Dunántúli Napló, 1948. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1948-11-03 / 252. szám

2 OUNANTŰLJ NAPLÓ 1343 NOAÍMBER J Munkában, harcban, tanulásiban példaképünk a kő* »zorjes if jutát' j. A pécsi üzemek és iskolák fiatalsága lelkesen ünnepelte a 30 éves Komszomolt Szombaton és vasárnap a pécsi ifjúság lelkes hangulatú gyűlése­ken ünnepelte a szovjet ifjúság nagy- szövetségét, a 30 éves le­nini “Komiszomölt. A műhelyek ifjúmunkás dolgozói, az egyetem, közép- és általános iskolák ta­nulóifjúsága és a formaruhás út­törők szombaton este 1-amplon os fel­vonulást rendeztek a városban és amerre felvonultak, lelkesen ünnepelték a 30 éves Komszomolt. A hatalmas menet a Széchenyi térre kanyarodott, majd küldött­ség kérte fel Aczél György elvtárs, országgyűlési képviselőt, az MDP megyei titkárát, hogy tolmácsolja a pécsi ifjúsági barát; köszöntését a Komszomolnak. Küldöttség Aczél György elvtársim! A pártház erkélyén megjelent Aczél Györgyöt lelkes éljenzéssel fogadta a fialtálság, amelyet a MINSz nevében Major Sándor elvtáTs üdvözölt, majd méltatta a Komszomol Ifjúságá­nak példátmutaió munkásságát. Aczél György elvtárs gyujtú hatású beszédében megvilágította a pécsi fiatalság- előtt, hogy a Szovjetunió és annak hős fiatal­sága tette lehetővé, hogy most be­kében és nyugalomban dolgozhat­nak, míg azoknak az országoknak a fiatal­sága, ahova az imperializmus tette be a lábát, elnyomásban él. Az imperialisták ellenségei a sza­bad népek fiatalságának, ezt egy percre se felejtse el a pécsi if-’ júság. Aczél eivtárs beszéde után zugó tápétól és éljenzéstől vissz­hangzott a Széchenyi tér, majd a fiatalság zeneszóval elvonult. Vasárnap délelőtt 11 órakor a Nemzet; Színházban rendezett ná<Tygyülést a pécsi ifjúság a Komszomol tiszteletére. A néző­teret zsúfolásig megtöltötte a munkás és tanulóifjúság, N*Sfygy őlés a pécsi színházban A színpad hátterét Lenin, Sztá­lin és Petőfi arcképei díszítették, a nézőtér két oldalán pedig a következő felírások voltak olvas­hatók: „Munkában, harcban, tanulás­ban példaképünk a hős szovjet ifjúság". A honvédzenekar bevezetésül a magyar és a szovjet Himnuszt jált- szolía, majd a tanítóképző ve- gvéskara Antal György vezetésé­vel indulót énekelt. Gál Éva, az országos úttörő szavalóverseny győztese kitűnő előadó készséggel qöiia elő Rajcsányi KáToly egyik költeményét. Ezután Takács László elvtárs, a MINSz megyei titkára üdvözöl­te a nagygyűlés résztvevőit és Gyenes Antalt, a NÉKOSz főtit­kárát. Hangozhatta, hogy a nagy­gyűlés a Komszomollal való rokonszen- vei és szeretetcf fejezi ki, a harmincéves fennállását ün­neplő dicsőséges Komszomol iráni. Gyenes Antal ünnepi beszéde Gyenes Antal elvtárs központi kiküldött mondott ezután ünnepi beszédet. — Ezekben a napokban az egész •hailadó társadalom és elsősorban a viliág haladó ifjúságának figyel­me a lenini harmincéves Komszo­mol felé fordul, a nemzedékeik egész sorát ne­vette példamutató munkára és harcra. A magyar népi demokrácia if­júságának feladata ugyanaz, am; a Komszomolé, hogy odaáKjon a társadalomi fejlődésért harcoló had1- sereg sorai közé, amel’é az erő mellé, amely a világtörténelem legnagyobb fordulatát készítette elő. Most, amikor Magyarországon is megkezdődött a szocializmus építése, a magyar fiatalság úgy szolgálja legjobban a ma­gyar nép fejlődését, ha a Kom­szomol példája felé fordul, afelé az ifjúság felé, amely már megjárta ezt az űtat. A magyar ifjúság a szocialista munka- erkölcs alapjáén helyezkedik Példának kell tekinteni a Kom­szoinoit, amikor meg akarjuk teremteni Magyarországon az osztálynélkülj társadalmat, amely magasabb szín­vonalat jelent gazdasági és kultú­rált« téren egyaránt. (Taps) Ezt csak aktkor tudjuk megvalósítani, ha a szocialista munkaerkölcs alap­ján állunk. ha megszilárdítjuk a munkafegyel­met, fokozzuk a termelést minden vonalon. Majd lelkes tapstól kísérten azt hangoztatta, hogy szolidárisnak érezzük magunkat mindazokkal a népekkel, amelyek az imperialista erőkikel szemben a szabadságukért harcolnak Vietnamtól a hős francia bányászokig. Készek vagyunk minden erővel támogatni ezt a harcot, amely az elnyomott, kizsákmányolt né­pek felszabadításáért folyik. Nem ijedünk meg a háborús ú szít óik fenyegetésétől, kardesör- tetésétól, mert biztosan állunk a helyünkön, mert tudjuk, hogy a világ leghata'ámasabb had­serege a szovjet hadsereg! I—TmU k (Hosszantartó, lelkes taps és éljen a szovjet hadsereg, ütemes kiál­tások). És mivel még biztosabban akarunk állni, még erősebbé akar­juk tenni a békés munka felté­teleit, éppen ezért üdvözöljük Örömmel és szere­tettel a magyar népi hadsere­get. (Lelkes taps, Éljen a hadseregi ki­áltások). A beszéd végeztével az ifjúság lelkesen éltette a Komszomolt, a Szovjetúniót és Sztálint. A beszédek után a Diákszövet­ség énekkara a Komszomol indulót énekelte, majd a honvédség tánc­csoportja népi táncokat mutatott be. Markovié» Gizella diákszövet­ségi tag Majakovszkij: „Beszélge­tés Lenin elvtárssal" c. költemé­nyét szavalta. Sikert arattak a Batsányi SzIT táinecsoportja által előadott népitáncok, valamint Gás­pár Éva a pécs; Nemzet; Színház tagjának „Lázadók” c. szavalata. A Közlekedési SzIT részéről Szalai Emil szerepelt, Ady Endre: Csilla­gok csillaga c. költeményével. A jól összeválogatott kultúrműsort a Honvédzenekar az Iniemacíonáié eljátszásával fejezte be. f Megnyílt az ifjúság S7Ínházn Vasárnap délután jelentőségtel­jes esemény színtere volt a Szent Istváiv-téri leánygimnázium dísz­terme: a Komszomol-ünnepségek keretében megnyílóit az Ifjúsági Színház. Megvalósulása az Ifjúsági szervezetek kuitúréleiének rendkí­vül fontos mozzanata. A Kultusz­minisztérium által kiutalt helyiség nem egy iskola színpadának ad otthont, hanem -écsi és baranyai viszonylatban a MINSz-be tartozó ifjúsági rétegszervezetek színjátszó csoportjainak és kultúrgárdáinak A Himnusz eléneklésével vette kezdetét az ünnepség, amelyen az MDP részéről Horváth Gyula nagypécsi titkár jelent meg. Ná­daséi László ifjúsági előadó üdvö­zölte a megjelenteket, majd Ta­kács László a Komszomol és az Ifjúsági Színház jelentőségét mél­tatta. A beszédek után Pálos József or­szágos központi kiküldött, az út­törő csapatoknak kiosztotta a mű­helymunka versenydíjait. Műhely­felszerelésé és szép em'ékplakette- ket kaplak a Hunyadi-utcai általá­nos iskola úttörő csapatai. A műsor bevezetőjéül a Bártfa- utcai ál#alános iskola úttörő ének­kara indulókat és népiéneket adott elő, majd ugyanennek az iskolá­nak úttörő csapata népi táncokkal szerepelt. A belvárosi általános leányiskola színjátszógárdája a Lu­das Matyi-ból adott elő részleteket. Gál Éva, az Egyetem-utcai általá­nos iskola úttörő csapatának tagja nagy sikerrel szavalta el az Úttö­rők dalát. Hangulatos harmonika- számumai szerepelt Ulrich Tibor, a pécsbányaíelcpi jskola úttörője. Sikert aratott még az Agoston-tér- iskola úttörő szavaiókórusa. a Fürdő-utcai általános iskola „Le- génybúcsú’ c. népi jelenete. Az ünnepséget a gyárvárosi általános iskola énekkara a Köztársasági In­duló eléneklésével fejezte be. Általános sztrájk készül Nyugatnémetországban Berlini jelentés szerint Nyugat- némelországban az általános elé­gedetlenség egyre szélesebb mére­teket ölt. A brit- övczctbcli szak­szervezeti szövetség hétfői közle­ménye hangsúlyozza, hogy a szö­vetség kénytelen lesz általános sztrájkot elrendelni, ha a dolgo­zók életszínvonala a legrövidebb idő alatt meg nem javul. A dol­gozók nem tűrik tovább tétlenül a rájuk szakadó nyomort, az ala­csony béreket, ä szörnyű kenvér- és húshiányt. Nyugatberlinbcn most már nem­csak a szocialista egységpárt köz- tisztviselőit üldözik, hanem a szo­ciáldemokratákkal szemben is bi­zalmatlanok. A pyugatbcrlini köz­hivatalokból az elmúlt héten 200 olyan tisztviselőt bocsátottak el. akik nem követték elég hűségesen a szélsőjobboldali vezetők utasítá­sait. Kcudői'ségi hírek Krisztovics Iván Kovácstelep 12. alatt lakó bolgárkertész földbér­lete felmondása miatt néhány hét óla a környék réme lett. Szomba­ton este két hatalmas disznóölő késsel felfegyverkezve behatolt Malics Sándor napszámos laká­sára és agyonszúrással fenye­gette. A megtámadottnak sikerült elmenekülni és rendőr kíséretében visszatérve Krisztovicsot előállítot­ták a rendőrségre. -— Teleki Tibor Pécsváradi-országút 4. szám alatli lakos ittas állapotban egy vas­doronggal tört-zúzott szülei ven­déglőjében, majd kést rántott a korcsma egyik vendégére, hogy összeszurkálja. Döntő fordulatai jelent a lengyel nép) demokrácia cs a katolikus egyház viszonyában az a püspökkari pásztorlevél, ame­lyet vasárnap olvastak fel Lengyel- ország katolikus templomaiban. A pásztorlevelet a püspöki karnak még szeptemberben tartott wtoc- lavf értekezletén fogalmazták meg és azt aláírta a napokban ethúnyt Hlond bíboros érsek, Sapieha ér­sek és az ország 21 püspöke. A pásztorlcvél hangsúlyozza, hogy a püspöki kar a régi Wroclawból, Szilézia fővárosából szól a kato­likus hívekhez és ezzel kapcsolat- ban örömmel állapítja meg, hogy Szilézia, Pomeránia, Warna és Ma- zury visszatért Lengyelországhoz. Kijelenti a továbbiakban a püspöki kar, hogy a pápának Sapieha érsek előtt tett közlése szerint a Vatikán sohasem foglalkozott Lengyelor­szág nyugati határainak kérdésé­vel. Ezt azért tartja szükségesnek hangsúlyozni a pásztorlevél, mert mint ismeretes, a pápa a német püspöki karhoz intézett levelében támogatásáról biztosította a német revizionistákat a Lengyelországgal szemben támasztott területi igé­nyeik jogossága tekintetében. Bel. politikai vonatkozásban azonban különösen az keltett általános meg­elégedést, hogy a püspöki kar tél- hívást intézett a munkásokhoz és parasztokhoz és az újjáépítésben való legnagyobb erőfeszítésre kér­te fel őket. Egyben óva Int a pász torlevél minden katolikus erőt at­tól, hogy „sötét elemek íelbújtá- sára meggondolatlan cselekménye­két kövessenek el,” A lengyel pásztorlevél tehát első jele annak, hogy a lengyel katolikus egyház együtt kíván működni a népi köz­társaság kormányával és befolyá­sát a korszerű fejlődés elősegítésé- re érvényesíti. Nagyon tanulságos példa ez arra, hoqy Magyarorszá­gon is meg lehetne teremteni az együttműködést a népi demokrácia és az egyház között, ha Mindszenty és k'ikkje tudatosan el nem gán­csolták volna a megegyezést. Ez reakciós és fasiszta magatartás és az ellenséges imperialista erőkkel való együttműködés késztette most arra a katolikus százezreket, hogy a katolikus egyház, a hívek lelki nyugalma és az ország belső reng­je érdekében a leghatározottabban és legélesebben állást foglaljanak Mindszenty népellenes propagan­dája ellen. Az amerikai imperialisták lávolkeleti terveire végzetes csa­pást mért a kínai demokratikus néphadsereg újabb döntő győzel­me, Mukden elfoglalása. Ezzel a Kuomintang csapatok elvesztették utolsó mandzsufiai támaszpont­jukat, vagyis, — alnt a Csartg- kaisekhoz közelálló körök is kény­telenek beismerni —- az egész északkínai arcvonni összeomlás előtt áll. Mvkdcn eleste nagy ria­dalmat és zűrzavart okozott az amerikai imperialisták köretben és Dewey nyíltan azzal vádolja Tru- mant, hogy az elnök nem támo­gatta elég hatékonyan Csangjkai- seket és ez az oka annak, hogy a néphadsereg behozhatatlan straté­giai és gazdasági előnyökhöz ju­tóit. Ebben van némi igazság, viszont Dewey megfeledkezik ar­ról, hogy az amerikai dollármil­liók, a tankok és repülők legfel­jebb csak késleltethetik Kína tel­jes felszabadítását, de nem ment­hetik meg a kínai diktátor nép­ellenes rendszerét. Mert a nép­hadsereg nemcsak a harctéren arat sikereket, hanem a felszaba­dított milliók szívében is. Az el­foglalt területen azonnal végre­hajtják a földreformot, megszün­tetik a kizsákmányolást és emberi élethez juttatják az eddig éhhalál­ra ítélt kulikat. Ezzel szemben Csangkaisek uralma alatt virágzik a kapitalizmus és feudalizmus, dü­höng a feketepiac és milliók a napi betevő ‘falatjukat sem tud­ják megkeresni. Hogy Mukden el­vesztésével milyen súlyos válságba került Csankalsck diktatúráin, mi srm bizonyttja jobban, mint az, hogy a Kuomintang kormány be­adta letapadását, mert teljesen ki- táfóslatannak látja, hogy akár­milyen amerikai segítséggel is ki lehetne kerülni a teljes összeom­lást. A mecsekpölöskei parasztság a kulákok mesterkedései ellen T isztelt Szerkesztő Url A' mecsekpötöskei dolgozó parasztság az elmúlt héten gyűlésre jött össze, hogy megtárgyalja a Dunántúli Napló október 24. számában megjelent., vezércikket, amely lelep­lezte a szentlőrinci zsíros parasztok mesterkedéseit a dolgozó kiS- és középparasztok ellen. A gyűlésen megjelent újgazdák és régi bir­tokosok a leghatározottabban elítélik a kulákok uzsoráját és szem- beszállnak azokkal a próbálkozásokkal, amelyekkel a középparaszt­ságot szembe akarják fordflani leghűbb társukkal, a munkásokkal és a többi dolgozó parasztokkal. Mi is azon vagyunk, hogy meg­szűnjön a falun a kiUzsorázás, mindenki nyugodtan élvezhesse mun­kája gyümölcsét és a kisparaszton tovább ne a vérszopó nagygaz­dák élösköd jenek. A mecsekpötöskei paraszlság nevében: Péter Etelka. Hét telitalálat a taton Nvercménv: 21.719 lórin* Tatabánya—Ferencváros (0:5) 2 MATEOSi—Szeged (3:1) 1 Soroksár—Haladás (3:2) 1 MTK—SzAC (3:3) x VASAS—ETO (5:0) I Csehszl.—Ausztria (3:1) i Dcbr. DSE—Wolfner (2:3) 2 Polgári Sör—Elektromos (2:2) x Nk. VTE—N. MAORT (2:3) 2 JYlisk MTE-Misk. VSC (2:7) 2 Chelsea—Arsenal (0:1) 2 Birmingham—Derby (0:1) 2 Az 55. totofordulóra beérkezett 276.426 szelvény, vagyis 552,852 tip. Tizenkét találatot hefen, II találatot t27-en, 10 találatot 1639-en értek el 21.719, 1197, illetve 92 forintot nyertek. Az október havi vigaszdíj­ra a szelvényeket legkésőbb no­vember 7-ig el kell juttatni a tüdő­osztályra. ülésezd a I» önigazgatás* bfznfís^p Pécs város tftrvényhaéósáffánal köziga*, gaitási bízol,!?ága kedder délben tarlót!« szokásos havi ülését A tiszti főorvos jelentése arról szá mólt be, hogy a szamérhurut-láf' vány megszűnt és helyébe a vör heny-járvány lépet1, A hónap folya mán 24 ilyen megbetegedés fordul! elő s a járvány leküzdésére három általános iskolát két hétre lezártak A pén*ügyiig»zg»fóség képviselői! négy éc félmiltiós októberi adé>bevé' télről adott számot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom