Dunántúli Napló, 1948. október (5. évfolyam, 225-251. szám)

1948-10-01 / 225. szám

«CS, 1948 OKTÓBER 1. PÉNTEK V. EVP., 225- SZ. ÄRA 60 FILL, Milliók harci zászlaja Tíz ttzlendfivel ezelőtt Jelent letlenfll lépjünk lel M árulókkal, az le9 a bolsevik párt központi bl olts ágának a kiadásában Sztálin togeszfi müve, a „Szovjetúnió wnmunlsta (bolsevik) Pártjának a Wénete". Tíz esztendővel ezelőtt írfllt először a szovjet nép, majd világ csak nem valamennyi né­pnek kezébe az a hatalmas alko­ss, amely nemcsak a szocializmust Vázelemre vivő párt évtizedes »rci tapasztalatait örökítette meg, Mean utat mutatott úgy a szov- st népnek, mint az egész világ hozóinak a további harcra, fel. árlezte a kommunista pártokat "ban a küzdelemben, amelyet né­S felszabadításáért, a munkás- ily győzelméért folytattak a *pttaltsta kizsákmányolók és im. 'ttalista rablók ellen. A bolsevik írt története olyan gazdag la­jtaiatokkal, elméleti útmutatás­ul, kristálytiszta fogalmakkal, vi. •90s taktikával "és stratégiával "ta el a munkásosztályt az egész ilágon, ame'ynek vezetésével nenj elle:t a sötétben Itapogatódznia, onem világosan látta maga előtt kitűzött célt és meg tudott bfr- feni a legnagyobb viharokkal és kézségekkel. >,A Szovjetünké Kommunista ■olsevik) Pártja bosszú és dicső­be* utat tett meg azoktól az első salny marxista köröktől és cso­ntoktól, amelyek a mult század ’-as évedben Oroszországban ke­zeztek, a bolsevikok hatalmas írtjáig, amely ma a világ első [|yialista munkás, és paraszíálla- ít vezeti”, — írja a könyv elő; !*va. Ennek a dicsőséges útnak 'fnden szakasza kemény küzdel­mekben telt el, amelyeket a bolse- 'k párt, a marxizmu6-leninizmus »■életével feliegyverezve, Le.nin ' Sztálin vezetése alatt sikerrel 'egvívott. Ebben a harcban a agy bolsevik párt tudott támadni, •dott rohamra menni áldozátké- :en az ellenséges állások ellen, e tudott vissza Is vonulni, tudta »rail újjárendezni, hogy a mun- ísosztály számára kedvezőbb jdő- »ntban vegye fel újra a küzdel '«tva hatalmas Uen. .Ma, amikor szerte a világban 'et-halál harcot folytat megmara­dtért a bomló és rothadó impe. jelizmus, amikor kiéleződtek az "«Tiétek az imperialista és a de. '»kratikus tábor között, fokozott 'értékben szükséges, hogy a bol­tik párt gazdag tapasztalatai ve­ssenek bennünket küzdelmünk. *»> ennek a viliartálló, harcedzétt 1 győzelmes pártnak a tapaszta^a- ‘ha kell támaszkodnunk, mert ez Párt a kapitalizmusból a szocia- hJiusba való átmenet minden érdéséf sikerrel megoldotta. A bolsevik párt történet^ tanít e»niinkétr hogy lehetetlen a dől. °*ók győzelme a munkásosztály ■badalmi pártjának vezetése néú »I és hogy ennek a pártnak men­tnek kell lennie minden oppor- »■Uzmustól, kishitfiséglől, engesz- ■"'életlennek a megalkuvókkal, az sztályelienség és az osztályáru- '"kal szemben- A bolsevik nárt rténeíe arra tanít bennünket. ?SY szilárdan a lenini és sztálini vek alapján kell felépítenünk íttunkat, éberen őrködve annak !9Velme. sorainak egysége és tisz. *síga felett, állandóan növelve el. ■életf színvonalát. A bolsevik párt énéte aTra tanít bennünket,' ha “r,unk raeörzi élcsapat’ Jellegét, * nem mossa el a határokat a art és a tömeg között, ha neveli ,?tályát és azon keresztül az 8ész dolgozó népet, akkor verhe- marad. A párt története ingadozókkal szemben, hogy ne legyünk könyörületesek, ha a mun­kásosztály, a dolgozó nép érdekeit kell megvédeni. A bolsevik párt története arra Is tanít bennünket, hogy ne be­csüljük le az ellenséget, ne kapas- suk el magunkat a sikertől és har. cunkban sorakoztassuk a munkás- oszitály mellé a dolgozó parasztsá. got, mert csak a munkásosztály és a dolgozó parasztság 6zoros szövetsége vezetheti győzelemre a dolgozó nép harcát. A párt törté nete megtanított bennünket arra, hogy állandó és éber önkritikát alkalmazzunk, hogy honosítsuk meg a párton belüli demokráciát, mert csak a hibák nyilt beisme­rése és kijavítása útján érhetjük el célunkat. A Jugoszláv Kommunista Párt áruló vezetői vétettek saját • né­pük és saját pártjuk ellen, amikoi szembefordultak a Szovjetúnióval. amikor figyelmen kívül hagyták bolsevik párt történetmi tapaszta­latait, amikor elieledkeztek arról hogy önmaga egyetlen kommunis­ta és munkáspárt sem vívhatja meg harcát, hanem csakis a mun kás nemzetköziség / szellemében, összefogva a testvérpártoklsal a demokratikus békefronfban, ame lyet a Szovjetúnió és annak bölcs vezére, Sztálin vezet az imperia­lista elnyomók ellen. A jugoszláv munkásosztály árulói elfeledkeztek arról a vezetőszerepről, amelyek a Szovjetúnió és a nagy bolsevik párl a német fasizmus leverésében Európa népeinek felszabadításában betöltött és ma is betölt az im­perializmus elleni küzed Címben. A mi pártunk azonban a népi demokratikus országok „ teslyér. pártjaival halad együtt azon az úton, amelyet nagy 'tanítómeste­reink: Marx, Engels, Lenin és osztályellenség I Sztálin jelöltek ki számukra. Most, amikor Politikai Bizottságunknak a tagíelvételi zárlatról és a párt­tagság felülvizsgálatáról szóló ha. tározafát lelkiismeretesen végre­hajtjuk, amiuor nvegjavftjuk pár- tunk összetételét, magasra emel­jük a párt fegyelmét, sorainak szervezeli egységét és tagságunk ideológiai színvonalát, *em mara. dunk méltatlanok a nagy bolsevik párt örökségéhez- Ebben az új sza­kaszban különös erőt kölcsönöz számukra Sztálin lángeszű könyve amelyet százezerszámra kell olvas, niok, tauulmányozniok, köv^tniök a magyar munkásoknak, parasztok­nak és haladó értelmiségieknek. A bolsevik párt története bibliá. jává kell, hogy váljon az. egész magyar munkásosztálynak, olyan fegyverévé a mj pártunknak és az egész <Jolgozó népnek, amelyet a legnagyobb becsben érzünk, amely­nek minden részét kitűnően ismer­jük, amelyet biztonsággal atka!, mázni tudunk. A bolsevik párt tör. ténete ma Magyarországon és szerte a világon munkások millirii. nak harci zászlója, amely alatt büszkén menetelnek előre a népek százmilliói a kizsákmányolás, az imperialista elnyomás íelszámolá. A GF októberre közel 200 millió forintot irányzott elő mezőgazdasági beruházásokra Államosított vállalataink a% elmúlt hónapban 368 millióval növelték a termelést — 160 dekára emelték a finomliszt fejadagot A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén a következő határozatokat hozta. A finomliszt fejadagot 120 dkg-ról 160 dkg-ra emeli fel. Ifjabb 30 helységben engedélyezte a Gazdasági Főtanács a szabad ke­nyér forgalomba hozatalát. Államháztartásunk, mint eddig is, október hónapban Is teljesen de. ficitmcnles. Az állami vállalatok, amelyek a mult hónapban 35 millió forintul fizetlek be az állam számára,(Jak tóberben 40 millióra emelték nye­reség befizetésüket. Közel 200 millió forintot irá­nyoztak elő a mezőgazdaság kére (ében október hónapban beruházó sokra. • Beleértve az^.épftkezésl program hozssziikséges összegeket. A mezőgazdaság 94 millió, a szövetkezetek 5.5 millió, az ipar közel 100 millió, a külkereskede lem 110 millió forint hitelben ré­szesül. A hároméves terv céljaira hilelvonalon 30 niE'ió fori,.foí- fordítanak a jövő hónapban. / A Gazdasági Főtanács 673 vál lalat pénzügyi tervót ' állapította meg. Az állami vállaltaink terme­lésének értéke a mult hónappal szemben 368 millió forinttal, tehát több mint 30 százalékkal emel­kedett. A Gazdasági Főtanács a munkás­ifjak félbentlakásos gimnáziumá­nak költségeire december S 1-ig 807.000 forintot, szakérettségire előkészítő tanfolyamokra 847 eze/ forintot és ezek mellett működő kollégiumokra egy évre 2,762.000 forintot szavazott meg. A félbent- lakásns gimnáziumokban 25 osz­tály van osztályonként 40 tanuló val, tehát összesen ezren fognak ta­nulni. Annak érdekében, hogy a mű szaki értelmiségünk a dolgozók legjobbjaiból kerüljön ki, a Gazda sági Főtanács biztosítani kívánja, hogy a továbbtanuló dolgozók munkaidő és beosztási kedvez menyben részesüljenek. Kedvezőtlenebb munkahelyekre való helyezésük és elbocsátásuk csak a szakszervezet hozzájárulá­sával lehetséges. Tíz holdon aluli gazdák részére kedvezményes áron, mázsánként 140 forintért, tíz holdon felüli gazdáknak pedig 180 forfintért biz tosít a Gazdasági Főtanács talaj­javító mészanyagot. Szemléltető talajmeszesftési kísérletekre is uta­sítást adott ki. A Gazdasági Főtanács határozata értelmében az állam igen kedvezményes áron szérumot bocsát a gazdák ren­delkezésére, a kőtelező sertéspestis elleni védő­oltás végrehajtására. Az 5 kataszt- rális holdat meg nem haladó in­gatlanon dolgozó gazdák, t azok a legfeljebb 1—2 sertést tartó állat- birtokosok, akiknek keresete a helyi napszámbért nem haladja meg, a konvenciósok, a gazdasági alkalmazottak 50 százalékos kedvezménnyel kap­nak szérumot. A tíz holdon aluli gazdák 25 szá­zalékos kedvezménnyel kapják az oltóanyagot. A Gazdasági Főtanács elhatá­rozta, bogy a vetőmaggal nem ren­delkező főldmfvesszövetkezetek, földbérlőszöretkezetck, kis haszon­bérlők vetőmagszükségletének fede­zésére a bcszolgáltatási jutalommal számított beszolgáltatási áron 200 vágón vetőbúzát és 50 vágón vető­rozsot ad hitelre, y- v ­Meghiúsultai imperialista tömbnek a szovjet javaslatok elodázására irányaid törekvése A Biztonsági Tanács helfen Wzdi tárgyaim a berlini kérdési Az UNO politika«' bizottsága a közgyűlés napirendjének megáBa pításáva! togflalkozoíf. Maiik, a Szovjetunió képviselője azt mondta, hogy a szovjet leszerelési javasla­tot miméi előbb tárgyalják, a nyu­gatiak ezzel szemben mjnden ere­jükkel arra törekedtek, hogy a szovjet javaslat tárgyalását minél későbbre halasszák. Austin amerikai kiküldött nem tud­ta megcáfolni Matek érveit. Hosszas vita után. Spaak belga kiküldött új napirendet terjesztett elő. Ennek tárgypomtjai: 1. Az/ atomerő. bi­zottság jelentése, • 2. a Szovjet leszerelési javaslat, 3. a palesztinai kérdés, 4. a görög kérdés, 5. a koreai helyzet, 6. a volt olasz gyarmatok sorsa feletti döntés. — Hosszas vita után a bizottság Spaak napirendi terveze­tét fogadta cl. Így az angol—amerikai tömbnek a szövet javaslatok elodázására irányuló törekvését meghiúsítot­ták. Mánt!ilsz?!iia nviitsaiía* a h?horns us/itasärö ■■a tanít bennünket, hogy kimé- i sa, a szocializmus győzelme felé. Az UNO közgyűlés általános vi­tájának utolsó szónoka szerdán Ma- nuliszkij Szovjet-Ükrajna kiküldött­je volt. Kijelentette, hogy a Szov­jetunió leszeri'ési javaslata megszi­lárdíthatja a nemzetközi békét. — Me gá 11 apttot t-a, hogy a 'szovjetjavaslat az angol—ame­rikai tömb ellenkezésével találko­zik. A nyugati tömb képviselői egyedül azzal törődnek, hogy az országok közötti torzsalkodást szítsák és a katonai készülődéseket^ siettessék. Szerencsére a világ minden or­szágában mind több az olyan em­ber, aki nem akar háborút. A széles népi tömegek ma már sem nem tudatlanok, sem nem fegyver­telenek. Az Egyesült Nemzetek főtitkár­ságának közleménye szerint a biz- ■onsági tanács hétfőn délután ül össze a berlini kérdés ügyében. S7gjfie».ameriíf»í taavzéfevftlifts Korea nmében A moszkvai rádió jeenté-sc szerint a szovjet külügyminisztérium szép. tember 18-n jegyzéke nyújtott át az Egyesült Államok moszkvai nagykövetének. A jegyzékben kö­zölték .hogy a Legfelsőbb Tanács elnöksége megfelelő intézkedései alapján a Szovjetunió miniszterta­nácsa elrendelte, hogy a szovjetcsapatokat 1948 decem­ber 31-ig vonják ki Eszak-Koreá- ból. 0 Ugyanakkor — mondja a szovjet jegyzék —' a Szovjetunió Legfel sőbb Tanácsának elnöksége kife­jezte reményét, hogy az Egyesült Al'amok kormánya is hozzájárul a délkoreai amerikai csapatok kiW I Hasához az említeti határidőre. | Az Egyesült Alipmok nagykövet-1 i sege útján eljuttatott váiaszjegyzék | közötte a szovjet külügyminiszté­riummal, hogy az Egyesült Álla- , mok kormánya azonban — mondja tovább a jegyzék, — a csapatok kivonását a Korea egységével és fü giget fenségé vd összefüggő sokkal tágabbkőrű kérdések egy részének tekinti. Ezért az Egyesült Államok nézeteit az ameHkai megbízott fogja kifejteni az UNO közgyűlésén. & párisi saitd agán- daimai a berlini bérdés miatt A francia sajtó nem lelkesedik a berlini kérdésnek az UNO elé viteléért. A Combat szerint egyál­talán nem biztos, hogy a nyuga­tiak mesterkedése sikerül. A kis államok magatartása kel­lemetlen helyzetbe hozhatja a nyugatiakat. A France Tireur azt írja. hogy a berlini kérdésről a nyugatiak át- ■a! közzétett okmány távolról sem elegendő bizony!:ék inég. A francia bányászok szakszerve­zeti küldöttsége megbeszélést foly­tatott a munkaügyi miniszterrel. \ tárgyalások után a szakszervezet főtitkára kijelentette, hogy mi­után a miniszter -yemmi biztosíté­kot nem tudott adni a bányászok helyiének javítására, az 'általános bányászszirájk ok­tóber 4 én megkezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom