Dunántúli Napló, 1948. október (5. évfolyam, 225-251. szám)

1948-10-01 / 225. szám

7 DUNÁNTÚLI NAPLÓ IMA OKTÖREB 1 A város közgyűlése megszavazta a 72 milliós költségvetést A bizottsági tagok elismeréssel méltatták a városvezetés eredményes munkáját Csűtörtökön délután da\ Gyetvai iijios főispán efrüőkliéíe me lett tar­tották meg e törvényhatósági bi­zottság rendes negyedévi közgyűlé­sét. A főispán napirendi indílváinya után bejelentették a bizottsági ta­gok személyében beállott változá- -■kot. Ezután beterjesztették a pol­gármesteri jelentést, amelyhez ej- Jnek dré SimoT Pál (MOP) Sldtt hozzá. Elismerését fejezte W a város — mezőgazdálkodásának eredményéi felett, , ne kifogásolta, hogy a város gyü­mölcs és szőlő icertgazdélkodéét nem vonta be a mezőgazdasági termelési versenybe. Ugyanezt kifogásolja a özigiatgatád és a közüzemek mu fi­ájánál is. A városvezetés az állarriósftott Iskolák rendbeho­zásánál dicséretre méltó, ttötatmas munkát végzett VAOSr és társado'mi egyesületek közreműködésével helyben . jés .vi­déken. Fcjic*«TÍfe a Táróul könyvtári Majd azt kéri, hogy a városi könyvtárt korszerűvé és hozzáfér­hetővé kell termi mindenki számára, Felhívta ezután a város vezetőségét !.-.gyeit meg mindent, hogy a hivatalos célokra elfoglalt laká­sokat felszabadítsák "" és eredeti céljuknak megfelélő hasz­nálatra bőésásóik vissza: A közgyűlés tapsai köziben emléke­zett meg végül a város vezető' po- ádóiban történt változásról, ame­lyek nem kés résében járultak hozzá a városvezetés javulásához. A jelentésit pártja nevében elfo­gadta. Juhász István (FKP) is elisme­réssel szól a városvézétés eredmé­nyeiről. Hangsúlyoz!«; hogy pártja mindenben tártragátja a városvezetés eredményes mun­kásságát és ígéretet tesz erre a , jövőt !e­tőleg is. A jelentést- elfogadta. Kofaiak János (FKP) közellátási részletkérdésekkel foglalkozva a zsiradék és saappaneliálás fokozot tabb biztosítását kérte. Szükséges­nek tartja a szegény'clep bővítését. Krane/ Pál po!gár> mester a közüzemek verwenymunká járót Kranrz Pé! polgármeser válaszol­va a felszólalásokra Slmor bizott­sági tagnak a munkaversennyel kapcsolatos észrevételeire közit, hogy a közüzemek igazi versenyműn­két végeztek a pcreraköaségck villamosításánál. A lakisikerdóshen rok szükség- -réz kedésről lehet jelenleg szó ehhez aíűűhaö a .nagylakisii-bérfők támogatását kézi. Az építkezés kér­désében kiii'oilenitti, .hpgy tiüJomáisa szerint a kormány jövő évi építkezési programjában Pégs js jelentékeny helyet, kap. A polgármesteri válasz után dr. A harmadik szempont a szociális Lajos József tanáe-s/nek éttaiários­ságihain ismer tető az 1949 évi költ. ségvetést, amelyet három alapkö­ve léiméin y jetléimez: a tervszerű­ség, a gazdálkodási területen szé­lesebb alapon érvényesüljön a vá­ros magángazdálkodása. Erre mu­tál az . ­üzemek költségvetési összegének hatalmas megnövekedése. gondoskodás -ameülkedése. Ez meg állapítható abban, hogy a szociális jellegű kiadások a multévfeem 24, míg. a mostaniban 28.6 százalékot tesznek ki. Elismeréssel emlékezik meg a számvevőség munkájáról, amely elsőnek az -országban batár­idő ®ott készült el á költségvetés­sel. floTfílh gyulát Új «pHemH. frks levegőt vittünk a város vezetésébe Az előterjesztéshez Horváth Gyu­la (MDP) bizottsági tag szólt el­sőnek. — A két munkáspárt egye­sülése — kezdte beszédét — lehe­tővé lelté, hógty a városvezetésbe friss levegőt vigyünk. Ennek Tolya- mánya volt Krane« Pálnak és Hücker Jánosnak « város élére jutása. A tervszerű gazdálkodás érvényesül mindeinütt. Szükségtelen tehát az autonómia követelése, mert a terv- gazdálkodás központi irányítást tesz szükségessé. A költségvetés részle­teiből ktemél'.e a szociális juttatá­sokat, amelyek a régi 1038-as költ- ségvttósbek 18- százalékról 28.5 százalékra emelkedtek. Ez a kü- lömbség jelenti a tanoncot-thon la­kóinak jobb éfátását, amihez a város 40.000 forinttal járté hözzá, Tjfí //herum et jelenti a szakmunkás képzés támo-. gatását, a vágóhídi munkások 'ab­béli el'á'ráséV az Ingyen tankönyvet, napközi otthonok, óvódák fenntartását. * Rámutatott arra a hatalmas támoga­tó,sira, amelyet a katolikus egyház élvez a többi egyházzal szemben. Amíg a református, evangélikus és zsidó rigyliázák rtÁtdöSé«» egyen- ,, ,, , -• „ . ként 750 forint támogatásban ré- "lunkáserdekek elárulásával olyan támogatást élvez, teháA közel kétszázszorosát kapja a többi fe'ekezetekmek. Ezért joggal A #»ak szer reze ti eg7ség ellen Indított rohamot Scelba, a nmnkásgyilkos olasz belügyminisz­ter. Amint a baloldali újságok ki. pattintották, titkos körlevelet kük doh a rendörprefektusoknak, aki­ket a szakszervezetek szétbomlasz­tására és a munkásvezetők letar­tóztatására utasított. Az Általános Munkaszövetség titkársága Scetba fasiszta ténykedését a hatalommal való legdurvább visszaélésnek és alkotmányellenes kísérletnek mi­nősítette és a leghatározottabban tiltakozott éüene. Ennek ellenére a rendőrkopók koholt vádak alap. ján a dolgozók és a szakszervezeti vezetők .százait fogták el és vetet­ték tárgyalás és ítélet .nélkül a börtönbe. A felháborító 'errorhul lám Scelba szerint megfejelő lég­kört teremtett arra, hogy a meg­félemlített munkásokkal üj szak­szervezetet alakíthasson, amely a szegülnek, addig szerepet töltene be. mint az aije­■ - <„ ti . rikai álszakszerv'ezétek, vagy a a katoUkus egyház 142.481 forint harmadik lItas párlsi „Forcc óuv­elvárhatjuk, hogy a katolikus egy ház nagyobb megértést tanúsítson a*“demokráeiával szemben. riere". Saragat vezetésével Mfla- ■j nóba össze is tereltek az olasz dolgozók „képviseletében" egy ki. Emelkedik a dolgozók életszínvonala Elénk fényt vet a dolgozók élet. színvonala emelkedésére a fogyasz­tási adókból befolyt összeg. — Az 1947—48-ban befolyt összeg 2.033.000 forint tál több, mint az előző évi .ami a legbiztosabb fok­mérő. — A húsfogyasztási adóból 1946—17-ben 307 ezer, 1947—48- ban pedig 478 ezer forint folyt be. A lógna gyobb emelkedési a piaci bevételeit mutatják, amelyek 1946— 1947 évi 559 ezer forintos bevétel­lel szemben az etonult évben 1.037.000 forintra emelkedtek. Ez bőséges áru felhozatalt jelem te tj.. — Köszönetét mondott a város' pol­gebb csoportot, amely azután Luigi Antonini amerikai kiküldött javas­latára, ki is mondta az „üj szak- szervezet" megalakításának Síük. ségességét. Az olasz dolgozók azonban természetesen továbbra is az Általános Munkaszövetséget is* _ - merik el érdekképviseletüknek, gármesterének a segítségért, ame-|nem engLdlk megbontani soraik lyef a Községi EleUnnszeruzem nyuf-* tott a lakosság nyári burgonyaszük­ségtetének kielégítése terén. Végül meg állapi tot ta, hogy a város tanácsa, él ón a poígármeslerre! jól sáfárkodik a város közönségének pénzével és a bombázások mind ű dolgozó nép javát saoigálják. A költségvetést a maga és pártja ne' vében elfogadta. tündén Fillér a dolgozók érdekei! szolgálja Pr. Kazár Andor (FKP) a költ­ségvetés szelleméről szólva meg­állapítja, hogy az fokozott mér­tékben tűzte ki célul a dolgozd nép szolgálatát. Óriási összeg a költségvjjé* 72 millió végösszege, de ennek minden fillérje odake­rül, ahol arra szükség van. Dr. Mátyás József (PDP) a ke­reskedelmi iskola befejezését sür­gette. Dr. Tihanyi József (PDP) is elismerte a költségvetés összeállí­tásának munkáját, amelyben tekin­télyes helyet foglalnak el a *zo- ciáíis és kulturális kiadások. Dr. Pataki Sándor (MDP) a földművelés é# közcllátásra fordí­tott tétellel foglalkozik. Ebben azt a gondolkodást, látja, amely a la­kosság ellátását elsőrendű kérdés­nek tartja. Czöndör János (MDP) n kisipa­rosság nevében üdvözli a költség­vetést, mert az előirányzott mun­kák lehetőséget nyújtanak a kis­ipar foglalkoztál ásárn. Dr. Steinmetz-Endre (MDP) az egészségügyi” problémákhoz * szólt. Emelni kelt a hatósági orvosok és az egészségügyi védőnők' "számát. Évtizedes mulasztást pótol a város a vásárcsarnokok és a közfürdő építésével ’Vilári János (MDPi a diákjóléti intézményekre és testnevelésre for dftoH összesekért mond köszönetét a város vezetőségének. Dr. Ormos György a közüzemek kel foglalkozva a városi villamos- mű állal ipari áramár újbóti meg állapítását cs a gázóra beszerzést üdvözli. KrancZ polgármester reflektált ezután a felszólalásokra. A költ­ségvetés általános bírálatával fog­lalkozva elsőrendű feladatnak tart­ja, bogv a kormány rendeletéinek tiszteletbe!» tartásával valameny nyien összefogva mindent megtegyűnk a dolgozók .érdekelnek szolgálatában. * Ezután a költségvetés részletes vitája következeit, amely után a költségvetést megszavazták.­— A szabadságharcos Szövetség szombaton este 8 órakor családi' est keretében tartja motoros-szak­osztálya klubhelyiségének avatójá- Rákócr.-út 19 szám alat!/ A veze­tőség ezúton is meghívja az ér­deklődőket RadványszkY Albertet kórházba szállították Ordas Lajos evangélikus püspök és társai valuta ügyében megtar­tott szerdal fő'árgyaláson Radván- szky Albert, a bCmögy másodrendű vádlottja rosszul tett. A törvény- széki orvosszakér!ők megállapítása szerint súlyos szívrohamot kapott. Intézkedés történt, hogy a rabkór­házba széllítaák. Mivél jelenléte nélkül a támgyaíást nem lehet foly­tatni a tanácselnök további orvosi vélemény)/?! Jeszi függővé, hogy miikorra tűzi ki a fnfárgyalás foly* tatását. Rgdváoszky Albertet az evangélikus egyház főfcKigyélőjét betegségére való tekintoltel a mun- kásbóróaág szabadlábra helyezte. Elhagyott javakat tulajdonított el Az Elhagyott Javak Felszámoló Rizoilsága feljelentette a rendőr­ségen Hajdú Jánosné Tompa Mi­hály trtca 47 szám atetti lakost, aki jogtaanul eltulajdonította r a nyugatra lávpzott Ferenczy Győző MÁV főmérnök lakásbyrendezését. Sajátjának tüntette azt fel, sőt egy zongorát éi több bútordarabot már cl i* adóit. Többek előtt*azt áHi- totta, Hogy a nyugatra szökött fő­mérnök összes itthagyott ingósá­gai! néki ajándékozta. A feljelentő' Hatóság tanukat ts megjelóH, akik Hajdú Jánosié áílilásának eltenkc. zőjét bizonyítják. Az államot illető javak eltulajdonításáért megindul Hajduné elten az eljárás. egységét sem Scelba terrorjától Sem a rUtll^bkal Ígérő emeciKÜ szakszervezeti küldöttektől. Biscayai flört címmel emlékeznek meg a kül/ölM lapok arról a találkozóról, amel) Franco, d spanyol fasiszta Ólt* tátor és Don Juan, a spanyol trón­követelő között folyt le a „Caie (Kilo“ luxus jacht ján A hatóra meybtrsztttsröl o%tm értesülését szivárogtak ki, hogy Franco „lojá­lisán" felajüntotta a trónt Dos Juan fiának, a 9 éves Don Carlos nak. A Spanyolországban érvény ben tévő üf trónörökiést tömény értelmében azonban o király éjid' akkor foglalhatja ei n trónt, fr1 mär betöltötte harmincadik éld' évét. Vagyis ez annyit jelent, hoyy 2/ évig még ' Fmiico tartaná keié­ben Spanyolország sorsának fnfrf zf.sét. A lapok azt is tudni véld azonban, hogy ez a manőver ntts Franca, hanem a washingtoni kül­ügyi hivaial szftieménye. Ar rtwc‘ rikai imperialisták így akarják hosszú tábra biztositarri a fasiSilü diktátor rémuralmát, ami egybré azt jelenti, hogy Amerika korlát­lan cselekvési szabadságot élt»” majd n sokai szenvedett epantjd földön. A biscayai flörthöz ét 9 washingtoni trndtzök által ki­agyalt hepiendhez aeánban R*» némi szava a statisztériának, esetben az elnyomott, klzsákmá’ nyalt, börtönben sanyargatott spa­nyol népnek is, amely nem I sisztn diktatúrát és ne imperial'* Iák által dirigált bábkirálut, hit- nem szabad, független népköztár­saságot akar. —■■■ " Hadisegély kilizeiés A hadigandozattak járadékait a hadisegélyek klfizt,es^t ^október­re a városi adóhivatal október 4-^ kezdd meg a következő sorfendbef; Október 4-én a hadárokkantak összes hadósergélvezettek 1—1 október 5-én naniözvegyek 1- ,. ig, hadisegélyezeitek 101—200-ifr október 6-án hadiözvegyek 20D 4Ö0-ig, hadiisegélyezettek 201-—3°u' ig. októl>er V-én hadnőzvegyek 40]'' végiig aZ összes hadtsegé-yezé és po'gári gohdozóttak. A toro“^, és félreértés elkerülése végét! h' hívjuk az érdekeltekét, liógy e'3*' kor, min! a meffhírdétél! napéj sem előhb, sem pedig Utóbb ^ (izefnék senkinek. A járadékot segélyeket .nem csélkkwi, ha'flf^ készpénzben fizétik M'.tóbeif bón3S‘ ban is a városháza I. emele4 szobában lévő pénztárhetyiségbeá­Rcdiömőser FENTEK. 1:70-. Téné; Ö.lSi ?•' ne kari muzsika! 9: Magyar nő*9' 12.151 Asztali zene; 13; Népék 1* néjé; 14 IS: Orosz rnűvésriemer'9' 16; RádióbcszétgetéS! 16.20: K* . na-nótákj 17.15; VöröSkéreS* 5 rek: 18: Munkásénéktaí:— Iß' Hangos híradó; 19: ÖpfereF^ letek; 19.45: a falu hangja; 20^ Rádiózenekar; 21.40; Da'okr 2- Magyar nóták; 22.45; Külügyi gyedóra; 23: Jazz; 23 20: MtD'ís:' lemezek. / ^ Budapest fi. »7: Jazz; 18; Vid*/; rádiószinház; I9r A rádió néfL' kólája; 19.30: - HangszeTSZÓ'61' A szovjet-f lm ünnepe október 1, 2 és 3-án • • üj társadalom - uj művészei a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság rendelésében az SPQLLO-filmszinházban OKTÓBER 1-ÉN-: este 8 órakor díszelőadás. Bevezetőt tarto DR. GYETVAI JÁNOS főispán. Ünnepi beszédet mond; ALÉXITS .GYÖRGY • • államtitkár. Bemutatásra kerül: SZIBÉRIAI RAPSZÓDIA Sztáliii-díjás kitüntetett színe« filineseda- . OKTÓBER 2^ÁN; délután £x és este 8 órakor. OKTÓBER S»-ÁN: délután 4, 6 és este 8 órakor tengerészbecsüiet Mese a tűzmadárrol Sztálin-díjas, ragyogó tengeri zenésfilm, lebilin cselé, izgalmas műremek. Csodálatos színes, egész estét betöltő niuvéű?1 rajzfilm, mesejáték. \ ütmek mindegyike ftz egyén ós kfíznn»ég ételinek eggyét'oreását ssBemlélleli. — A szovjet dolgozói* nflgy családjából kialakult ntűvészek lermé«*eles alkotásai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom