Új Dunántúl, 1948. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-01 / 74. szám

Ü J DUNÁN! I i 1048 ÁPRILIS 1 3 ' Elítélíek egy zsarolót Végh János harkányi bércséplő felszólította lakásbérlőjét, Tibolt Károlyt, hogy hagyja el a lakást, különben feljelenti 1944-es német­barát magatartása miatt. A meg­vádolt bérlő feljelentette és a bí­róság zsarolás vétségének kísérle­te miatt 200 forint pénzbüntetésre ítélte. _____ Or. Bahccs Tibor előadása A Magyar—Szovjet Barátság Napjai előadássorozatként, ma áp­rilis 1-én este 6 órai kezdette] a Városháza közgyűlési termében dr. Bakács Tibor, Budapest székesfő­város tiszti főorvosa tart előadást. Belépődíj nincs, vendégeket szíve­in látunk. Bevezetőt mond: dr. Ángyán János egy. tanár. A rádió ismerteti a munka- verseny feltételeit A Szakszervezeti Tanács április ‘•án, pénteken délután 5 óra 10 férckor a rádióban Budapest I. hul­lámhosszán közli az országos mun­kaverseny feltételeit, az ezzel kap­csolatos tudnivalókat és teendőket. A Szakszervezeti Tanács felhívja az üzemi bizottságokat és üzemi J'ersenybizottságokat, hogy ahol le- "et, szervezzék meg a csoportos Meghallgatást. Ahol ez nem lehet­séges, ott szervezzék meg a dol­gozók figyelmét a 1<ö2temény meg­látására. rum Telefon .• 19-81 Z»tfy«HSr. d. «. 10—12. «HÜ» Csütörtöktől—vasárnapig április 1—2—3—4 Szépség diadala Az ifjúság, szépség, erő színes filmje és MOSZKVA, «I Szovief-Unfó fővárosa Előadások : hétköznap 5 és 7 ó, vasárnap 3. 5 és 7 érakor r- APOLLO — Tel; 20-46. TeL: 20-46 Csütörtöktől—vasárnapig, április 1—2—3—4 Rendezte: LtthaOSOVICS HÍRADÓ KM! _ * UgfrUagbb eseményekről •»étk, Előadások: öznap y25, J/27, Vt1 órakot Királyi tanácsosok vitézek, a Bopártgni In tétet leve ezótagia es Kovács Béla a Mecsek Egyesület nesztorai között Urak helyeit dolgozók élvezzék a pécsi erdőkel! „Hat munkanap után ha jön a vasárnap, vedd fel turista-pajtás a hátizsákodat, menjünk erdőre, hegy­re fel, hol új erőt találsz, majd völgy ölén forrás üdit fel s így bal­lagsz tovább...” Erdőre, hegyre fel? Az ám tu­rista pajtás, ezt mondja a turista dal, de mehetsz-e bárhová? A MECSEK egyes részeire, emlékezz vissza, csak a Mecsek Egyesület tagjai kirándulhattak. Forrás üdit fel? A más forrása, mert a Mecsek Egye­sület lefoglalt magának minden forrást. Szeretted a természetet, a kirándulást, fel akartad fedezni a Mecseket? Nem tehetted, a Mecsek Egyesület nem engéSte az utakat ápolni. — Talán ő maga akarta el­végezni ezt a munkát? Nem kell megijedni. A Mecsek EgyesüleT tagsága URAKBÓL, nem prolikból állott! Az egyesület titkára ma is Széchey Béla a Kis­gazdapárt voll városi elnöke, akit jobboldalisága miatt zárt ki saját pártja tagjai sorából. A tisztikar csupa „királyi” férfiú volt: Nendt- vich Andor királyi tanácsos, Vis- nya Ernő főtanácsos, „vitéz” Rábay Gyula Pécs szab. kir .város erdő­mestere, Páldy Géza, a Magyar Királyi BOGARTANI INTÉZET levelező tagja. — Elképzelhetjük, ha ők a bogarakat is csak akkor levelezték, ha királyiak, akkor mi­lyen volt az egyesület maga. Tag­ja^ lehetett ugyan bárki, sőt! A városházi tisztviselőknek hivatal­ból levonták a tagsági díjat, akár tetszett, akár nem. Ebből a pénz­ből folytatták a Mecsek gondozá­sának ürügye alatt a jobboldali po­litikát, fizették az utak ápolását és egyéb munkákat. Mert azt nem engedték meg, hogy A TERMÉSZETBARÁTOK Turista Egyesülete végezze el eze­ket. Erre a szervezett munkások­ból álló turista egyesületre nagyon haragudtak. Tagjait kopók figyel­ték — nem egy vezetője jutott rendőrkézre. Volt is öröm, amikor H$4 májusában feloszlatták és az istenkuti turistaházat a Mecsek IIDÁMIA filmszínház WKfArHfi Tataion: 28-OC Doktar Sándor-n. 19. «aém. Cf ütörtök töl —vasárnapig, április 1—2—3—4 A rakétarepüléi lebilincseljen izgalmas története Pilétaszerelem • A haladás filmje Fősz. Kuznyacov, Zorszkoja Előadások hétköznap 5 - 7 órakor vasárnap fél 11, 3 - 5-7 órakor L4i(rliöz«*lflib! Hová lettél drága völgyünk Egyesületnek adományozták a fa­siszták. De bezzeg, amikor 1945 május 15-én a Mecsek Egyesület FELOSZLATÁSÁT mondották ki, futottak fűHőz-fához segítségért. Mondanunk sem kell, hogy találtak. Kovács Béla, az összeesküvők vezére elintézte, hogy 1943 július 20-án hozott fasiszta alapszabályaik ellenére is tovább­működjenek. De most már elmúlt a Kovács Bélák és a királyok ide­je. Ez az egyesület nem ronthatja tovább a Mecsek tiszta levegőjét, mert ha a tisztikar Időközben meg is változott, A SZELLEM ugyanaz ma is. A dömörkapui jól­jövedelmező menedékház, ami az ő tulajdonuk, a telekkönyv szerint ma is Nendtvich Andor menedék- ház. övék ezenkívül a Kiss József kilátó is. A rendőrség figyelmébe ajánljuk ezt az egyesületet, amely az el­múlt rendszerben az urak, a helyi előkelőség egyesülete volt és amely a demokádában is csak Kovács Béláig jutott el. Sz. E. A görcsönyi református lelkész levele Rákosi Mátyáshoz A baranyai GörcsSny község református lelkésze meleghangú le­vélben köszönte' meg Rákosi Mátyás segítségét, amely lehetővé tet­te a községi imabáznak helyreállítását. „Hálát és köszönetét mon­dunk — írja a levél — a helyi kommunista párt útján hozzánk el­juttatott adományért, amely újabb bizonyítéka annak, hogy a demo­krácia mindenben elősegíti és támogatja az egyházak, szabad mun­káját”. A levelet E. Szabó József lelkész írta alá a helybeli egyház- község nevében. Baranya hetedik a beszolgáltatási versenyben Az Országos Közellátási Hivatal a terményforgalmi miniszteri biz-' fosával karöltve munkaversenyt hirdet az egyes vármegyék között a gabonagyűjtéssel kapcsolatban. A verseny a termeléshez viszonyít­va kitűnő eredménnyel folyik. Már­cius 15-én az országos 4 százalék­kal kereken 1600 vagonnal halad­ta meg a díjak kiadásának előfel­tételeként kikötött 40 ezer vagonos gabonamennyiséget. Március 15-én Baranyavármegye a hetedik 55.3 kg holdankénti tel­jesítménnyel. A pécsi erdőigazgatóság is bekapcsolódik a Málierd országos munkaversenyébe Az elmúlt években az erdő­vel kapcsolatban sóik bűnt követ­tek el. Addig, amíg az ország bővében volt erdőben és iában, nem törődtek a jövő faanyag- gazdálkodásával, hanem a kiter- melése1,nél naivon so-klszor a pillanatnyi gazdasági helyzet^ és az egyéni érdek volt a döntő. — Elmulasztották sóik esetben aki- termeit erdőterületek felújítá­sát. s a fiatalosokat nem ápol­ták. így az ország területén ezor, meg ezer hold maradt fel- lijítatlanul. A hároméves _ terv­vel kapcsolatban - v*ginduió munkaversenynek az !*■» a fej- adata, hogy ezeket a mulasztá- -okat helyrehozza. A fa a gazdasági életben nél­külözhetetlen, hiszen fából ké­szülnek az épületek fedélszékei, a bútorok, fa nélkül a bányászat nem tud dolgozni, ezenkívül más ipari és kémiai cikkek egész so­rozatának alapanyaga a fa. A hároméves tervvel kapcsolatban meginduló munka versenynek ez is egyik feladata, hogy a kiter­meléseknél a szerfa százalékot növelje. Fontos azonban, hogy a kiter­melt fa minél előbb és minél kevesebb munkával a fogyasztó- helyékre és a feldolgozó tele­pekre Ikerüljön. Ennek érdekében a szállításokat idejében az út­viszonyok figyelembevételével kell lebonyolítani. A munkaver­sennyel kapcsolatban megindul a versenyzés az egyes üzemek (erdőgondnokságok) közt, hogy ezen feltételnek minél jobban megfeleljenek Pénteken V2I2 órakor a várme­gyeháza nagytermében ünepélyes külsőségek között Osváth . István a Málierd vezérigazgatójának jelen­létében hirdetik meg a munkaver­senyt, amely a szellemi és fizikai dolgozók összefogásának jegyében zajlik le. Lttffhőve* merényletei követett el vetéiylársa család a etlen egy megcsalt fiatalasszony K0B0LD-M0ZÍ ÜK C»flt0rt6kBj, Április 1-én a«I7»a]iiiD «lan Almai satis Viharkapitány főiwrcplő. CLARA CALAMI híradó ElőadUuok kérd* te fjfif6rtök3n 5 éi 7 órakor Legközelebb A NAGY KALAND A rendőrség letartóztatta K o- c s i s Ferencné zalaszentmihályi asszonyt. Kocsisnénak 1943-ban el­tűnt a férje a fronton és azóta sem kapott hírt felőle. Beleszere­tett egy zalaszentmihályi gazdába, aki azonban családos ember volt és felesége az egész falut meg­mozgatta Kocsisné ellen. Bosszúból a fiatalasszony elhatározta, hogy megöli szerelmese családját. Egy éjjel beosont házukba, felgyújtotta a szalmakazlat és éppen fel akarta gyújtani a házat is, amikor az asszony és leánya kiszaladtak az udvarba. Kocsisné eléjük ugrott és a magával vitt lúgkövet felé­jük öntötte. Ezután elszaladt, fel­vágta ereit és a vonat elé akart ugrani, azonban nem volt ereje szándékát végrehajtani és önként jelentkezett a rendőrségen. — At- kisérték az államügyészségre. SZÍNHÁZ Egész héten a legnagyobb ér­deklődés mellett és nagy siker­rel játszott XIV. Renée című köny- nyü operett van a színház müso- lán. Szombaton újra az olyan nagy közkedveltségnek örvendő délutáni gyermekelőadás keretében „Pi­nocchio", a gyermekek kedvence kerül színre mesejáték keretében. Hétfőn a budapesti Nemzeti Szín­ház reprezentációs tagjaival a pesti sziniévad legnagyobb sikere, a 200-szor játszott „Szerelmi házas­ság” szerepel a színház műsorán. Ez alkalommal a budapesti együt­tes kiét napos vendégjátékra magá­val hozza az eredeti budapesti díszleteket és ruhákat. Főszere­pekben: Rátkay Márton, Peti Sán­dor, Bánky Zsuzsa, Pataky Mik- lés, Gábor Miklós. MŰSOR Április l-én, csütörtökön este 8 órakor: XIV. RENÉE. Április 2-án, pénteken este 8 órakor: XIV. RENÉE. Április 3-án, szombaton délután 4 órakor: PINOCCHIO. Április 3-án. szombaton este 8 órakor: DÍSZHANGVERSENY. Elhalasztották a Baltazár tárgyalást A pécsi törvényszék büntetőta­nácsa szerdára ismét kitűzte dr. Baltazár László és társai volks- bundmentő bűnügyének tárgyalását azonban a vádlott ezúttal sem je­lent meg. Az idézést ugyanis nem tudták klkézbesltenl számára, mert nem tartózkodik Pécsett. Most a védő által bejelentett budapesti cím­re megkísérlik kézbesíteni az idé­zést. Szöve kezetbe tömörül­nek a bérlővé rozék A gépjárművezetők és bérfuva­rozók szakcsoportja ' elhatározta, hogy szövetkezetbe tömörül. A szövetkezet alakítására vonatkozó kérelmet már felküldték az illeté­kes minisztériumba. A szakcso­port elnöke ezzel kapcsolatban ki­jelentette, hogy szövetkezetük célja segíteni a kisembereken,, megjavítani az anyagellátást, ol­csóbbá tenni a fuvarokat. VERtDIbEST A Pécsi Énekes Esték közked­velt sorozatában ma fél nyolckor II. Verdi-est, Bán János, Bors Fe­renc, dr. Csókásy János, dr. Dőry Dénesné, dr. .Faluhelyi Veronka, Garamszegi György, Horváth Mi­hály, Karácsonyi Olga, Keller Jó- zsefné, Keresztény Béláné, Kovács Gyuláné, Nagy Gabriella, Orsi Er­zsébet, özörényi Olga, Révész Anikó, Schiesak Auguszta, Somos Jenő, Spineth Ferencné, Vándor Ottó, Veress Endre, dr. Veress Endréné és Weininger Margit köz­reműködésével. Még néhány műsor váltható az Idegenforgalmi Hivatal­ban. A fiatalkorúak bírósága F. M. 15 éves pécsi leányt lo­pás és erkölcsrendészeti kihágás miatt 2 havi fogházbüntetésre ítélte. Megállapítást nyert a ki­hallgatás során, hogy a fiatal leány mát több ízben volt büntetve er­kölcsrendészetben ütköző kihágá­sa miatt. Minit háztartsái alkalma­zott a Leányotthonban lakott, ahonnan azonban megszökött és magával vitte társnőd ruháit. Be vallotta azt is, hogy a pécsi kocs­máidba járt több fiatalkorú barát­jával és legutóbb az egyiktől száz forintot lopott el. A károsult fel­jelentése alapján vették őrizetbe, aki az utcán találkozva a fiatal leánnyal, átadta az őrszemes rendőrnek. IMI© A Magyar—Szovjet Barátsági Hét alkalmából az Uránia mozi művészi szovjet filmeket játszik, a bájos és eleven meséjü Hurra tavasz és az érdekes és izgalmas Pilótaszerelem cimű filmeket mu­tatja be. A Pilotaszerelem élénk fényt vet a szovjet nép hazasze­retetére, tudásszomjára, alkotó kedvére. A film pompás repülő- felvételeiről az összes budapesti lapok megemlékeztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom