Dunántúli Napló, 1948. augusztus (5. évfolyam, 174-198. szám)

1948-08-01 / 174. szám

Az első tervév eredményei Irta: Derei Andor, az Országos Tervhivatal főtitkára i Ä t£k<« ffarhwáffl rewOvEhó-' acpo&Vj. év okig tartott, «míg '’JY-egy időszak gazdasági téjlődé- váaek eredményeit gzámszerüen megismerhettük. De a demokrácia tervgazdálkodásában módunkban *0 már a tizenkettedik hónap lezárásakor fc» megánapttei, eL trtüi-e a tervben kit ti zó tt célo­kat és ka igen, milyen mérték­ken? Az eredmények id óben valói megismerése és értékelése neon- ttok árért lontoa, ment Így le­mérhetjük eddigi munkánk he­lyességét, hanem azért la, mert a mos; következő időszak mun­kájára vonatkozólag haszna* U- oújságokat vonhatónk U> az eddi­gi tények, adatok és eredmé­nyek alapján. hároméves tervünk célul tűzte ki a munkásság, a dolgozó pa­»«ztság és az értelmiség élet­színvonalának emeléséi a terme­lés gyom növelése révén. A ter­meié* növelését viszont Magyar, országon eddig soha nem ismert, nagymértékű beruházásokkal igye kezeit előmozdítani. Ha tehát < hároméves terv első évének ered­ményeit akarjak lemérni, a vizs­gálatot három szempontból kell elvégeznünk: a beruházások, a lermeléa és az életszínvonal emel­kedésének szempontjából. Ä mi a beruházásokat illeti: a tervévben 1.800 millió forint értékű beruházási munkálatot Irá­nyozott elő a hároméves terv a mezőgazdaságban, bányászatban, Iparban, közlekedésben, a szó- eiális és kulturális Jellegű épít­kezésekben. Ma rendelkezésre álló «dalok szerint megállapíthatjuk, hogy ezt az előirányzatot az el­múlt tizenkét hónap folyamán jelentősen túlhaladtuk. 1.800 mil­lióval szemben több, mint 2.200 millió forint értékű beruházást hajtottunk végre és igy a nem­zetgazdaság minden ágazatában túlteljesítettük a beruházási ter­vet. A mezőgazdaságban a beru­házások végösszege 579 millió lórin» előirányzattal szemben kö Jel 700 millió forint Ez annyit jelent, hogy nagyobb mértékben fejlesztettük állatállományunkat, gyorsabb üemben építettük ki őn. lözőrendszerelnket, elsősorban a Tisza vidékén, mlntahogy ezt a terv előírta. így vált lehetségessé, hogy mezőgazdasági szakoktató 7 *unküt kitejlesszük, s így ma 5Ű- tal több intézményben juttathas­sunk szaktudást parasztságunknak. I gy volt lehetséges, hogy meg­kezdjük az állam: merőgoz- dasági gépflzem és traktorállomá. ‘«ink létesítését, amelyek a dol­gozó parasztság egyre szélesebb rétegeit vannak hívatva trakto­rokkal és mezőgazdasági gépekkel rálátni és őket így a zsírospa­rasztok uzsorájától megszabadna - ni. A hároméves terv mezőgaz­dasági beruházásai Jelentős mér. lékben hozzájárultak ahhoz, hogy ® Idei termés lényegesen Jobb 8 tavalyinál és csgk kenyérgabo­nában 5 millió q-val többet ter­meltünk, mint tavaly, a kapás- oövényeknél pedig rekordtermésre ^ámíthatunk. Alihoz azonban, hogy a dolgozó Parasztság termelőképességét és eJen keresztül életszínvonalát emeljük, nélkülözhetetlen volt a .városi dolgozók, elsősorban az JPari munkások áldozatkész mun­kája, amj lokozott termelésben, munkaversenyben és a munká6- leltalálók mozgalmában nyilvánult meg. Az ország bányászatának és {pá­rának fejlődését eredetileg 554 sálit, forint értékű beruházás révén kí­vánta fejleszteni « hároméves terv. A valóságban végrehajtott beruházások értéke azonban meg­haladja a 784 millió forintot. Nagy összegű befektetésekkel biz­tosítóitok elsősorban a bányászat fejlesztését, ami szilárd alapja a ipar többi Agat fel- emelkedésének, hanem a mező­gazdaság gépesítésének, korszerű szerszámokkal ég felszereléssel való ellátásának is. A magyar ipar ex első tervév ben, az eddigi számítások szerint mintegy fű százalékkal haladja túl a tervelőirányzatot. Az év 12 hónapjára előirányzott- 18 milliárd értékű űmndkket Dbcesneink ix (v első U forint már az év «M 11 hónapjában legyártották. Ex annyit jelent, hogy 50 százalékkal teraszunk többet, mint tavaly és 2—3 szá. zalék hijján már elértük a béke­beli Ipari termelés mennyiségét. Közlekedésünk újjáépítése ha­sonlóan rohamtempóban folyt a há­roméves terv első óvóben. A be­Szakasifs Árpádot jelölte a Magyar Dalgazék Pártja kiztársasáfi eükssek A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége kibővülve a központi ellenőrző bizottsággal a rt*gjr budapesti kerületi titkárokkal, a megyei párti; tlr árokkal és más felelős pártfnnkcionáriusokkal ölési tartott. Rákosi Mátyás beszámolója alapján foglalkozott a köztársasági elnök lemondását elő­idéző kérdésekkel ás határozatot hozott, amely szerint a kibővített központi vezetőség tudomásai veszi és elfogadja a köztársasági elnök lemondását, helyesli és teljes egészéiben Jóváhagyja a politikai bi­zottságnak ■ köztársasági elnök lemondásával kapcsolatos ténykedését. Megállapítja, hogy sikerült meg­hiúsítani az imperialisták újabb provokációs kísérletét a magyar népi demokrácia ellen, ami népi demokráciánk megnövekedett erejét és szilárdságát bizonyltja. Fokozott éberségre hívja fel a Magyar Dolgozók Pártját és a többi demokratikus erőket az imperialisták és a megvert, de még meg nem sem­misített belső reakciós erők újabb provokációs töveivel és aknamunkájával szemben. Tekintve, hogy a július 50-én megtartott pártköri értekezlet egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett* hogy a köz­társasági elnök tisztségére a jelöltet az ország legnagyobb és legerősebb pártja, a Magyar Dolgozók Pártja adja, * kibővített központi vezetőség elnökül Szakasits Árpád eívtársat jelöli. Á dunai népek többé nem eszközök az imperialista hatalmak kezében A belgrádi tht na értekezlet Visinszhij felszólalása áfán vissza utasította az ameriha küldött ultimátum jellegű javaslatát M Szombaton a Duma-értekezlet má­sodik napján a francia küldöttség vezetője nyilatkozatot olvasott fel, ame'y szerint a francia kormány csak akkor egyezik ^bele a szerzett jogok megváltoztatásába, ha ebbe valamennyi érdekelt ország bele­egyezik. — Ez mondotta — a fel­tétel« annak, liogy a francia dele­gáció résztvegyen az értekezleten. Ausztria képviselője indítványt terjesztett elő, hogy Ausztria sza­vazati joggal szerepelhessen az ér­tekezleten. Clementis, a csehszlovák küldőt ség vezetője rámutatott ana,, az értekezlet azért ült össze, hogy új megállapodást kössön. Anna Pauker Románia nevében ultimátumnak bélyegezte a francia nyilatkozatot. Ac angol kiküldőit csatlakozott a francia indítványhoz. Molnár Erik beszélte Molnár Erik külügyminiszter, a magyar delegáció vezetője rámuta­tott arra, ha érvényben volna az lí»2i-es magállapodás, nem lett volna szükség erre az értekezletre. A múltban kötött dunai megálla­podásokat a nagyhatalmak kény­szerítették a közvetlenül érdekelt dunai államokra abból a célból, hogy imperialista érdekeinek ér­vényt szerezzenek. A helyzet az­óta alaposan megváltozott. A dunai népek többé nem eszkö­zök az imperialista hatalmak ke­zében. v Erősek, szabadok és függetlenek hajlandók mindenkivel együttmű­ködői, de óm egyeznek bele sem­miféle beavatkozásba tu. imperialis­ta hatalmak részéről. A bolgár kiküldött tiltakozó fel­szólalása után feszült érdeklődés mellett Vismszkrj, a szovjet küldött­ség vezetője emelkedett szólásra. Rámutatott arra, hogy a francia nyilatkozat, amelyet Anglia és az Egyesült Államok is osztanák, ultimátum jellegű. Hél szavam a Szegei áwié mellett Mi rvem kényszerítjük az Egyesült Államokat, Franciaországot és Ang­liát, liogy részt vegyenek ezen az értekezleten. Együttműködni aká­rmik, azért jöttünk ide, de az ulti­mátumok nyelvét kívül kell hagyni. A mostani értekezlet kidolgozott egy dnnai megállapodást — foly­tatta Visinszkij — és ezt a többség elfogadia, a ki­sebbség pedig joga és kiváltsága, hogy vagy elfogadja a többség határozatát, vagy nem. Ezután az értekezlet szavazót, arról az amerikai javaslatról, liogy Ausztria kapjon-e szavazati jogot. A szavazás során 7 szavazattal két szavazat ellenében elvetették az amerikai javaslatot, majd hét szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadták azt a szovjet in­dítványt, hogy Ausztria tanácskozási joggal részt vehessen az értekezleten. A M arshaU- tér vben résztvevő európai országok elfogadták Hoff­mann adminisztrátornak a * párisi értekezletén ismerteti elearing- tervét. Az ÚJ fizetési rendszer október i-én lép életbe. A belgrádi csehszlovák nagy­köve: erélyesihangon. tiltakozott a jugoszláv kül ügyirai ni szt éri umb an a jugoszláv rendőrség zaklatása miat: és magyarázatot kért a ju­goszláv rendőrhatóságok eljárása miatt. A jugoszláv fcüKig-ymimsz- térvuim sajnálkozásé; fejezte ki a lörténtek felet* és kilátásba he­lyezte a vizsgálat megindítását. fiz rádió Csornoky Viktor hazaáralásáréi Az angol rádió 15 órás tengeren­túli adásában jelentette, hogy Gsor- noky Viktor a magyar diplomáciai szolgálat rejtjeles kulcsát kiszol­gáltatta az amerikaiaknak és bizal­mas jelentésekben számolt be a kaürói angol és amerikai követsé­geknek a magyarországi viszonyok­ról. leváffláfe a manarcho­fas;s?ta hariyezérefcfit A szabad görög rádió jelenti: Az athéni parancsnokság arra az elhatározásra jutott, hogy az ösz- szes fomtszakaszok parancsnokait kicseréli, miután a vezérkar több képviselője be­ismerte, hogy nyugaton kemény harcok folynak és a szabadság- harcosok több helyen ellentá­madásokat indítottak, karmában csütörtökön 15 görögöt kivégeztek, akiket a hadibíróság a szabadságharcosok támogatásá­nak ürügye alatt ítéü; halálra. refr ázások ervdvt* 427 millió ló­rira, tál issemben több, mint 47(1 juölló forintot teszitek ki és ez­zel elértük set, hogy közlekedé­stok lel) esttóképeenóge megköze­líti, *öt egyes pout okban túlha­ladja a békebelit. A iegnagy rbb mértékben azon- * ban a szociális és kulturális épít. kezések és egyéb beruházások tervét haladtak túl. Az előirányr zott 235 millió torint értékű be­ruházás helyett 420 millió lóriul értékű munkát hajtottunk végre, kórházak, csecsemő rtíhouok. i-iko. Iák, szanatóriumok, lakások, stfc. építésével, újjáépítésével ás fel­szeretésével. E zek a bernbáxdaok közvet­lenül hozzájárulnak a nép élet&ritrvonaiáuak isneáéeéhez. Da az életszínvonal emelkedett a bé­rek és fizetések, valamint a pa­rasztság pécTjővcdelmánek nö­vekvése révén is. Igaz hogy az árak ti emelkedtek különösen az év első hónapjában, de a dolgo­zók jövedelmének emelkedése ló­val meghaladta az életfenntar­tást költségek növekvését Eb­ben kűlönbötcfk a ml országunk a tőkés országok egész «órától, ahol j. árak gyorsabb Ölemben növekszenek, mint a dolgozók Jö- vodehnel. -Az életszínvonal Javu­lását a dolgozó lakosság azon mérhet' le. hogy Jövedelméből ma Jóval több dzlmlszert és Ipartik. két íad vásárolni, mint egy esz­tendővel ezelőtt. indexei; az eredmények «-nem hulltak ölünkbe harc és fáradtság nélkül Hogy | idáig eljussunk, nem egy csapást kellett mérnünk a demokrácia és a hároméves terv ellenségeire, az áruló Nagy Ferenc híveire, a reakció Jobboldali szociáldemokra­ta híveire. Hogy a hároméves tervet eredményesen végrevlebes- ren hajtani, a népi demokrácia államának saját kezébe kellett vennie a gyáriparnak és a hitel­szervezetnek azokat a kulcspozí­cióit, amelyek egy évvel ezelőtt még a magántőke érdekelt szol­gálták. Ma már az összes fon­tos bankok állami vezetés alatt állanak: gyáripari munkásságnak 80 százaléka, a gyáripar erőgépei­nek 90 százaléka a társad ahnasf. tott ezek törli óz tartozik. E történeti jelentőségű válto­zások mellett a munkás­ság, a technikai és egyéb értel­miségi dolgozók és velük együtt a dolgozó magyar parasztság aka­raterejének, munkabírásának és fegyelmezettségének, ami legjob­ban a termelési és munkaverseny, ben nyert kifejezést, — köszön­hetjük, hogy a sok szempontból kedvezőtlen körülmények között a kezdet temérdek nehézsége ellenére, ezeket a hatalma* ered ményeket eí tudtuk érni. J ogos önérzettel tekinthetünk vissza az első terv,ívre és bizalommá! iordulhatunk elkövet­kezendő nagy feladataink:' az Öt- hónapoe terv, majd a hároméves terv utolsó évének végrehajtása télé, hogy így két év és 5 hónap alatt megvalósítsuk a hároméves tervet és azután megkezdjük az új ötéves nemzetgazdasági terv végrehajtását, amelynek folyamán új, az eddiginél összehasonlítha­tatlanul s -élesebb és . szilárdabb gazdasági alapokra helyezzük az országot és eddig soha nem is­mert életfeltételekeit biztosítunk dolgozó népünk számára. ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom