Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-27 / 119. szám

DUNÁNTÚLI NAPLÓ tfttt MÁJUS 2F Szakszervezeti járási titkárságokat állítanak fel Baranya megyében Lakatos Józaef elvtárs, a szak­szerveretek megyei titkára vissza­érkezett kéthetes szabadságáról és azonnal nagy munkába kezdett. A kongresszusi határozatok érteimé­iben nagyszabású átszervezés kez- ■ dődik a szakszervezeteik vonalán, aminek az lesz az eredménye, hogy egyrészt kiépül a tökéletes össze­köttetés és az ellenőrzés sem hagy semmi kívánnivalót. Az első lépée ezen a téren a szakszervezeti járási titkárságok felállítása lesz. Járási titkárságot kap: Mohács, Siklós, Szentló'rinc, Sásd és Pécsvárad. Ezzel párhuzamosan átszervezik a járási és a pécsi szakmaközi bi­zottságokat és választmányokat is. A szakmaközi bizottságoknak tag­jai lesznek a jövőben a titkárok is, feladatuk reszort munkák, így szer­vezési, termelési, verseny, kultu­rális és más munkák intézése. Átszervezik a megyei bizottsá­got is, amelynek 9 tagja lesz a jövőben. A tagok között szerepelnek a já­rási titkárok, valamint a nagyobb szakmák kerületi titkárai is. Mind­ez biztosítja, majd a kifogástalan együttműködést. Megkezdődik az ipari szervezkedésre való áttérés, Pécsett az élelmezésieknél az erre vonatkozó előkészületeket már meg is tették. Hírek MÁJUS 27. CSÜTÖRTÖK Ügyeletes gyógyszertárak. Ko­rona. Kossuth L.-út 50. T.: 32-74.; Remény. Irgalmasok-utca 21. T.: 23-70.; Kis Szett! Teréz, Petrezse­lyem u 1/a. T.: 18-34. — Névna­pok: Űrnapja. — Időjárás: Mérsé­kelt délnyugati, nyugati szél, vál­tozó felhőzett, főleg a délutáni órákban többfelé záporeső zivatar. A hőmérséklet egy-két fokkal emelkedik. — OTI orvosi ügyelet. Az OTI Ibizlositottak részére a mai napon jdr. Schwartz János (lakik: Zsolnay ‘Vütrios-u. 25., tej.: 38—40.) és dr. Várkanyi Mária (lakik: József-u. 17/1., tel.: 16—23.) orvosak tarta­nak ügyeletes szolgálatot a laká­sukon. — Éspedig: dr. Schwartz János orvos ellátja a Széchenyi- jtértöl a Zsolnay-gyár felé eső te- :rületen lakó betegekéi, míg dr. I Várkor yi Mária ettátja a Széche- jnyi-tértől a Tüzérlaktanya felé eső területen lakó betegeket. — A Nemzeti Segély felhívta a : HONSz áltel kijelölt 100 iskolás hadiárva gyeimeket, hogy szomba- íton délutón 3 órakor a Munkás- jkaszinóban ruhakiosz’ásra jelenje jnek meg. I — Az iparügyi minisztérium az j<i!ál>bi közérdekű pamutszövetek . legmagasabb fogyasztói árát ál­lapította meg: K/XUU/a. jelzé­sű bengalin (70 cm széjes) mé- I terenként 10 forint, K/XV jelzéóű -zatén (100 cm széles) méteren­ként t2 forint, K/XI. jelzésű bé­lés kanavász (70 cm .széles) mé- ferenként 6.30 forint. — Házasság. Horling Ferenc . .'roskedö és Nemes Ilona óvónő Rudapcsten házasságot kötöttek. (665) (x) — A gyárvárosi óvodában özv. Fekete Gyuláné óvónő vezefésé- vel megalakult a szülői munkakö­zösség. — Halálozás. Hartung Jó­zsef né szül. Pott Regina folyó hó 25-én elhunyt. Temo ése ^7-én, csütörtökön délután fél 4 órakor i lesz. Gyászmise 28-án, pénteken ; reggel háromnegyed 7 órakor az Ágoston-téri templomban (653) (x) özv. id. Neth .lózsefné, sz. Syhe rdán Júlia május 26-án ! 79 éves korában elhunyt Pécsett Temetése május 28-án délután 144 i o:akor lesz a központi temető ra- i vaialozó terméből. Halálát gyer­mekei és a széleskörű rokonság gyászolja. (x) j — Felvétel a pécsi építőipari műszaki középiskola 1848—49. tan. év I. évfolyamára. A felvételi i kérelmet július hó 4-ig kell az is­kola igazgatóságához (Majorossy i fmre-utca 13.) benyújtani. A fel­vételhez négy középiskolai vég {zet:ség (polgári,, gimnázium) szük­séges. Előzetes gyakorlat nem kell A jelentkezők július hó 8-án al­kalmassági-felvételi vizsgát ltesz nek. Az. alkalmassági-felvételi viz.s gálatokhoz külön előkészülete szükség nincsen. Bővebb felvilágo sitás! az intézet igazgatósága ad f 10.883) (x — Ha a bérniaajándékát edd,if nem tudta megvenni, nálam olcsói megveheti. Órák, ékszerek válasz ‘ekban. Fehér Arthur. Rákóczi T 39/a Bányászoknak enged i-ény. (10.810) (x — Esküvő. Tárnoky Teréz (Üszög) és Szűcs István aszla- losmes:er (Magyaregregy) folyó hó 29-én, szombaton délután 6 órakor tartják esküvőjüket a Pécs-Gyár- városi római katolikus plébánia- templomban. (10.891) (x) — Izraelita istentisztelet péntek este háromnegyed 8 órakor. — A Szakszervezet megyei nő- titkára ezúton felhívja a szakmai nöbizottságok összes vezetőségi tagjait, hogy 28-án, pénteken dél­után 6 órakor összvezetőségi ülést tart. A tárgy fontos, minden ve­zetőségi tag megjelenése kötelező. SzIT titkárok ügyelem! Pénte. ken e^te titkári értekezlet a SzIT városi titkárság helyiségé­ben Széchenyi-tér 13. szám alatt.. Kérjük a titkárok pontos megje­lenését. Pártélet Tavaszi ünnepély az óvodákban és napközi otthonokban Az alább felsorolt óvodákban és napközi otthonokban a következő időben tartatnak az ünnepélyek: — Bártfai utoai óvoda május 26. tét 5; Majorossy Imre utcai napközi 27-én, 4 óra; Meszest elepi napközi 27-én, 4; Ágoston téri óvoda 30-án, 5; Pác sbán ya telepi napközi 30-án, fél 4; Gyárvárosi óvoda június 2-án, 5; Megyeri kertvárosi óvoda 3-án, 5; Makár utcai óvoda 4-én, 4; Pet­rezselyem utcai óvoda 6-án, 5; Bel­városi óvoda 9-én, féi 5; Réth utcai óvoda 10-én, és 11-én 5: Borbála telepi óvoda 12-én, 5; Dulánszky Nándor utoai óvoda 12-én, 5; Nagy Jenő utcai napközi 19-én, 4 órakor. délhjyuQ&t sfiMfya Változatlan összeállításban szerepelnek a rangadó csapatai Ma délután fél 6 órakor csap1 össze az újhegyi pályán a Dinamó és a PVSK bajnoki mérkőzés ke­retében. Ezen a mérkőzésen dől el, hogy a vasutas csapat bele­szólhat-e a bajnokság kérdésébe, vagy végleg búcsút mondhat az NB I-nek. Ezért érthető, ha igen nagy mérkőzés színhelye lesz a Dinamó pálya. A körülményekhez képest mind két csapat alaposan felkészült a találkozóra, ax össze- állításokban változás sem Tárba tó. Lehet, hogy pontosztás le»® csütörtökön a pécsi rangadón.. - A mérkőzés előtt a Dinamó n ját­szik barátságos mérkőzést a Sör­gyárral. Néhány őszinte szó a pécsi ökölvívásról Sok ezer szurkoló szomorúan Propagandisták, szervezők, agitá­tor felelősök, káderesek, pénteken délután fél 6 órakor Ráikóczi-út 68. szám.alatt értekezletet tartanak. Megjelenés kötelező. Az MDP nagypécsi szervezet választmányának hirdeteüt ülése elmarad. Az ölésit 31-én, hétfőn déüutén 6 órakoT tartják, meg Rá- kóczi-út 68. sz. alatti előadó ter­mében. Péntek reggel 7 órakor a követ­kező szemináriumi előadók Rákóczi- út 68. szám alatt feltétlenül jelen jenek meg: Molnár Károly, Köp pány Jenő, Kovács Ferenc, Lantos Tibor, Borsodi Béla, Mezei Béla, Sebők Sándorné, Vaikó György, dr. Simor Píl, Gábor Sándor, Geller Brúnó, Bernáth János, Darvasi Ist­ván, Lukács László, Katkó István, Vajda József, Benedek András, Papp Imire, Schuber Rezső, dr. Gyetvay János, dr. Gyetvay János- né. Koller Jánosné, B. Nagy Gusz­táv, dr. Kcrese István, Láng György, Bán Ödön, Pásztói Ödön. Barlai József. Bárkányi László, Klóbelsberg Ödön. Firiczki Pál, Radeczky Zolián, Rozgonyi Janó és mindazon előadók, akik bárhol szemináriumot tartanak. Szombaton délután 5 órakor titkári értekezlet. A MDP és a Szabad Szakszerve­zetek törvényhatósági bizottságá­nak frakciója 28-án, pénteken dél­után 6 órakor a Rákóczi'út 68. sz. alatt ülést tart. A tagok megjele­nése kőtelező. Pártnapi előadok értekezletén, péntekem este 8 órakor a következő előadók feltétlenül jelenjenek meg: Rqrlaj l-ajos, Gróf József, király Lajos. Rajczy Sándorné, dr. Fiilep Lajosné, dr. Hetes! György, Szabó Erik, Jámbor Károly, Bakán Jó­zsef, Ölbei Lajos, Király József, Kovács István, Kovács János, Kis Károly, dr. Huszár István, Hámori Károly. Klotz Alajos, dr. Wolf Ferenc Horváth Gyula, Csizmadia Ferenc, Benedek András, dr Se bök Sándorné. dr. Si.mor Pál. Mól ár Károly, Geller Brúnó,__ Kovács Ferenc, Koppány Jenő. Láng György. Darvasi István, Bernáth János, Katona József, Gábor Sán­dor, Vajda József. Papp Imre, Kat- kó István, Lantos Tibor. Pap László, , Sztics József. Balázs Adorján, Krancz Pál, Vörös Gyu­láné, Kranitz Béla. Hegycsl Lajos, Ma-roTTi Imrémé, dr. Gyetval JA nos, dr. Gyetvai Jánosné, dr. ^ Ké­résé István, Czetf József. Mészá­ros DezsGné, Révész József, dr Huszár István. amiért nem vállalunk felelősséget (JÓSLATAINK A VASÁRNAPI TOTO RA) UjpCgt—Csepel: Valószínű az otthonában játszó Újpest győzel­me, véleményünk szerint közel áll a döntetlenhez: x. — Haladás _Vasas; A pestiek győz,elme a va lószínű: 2. — Szeged—MTK: Itt a szeszélye-' MTK győzelme a valószínű: 2. — ETO—Kispest: A győri csapatnak létkérdés a pontszerzés, azért: x. — S/A.C— SalBTC: Döntetlen a legvalószí­nűbb, de a SzAC az esélyesebb: 1. _ DVSC—EMTK: A legérde­kesebb mérkőzés, egyformán le­hetne tippelni mindegyik lehe­tőséget. A mi véleményünk: 1. — KMTE—Dorog: A feljövőben lévő KMTE győz: 1. — Ny. M*- disz—'Pereces; A bányá"'/.csapat az esélyesebb: 2. — MTSE— Goldberger; A Goldberger győ­zelme a valószínű: 2. — G®nz —ErSo: Alig lehet vita- az: 1. — SzMTE— Dräsche; itt a dön tetlen a legvalószínűbb: x. — BMTE— M. Acél- 1, esetleg: x. PÓT VERSENY; pem‘z-TSC: Véleményünk szerint: x. — Wolfner—MMTE: f. - PVSK— Postás: A péc-i pályáról aligha visz el pontot a 3 helyezett: t FSE—III. kér.: 1. — A M«gya,r Nők Demokraii­kns Szövetsége 28-án, pénteken eóte 7^ órakor a megyeri kertvá­rosi áll. iskolában alakuló gyű- lest hirdet. Kérjük a kertvárosi i-bola tanulóinak szüleit és a ijfTAyfr°.si asszonyokat, hogy az MNDSz alakuló ülésén minél többen vegyenek részt. — STOPi Orion, Philips,Telefunken rádiót ío—ll havi részletre. Meghí­vásra vidéken is be­mutatom. Használt szuperrádiók már havi loo forintos részletre kaphatók HORGASNÁL, Teréz-u. 1. Nálam vásárolt rádióját motoros service osztályom vidéken helyben ja­vítja-. 10153 (x, látja, hogy a pécsi ökölvívás! amely néhány évvel ezelőtt komoly hírnevet szerzett a város sportjá­nak, ma álig jön számításba. Ezért kell beszélni erről a sokak álfal kedvelt sportágról, rá kell mutatni a hibáikra, hogy elősegíthessük a fejlődést. Hosszú éveken át vajúdott a pécsi ökölvívás, míg végre szeren­csés vezetés következtében mind­össze egy év alatt országos vi­szonylatban is nagyszerű eredmé­nyeket ért el. Nem volt dpö, nem volt kesztyű, még egyesületi támo­gatás sem, de volt szív, ami min­dent'pótoit .és meghozta az erkölcsi és anyagi felemelkedést is. Kerületi bajnokság, vidék bajnokság, válo­gatottság igazolják a pécsi ököl­vívóik tehetségét, szorgalmát és a sportág fejlődését. Ebben az idő­ben egy-egy mérkőzésen 3000— 5000 néző jelent meg, amit a ver senyzők kitűnő eredményekkel há láltak meg. Ekkor érte el a Vidék­válogatott a pécsiek segítségéved a 8:8-as döntetlent Budapest váloga tottja ellen, amire azelőtt és azóta sem volt példa A fed szabadulás után Pécsett volt az első spontmérkőzés 1944 decemberében, 1945-ben pedig már válogatott mérkőzést rendeztek a Nemzeti Színházban Budapest csa patával s a vendégek csak nagy szerencsévé! tudtak győzni 9:7 arányban, pedig akkor még Torma II. sem tudta, hogy ő csehszlovák Ezután fordulat történt. A PVSK minden támogatást meg­adott, de hiányzott a vezetésben a szakértelem, még nagyobb baj volt az, hogy félévenként, sőt ha­vonként változtak a vezetők, ko­moly mérkőzést pedig alig rendez­tek. Pedig a segíteniakarásban most sincs hiány és ezt méltányolni is keli, szakértelem nélkül azonban nem magv. Az idősebb, komoly tudású ökölvívók elmaradtak, csak a fiata­lok tartottak ki. Nemes .többször Dannszolja a tanulási lehetőség hiá­nyát. A régi vezetők többször tet­tek kíséretei, hogy a két münká*- pár-t spor {egyesületeként újra élesszék a PMSC-ben az ökölvívás nagyságát, ez azonban nem síké rült, a PVSK pedig nem volt haj landó a szakosztályvezetőit kívül­állóknak átengedni, ami^érthető is. Hivatásos, illetve minősített edző nélkül nehéz elképzelni a pécsi ököl vívás újabb fellendülését. Közben megalakult a Közüzem ökölvívó csapata. Nagy lendülettel és dicséretre méltó akarással dol­goznak. Kezdő egyesület számára igen nagy eredmény az is, amit már eddig elértek. Hibák még ter­mészetesen vannak, fontos, h< nagy gondot fordítsanak a fejlő­désre. Ajánlatos volna és a város sportérdeke is azt kívánja, hogy üljenek össze ennek a sportágra a telkes és hozzáértő vezetői, tár­gyaljait meg a lehetőségeket é* hozzák egyenesbe ennek a sport­ágnak az ügyét is ... . Csütörtük ipoHjfl Tüzér-utca, fél 9: Pécsi távba szelő központ—-Budapesti távb közp. A mérkőzést Budapesti®1 Debrecenbe és Szegedre közretF tik. — Fél 11 ót«: Postás—PEA« I. o. bajnoki. — Újhegy, léi *'■ Dinamó üt—Sörgyár. Előtte ifjú­sági. Fél 6: Dinamó—PVSK. " Hon.utca, fél 6: Bíróság—Ugyr«' dek. Itt belépődíj nincs, érdekJá dókét »zívesen várnak, Ú.«z6toborzái Május 29-én, szombaton dán Iá® 4 órakor a városi fürdőben nagy­szabású úszóit obor zást rendez 1 Pécsi Atlétikai Club. A táv 50 ^ lányok, fiúk és felnőttek részér® egyaránt Minden résztvevő úsz°' jelvényt kap. Az első három he­lyezett a PÁC díszoklevelét, a 1*2' több versenyzőt indító fskcéa, üze^; gyár, vagy katonai alakulat vez*‘° és csapata a PÁC művészien meg' clkotott díszplakettjét kapják. " verseny a fürdő által kiadott p*rí' belépővel megtekinthető. Pécsi csapatoli összeállítása Dinamó: Krausz — Bergm*0’*' Bencze Hl — Horváth I, Csirá* Kresz — Bezerédi, Bencze I, H® váth II, Keszler ni, Bencze HL PVSK: Pozsgai — Tamási, naj — Meggyes, Galambos, Bar® nyi — Zombori, Hamar II, nár, Gajcsi, Vezér. — Postás: 0*' kabfi — Mohácsi Borbás —• N. meth. Solymár, Huber — Csab®’ Hajnal, Vidus, Swiegel. Czakó. *'', Bíróság: Pozsgai — Kecskés, ™ vács — Deák, Dómján, Józsa ■ Schvara, Duna, Cziffra, Keréflr Szabó S. — ügyvédek: Székely ■ Tarlós, Gazda — Hoffinann, 8®® Lázár — Tihanyi, Koródy, Gosxtonyí, Kon ez. — Pécsi . kőzp.: Nagy — Alpár, Keletnek,,. Dobi, Csata, Bubics — Vígan, lei, Porcsami, Matt, Németh- Dinamó II: Pető — HerczegR ^ lasi — GáJoei, Tnral, Harvás Szatler, Keszler I, Győrfi, Vi®®* Molnár. * Kűiőnvonatot indít a P' * Németbólyi SE—Villányi SE 4:P (0:0). Bajnoki mérkőzés. Ve­zette: Ránicis. Mindkét csapat élénk iramú, végig izgalmas játékát a technikailag esélyesebb otthoni pá­lyán játszó csapat megérdemelten nyerte, meg. Góllövő: Csikós, Főg- ler és Bartl (2). * Birkózás. Ma délelőtt 10 óra­kor kezdődik a Hun-utcai Sport­csarnokban Keszthely, Nagyítani,- „„ ----­zs a, Szigetvár, Dombóvár, Szék- IPoszton kap helyeit. j, szárd és Pécs IT. osztályéi birleó- | * Tenisz, csapatbajnoki K0*<* zóinaik versenye, amit megszakítás mek kezdődnek csütörtökön f' nélkül, előreláthatólag délután 4 —’ " órára fejeznek be. Újhegyre. A csütörtöki nagy !jÉ. kőzósre a PVSK vezetősége tuG, vonatot indít, amely megáit * ’S. városi pá’^udvaron is. A nie0 ^ térti jegy ára 1.60 forint. különvonait délután tél 5 0rgk indul. * Sós játéka előtérben. baton délután Sós diátl»nrriá« zelést kapott és játékra jele­zett. Amennyiben Tamási edz°. i(í állítj«, úgy valamelyik összel> * Kosárlabda. Ma délután 3 órai kezdettel NB I. férfi mérkőzést játszik a Budapesti Postás SE és a PEAC csapata az Egyetemi Sportcsarnok melletti szabadtéri pályán. Előtte a Bőrgyár—PEAC .kerületi csapatok és a PEAC - kö- 10153 (Xj lyök csapatai mérkőznek. 9®1 9 órakor a Balokényi kon a PVSK, PEAC, PÁC, i<MTE, KVTE és a PÁC KVTß K csapatainak részvételével. A ^ senyék szombaton é« vas‘lfl egész napon át tartanak. ujj * Országos ifjúsági bajnoksa?,j- játszik csütörtökön reggel ® 1 ( kor a Hun utcai sport telepi] Dunakeszi-i ifi » PVSK ifi''«1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom