Dunántúli Napló, 1948. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1948-11-03 / 252. szám

I Pécskörnyéki bányászok s munkaverseny élvonalában A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közeledd ünnepére a Pécs-környéki bányászok az ok­tóberi termel'isi előirányzat tgy- nappal korábban való elvégzésével készítitek. A MESzHART bányá­szai Ígéretükhöz híven felajánlásu­kat • kitörött időre Jelentős száza­lékkal túlteljesítették, • komlói bányászok pétiig az Ígért egy nap helyett k<tt nappal korábban való­sították meg a termelési előirány­zatot. Ez a nagyjelentőségű fel­ajánlás, amely a legbeszédesebben matatja a bányászság új viszonyát a munkához és a termeléshez, nem néhány verető magánügye, hanem az egész bányavidék dolgozóinak közös becsületbeli ügye volt. Az egész bányavidék dolgozóit átfű­tött« a teljesített ígéret végrehaj­tása iránti lelkesedés, amellyel egyrészt bálájukat fejezték ki a dolgozók az országunkat felszaba­dító Szovjetúnlónak a békéért har­coló emberiség reménységének és bástyájának, másrészt bebizonyí­tották, hogy méltóan a régi har­cokhoz, most is a dolgozók óién kívánnak járni a szocializmus meg­teremtéséért folytatott küzdelem­be®. Ez a lelkesedés, a munka újfajta hősiessége mutatkozott meg a MESzHART é« MASz baranyai bá­nyatelepein egyaránt, különöskép- pen Komlón, ahol a felajánlás tel­jesítésének napján a tárna mélyé­ből szenesarcú, de boldog és su­gárzó tekintető bányászok jöttek tel és újjongva köszöntötték a fel­ajánlás teljesítéséhez szükséges utolsó csBle szén megérkezését. Az utolsó két hét munkája azt mu­tatja, hogy a Pécs-köTnyéki bá­nyákban fordalat történi, olyan fordulat, amely új tartalmat, új lüktető életet ad a munkaverseny­nek és kidomborítja a népi demo­krácia újtípusú munkásosztályának Igazi arculatát. Ha csak a termelés kérdését nézzük, a MESzHART bá­nyászai az októberre előirányzott 995.800 mázsa szén helyett szom­baton reggelig 1,042.415 mázsa szenet termeltek. Ugyanazon idő alatt azonban javult a kibányászott szén minősége is, megszilárdult a munkaiegyelem, sikerfiit felszámol­ni a túlságosan elburjánzott kima­radásokat az üzemből. Jó eredményeket éltek el a bá­nyászok az augusztus t-én lezá­rult első murakaverseny-szakaszban Is. A versenynek ekkor azonban még kevésbbé volt szocialista jel­lege, sokszor inkább valami mér­kőzéshez hasonlított, napirenden voltak a különböző titkosan tel­jesített műszakok, a bányászok' és nem egyszer a technikai értelmi­ség sem tŐTŐdölt azzal, hogy a termelés növelése a bányaíenntar- tást munkák elhanyagolásával járt. Ennek tudható be, hogy augusztus elseje után nemcsak hogy nem sikerült az elért termelési szintet megtartani, hanem a termelés szín­vonala meredeken lefelé zuhant. Most októberben ilyen mulasztá­sok és hiányosságok nem történ­tek, ezért biztosítva van, hogy a termelés továbbra is mennyiségileg és minőségileg is emelkedni fog. Vájjon minek köszönhető a Pécs környéki bányákban a termelés te­rén beállott nagyhorderejű fordu­lat? Elsősorban annak, hogy fordu­lat történt a bányászok gondolko­dásiban, a bányászok viszonyában a munkához és döntő fordulat tür- iént bányászpártszervezeteink éle­tében és munkájában Is. Ha visz v 'i'kIittiink a íe’szabadulás óta el­telt időre, akkor azt látjuk, hogy az út nem mindig volt egyen«», a 9 különböző vad sztrájkok azt mu­tatják, hogy a bányászok nem min­dig értették meg azt a változást, amely az ország életében végbe­ment, A MESzHART és a MÄSz bányáiban hosszú ideig talajra ta­lált a reakciós és fasiszta propa­ganda. Ma azonban döntően más a helyzet. Bányászpártszervezeteink megerősödtek, egységük megszilár­dult, komolyabban veszik a párt- életet, őrkődnek a Párt tisztasága felett é* elsőrendű kötelességük­nek tartják a termelés napi kérdé­seivel való foglalkozást. A Pécs-kömyéki bányászt.K meg­értették azt a hivatásokat, hogy necsak a saját küzdelmüket vezes­sék, hanem bogy segíteniük kell a megye többi dolgozójának, első­sorban parasztságának is. Ezt a felismerést bizonyítja a bányász falujáró-csoportok sikeres munká­ja és az a tény, hogy a bányász- ság már nem sajnálja legjobbjait pártiskolára, vezető funkciókba, így járási bizottságokba és egyéb tisztségekre küldeni. A Pécs-kör- nyéki bányászok legjobbjai már megértik, hogy a szocializmus épí­tője nem minden esetben az élet­színvonal puszta emelésével egyen­lő, hanem fokozott munkát, foko­zott áldozatvállalást kíván a mun­kásosztálytól és bányászelvtár- saink vállalják is ezt az áldozatot. Elölj árnak á munkaversenyben, elöljámak a politikai életben, meg­értik, hogy a béke frontja az egész világon összefügg, hogy a békét védelmezik a csendÖTSortfiz ellené­re bátran harcoló francia bányá­szok, ugyanúgy, mint a magyar bányászok, akik a termelés front­ján állják meg a helyüket. Természetesen helytelen lenne, ha csak az eredményeket látnánk és ha az eredmények mellett elfeled­keznénk a hiányosságokról. Éppen a bányászok kiemelkedő szerepe és hivatása a népi demokrácia épí­tésében követeli meg, hogy rámu­tassunk arra: a termelés növelése terén még további nagy feladatok állanak előttünk. A MESzHART- bányák havi össztermelése 1938— ban 64.420 tonna, 1943-ban 68.280 tonna volt. A háború előtti szín­vonalat az 1947-es 65.200 tonna át­laggal már túlhaladtuk, 1948-ban ez még 5941 tonnával tovább nö­vekedett, elérve a 71.241 tonnát. Azonban elsőrendű feladatunk, hogy ml a termelés jóval maga­sabb színvonalát érjük ej, mini amilyet a régi rendszer, hogy a munkás többet és jobbat termeljen a népi demokráciáinak, tehát saját magának, mint a régi kizsákmá- nyolóknak. A másik dolog a munka termelékenységének kérdése. Ezi elsősorban a napi fej-teljesítmény, nyel mérhetjük: 1938 októberében az egy bányászra eső íejteljesít- mény 8.07 mázsa, * 1943-ban 9.52 mázsa, 1947-ben még csak 7.8t mázsa, 1948-ban pedig 8.39 máz6a tehát jtt van a legfontosabb tenni- való. Elsőrendű |eladat,hogy a mun­ka termelékenységének nem pusz­tán erőkifejtéssel, hanem új mun­kamódszerek bevezetésével, újítá­sok alkalmazásával, a munka jobl megszervezésével az eddiginél jó­val magasabb fokát elérnünk. A Pécs-környéki bányászszok az utó',, só két hét alatt már hatalmas lé póseko.t tettek, újtípusú bányász új munkaerkölcs van kialakulóban Ez az újtipusú bányász, akire büszkén tekint Baranya népe és a: egész nemzet biztosítéka .> terme­lés frontján plért újabb győzelme I (üknek. A néphadsereg döntő csapást mért Koumintang-Kínára Összeomlott ax imperialisták távolkeleti terve — Csangkaiseh a lemondás gondolatával ; yrlalkozik Nawkímgból jelenítik: A kínai de- makinatikiiR néphadsereg teljesen birtokát« vette Mukden városát Ezzel a Kuomirrtang-csapatok el­vesztettek utolsó mandzsuriai tá­maszpontjukat. A szétszórt korma nycsopalok hely­zete kilátástalan, mert edrvágták visszavárni Iá síi útjukat. Csangikaések- tiez közelálló körök most nyíltan be­váltják, hogy az egész észak-kínai arcvonal összeomlás előtt áll. Az imperialista sajtó nagy megdöb­benéssel fogadta Mukden eiest ének a hírét. — Megáfe-píitiják, ugyanis, hogy Mukden eiesite Mandzsúria el­vesztését is jeden.fi, vagyis amnaik a nagy ipart központinak az elestét, amely Kina helyreádtötáeámak alapja tehetett volna. A néphad-sereg a harcok folyamán 168 miliő embert szabadított fed és felitantótttathaéiatEianui nyomul edőne, Gsangkaiseik csapatai fejvesztettem memekükiek és soraik ham napirenden vannak az éhség-lázadások. Megdtffrheiifrs ^ Wash'ngtonban , Pekrgiböl érkezett jelentések sze­rint We-Li-Huang tábornokot, a rnandz-suriai kínai kormáinycsapatok főparancsnokát, Mukdenfoől történt szökése után őrizetbe vették . Az elfogatásra a parancsot maga Csangkaisek adta ki. Washingtoni politäkiai körök mély megdöbbenéssel nyilatkoznak a Kí­nából énkaző katonád és politika hírekről. Washingtoni illetékes meg­ítélések szerinl fennáll az a lehető­ség, hogy a néphadsereg esetleg már egy éven belül kiterjesztheti uralmát egész Kínára. A demokratikus kínai hadere Csaogkaisék felett aratott győzel­mének nagy horderejű következmé- I nyei lesznek — állapítja meg a L H urnáért* c i<s. — A kinad demokra­tikus erők győzelme nem csupán katlanai, hanem politikai győzelem is. Kina marshaldizálá sónak a terv« megbukott — írja a lap. B y»láom>|H|Va súly- onntia Mintha beíy*- yftfffr át A Tetepress londoni jelentése sze ríni Mukderttől északkeletire a kuo j mimtang mandzsuniad erőinek 22—2! I hadosztályra becsült maradványát bekerítés veszélye fenyegeti. Londoni megfigyelők egyetértene! abban, hogy a írinai demokratiiku: hadsereg döntő diadalai fontos vál tozást jelentenek a íávolketeti erői mérlegében. Az Egyesült Nemzetei Szervezetének folyosóin nyíltan be [szélinek arról, hogy Kuomintang I Kina Mandzsúria elveszítésével és ; [legutóbb szenvedett súlyos és dönti [ katonai vereségek következtében I megszűnt nagyluititlom lenni I és így kérdésessé, válik az ezen • leimen visel: tagsága a Biztonság I Tanácsban. I Londoni jelenlét ’ i/orin-; a RB( • hírmagyarázója a népliaclsereg műk deni győzed.mének következményéit elemezve megállapítja, könnyen le­hetséges, hogy a világpolitika súlypontja Európá­ból Kínába helyeződik át. A köztársasági párt és a demokra­ta párt küi politikai elgondolásában eddig a kínai segély kérdése volt az egyedüli ütköző pont. Marshall nem nagyon lelkesedéit t Csangkai- sek kormányáért a Dewey vezetése alatt álló köztársasági párt azonban, minden követ megmozgatott, hogy kínai segélytervet is fogadtasson et a kongresszussal. Dewey egyék választás* beszédé­ben H jelent ette, hogy elnöksége esetén mindent elkövet Csangkaisek támogatására. Kuommtang-Kina mei­nem nagyhatalom A Telepress hongkongi jelentése szerint Mukden eleste után köz­vetlen és nyilt lett az Egyesült Államok ellenőrzése. A Kuomin­tang katonai ügyei felett Nankingbau amerikai katonai ta­nács adócsoportod állítottak fel, amelynek teljes ellenőrzési joga van. A BBC nankingi tudósítása szerint Nankingban, a központi Kína fővá­rosában eddig meg nem erősített hírek terjedtek el arról, hogy Csatig Kai Sek tábornok, látva csapatainak döntő vereségét, a lemondás gondolatával foglal­kozik. Ez esetben politikai körökben koalí­ciós kormány alakítására gondolnak. A Reuter-iroda londoni jelen­tése szerint az angol alsóház hét fői vitájában Smith munkáspárli képviselő kijelentette, hogy Churchlllt nagyobb felelősség ter­heli a nemzetközi helyzet rosz- szabbodásláért, mint bármilyen más (embert a világon. Churchill szerepét — mondott» Smith — úgy lehet meghatározni, hogy „nemzetközi gyújtogató“. tttgjik hete állják a harcot a francia bányásza» Párisi jétentés szerint a _ francia bányászok nehéz harcuk ötödik he­tének kezdetén rendűiét lenül kitar­tanak a szitrájk mellett. A bányász sztrájk következtében a közeli napokban nagy áremel­kedések várhatók a közszükségleti cikkekben. 37 scázaléfeos áremelésről beszélnek. A któkereskedefcní szorzósmám a múlt év február ja óta több mimt kétszeresére emelkedett, míg a munkabérek aUg 4/5 résszel emel­kedtek. A bácyászaztrájk a vasúti forgalomban érvényes korlátozások kertbe lép te lésére hénywzerítette a kormányt. Londoni jeientés «érint a Datty Worker Manchesterben tartót: béke értekezletén több mánt félmillió munkás képviselői f ünnepélyesen tiltakoztak a hábo­rús újrafegyverkezés őrülete ellen A bélkegy ülés egyhangúlag határo­zatot fogadott ei, amely az atom­fegyverek betiltását, a fegyverke­zés csökkentését és a Szovjetunió- vad, valamint a kelet európai államok­kal vaSó gazdasági és kultúráit* kap­csolatok kiépítésé: sürgette. Sztálin nyilatkozata fél elmet kelleti a háborús bűnösök soraiban Viüimzliij: Még mindig nyitva van a kapn a tárgyalások előtt Mint Moszkvából jelentik, az Egyesült Államok sajtója és kül­ügyminisztériuma mindent elkövet, hogy semlegesítse azt a hatást, amelyet Sztálin nyilatkozata vi­lágszerte keltett. A Daily Worker washingtoni tu­dósítója ezzel szemben megálla­pítja, 'hogy a külügyi hivatalt erősen nyug­talanítja a nyilatkozat visszhang­ja és az, hogy minden erőfeszítés el­lenére se tudta enyhíteni a nyi­latkozatnak világszerte megnyit vánuló hatásait. A berlini Neues Deutschland sze rint Sztálin a világ népeinek leghőbb vagyát fejezte ki azzal a kijelentéssel, hogy a hó borús gyújtogatok csúfos kúdav ént vallanak. Hasonló értelemben ir a NachtevjH ess is. Az Österreichische Volksstiinme így ír: \ Sztálin szávai félelmet keltenek a háborús bűnösök soraiban. Landoni jelentés szerint G. B. Shaw a Daily Workerben közölt cikkében megállapítja, hogy Bevin a Daily Heratdot, a munkáspárt lapját külpolitikai téren sajnála­tos módon félrevezette. Bevin talán Jó szakszervezeti ve­zető lehet, de végzetesen rossz külügyminiszter. Sztálint, aki nyilván semmitől sem irtózik jobban, mint újabb imperialista háborútól, azzal vá­dolják, hogy fenyegetőzik. Sztálin multhcti nyilt és szabatos nyilat­kozata a friss levegő áram­olyan mint lása. Az M I I londoni jelentése szerint \ isinszkij a Sunday Times párisi ludósitja előtt telt nyilatkozatá­ban kijelentette, ' hogy még mindig nyitva van a kapu a tárgyalások előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom