Dunántúli Napló, 1948. december (5. évfolyam, 276-301. szám)

1948-12-01 / 276. szám

A FALU JÖVŐJE Rákost Mátyás ehrtám hatalma* iránymutató beszédében ú] távi a- tokát vetett a dolgozó parasztság elé. A Jó termés. • sikeres beszol­gáltatást kampány, az öazl mosó- gazdasági munkák lelkiismeretes elvégzése után az a feladat hAi! az egész ország dolgozó paraszt­ságára, bogy rálépjen a Jövfi télé vezető útra, hogy erősítse a mun­kásosztállyal való szövetségét, megtörje a falusi klzsákmányoiók politikai és gazdasági hatalmát és » modern technikai vívmányainak alkalmazásával növelje a magyar mezőgazdaság termelékenységét Mezőgazdasági* termelésünk ma elaprózódott paraszt; kisblrtokokon alapul. Nem kell messzire menünk, hogy ennek hátrányait bemutas­suk, bőven akad erre példa Bara­nyában Is. Maga a fala lakossága érzi elsősorban, hogy a nadrág­szíj ” földeken nem lehet olyan eredményes gazdálkodást folytatni. mint összefüggő területeken. Az •gye» sávok közötti barázdák, a dűlő és gyalogutak sok-sok száz holdat tesznek ki megyénkben, a „sagokföldekről", a végfőldekrőr a Jyukpincókről" nem is beszélve. Ez mind kiesésit Jelent g termelés- bő]. Baranyában nagyban hozzájá­rni! a föld elaprózódásához a sváb örökösödési rendszer is, esnek lett aztán a következménye, hogy nem egy telepes a számára juttatott 5—-15 hold tőidet, legjobb esetben 10—12, de példán! Máriakéménden 35—40 parcellákban kapta meg. Milyen hatalmas munkatöbbletet követel az ilyen szétaprózott föl­deknek a megművelése) Maga a dolgozó parasztság döbbent rá arra, hogy valamint tenni kelt ezen a téren, keresni kell a kibontakozási az egészséges földművelésre, meg keD találni az észszerű gazdálko­dás új útjait Rákosi elvtárs beszédében rámu­tatott arra: ..Ha letakarjuk emelni mezőigazdaságunk színvonalát ég vele együtt s dolgozó parasztság életszínvonalát, ehez éppenúgf mint az iparban, a nagyüzem? ter­melési eszközök: a modern gépek, traktorok talajmegmfivelő gépek, műtrágya, nemesített vetőmag, ké­miai védőszerek alkalmazása szük­séges. Csak a nagyüzemi termelés adhat a falunak anyagi Jólétet és kultúrát, villanyt, vízvezetéket, szülőotthont, mozit, emberi életet ég mindazt a szabad fejlődési lehető­séget amelytől ma a dolgozó pa­uszt és gyermeke el' van még zárva­Ezek a falun fonó kérdések vit­ték már eddig is komoly sikerre Baranyában a szövetkezet] mozgal­mat. A gazdák, a. f öldbérlőcsopor- tok sikeres munkája nyomán rájöt­tek arra, hogy a boldogulás útja S számukra a szövetkezet. Az áMain viszont Jelentős segítséggel támo­gatja átokét, akik a szövetkezeti termelésbe kapcsolódva segítségére vannak a népi demokrácia mező­gazdaságának a Jobb és többterme­lés terén. A megyénkben leMjtftotl három traktoráUomás Is ezt a céh szol­gálja: teljes erővel támogatja a dolgozó parasztságot azokban a fal­vakban, ahol eddig csak a kulák használt gépeket, most a kisgép akció következtében a dolgozó pa­rasztok is megszeretik ezt a mű­velést. Vetőmagakció, szántási hi­tel, mfitrágya-akcdó segíti elő a dolgozó parasztság munkáját, ugyanakkor-'az értékesítés terén is nagy előnyben részesülhetnek a szövetkezetekben tömörült terme­lők, mert «zt termelnek, amire el­sősorban szüksége van a nemzet­itek. A dolgozó parasztság, a falu népe saját tapasztalatai útján tu­dott meggyőződni munkánk helyes­ségéről — mondotta Rákosi Má­tyás. Különösen fontos a magyar dolgozó parasztság számára, hogy a szövetkezeteket megerősítse és tovább fejlessze és megismerje a szovjet kollektív mezőgazdaság eredményeit. A Szovjetunióban a dolgozó parasztság a kolhozokban olyan magasabb mezőgazdasági termelési tonnát valósított meg, amely a cárizmusban elnyomott és feudális rabságban tartott paraszt­ságot a lóiét és kultúra soha nem látott színvonalára emelte, A szo­cialista mezőgazdaság eredményei­nek megismerése lehetővé teszi a magyar dolgozó parasztság számá­ra, hogy az eddiginél eredménye­sebben vegye fel, a harcot a falusi ldzsákmányolókkal szemben, hogy az eddiginél sikeresebben építse az önkéntesség elvének szigorú be­tartása alapján a helyi viszonyok­nak megfelelő termelőszövetkezet; formát. „A dolgozó parasztság az elmúlt négy esztendő alatt meqtanulta — mondotta Rákosi elvtárs, hogy amit mi ajánlunk, az helyes és ja­vára válik.” Az egész ország dol­gozó parasztsága valóban megta­nulhatta, hogy Rákosi elvtárs tar nácsal a Párt vezetése és útmuta­tása mindig a helyes útra, a he­lyes irányba vezetik. Rákos] elv- társ nagyjelentőségű szavai most megmutatták a magyaT dologzó pa­rasztság jövőjének az útját, amely ugyanúgy mint a városon, a falva­kon is a szocializmus győzelméhez vezet. A baranyai dolgoz# paraszt­ság egyre levesebben követi az utat, amely a jólét és a felemelke­dés útja mindannyiunk számára. Irán László 15 magyar dolgozó nép biztosan áll őrt a béke és az emberi haladás frontián Rákosi Mátyás besxéde a nemxethoxi nöhongressxus megnyitásán rA Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség budapesti világkon­gresszusát ünnepélyes keretek között nyitották meg kedden délután a parlamentben. A képviselőhöz üléstermét a kongresszuson részt­vevő nemzetek zászlóival díszítették, az elnöki emelvény felett pedig elhelyezték a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség jelvényét, ha­talmas földgőmböt, rajta az olajágat tartó fehér galambbal. Ez fel- | képezi a nőszövetség legfontosabb célját, a trilág békéjének megvédel. mérését. Ugyanért a gondolatot fejezik ki az ülésterem falain el­helyezett világító testek is, amelyek öt nyelven hirdetik a kongtesz- szus jelmondatát: „Asszonyok harcos összefogásával az imperialisták ellen." Az ülésterem karzatai már jóval öt óra előtt zsúfolásig tncg- teltek. Megjelentek az ünnepélyes megnyitáson Szakosít* Árpád köz­társasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás rvi- niszterelnökhelyettes, Gerő Ernő, Rajk László és sokan mások. Az elnökség tagjai a jelenlévők nagy tapsa közben foglalták el helyüket. Majd felcsendültek a Himnusz hangjai és utána Jóborá Magda az MNDS: nevében üdvözölte a külföldi kiküldötteket. Amikor a Szov­jetunió küldötteit üdvözölte, a kongresszus tagjai helyükről felállva percekig lelkesen ünnepelték Sztálin gencralisszimus;t, a Szovjet­uniót.és a szovjet küldöttség tagjait. Lelkes taps zúgott fel a többi küldöttség üdvözlésénél, valamint a hősies francia bányászok említé­sénél is. Az asszonyok a szabadságért és a hóké ér. Az angol kommunista képviselek a katonai szolgálat meghosszabbítása ellen Londoni jelentés szerint az alsó- házban Gallacher és Piratin kom­munista képviselő bejelentette, hogy módosításokat nyújtanak be a katonai szolgálati idő meghosszab­bítása' ellen. A módosító javaslat­ban kifejtik, hogy a szolgálati idő meghosszabbíti- ának Igazi oka a kortrfány tevé­keny háborús politikája, amit bi­zonyít az atlanti egyezmény, a maláj! nép ellen folytatott háború és Görögország ügyeibe történt beavatkozás. A szakszervezeti főtanácsnak a kommunista SMkszervawtti vezetők ellen közzétett felhívására nem ér­kezett meg az a visszhang, amelyet a főtanács remélt. A Daily Worker a főtanács kommunistaellenes vád­jaira megállapítja, hogy a jobb­oldali szakszervezeti vezetők „a kommunisták romboló tevé­kenységére” hivatkozva minden kritikát és minden vitát "Tel akar­nak hallgattatni a szakszerveze­tekben. . A kommunisták nem félnek, a sza bad szakszervezeti választásoktól, éppen ellenkezőleg, azok megtar­tása mellett szállnak «ikra, — .Miközben mi a béke és a' szabadság megőrzéséről tárgyalunk — mondotta Jóború Magda —, a világ nem egy teszébeü hatalmas dolgozó tömegek, köztük férfiakkal egysorban asszonyok is, kemé­nyen és elszántan harcolnak a maguk és a világ minden dolgozójának szabadságáért és Ilikéjéért. Tanácskozásaink alalf állandóan példaként kell tekintenünk azokat az asszonyokat, akik vészeset en­nek a nagyszerű küzdelemnek. A kongresszusnak szembe kell száll­nia egy másik veszedelemmel is, amely az ellenség erejének túl­becsülésében és a béketábor ötéi­nek lebecsülésében jelentkezik'. A valóság az, hogy világszerte hatalmasak és egyre növekszenek a demokrácia és a béke erőt. viszont a népek szabadságát láb­bal tiprö imperialista rablók újabb és újabb csapásokat szenvednek el. Hatalmas erőforrásai a béke és a demokrácia megőrzésének a KŐzép- és Keleteuróp8 szocializmust építő népi demokráciái, mindenekelőtt pedig a népek szabadságának és békéjének legfőbb őre, a hatalmas Szovjetunió. Mint ahogy Sztálin mondta: Hiába folytatnak az imperialis­ták állandó háborús uszítást, ter­vüknek csúfos kudarcba kell ful­ladnia, mert erejüknél sokkal na­gyobbak é6 elszántabbak világ szerte a demokrácia és a béke táborának erőt. A magyar asszonyok hálával gondolnak a felszabadító Szovjet­unióra, annak nagy vezérére Sztá­linra és ez a hála és szeretet egyik eTŐs kapocs, amely a dolgozó ma­gyar nőket p Szovjetunió vezette békeCrbnthoz köti. A magyar asszo­nyok előtt még nagy feladatok ál­lanak és a Magyar Nők Demokra­tikus Szövetségének hivatása az, hogy hirdesse és terjessze a világos­ságot, tudási és kultúrát az el­maradt asszonyok közt és be­vonja őket a demokratikus és békeszerető nők táborába. A percekig tartó lelkes tapssal !.-■ éljenzéssel fogadott beszéd után Dinnyés Lajos miniszterelnök a kormány neveljen üdvözölte a kon­gresszust, Hangoztatta, hogy a kongresszus döntései kétségtelenül nagy szolgá­latot tehetnek e béke ügyének. Meg keil bélyegezni a háborús úszítókat, akik újabb katasztrófát akarnak előkészíteni az emberiség számára. Ugyanakkor mindnyájunk érdeke, hogy világosan rámutas­sunk a békéért küzdő frontra ts, arra a frontra, amelynek hatalmas támasza ée vezető ere­je a népek függetlenségét és bé­kéjét védelmező' Szovjetúntó ée Jelentős tényezője a Nemzetköz Demokratikus Nőszövetség. A demokraták in fejlődés pillérei A kongresszus kiküldöttei mindig számíthatnak a magyar dolgozó nők legodaadóbb támogatására a békéért vívott harcban. A magyar nők kiveiték részüket az újjáépí­tésből, a demokrácia megszilárdf- tásából és a jövőben is azon lesz­nek, hogy még szilárdabb pillérei legyenek a demokratikus fejlődés­nek és a béke frontjának. Ezután zúgó apsvihar közepette Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgo­zók Pártjának, főtitkára üdvözölte a kongresszus rész vevőit, •Hangoztatta, hogy még Jóformán be sem hegedtek a második világ­háború szörnyű »ebei, a béke hí­veinek már újra frontot kel! atakitanlok az Imperialista bújtogatók ellen, akik egy harmadik, az előzőnél még szörnyűbb világháborúra Iz­gatnak. Szerencsére a béke. a demokrácia, az emberi haladás erői nagyobbak, mint a reakciós Imperializmus erőt és a béke erői folyón növeked­nek. A békefront é én a hatalmas Szovjetúntó áll, amely e’őharcos* a demokra'ifcus népi haladásnak, a legkövetkezetesebben küzd a béke megőrzéséért, a népek szabad, ön­álló, független fejlődéséért. A Szov- jetúnió a békés szocialista fejlódé» "hazája, ahol nincsenek a véres há­ború frontjára szomjazó muníció- és bomibagyárosok és mellette vannak nemcsak a népj demokráciák felszabadult nemze­tei, de világszerte mindazok, akik az imperialista országokban is szívós, elkeseredett küzdelmet vívnak, a béke és a népszabad­ság megőrzéséért Mellettünk 611 a Szovjetunió Mi, a Magyar Dolgozók Pártjá­nak agjaL a magyar kommunisták büszkén valljuk magunka: a béke­front katonáinak- Rövid három és fél év alatt a háború sebeinek leg­többjét bebegesztettftk. termelésün­ket és a dolgozók éle szlnvonaá. a békebeli főié emeltük é* egyen­letesen építjük jövőnket, a szocia­lizmust. Ebben az újjáépítő munkában az Egyesült Államok Imperialistát mindent megtettek hátráltatá­sunkra. A magyarországon dolgozó ameri­kai vállalatok, ahol lehat, szabotál­ják termelésünket. A nyugatra el­hurcolt javaink zömét visszaszorít­ják az amerikai megszállási öve; ze ben. Szerencsénkre mellettünk áll a felszabadító hatalmas Sxovjet- és vezére, a magyarság barátja, Sztálin. Valahányszor komoly nehézségeink voltak, bizton számíthatunk a Szoyje únló nagylelkű támogatásá­ra és segítségére. Lejgyen a kongresszus világító oszlop Kérte * kongresszust, nézzen szét Magyarországon és meg fog győ­ződni arról, hogy nálunk valóban egészséges népi demokrácia épül, hogy a nők egyenjogúsága nemcsak papíron, de egyre inkább az élet- ben is megvalósul. Győződjenek meg róla, hogy a béke, az emberi haladás megőrzé­sének azon a frontján, amelyet a magyar demokrácia véd erős kéz­zel, a jövőbe vetett hite! és biz­tosan áül őrt a magyar dolgozó nép élén pártunkkal1, a Magyar Dolgozók Pártjával. Legyen a kon­gresszus világitó oszlop a béke, az emberi haladás és a nők egyenjo­gúsításáért folytató: győzelmes küz -küzdelem útján. Rákosi Mátyás beszédét a kon­gresszus résztvevői percekig tartó viharos, zúgó tapssal és éljenzés­sé! fogad: ák. 'A magyar parasztassionyok ne­vében Berki Mlhályné köszöntötte a kongresszust. Beszédében rámu­tatott arra. hogy a magyar assto nyok a béke táborában vannak és megvetéssel, gyűlölettel fordulnak el a béke ellenségeitől. A Nemzetközi Demokratikus Nő ­szövetség nevében Eugiénta Cotton válaszolt az üdvözlésekre. A kül­földi küldöttségek háj ás köszönetét fejezte ki, az egész magyar népnek a ragyogó budapesti fogadatásér. Beszédében hangoztatta, hogy , a nőszővetség a világbéke egyik hatalmas erőtényezője ée a bu­dapesti kongresszus még Jobban megacélozza majd ezt az erőt. A küldöttek a Rákóczi indu’ó hangjai mellet: hagyták el az ülés­termet. Este nyolc órakor a kon­gresszus küldöttei az Operában díszelőadáson vettek ránt. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom