról írunk, amiről b«aé!rre&: * téli bevásárlásról. A bevásárlás kíajdonLéppcn a mutt- ks'ietynél kezdődik- A kcükőzi dolgo- zóár le-gTíagyobb rész'- irtunké já-lsoz mérten' leap fizetőst,'Arntáln meg ezen a *<Sen nemcsak'' a íizetósbonííé'k tér. ••Aknái osztják otthon kő-felé: ez a háztartásra, ez meg a bevásárlásra, ha­nem a legjobb dolgozók mmSkaver- jáaíyiiiítf mákot, nyereségrészesedés kapnák ős ebből is — ha szükség van rá .— ,téM bőim* lese. A bá'telaikcs.óró' még nem is cm lé. kézi ütik meg. Pedig az is van. Sok tízezer dolgozó kapott ez országban, úgynevezaí: OKA-uta-lványt. könnyebbség. ...... ' Ez fe A fiatalok távirata Rákosi elvtárshoz A bérházat építő Fiatalok az alábbi táviratot intézték Rákosi Mátyás elv. társhoz. Drága Rákosi Elvtársi A Pécsi Magasépítő KV ifjAmim kásái forró szeretettel köszöntik Rá­kosi Eltvársat. Olyan feladatra vállal koztunk most. amellyel kifejezésre sze­relnénk juttatni pártunk cs Rákosi Elvtárs iránt érzett, határtalan szerete- tütlket és hűségünket: A Világifjúsági Találkozó utón sokat gondolkoztunk, milyen nagy mun. kával tudnánk meghálálni azt a. sok jót. amiben pártunk cs népi demo­kráciánk bennünket részesített. Erőfeszítéseink nyomán az üzem SZlT-esei közölt erősen fellendült a verseny ágyaz egyéni, mint a SZtT-brigádol: kö­zött. Igyekeztünk a tervkölcsönjegyzés szervezésében is pártunknak tőlünk telhetőén legtöbbet segíteni. Most pedig boldog örömmel jelentjük be Rá­kosi Elvtársnak új vállalkozásunkat: Mi Szitesek teljesen önállóan vállaltuk egy háromemeletes bérháznak a felépítését. Ezen az építkezésen a munka­vezetőtől kezdve a segédmunkásig mindenki ifjúmunkás. Az építkezést a ki tűzött határidő — december 31-e helyett december ló-re teljesítjük. Tudjuk, hogy a mi. nagy példaképünk a lenini Komszomo!. a polgár- háború éveiben nélkülözve, sokkal nehezebb körülmények között nagyobb feladatokat végzett rt. Ezzel a munkával akarjuk bebizonyítani, hogy nem­csak jelszavakban példaképünk a Komszoinol, s az ő példájukon keresztül fogjuk továbbra is mozgósítani az ifjúmunkásokat a szocializmus építésére. Elvtársi üdvözlettel: az építkezés SZÍT szervezete. Mo&t hát nézzük, csak úgy talál­tamra, hegy lei, mii akar vásárára, nie-rrnyi pénze van erre a célra és az. után nézzük azt- is., hogy hol, mennyi­ért és mit léhte 'kapni. A.-Pécsi Bőrgyár CB-jenek az iroda, jábs.rt áll r-gy jókora íróasztal. Mögöt­te kék munkaruhában ott ül Szilágyi elvt-á.rs és javában pipálja ki egy fü­zetből a nevek«:. Most jelenleg, két ügyben; járnak ide az emberek .— mer-t. jó csomót bébi- varaik az irodába — .az egyik ügy ez* — Hát Rajtomé, holnap reggel 'nem költ munkába állnia, hanem háromne­gyed ö;ikor menjen ki az 'állomásra, most mindjárt Ut van százötven to. rin». Ez a költségre. Aztán az újító kiálí áso-n jő! nézzen még mindent, hogy majd elmesélje nekünk, hogy mit is. látott. Rajtomé munkaköpenyben van és ennek a zsebébe süllyeszti a pénzt. Elei ébert rno&i megy .másodszor P©s: re. Először a harmata»* -években egy filléres vonaton. Most-meg fizetik az útját és 'gyorsvonaton megy. A másik ügy ez: — Szabadság — Jcösz&s Koszper rt** tára. — Szabadság — fogad jáfe. — M-ftgérkeize'.t az OKA hiteted ~ mond-ja Szilágyi elvtálrs. — Hatazár kyrlntért vásárolhatsz. Kasziper I.tajo» ei'.-'társ * t©Sf&>©ti dogozik, átlag ISO fedttei íreres be. íetfeSnf. — Hogy mi: veszek dfäsorba»? — válaszolja kérdésünkre. — Hát eicő. sorban a feleségem régi vágyát tel- jesittem, meri megvesszük nrfd a '-é/fi. kabátot. Aztán mind a í-cá-tőa-koek ve. szünk meleg fehérneműt, meg. fcötöf-t holmit. Más mátr nem is igen ?<eJi .té­lire. A bcíő'iiúkct már etrakto az asz. szonv, a tüzelő, is megrendieiiüfi és most- fizettem ki * rádió utolsó rész. letét. 844 forärdr.t véltem egy. faáram plusz keöés készüléket. A meleg •■szo­bához most- már rádió is 1«». Tellát a kérdés egyik oldal* körűi, befő! ígv néz M. Mos: nézzük * mi­sfit«'. $ Ügynevezett Mikádó, rövid -télíkabá- tc't 296 forintért lehet venni. 612 for rinttó! már rendes hosszú té&kafcát kapható. Téli öltönyök 258 forinttól. 400 fori-nit a cesha-öltőny. S60 forintért már végig btavtabéié- ses és prémgalléros fólikabat -kapható. A női bundabéléses kabát még olcsóbb: 680 forint. Bundákat' 1200—1100 fortrrt- ért -lehet vermi. A Ruha-nagykereskedelmi Nemzótí Vállalat Posztójában ezrével vaimat-: * kabátok, öMönyők. Míikwfik már elosz­tó Kaposváron is. Az árusítással a Népbottok, a főid- műve-sszövetkezetek íoglalkoznak. -~ Mos* kap egymillió forint értékben órut az állami kezelésbe vett Heinsmann- üzlet és ugyancsak nagymennyiségű déli holmit kap a szintén állami kéze­lésbe veit Sík és Iván cég Is. • Mire az igazi hideg idő beáll, addig-, ra a dolgozók már állami boltokban k megvehetik, a legmérsékeltehb áron * téli holmi:. Így már. nem fázunk a 'lei­től. Y, Megjelent tőiét fo-raiáják*» RáPíosá Mátyás beácéde 3 Magyar Dolgozék Pártja líagyimslapesti nklívájánaSí !349 szeirternber 30-: értetertello Rákoütf elvtórsn.nk c beéred«? mejjeldHa azt az utat. amelyen Pártánknak cs dói- frozó nepünkflek ’ haladnia kell. Tamil- mányezástt, a!ai>os ismerete nagy searít sáliét nyújt a bel- és külpolitikai ese menyek tisztánlátásában. Pártunk *«í jai, de a pártonkívuíi doljrozék W-4- mára i«? nélkülözhetetlen olvasmányt jolcni. A szemináriumvezetők, bizalmiak és halkulok figyelmét külön felhívjuk arra. Iiopy Rákosi elvtáis e _ beszé‘V az október tfr-an induló okjafási év első ev.eraináriami anyain. A szeminárium mopimlulá.sáÍ£ minden szem inári Ura vezető és h.tüfíiiló szerezze niej? e füzetet. Ara; 50 fillér. Kapható pártszervezeteikben, tömeíszer vf'/.etfdsbon. Szikra kftnyvesbollolpDan, k ö n w k <■ rr*s k ed é <ck be n. S zerr öze i ok mc* rendelhetik: MDF Fvop.i,candaanyi| Terjesztő Budapest- IV.» 13eák Vercne utca 13. $z. r()íüXíL tip/- jé (aUj.Ljmq, neveket c'r. számokat ír. Ősz. ^ szehnsanlitósolsf M. L- hosszú f ideírj betegeskedett, nagy ajf csalódja is és. 200 forintotf jegyzett... K. L., oki vájSt.j szintén 200 forintot. N. N.f elvtár*, nyugdíjas 200 for in- f lot, X. .1. segédvájár 200 fo-f "intőt." így mutatják meg az i áldozatkészséget, szemben nemtörődömséggel. i De nem kevésbé hatásosak j és ötletesek a rajzok is.* Egyiknél nagy, fekete kutya J mérgesen egy .ember kabát-j "jól ráncigáija. A tajz felira-t tu:' „Ne engedj senki idegent * a munkahelyedre.." Másik, rajz Tilát . ábrázolja. Egyik; hiba szemétkosárban. Aláírás: it másik is odú kerül... A . szép. ni vár fali uj síig j szerkesztője Tallies Ferenc I ctvlárs, akinek jó munkáját i példaképnek állít hal jui> jjiin.i ’.len faliújság szerkesztő elé.' Érdemes követni. leit az eredménye is. me.rt másnap fiatal barátunk je­lentkezett a Párt üzemi szer. wzeténci és önkritikát gya­korolt. De meglátszik a frisses-ég a rövid híreken is. „A Kínai Köztársasággal felveti ük n diplomáciai kapcsolatot.. minden üzemben megkezdték az ötéves terv megvitatá­sát . .És így sorolhatnánk végig. A másik cikk a terv- kölcsönről, beszél. Céljáról és jelentőségéről. De van itt egy sarok is, úgy hívják, „amit szf gyeiül:!:“. Ide kerüllek azok a tervkölcsönjeayzök, akik ügyiéi szil: nem értenék egyet a mi nagy terveinkkel, akiknek nem kell mohácsi kombinát, nem keltenek az lij lakások, gyárak, fonógé­pek, traktorok. De a faliúj­ság szerkesztője itt se csak kát beszélnek az elvtársak egymás közt is róla. — Láttad tegnap a Feri rajzáti Csiidamöd kifiguráz­ta megint Titótl — 1 agy hal. tani ilyet is: —■ Szépen megírja az az Ötéves terv vers a mi célja­inkat. Jó vers az szentiga:. És a faliújság nevel is. Lássuk n példát. MAr n cikk t ime is ügyes: ,.Akinek inge, vegye magéira..." mondjál; szigorúan a nagy betűk és a cikkből kibontakozik, hogy egy fiatul bányász esete, aki amikor számonkérték, hogy miért mulasztott szemináriu­mot, így felelt: ,, Miért hall­gassam azt a dumát..." A cikk azután igen erélyesen, de nem gorombáin, kioktatja fiától bányászunkat; hogyan viszonyul egy igazi kommu- uisla a tanuláshoz. De meg Vár elsárgult cikket lenget rajta a szél, nemcsak a be­tűk, de a cikkek tartalma is fakult már erősen. A festett képeket elmosta az eső, a halvány körvonalak éppúgy ábrázolhatnak egy tarka ku­tyát, mint Truman fejet. Egy kutya. A kivágott betűkből három-négy hiányzik. Olya­nok a jelmondatok így, mint ‘a foghíjas zongora. Igen. ál­táléiban ilyenek a faliajságok sok üzemünkben, sok bánya. |kerületen is. , De nem ilyen Szászváron. tS;ép, nagy táblája fölé eresz /uizódik. fehér kartonja szín­éé világit, pedig sok 'bányász Imegáll előtte naponta, sok- tszar feketében is, különösen lantikor friss az újság. Ez I vedig gyakori jelenség, mert ('i faliújságot írd cs mond és Jegyen , ez, példa: hetenként I •srrélik. I így nem csoda azután, ihogy igen népszerű, hogy so. Szorgalmas. és., vidám munka folyik a Megyeri-uti háromemeletes bérház épí­tésénél, amelynek kőművesmunkáit a pécsi Mag-ascphö NV SZIT-esei vállal­ták. A? ai«p körül hatalmas'téglarakások, gerendák, köm (íves-pallók, kiásott fold, homokkupacok, kavicsdombok. Minde­nütt késre dolgoznak az ifik..Vannak, akik a téglát csúsztatják 1c a folyó munkálatokhoz, vannak, akik öntözik * téglát’, majd ötös sorokba rakják, hogy a tégiahordőknak egyszerűbb le­gyen 3 munkájuk. A vállalat ötletes i.égiahordót bocsátott az építkező ifjú­munkások rendelkezésére. Ez egy egy­szerű vásszerkezet, melynek segítségé­vel öt téglát lehet egybefogná. Szapo­rán-is megy vele a munka. Jönnek sorban as ifik, két kezűkben lévő szerszámmal átfog­ják a téglát és egy-kát pillanat múlva már a kőműves „mesterek” be is dol­gozzák azokat a falba. A lányok közül egy’páran habarcsot hordanak a fala- zökhák. Csak úgy hullámzik alattuk a palló,- amint lesietnék rajta. A falazok már várják az anyagot. Olyan gyorsan, dolgoznak", hogy a se­gédmunkások alig gy:öztk ellátni őket. Az ifik is Sz-tabanov-munkamódszerrei kezdtek dolgozni. Munkájuk nyomán nagy eredmény születeti: pontosan- 800 */»-os fejenképfi teljesítményt sikerült elérnie Böhm Déncsnek cs Miklós Mi­hálynak." Büszkék is rá a fiúk. Munká­juk közben apró kis újításokat igye­keznek bevezetni munkájuk gyorsítására fe megkönnyítésére, Kaptak a vállalat­tól falazóvasakat is, melynek segítsé­géve! nemcsak munkaidőt, hanem mun­kaerőt L> megtakarítanak. “1 ™. Legközelebb ki. kell találnunk va-1, tanít — mondja Freitics József falazó, i , Sokkal egyszerűbb lenne- a mun- i kánt, ha nem kellene zsinórt használni t a falazásnál. Nagyon sok idő: elvesz ez i tőlünk! i-- Nagyban megkönnyíti majd niun-] kánkat a gépek használata. — mondja \ Merez clv-lárs, az építkezés vezetője.] — Ha elérjük a födémmagasságot, ak- < kor' már használni tudjuk valamennyit gépet, melyet rendelkezésünkre bocsa- < tanak. ] — Működik majd a felvonó, kapunk a vállalattól a többi között egy mozgó-.] darut is. ... { Most még csak a betonkeverőgép ( működik. A gépet Makkai Alfréd, a < ,.Lenin-brigád" egyik tagja kezei. Tizen vannak brigádtaeok­Val amennyien, .jól összedolgoznak. Egyik a gépet kezeli, másik vízről londoskodík* * többiek pedijf az

Next

/
Oldalképek
Tartalom