Dunántúli Napló, 1948. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1948-11-07 / 256. szám

8 DUNÁNTÚLI NAPLÓ IMS NOVEMBER 7 f Munkásbíróság elé kerül egy kulákf aki még egy hold földet sem szántott fel Saabotájss miatt őrizetbe vették a papi szeminárium vezetőjét A Baranyamegyei Népi Bizottság multheti ülése határozatot hozott, amely ezerint a repülóbizottsáqok ellenőrző útja során tapasztalt visszaélések és szabotézscse'ekimé- nyek ügyéiben minden esetben szigorú eljárást indíttat. A repülöhizottságok jelentése alapján a Népi Bizottság három­tagú véleményező bizottsága az a'áblbi esetekben indíttatott eljá­rást: Kämmerer Andor magyartelek! százholdas nagygazda 64 hold szán­tójából 19 holdat vetett be, ami nem éri el a kötelező vetésterület nagyságát, de ezen kivüi semmiféle mezőgazdasági munkát nem végzett. Rendőri eljárás in­dult ellene. A siklósi fereocrendi zárda 47 holdjából Kovács István 22 és Ko­vács Lajos 25 holdat bérelt. Percsy József jegyző beleegyezésével a bérleti szerződést feles műveléssé változtatták át, ezzel szemben 25 hold a nyilvánitarfásban továbbra is Kovács Lajos bérleményeként szerepelt. Az ügy pontos kivizsgá­lására a rendőrség kezdeti nyomo­zást, Pércsy József ellen az alispán indított eljárást. Dr. Rázsó Jánosné pécsi lakos, Szúr köaségbn lévő földjét nem műveli, kö1c6ter..iését még nem aratta le, 18.80 q helyett mindössze 3.34 q gabonát szolgáltatott be, földadót és mezőgazdasági fej­lesztési járulékot nem fizetett Rendőrségi eljárás indul; ellene. Kovács István kisbodolyai nagy­gazda földjéből még egy holdat sem szántott fel. A rendőrség le­tartóztatta és ügyét a munkás- birÓ6ág fogja tárgyaink A pécsi papnevelő szeminárium százholdas gazdaságában nem jól mennek a dolgok. A gazdaság szántóföldjéből 20 holdat kellett volna bevetni őszi búzával, ehelyett csupán négy holdnyi területet vetettek be, azt is szemetes, csávázatlan vető­maggal A papi szeminárium igaz­gatóját dir. Piliván Mihályt a sza­botázs ügyében a mai nappal be­hívták a rendőrségre kihallgatás végett. Megá'Japitotást nyert, hogy a papi szeminárium igazgatósága a százholdas birtokon szabotálta a hároméves terv előirányzatát. A rendőrségi kih-Ilgalás eredmé­nyeként dr. Piliván Mihály kano­nokot, a papi szeminárium vezető­jét őrizetbe vették és átkísérfék az ügyészségre., Fejlődő pártélet — lendületes munka a gyárvárosi szervezetben Amikor a MESzHART újhegyi telepének gőzkürtje eldudálja a „Schicht“ végét és a gyárvárosi munkások kirajzanak az üzemek­ből, percek alatt benépesedik az MDP Remény-utcai pártháza. Lá­nyok-fiúk, ifjúmunkás elvtársak kultúrmunkára igyekznek, mert a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom ünnepi műsorára készülnek Hamburger kultúr- és Hámori ifjúsági felelős elvtársak irányítá­sával. Egyre többen és többen ér­keznek a pártházba, a szeminá­riumi hallgatók brossurákkal jegyzetekkel felfegyverkezve bizalmiak, nép­nevelők és re­szortfelelösök Magg Lajos titkárhelyettesnek rö­viden összefoglalják az elmúlt hó­nap alatt végzett munkát, majd a Politikai Bizottság határozatáról tanácskoznak. Mit is eredménye­zett a gyárvárosi szervezet életében a határozaté Azt, hogy az elvtár­sak a tagzárlal óta egyre többen kercsik fel a szervezetet olyanok is, akik hónapok óta elszigeteltségben éltek, pártmunkát kérnek. Kóbor elvtárs pénztáros számokkal toli kimutatásokkal bizonyítja, hogy 'nem utolsó sorban a tagsági járu­lék fizetésén is lemérhető a Poli­tikai Bizottság határozatának vég­rehajtása. A szervezet több, mint négyszáz tagja a tagdíjfizetést 70 százalékról mintegy 90 százalék­ra teljesítette októberben, pedig még három bizalmi nem számolt el.' aktivitást mutatja a rendszeres sajtó- munka. Hetven agitátor két agitációs napon 88 új előfizetőt szerzett pártunk köz­ponti lapjának, a Szabad Népnek. Kispénzű dolgozók fogadták leg­nagyobb szeretettel a sajtóagitáto­rokat. Példa erre Péter János MESzHART nyugdíjas vasutas megható fogadása. A közismert Péler bácsi 170 forintos nyugdijá­ból áldoz 12 forintot, hogy min­den reggel olvashassa a Párt har­cos, a kisemberekért küzdő lapját. A párlszerveze* nőtagjai is ered­ményesen dolgoznak. Az, hogy ma mór rendszeres a gyárvárosi fej- ellátás és népegészségőrök ke­rülnek ki soraikból, a nőelvtársak érdeme. T)e az is, hogy fokozott felvilágosító munkájuk nyomán egvre sorvad a reakciósok klikkje. DUNÁNTÚLI NAPLÓ ELŐFIZETÉSI DIJA EGY HÓRA 12 forint A nőmozgalom szeraefénye e sok gyárvárosi gyermek. Hónapokig dolgoztak az MDP alap- és üzemi szervezeteivel iskolapatronázs mun­kán. Az új kultiirgárdát. amely a SzIT fiúk és leányokból alakult, lelkesen támogatja a nőmozgaloiu. pártnapok és várospolitikai gyűlések nagy eseményei a gyárvárosi dolgozók­nak. Itt beszéli meg a pártvezető- ség és a tagság együttesen a Párt határozatait, a városrész problé­mái/. Kooacsics Elemér sajtófele. lös itt vetette fel a Türr-úl világí­tási hiányosságát és egy hónap leforgása alatt a kérdés megoldó­dott. Itt foglaltak állást a Mind- -szenty-reakció elleni küzdelem fo­kozásáért és a nép széles tömegei­ben itt tudatosodik az oszlátyharc n haladást gátló elemek ellen. Ne gondoljuk azonban, hogy a gyár­TAGGYŰLÉSEK ÉS PARTNAPOK KEDD. Este 7 órakor, Belváros: Klotz Alajos: (6) Siklósi pártszerv.: Darvas! István; (7) Kertvárosi párt­szerv.: Pleskó Kálmán; Délután Vi5 órakor, Zsolnay-gyár: Csizmadia Ferenc; (//*6) Dohánygyár: Seb&k Sándomc; (6) OMTK: Ruzsits EndTe; (5) Fém- és lakatosárugyár: Farkas Ferenc; (5) Deutsch téglagyár: Oszlián Dezső; (4) MOSzK: Rostás József; (5) MÁV: Gellér Brúnó; (4) Mállerd: Katkó István; (3) Nyomdák: Tursits Imre: (’/í6) Köz- igazgatás: Bernáth János; (5) So­pianae Wéber Kálmán; (4) Színház: Mészáros Dezsőnél (4) Mohácsi dobozgyár: Nagy Sándorné; (4) Ha- merli gyár: Bernát Tibor; (4) Film­színház; Melles Rezső. SZERDA. Este 7 órakor, Budai II. i Gábor Sándor; (6) Budai I.: Petró József: (6) Gyárváros: Koller Já­nosné; (7) Szigeti külv.: Pleskó Kaiman; Délután 3 órakor, Rőr­városi szervezet minden kérdést megoldott, minden problémán túl jutott. A párttagok nagy százaléka még nem veszi eléggé ki részét a mindennapi pártmunkából. Hátra van még a párttagok széles töme­geinek oktatása. A munkásosztály harca, a népi demokrácia meg­erősödése, a reakciónak a gazda­sági és politikai életből való tel­jes kiszorítása,, közvetlen feladattá tették a marxista-leninista oktatás, az elméleti képzés fokozottabb ki- terjesztését. Jelentős feladat a tízese söpörtök aktivizálása — a pártbizalmiakkal való külön foglalkozás, hogy azok hálózata átfogja az egész szervezet életét. A gyárvárosi pártszervezet a megkezdett úton egyre inkább megnyeri a külváros egész dolgozó népének bizalmát, egyre inkább n; egész lakosság segítőjévé, nevelő­iévé és vezetőjévé válik. Sz. S gyár: Horváth Gyula L: I1/-4) Köz­üzem: Czárt Ferenc; Este 7 órakor, Egyetem: keményi József; Délután Vs5 órakor, Sörgyár: Dallos Ko­vács József; (>/s3) Kokszmüvek: (V»4) OTI: dr. Wolf Ferenc; (2) Mautner: Jámbor Károly; (6) Posta; Polák Elemér; Reggel Vs8 órakor, Tűzoltóság: dr. Révész József; Dél­után 6 órakor, Húsipari szövut&e- zet: Balázs Adorján; (3) Dszög- állomás: dr. Huszár István (párt­nap); Este 7 órakor, Bányaiskola: dr. Kerese István; (7.40) Fémipari; Osztián Dezső (páTtnap); Délután Vs4 órakor, Nádor-Pannónia: Mol­nár Károly. PÉNTEK. Este V»7 órakor, Szab. harc. szöv., Sport székház; Kocsis Béla (pártnap). SZOMBAT. Délután l/»6 órakor, Justus: Czárt Ferenc; Este '/ill órakor, Közlekedés: (7) Istenkut: Farkas Ferenc Reggel 8 órakor, Vá­góhíd: Kamarás László. Pártmunkások A iokozott A gyárvárosi A pécsi egyelem orvosi fakultásának tiltakozása a spanyolországi halálos ítélefek ellen A pécsi orvosi kar mélységesen megrendült a kegyetlen ítélet hallatára, amely Spanyolországban az antifasizmus hőseit ismét súj­totta. A 13 halálraítélt neve között látják Jósé Bartina kartársuk ne­vét, aki humanista érzelmektől áthatva a társadalmi igazság javf-1 tásáért küzdött. E 13 halálos ítélet egyet jelent az emberi jogok meg­tagadásával Spanyolországban. A pécsi egyetem orvosi fakultásának tanárai kérik ezért a Szakszervezeti Világszövetséget, hogy e kegyet­len Ítélet elleni tiltakozásukat továbbítsa az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez. Eheti párfnapok November lé-ára összehívták az országgyűlést Nagy Imre, az országgyűlés el­nöke a parlament összehívásáról és munkarendjéről a következőket mondotta: A képviselőházat november 16- ára hívom össze, hogy a kormány által már elfogadott törvényjavas­latokat letárgyaljuk. Az ország- gyűlésre a legközelebbi hónapok­ban komoly feladatok várnak. A kormány által már elfogadott ja­vaslatok között szerepel a dunai hajózás szabályozása ügyében Bel- grádban kötött nemzetközi egyez­mény becikkelyezéséről, a büntető­törvénykönyv egyes fogyatékossá­gainak megszüntetéséről, a bűnvádi perrendtartás módosításáról, az egységes bírói és ügyvédi vizsgá­ról, a közgazdaságtudományi egye­tem létesítéséről, a magyar bio­kémiai kutatóintézet átszervezésé­ről, az állampolgárság rendezésé­ről, a községi illetőség megszünte­téséről, a jegyzők államosításáról, valamint az iparos és kereskedő tanulókról szóló törvényjavaslat. A parlament téli munkarendjében a legjelentősebb az állami költség­vetés tárgyalása, amire azonban csak január elején kerülhet sor. Az állam veszi ái a tanoncotthonoliaf Szombaton kezdődött a Tanonc- és Ifjúmunkások Országos Szövet­ségének közgyűlése. Ezen a. köz­gyűlésen mondják ki a TIOSz be­olvadását a SzIT-be. Az üdvöz­lések után Kossá István iparügyi miniszter vázolta a tanoncképzés jelentőségét. Erre a célra folyó év­ben körülbelül t2 millió forint áll rendelkezésre, a jövő évre 40 millió forintot irányoztak elő, az ötéves terv keretében pedig 100 millió fo­rintot állítanak a költségvetésbe a tanoncnevelés megoldására. Az egyházi tanoncotthonok álla­mosítása után a többi lanoocott­honokat is állami kezelésbe kell vennünk, hogy egységes irányítás mellett jól felszerelt otthonokban nevelhessék a magyar ipar jövő szakmunkásait. Ugyanazon ipar­ágakhoz tartozó tauoncok egy la- noncottbonba kerülnek, tehát sza­kosítjuk a tanoncotthonokat. A ta­noncotthonok mellé tanone.műhc- lyeket állítunk, hogy az ifjúság a megfelelő szakmai kiképzést is megkapja. Rövidesen az országgyű­lés elé kerül az új tanonctörvény, amely a tanoncok számára ember­hez méltó életet és emberi jogokat biztosit. „ ■ v s 9 kereskedelmi alkalmazottak taggyűlése A kereskedelmi alkalmazottak tag­gyűlés; tartottak közpoti előadóval. A gyűlést az elnöklő Gergely La­jos elvtárs nyitotta meg, majd Bo­dor Zoltán elvtárs központi küldött mindenre kiterjedő tájékoztatót adott a küi- és belpolitikáról, vala­mint a szakszervezet helyzetéről. — Bejelentette, hogy a kereskedelmi alkalmazottiak közül 102 kiváló mun­kás van az országban. A pécsit cso­port közül újabban Jirányi Mátyást és Pandur Károlyt tüntei'ték kJ él- munkás jel vénnyel Továbbá ismer­tette a köz-pont határozatát, amelyben a kereskedelmi alkalmazóiak fizeté­sük 1 százalékát megszavazták az öregségi járulékra. Czeít Józsefnek az állami áruház és szövetkezeti kér­désről tartott előadása után Nagy László titkári beszámolója követke­zett, majd az Egyesült Munkás- dalárda énekelt. Hegkezdik az új fedett vásárcsarnok építését A Bajcsy Zsilinszky utca 19—2! számú házak telkén megkezdték a vásárcsarnok és a fedetr piactér munkálatait. A város vezetőségének nagy akadályt kellett-' leküzdeni a munkálatok megkezdése előtt. A kő­ház 19 lakás és üzletbérlőjét kellett megfelelő elhelyzéshez juttatni. Ez sikerült te és 14 munkással már hozzáfogtak a bontási munkákhoz. A bontást az egyik hatalmas rak­tár épületén kezdték meg és az ud­varnak ez a része olyan mint egy csatatér. A falak egy része már fé­lig lebontva, másutt meg cserepei­től megfosztott te'ők gerendái me­rednek csupaszon az őszi égre. A tágas udvas utca felöli részén a nyű‘t öreg fenyők alatt még seb­tiben kimosott ruhadarab szárad, a gépműhely előtt egy javítás alatt álló horpadt személyautó pöfög. — Már a műhely is üres jórészt. A műhely végétől befelé hatalmas bozótos terület barnáüik. Jóval nagyobb a Kossuth térnél, a mostani piacnál. Eddig a ház rabló —pandúrt játszó gyerekeinek szol­gált ideális játszóhelyül- A terület túlsó vége már áz Alsómalom utca bázisorához ér. Ezek is kénytelenek lesznek majd dvootólni a piactér dí­jából, aminthogy a Bajcsy Zsilinsz­ky utcai szomszédos házak néhányá- nak sorsa is problématákus. Kétségtelen, hogy a vásárcsarnok idehelyezése elé nagy várakozássá.: néznek a Bajcsy Zsilinszky utcai lakók. Az új piactér és vásárcsar­nok környékén e várható fellendülés miatt üzletbővítésekre kerül sor és már most történtek ingatlanvá­sárlások­A város északi részén lakó házi­asszonyok szatyorcipe’ésének meg- töanyítésérc sűrű autóbuszjáratokra lesz szükség, lehel őleg villamosra is érvényes kombinált jegyekkel. Ez természetesen' csak a jövő év vége felé lesz probléma, aminek megol­dása nem leesz nehéz, mert a jövő esd költségvetésben leg­alább négy autóbusz beszerzésére biztosítottak fedezetet. Az őszi és féli hónapokban mos: csak a bontási és talajegycinge'ési munkákat végzik el. Az új piactér burkolására a tavasszal kerül ser Az építkezés egy részéhez elegendő lesz a bontásból származó ‘emérdek épületanyag. A tizennégy munkás­sal megkezdett bontási munká',a;a ka*, a jövő héten már felemelt létszám­mal 'folytatják és így a munkanélküliek az ősz vé gén emelkedő irányzatában kedve- zően érezteti majd hatását a vásár- ‘.elep építés«. Pécsi piaci árak Nem szűnő nagy felhozatal mcl lett a következő piaci árak ala­kultak ki a pécsi piacon: A hüve­lyesekben áresés mutatkozott. A/ árak a következőképpen alakullak: fejeskáposzta 20—30, kelkáposzta 40—80, vörőskáposzta 80—120, ka- larábé 30—40, paraj 2—2.50, főző­tök 60—80, paradicsom 60—80, burgony 35—55, zöldpprika 1.20-- 2.40, vöröshagyma 40—60, fok­hagyma 5—6, retek 60—80. sárga répa 60—80, zöldség 1—1.20, cső vestengeri kg 30—38, hab 1.50— 2.20, lencse 1.80—2.40, dió 6—7.—, mák 8—10.—, alma 1.20—2.50— 3.60, körte 3.20—4.60, szilva aszalt 3—3.50, szőlő 2—4.60, dughagyma 2.50, gomba 4—6.—, citrom 1.60— 2.—, liba hízott kg 11—12.—, tojás 1.10—1,20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom