Dunántúli Napló, 1949. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-20 / 90. szám

DUNÁNTÚLI ma? lő »wo Aisans » ÁPRILIS 90. SZERDA ÜGYELETÉ« OYÖCYSZERTARAK. „SzorocsmApáoa-utoa 1. sz. T: 20-23. ^Isteni Gondviselés", dr. Doh- . tor Sándor-utea 45. T.i 13-53. „S2enl József“, PéosvúrMi-Út 27. *2. T.: 23-37. — NÉVNAPOK. Rém. kat.t Tivadar, prot.i Tivadar. — IDŐJÁRÁS. Mog- éténkOIÖ délnyugati, nyugati S2él> vél. tövé (el fi éret, többleté, főleg nyugaton Ss északon záporeeő, esetleg zivatar. Az »(szakai lehQtéa BysngQI, a nap- pzUi hőmérséklet kiesW asékken. Elütötte az autó a metnrlferékpri — kél KÚÍyos Kedden reg^l Montay László 49 < súlyos, de nem életveszélyes sérü- éves, Pozsony-u. 2. sz. alatti ecet- j léseket szenvedtek, gyáros sajátmaga vezette személy- { Sokkal szerencsésebb volt az a autóján a Zsolnay-szobor felöl tar tolt a Deák-utca felé, ahol be akart fordulni. Vele szembe jött egy sze­mélyautó, amelynek tovahaladását megvárta, közben nem vette észre, hogy a személyautó mögött nem nagy távolságra motorkerékpár ha­lad jó sebességgel és beleszaladt a beforduló kocsi elejébe. A motor- kerékpárt vezető Szalay József komlói 23 éves autó- és villanysze­relő és a mögötte üló 18 éves Bíró Antal magyarszéki kőműves tanuló 5P Oku, í felelésül^ kárteresek figyr. lein! Ma, 20-án (lélutén fél 6 órakor /Rákóczi.út 63. ozám alatt feltétlenül jelenjenek meg. Ok tatáéi óTCtáiy. karambol, amely vasárnap este 8 órakor történt a Szepessy-utca és a Janus Pannonius-utca sarkán. Az utcán lefelé tartó 13-as autóbuszba beleszaladt a sétatér, felöl rohanó ismeretlen motorkerékpáros, akit az utasközönség és az autó­busz sofőrje egyesült erővel emelt ki motorkerékpárjával együtt az autóbusz hütőszerkezete közül. Cso­dálatosképpen semmi baja sem történt és a baleset színhelyéről percek alatt továbbáll!. — A PÉC8VARADI JÁRÁS FŐ­JEGYZŐJE Magyar János «rdéwmeoe­fcoi közjegyzőt laolgAlatl érd okból ci jt.irta a hwxttl körjegyzői losszdők •li itJnával. llóvéri Jéntw volt vtodor- kényi kArjegyaOt a béhtgymdnintar py ««díjazta. — A közellátási felocyelo­tiC a« Omaégav Kötetiálééi Hivatal «lcoudoláaolnak megfelelően megálla­pító U« egye* baranyai köwégék és a bánnak működ« Ománok April fc* mar. havlgéal boatlngeaséL H tvenni z. a o*W»tai kObAaya 1, a mogyartelcki DiVTOSfc 1, Mi* 9. Komló kőbá­nra L agyhéitaeboaéri fWdmüveseeö- eoDuaent 1 BaabadmentkirOty község • 1 Martiét vé«h*L A kOaaégek marba- ríyéaí ssirj< fij Ének IwOM alti* Ua leérik — SAHAMYUtM KÖZSÉG népi P'riKI a lénid (OJagyv* *0 Cm kérést . jsoéattab at ac ottsyAniio«, amelyben aa időeeaki aapkost 'vMhon helyett érddé. kémek A dulgirió eiiilök gyer- mrA.t'tznk lalyair-atoeetib gondoréoáru Ibi aaraléaáia. A MxnarOtó kőltewgek ■ agy róaaél a község Vakoneéga lelVeeen ír agára vállalva. — HALÁLOZÁS. Horváth Konrád­nA szól Peenecker Franciska életének 6». ik '»éh.» rthásyl. Temetése szerdái, de u(á» s érakar le*/ a pácsbányatelepi teurtó hal.'jttayhÁruiból. Gyászolják: fér. je, tsvolle-ő fW, menye eit! Aerghauci. Gabriella ás ««ekéje a kiterjedt rokon, a' fpel. (zl — A BOLCAR GÖRÖGKELETI KA- POLKA CFttrme-u.) nagyheti éa húsvéti k.teutíez'életeinek rendje- NagTWÜtőr- á* orte T é, Nagypénie! epte 7 6. j N- gy«4C«mi»at reggel 9 ó. Huívét- vaaércaap a feltíimadáei szertartás dó'-irLán 6 órakor lesi. HAZASSACI HÍR. Csütörtök Sva és Saóea Kivin IV. 16-án házas, eágot kötőtbek. (Minden kttWn értést- •>v helyett,) *■- HALAL07.AS. Reifer Alujos nvag bányász április 18-án 38 éves ko­réban t ihanyi Pérsbányatclepen. Teme­tése április 20-án délután Vi 5 órakor lesz a Fécsbányatalepi temetőben.- Gyászmisét az elhányt lelkeüdvéért áp­rilis 21-én reggel 7 órakor matatják be érte e Pécsbányatalepi plebénie temp­lomban. Halálát felesége, gyermekei, sztllel és testvérei gyászolják a széles­körű rokonsággal együtt. (*l — A TÖRVÉNYSZÉK BONTETOTA. NAC3A kedden tárgyalta Kolompár István raarócsai cigány veeztngetée bOnlettéL A gefeit leánya linziét lo­pott, Amikor a rendórnyotnozó Ko­lompár A rank ú, őrizetbe vette, az apa 50 forintot adott ét a rendőrnek ■Trza.l, hogy ..simftno,“ él a* ügyet ék még további ösutéra; is kilátásba he­lyezett. A nyomozók Kolompár ír' - vánt ekkor, vemnegetés mlaft őrizetbe vették. A büntetőtanáo» a vádlottat 3 hónapi fogházzal és 1 évi mellék- hüntefésael <MUtd8ta Az ftőlot jog­erő*. — ÉRTESÍTIK a Budai IfflNPV'. asraroy f Area kát _ hogy a szerdai nő- nap az réti tanfolyamok miatt, elma­rad. — MNDSZ hírek. A Magyar .Nó' tVanokraŰkue Rzóveliége városi k ■ pontja felhívja az összes MNDSZ kői »felelősöket, hogy hilnap 20-un ilélntéc 4 órakor részükre értekezletet tartanaik. Megjeleni» kötelező. — Az fíTOSZ értesíti az ó«*ze* tagokat, hogy a ezokáeo* szerdal taggyűlés az érti. Iskolák miatt elmarad. HALÁLOZÁS. Dániel Rudolf Zsol. nay-gyári volt kormigns, április lS-án Hétfőn o»zt;álá ki a faiíuininnyi segélyeket Hétfőn, Április 25-én délután 5 órakor a Nagy Lajos gimnázium dísztermében kerülnek kiosztásra a pécsi tamilok tanulmányi se­gélyei. Az ünnepélyes kiosztá­son miniszteri kiküldött is részt vesz. Ugyanezen a napon a me­gye falvaiban a Népfront veze­tői és a pedagógus szakszervezet képviselői osztják ki a tanul­mányi segélyeket üosMobb Menve dés bnn.isz Urban ' lése szerdán dél r központi tcnielál u röggel hüroiunogycd tv* érte a Szent 1 ».inKi sl/id — ARAMÉZONCT isse háJLómtiwvl­táa missy AC A* jmIráné ééidótt «I 10 órásOl 10 őréiig és délután 2 órá­tól fél óráig a Zálnkó István. Regös, rimáé, Oziodery n'tc-.kban. Folaőma- iom nie* északi írsr.én, a. Rákóesi út­nak m Irglsunseoik utoa és & Légazcsz. gyér ute* kősót ti maknozán, a Maj- 'áth-tér déli oldalán ón a, Half őrén. —FELISMERTÉK A TOLVAJON A LOPOTT SZOKNYÁT. A pécsi Füzes- dűlő környékén ez elmúlt hetekben több bsftörés történt. As egyik káro­sult a vaeárnapt miee otán » temp­lomból kijömt egy cigánylányon Is­merte fej A szoknyáját. A lány. aki Kolompár Máríámk mondta magát, az őresemes: rendőrrel is nsranbeszállt és ktjelentette, hogy a. szoknya a* övé. A károsn't azonban pontosan me-gmondta, hogy hol varrt fel reá egy zsebet, így a rendőr Kolompár Máriát előiljftotta a kapitányságra. — IZRAELITA ISTENTISZTELE­TEK: ma, ««ordán reggel 7, délelőtt fél 11, ée este fél 8-kor. Hatottakért való emlékező istentisztelet «dl törtö­kön reggel 7. délelőtt fél 11 órakor. — HÁROM TÜZESET. Lőrinc* Fea renc, 5 holdae mecsekezakályi újgazda házépt tóéhoz készülődő! L Az épület- fákat már megvásárolta, azonban a felhalmozott gerendák az éjszaka ki- gyulladtajc és leégtek. A rendőri bizott­ság véleménye szerint gyújtogatás történt, A nyomozás megindult. Hidas községben Székely Lajos újgaada szé- rüskertjében volt tűz, melyet egy ját. szart ózó hároméves gyermek okozott, KlgjruUartl éa leégett Lfj. Tallián Jó­sáéi kiedobszat laka» 1« mázsa szé. nája A nyomozás megánapltotta, hogy a tüzet Tallinn 3 éves János fia ;>knzfa. A szépen festett bútor örömet okoz és vidám ti ngúlátot kelt Feste sen ön Is. Jó f est.ékárut szakszerű k- szol­gáiéi mellett, MECSEK festékkeres- k»dósban kaphat. Bajcsy Zsiiinszky- út 4. x Sssak»%erve«et Értesítjük az üzemek sport 1*1 el őseit, bogy egyfordulós lalbda.rú«ó bajnok­ság ée aíapfokú iBplhhJnbsJnoki-.tg mogreodezésSira a* 8z:.i ..i.' I• Országos Tanácsa futball lapdát (30 Ft), röplabdái (20 'Ft) (» ruplabda- hálót (5 Ft) oszt ki. Oeak benvvozett csapatoí igényelhetnek. IgÉnyMeeteó a megyei grahezervezeti «portfeletős- bóz (Színház-tér 1.) kelt beadni. A bőripari szakszervezet 30-án de1- után S órakor a ezakeaervezeti ezék- hírben togértekezletet tart. At üzemi »tervezőiek tagjai kivételével a tárgy fontosságára vafó tekintettel minden tag megjelenése kőtelező. Építőmunkások (igyelem! Audbadt a szaki áieaknál, a/klknél köayvtári könyv van, haladéktalanon hcesák be a szervezethez. A szakszervezetek megye! oktatóéi titkársága felhívja az öseree olktatási felelősök ée azomináriunií előadók fi­gyelmét, hogy 21-én délután 5 órakor a. szojeszervezet) ezókház félemeleti 12. helyi-gégében foltŐflenttl jelenjenek meg. ftk azé 1.-7 j&t&x Pártélet tkiOSx UlÉttoh Mestervizsgára előkészítő tanfolyam kezdődik április 26-én az iparostanuló kikotálbau A közigazgatási, közgáz- <fcu>ágL ipari, könyvelési. leveleié«!, stb. tárgyakat magiba foglaló tanfo­lyam után tartják meg Pécsett a mestervizsgákat Jelentkezni lehet a KTOSZ helyi csoportjánál (Stobadeág- uica 2.) ée az iparos tanonciskolában (Rót-a. 41—43. «aj Legújabb előkó- szftó füzet kapható ee kpartevAftlet, jegyzői hivat».!Ab»». Pl. iir»jl94». SZ. . ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Dr. Kertész Ferenc által kéjmseit vógrehajtatónak kSvetelésc és jár. ere­jéig leíoglnlt ingóságokat Pécsett, Asol- nay V. «. 16. M. alatt t9» április 22-én tt. s. M t őrskor bírói ávveréoe* el­ad«». JOBSXT vég., bejtó KeirgkrdHlt hirri it/k Testület« értesíti a* .a.jnazoíidt {oglalko&iató keresk edŐket, iio^y a legközelebbi életbelépő kotlek- tír szerződé* *»e*giclenéaétól aaánílott T napon belül meg kell történnie a kisTie* reekedeleaiben fogialkoztnlntt »«nknTél1 lalök (tannneok le) ben« re lábának A besorol&at a kollektív Merzödéaben meg jelölt minta nerint kéaxiU Örlapok fel haaználáaára) ke<l jöráhn(fyé« eéffábét bejelentési. Minden keredtedének, h* csak egy mnnkaTállalót, ▼agy tanulót foglalkottet K ki kell töltenie m ta­lapokat éa a megadandó címre bekOWe ■« A CTSOSa köepontja elkéflrfttett* ezeket as egy azé HM tett űrlapokat, me­lyeket az igénylők térném a Kereskedők Testületé étjén ed)* kJ. A TeeMlet M- hirfa »7 M es lm a es enmkéltnCé tar­jait. b>ry as ftriep Igénytésöket a Ms* téteti mUrMgm jelentsék In k s msekért jétté 5 MstN kefedéktebwn* fteeeedk be- Rádiót HOROAS- tól. ílyárl kéozülé - k«k í*-9~12 haTi ré«»lotr*. Használt készüléket b«o««> réi«k. Dr. Vámos droaériáí áthelyeztük! JiaMér 3. szám alá április Zl-éi, a régi ízlettel sitinké. |----------------- ,3KJL Bnr geitye VÍKIIETETÖ CÜKORlGéNYLÉS A város közellátási hiTatala kö^ü, I»ogy az 1949. évi tavaszi méhetetés cél- j jára méhcsaládonként legfeljebb két kg é 4.35 forintos kedvezményes ,ání méhetető cukor igényeihető a város köz­ellátási hivatalában legkésőbb április 22-én déli 12 h-ig. Bejelentendő az igénylő neve, lakcíme, foglalkozása, Ín­séges méhcsaládjainak száma, valamint az igényelt cakorraennyiség. Igényléskor 10 kg-s utalványonként 30 fillér kezelé­si költség előre befizethető. Az nt«I- vány és cukor átvételéről az igénylők időben értesítést kapnak. 77 éves koré i v- ü i ihónyt. Tcnie. ‘ ómkor lefcz a Uyitzrtiisét 30-út 8 órakor mutatják («Iván templomban­M MŰSOR Szerda esta 8: Víg özvegy CA bérlet) Csütörtök este 8: Víg özvegy (F rli*t) Péntek Co*e d: T;-v.4,«i hangúk (U riet) Szombat este U: íaiánzi hangok (Bártetst&iMt). 1 Minden külön ^rirsité* helyett Hegyi Antalné szül. Horváth Ka­rola, Horváth Béla, Ócsay Sándor- nc szül. Horváth Jolán mint az el­hunytnak mélyen sújtott gyerme­kei, úgy a maguk, valamint a szé­leskörű rokonság nevében is fáj­dalmas szívvel tuda'jók, hogy a szeretett jó édesapa, nagyapa« após, ‘•ógor és kedves rokon. Horváth József ácsmester folyó hó t9-én életének 74. évében e betegek szentségével megerősítve visszaadta jóságos lelkét Teremtő­jenek. Szeretett, drága hatot tunket áp­rilis hó 21-én. csütörtökön dél­után % 4 órakor kísérjük a pécsi központi temető ravatalozó csarno­kából szívünk egéas bánatával pi­henőhelyére. Áldott jó lelke üdvéért az engesz­telő szentmiseáldozatot április hó 21-én temetés napján*, esfltör­tűkön recryel .4 órakor mntatjuk be $ a JéznsHzíve plébánia templomban a Mindenhatónak. Pécs. évi április hó IM», ff I Hál AS SZERETETÜNK KISÍR UTOLSÓ UTADRA! 10 havi rés?leire O. K. Á. ■ialrÉajra rádió kerékpór, varrógép atilTiaj nélkül 10 karrt réaaM Richter Tibor ésTsa IrtjfalmasokhRi •zmhra Szőrme bundák möiykáf elleni gondozását elvállalja TŰK ÁC S ^zficanestef, Koasnth Ujoa-it 19. TeMom 17-15. J avíiAaafcat ée akűöitá- 9ok«) a nyár folyamán JwiánT«>? ártwui késeiek. Eladó Modem, sötét hálószoba, iróaszLak>k, 2 <h“b ágybetét, hármas Wer.heim hassa. méliy gyenmekikocsi, jégszekrény, fehér csőágy, három afrik matrac, kis Singer varrógép, fűszer-berendezés, 120 literes rézfist, csikó- lúzhely, 20 kg-os Berkel-mérleg, 500—200 kg os és 1000 fkg-os lolós mérleg, pattok őssaecsukhaió vaságy, zongoraszék, gyér mekágy, fa-ha szerelhető ventiltáf’or, fa kér Krampf liardl Jánomé ti székek. Tapadok és sok más ószeres. Bajcsy Z«.-u. 25. (12.121) Szociális «ive mehvédelmf akció keretében megadott címek alapján csalá' dóik lé og,v á iii. a ióimegjel-enésfl, ifagyiló* képe.: hó’dycket. és férfiakat érooiáli* muntiíitárünkní fogia-.koa. aitmic. Jelen kezés naponta 9—3 óráig. Pedagógu­sok Családgondozó Osztálya pécsi kirendeli, ségénéf Jókai-tér 2. (12.118) \ *'ó. étkezési, takanasny« < Ha, róz4a Icgvlcaófcban jforvA h Dezsóné Bajcsy ZafiMtky-«. 14., terén. (1835) KERESÜNK egr oacy szobát, knlbirbelvinég eel- jara* lehet «taván is* Ajánlatokat: Tempo Hír- íopiroda Pécs, Fv.rencicl utcu 2. (12.119) KERESEK zőu üzlet hez alkalmi, rfse 3000 forint kölcsönt hat hónapra, j«­valék sue^üsyetó^ szerint. Leveleket ,.Érdemes** f827. jeligére a kiadóba kérek. MODERN riiáewi __ ven nék. Cím: Irgahnaaok utca 3., cm. 4. rádiót laaok­(I» VILLANYMOTORT ven nék 1.2- tői 2 lé crői&- Kolter, Munkácsa ate* 13. (íSLtiTi KERESEK bérbe 10 jó­szágra istállót. Fuvarozási Vállalat. Jókai-tér 4. sz- (1821' DIÉTÁS főnén? vállalok olcsón betersk saámár.v Ctm 1814. saái* s)»« s k'­a dóban. LÍ SílRÉLNÉM 2 .»'.bn konyhis. aellÉÜielybÉt- í-> 1 átló lakásomat esetlef kisrbbórt. iSertéstartód vau). Cí»-. Oáspár-atca 28. szám. (1828) II). dolgozónak A*, rrrczel-utca t4 l'cvanotl ezv k -lo. Mndó (tort Tomotést a Kegyelet Első Pécsi Temetkezési Intézőt (Felsőmalom u. 2 1 sz a) rendezi. Telefont 20-85 i('égt firtdy Lám ló) IS A 1,04; n ü fáncbt-olája fr.t* ’ i 1 *-'i' 'irrtfinn ki Vr. I -'»k h Viímfa* Otthon bau 8ÉLYEGGV0JTEMÉNVT, lomepbélyeeet versenyen trltlli árban veszünk. Pécsi nintélia" Apára ittas 1 (t| SAS ELADÓ a Sebestyén Lajos 'Gründler) a 13. vzÉznó nsalAdi bÉz két «óba bailor lakás át- vehetösággel Megbízott Droleve Iroda Rákóczu út. 28 írlefon lú Ö7 VENNÉK fekÉr. Mappáit sport iryemekkoetrit. O meket 1826. szót* « kiadó­ba leadni. 3S#-ee PUCH Mtorkrrék- pár kifogáztalaa állapot­ban 3.000 forintért eladó, llegös-nirs 12. sz. (1*241 írógépét hasznosít SAI Megbízható helyekre kíkőlcsőnzi Leírón,viz. Deák-« 2 115.628) 66 cmz SAXONrm no torkerékpár «lesón ola.1“ RákórrLát 73ie ftlöjei DÜNaNTULI NAPIZ) Felélőé rrerkcíwtő: RADÓ ISTVÁN Szerkesztósöz és kiadó hivatal Perrael-*tea 1 Teleim. *3 «. t*« 'rnbai'jält­nyomdában — Menkár«] M. «. 10. • Tel Kész«': yomdában — tstl-es DKW prím- lózsef-ntea 33. inat) (120741 Mankó”? rele'ős kiadó és vezeté 4es Jtoel f;u( ízeiét, díj: »«*' 12.—- forint Outkksrnniunk. MIN'

Next

/
Oldalképek
Tartalom