Új Dunántúl, 1948. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-01 / 74. szám

"4 ÜJ DUNÁNTÚL 1348 AMHES 1 Mcrthaovics Ferenc és flbc? Nemes Oaaskár kiléptek a It a run k o vies pártból Mandátumaiktól Is megfosztják a két Jobboldal! képviselőt Több alkalommal Ismertettük la­punkban azokat a súlyos demökrá- daellenes mesterkedéseket, ame­lyeket a Barankovics párt baranyai képviselői a mentelmi jog védelme alatt folytatnak. Abay Nemes Osz­kár védelmére kelt a teketézésért letartóztatott Bonyhai szappangyá­rosnak és mélyítette a demokrácia és egyház közötti ellentéteket, — Matheovics Ferenc parlamenti be­szédében nyugdíjat követelt a mun­kásgyilkos csendőröknek, egy in­terpeSácfójában sokaíta a bányá­szok fizetését és kikelt a munkás- bíróságok ellen a feketézők védel­mében. A baranyamegyet falvak­ban tartott sorozatos beszédeiben izgattak a beszolgáltatás, a három­éves terv, az államosítás és a de­mokrácia többi vívmányai ellen. — Matheovics eltávolítását annakide­jén a bányászok határozatiiag kö­vetelték. A két honatya úgylátszik most levonta a tanulságot és ki­lépett a Barankovics pártból — mandátumukat mint független kép | viselők szeretnék megtartani A ' dolgozók a legerélyesebben köve­telik, hogy a magyar parlament­ben semmilyen formában ne legyen helye a munkásság elten uszító, az építőm unkát szabotáló demcferácia- elienes képviselőknek. Necsak a Earankovics-páríból, hanem a par­lamentből is távozzanak a nép el­lenségei! Nagy tömegeket mozgat meg a felszabadulási váltó A magyar «poriélet is méltó képpen akarja megünnepelni a fel­szabaduld* ünnepét és ezért az ot- szág minden városában megrendezi e felszabadulási váltót, mely ko szórót helyez a felszabadító had­sereg endéüomiüvéTe. Pécsett a Kossuth szobortól in­dul ki a váltó útvonala és az utol­só futó a temetőben lévő orosz emlékműre helyezi el a megem lékezés koszorúján. Eddig 28 csa­pat nevezett, ami máris hatalmas tömegek megmozdulását jelenti és még további nevezések várhatók lícrybogy biztosítva van az, hogy Pécsett a «porttáisadalom nagy: szabású tömegdemonstrációval járul hozaá a felszabadulás ünne* pének megéléséhez. toto-tAjEkoztató Eheti tájékoztatónkban közöljük a TOTO-ban szereplő csapatok legutóbb egymás ellen elért ered­ményét. é* a mi tipp jóinkét. SsAC—Szeged 3:1 (se) Ferencváros—Haladás 1:1 (1) Matposz—DVSC t :0 (x) Elektromos—Vasas -'marad íijpest-—MTK 2:0 (2j Csepel—-Kispest 1:3 (1) V. ETO—EMTK 1:0 (t) Pereces—DVTK elmarad Csongráid—Goldberger 0:3 (2i PVSK—PBTC 5:1 (xj KMTE—MÁV DAC 0:4 (2) Makói VSE—Kecsk A6 1:2 fi) Pótmérkőzések: UMTE—Magyar Acél 2:0 (1) Orosházi MTK—Dräsche 2:3 (t) Gázgyár—BMTF. 1:0 (!) Wolfner—öad 0:3 (x) Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a kiéit első pólmérkőzés számait, miért a Vasas—Elektromos és a Pereces—DVTK mérkőzés el­marad. Azonkívül közöljük azt is, hogy Pécsett továbbra is mindig péntek este 9 óráig beadhatók a TOTO- szelvények. * KOSÁRLABDA. Kisok vál. —Társadalmi vál. 52:21 (46:46). férfi kosárlabda Vál.: Mohéi-—Rácz ér. Hosszabbítás után győzött a Kisok: Kosárdobók: Lovrics II. 13, Ifiinger 11, Szamosi 9, Maeszi 8, Ráca 7, Kovács 4, ifi. Fonyó 12, Kapusi íl, Naumov—Goda 10-10, Lovas 6, Rendek! 2. Jók: Lovrics II., Rácz, Iflingef, ML Lovas Nau­mov. — PVSK—PEHC 25:19 ,(4:111. Bóta—Rendek-i, Kosárdobók: Zsib- rik 8, Csordás 7, Pintér 6, Bán- kuti 4, ill. Fután 7, Werner 4, Var­ga.. Monay, Dulánszky, Radó 2-2­2-2. Jók: Zkbrik, Bánkuti ill, Fu­tár, Werner. * A PVSK és BTC vezetősége ezúton is köszönetét mond Bony­hai Szappangyár cégnek a Pécsi Húsvéti Tornára felajánlott szép serlegért és ezüst tárcákért és, a Pécsi Hétfőnek a 14 díszes érem­ért. A négy legjobban szerepelt pécsi játékosnak felajánlott ezüst tárcákat a BTC-bő! Karácsonyi és Nagy Miklós kapták. * Szorgalmasan késr ől a BTC a Vasút elleni rangadóra. Opata ed­ző szerint a húsvéti gyengébb já­ték semmi esetre sem jelenti a csapat letörését, a PVSK ellen is­mét a jó tavasin BTC fog kiállni. HÍREK SZAKSZERVEZET A Magánalkalmazottak köny­velési tanfolyama április 1-én, csütörtököt) 6 órakor záróvizsgát -tart. A MERgánalkalmAzottak Szak- szervezete újabb kepdő és hala­dó gyors és eépírási- val-anjrnt kezdő és haladó 'könyvelési tan- folyamot indít. A tanfolyam dí­ja havi 10.— Ft, muníkanéWcüli- elenék 2 Ft. — JelenJkeaés: Má­ria utca 6 szám alatt. A Szakszervezeti Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatal te’hivja a munkanélküli szabó, felsőruha, fe­hérnemű varrónőket, hogy elhe­lyezésük ügyében sürgősen jelent­kezzenek (Bajcsy-Zsilinszky-út 8., fördsoúv 1.) KSzellátésf Mfékoztató Rádióműsor ELELMISZERJEGYEK KÉZBESÍTÉ­SÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA A kör«Dátám hivatal felhívja a stHAiparoeokat, hogy azon vevőik­nek, akik élelmiszer jegyeiket még nem kapták meg, vagy pénzhiány miatt mindeztdeig kiváltani nem tudták, áprtfjs hó 3-ig jegy nél­kül. sxdtvRtapaanak ki kenyeret. A sfjtőtparo*oh azonban az Siető nevét és lakhelyét tartsák nyil­ván és az űf Jegyeknek a kiVéz- hesftése u»án ar esedékes szelve - n Véket utólag vágják le. \ közellátási hivatal április 3-ig mindenkinek Idlfézheaíti az esedé. kés é|ehttjazerjegyeket. CSÜTÖRTÖK: 7.20: Reggeli ze­ne. 8.00: Uj expedíciók. 8.15: Szó­rakoztató zene. 8.30: Katolikus val­lásos félóra. 9.00: Orosz szórakoz­tató zene. 9.55: Áttelepítési Kor­mánybiztosság közleményei. 12.15: Benedek Erzsi előadása. — 12.30: Operarészletek. 13.00: A művész­világ áprilisi tréfái. 13.20 Vidéki cigányprímások. 14.10: Sohár Vil­ma zongorázik, Sallay Iván hegedül 16.00: A Debreceni Kollégium kó­rus énekel. 16.30: Gyermekrádió — 17.10: A Hadifogoly Híradó rádió­közleményei. 17.15: A Vöröskereszt közleményei. 17.55: A 48-as Or­szágos Kúltúrverseny heti tájékoz­tatója. 18.00: Dunavölgyi Híradó. 18.30: Hajdú Péter harmónikázik. 18.45: Színház és forradalom. 19.00: Előadás a Stúdióban: . Bolondgom- ba”. 20.30: „Ma este semmi sem igaz”. 22.25: Az elmúlt 31 nap tör­ténete. 23.10: Tánczene. Hangle­mezek. Budapest II. 17.00: Ötórai tea 18.00: „Szerelmek—emlékek” 18.40- Jazzkedvelőfc iskolája. — 19.00: Rnnszktj-Korzakoff: Seherezade. — 20.15: Hangos Heti Sporthiradó. 20.30: A Rádió szabadegyeteme. 21.15: Hanglemezek. 22.15: Kama­ramuzsika. Hanglemezek. Ruházati munkások csütör'ö- kön 18 órakor- vezetőségi ülést tartanak. * Vendéglátóipariák 7-én 16 óra­kor taggyiV-é*: tartanak. ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK ügyeletes gyógyszertárak: St pőcz, Apáca-u. 1. (20-23); Veigl, Pécsváradi országút 27. (23-74?; Mertha, Stage ti"út 45, (13-53). — R. kát.: Hugó; psro-t.: Hugó. — Időjárás. Mérsékelt déli, délnyu­gati szél, felhősebb, de még szá­raz idő. A hőmérséklet tovább emelkedik. — A pécsi népfigyészség fel­hívja mindazokat, akik dr. Ko­vács Imre fogorvos eilen tanú­vallomást tudnak tenni, nyolc na­pon belül jelenlkezzenéT; a _nép- iigyészségen. (ítélőtábla épülete, Széchenyi-tér, II. emelet.) — A Pécsi Dalárda ezúton érte­síti a vegyeskar tagjait, hogy ma, április 1-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a Belvárosi elemi iskolában fellépés előtti főpróbát larí. — A szombat este 8 órakor kezdődő MSzMT hangversenyre a jegyek árusítását megkezdték. Je­gyek igényelhetők: (Széchenyi-tér 16. I. 'em., te!.: 19-26.). valamint a színház pénztáránál. — Influenzánál a Ferenc Jó­zsef keserüviz elősegíti * gyó­gyulás:. (-*) — Danielli, a telepátia és a va­rázslatok nagymestere, a hatalmas sikerre való tekintettel vendég­játékát meghosszabbította. Csü­törtökön este 8 órakor, pén­teken este 8 órákor, szómba- t o n este 8 órakor, vasárnap délután 4 órakor, vasárnap este 8 órakor visszavonhatatlanul utolsó előadása a Pannóniában. (s) — Nagy Vilmos pécsi hordáT február elsején az állomé« épüle­téiben szolgál«,to teljesítő Kasza István rendőrt, aki felszólította, hogy hagyja el a várótermet, Ivampósbotjával fejbevágta. Két- hónap: fogházra ítélték. — STOP ! RÁDIÓK már 9 havi részlet­re HORGASNÁL kap­hatók, Teréz-u.l. — Értesítjük a cipesripari mun­kaközösség tagjait, _hogy anyag- elosztás végett április hó 1-én. csütörtökön este 7 órakor az Ipar­testet Rákóczi-út 24. sz. alatti azékházában érekezietet tart. Kér­jük a munkaközösség tagjainak megjelenését mert a meg nem je­lentek anyageliátásban nem fog­nak részesülni.-— Pénteken este 6 órakor okta­tási értekezlet. Az oktatást bizott­ság tagjai és Somogyi Miklós, dr. Sátori János, Bernét Tibor és Szentgvörgyvári elvtúrsab jelen­jenek meg. Csütörtökön vezetőségi ülés. — Szombaton este 7 órai kez­dette! a Nőegyíet Mór-utca felölj kistermében családias klub-estet rendez az I. V. SZ. amelyre az is­kolát végzetteket, üzemi b.zotifsá- gokat és azok hozzátartozóit sze­retettel meghívja a vezetőség. Ol­csó büffé is italok. — Az Országos Közellátási Hi­vatal rendelete értelmében s gaz­da az érvényben levő jogszabá­lyok keretein belül szabadon ren­delkezik a beszolgáltatás köteles­ségén felül megmaradó kenyérga­bona- és n a praforgómagk észle te­véi és egyéb terményeivel. — Wagner János abaligeti föld. művest volksbundiagságért jog­erősen 8 havi börtönre ítélték. — Dsni-eMt b«mntat‘knzása él­mény jelentett Pécs város kö- iföfflSegeuek. — Vasárnap óta az egész váróidban másról sem be­it zőkmsk, mint Danielli mester nagyszerű előadásairól. Az em- lrerek nccán, társaságban, üzlet­ben, a muntkaheíyer taláí-glatnak és olya® köpet olt az, egész, mint araikor a legnagyobb ke- resztrejttvény láz dtütOngdtt. — Hogy lehetséges az amifcor vi­lágosan láttuk a mestert sárga •köpenyében a íüámpadon és * másik prtktasxbe-o már a néző­téren lout fel, ugyanakkor a sár- ee köpenyben psttímernőie je­meg. A másik: Feífíafeari: fejje! lebegett partnernője a le­vegőben. még »arikat is kérész- fűífoózo® rajta, utánla úgy eS- tö»t, mint a kámfor, hogy ab­ba® a péíla«a4b«n a nézőtéren jele.njéai mess. Három nérfí ék­szerét papírba csavarta, majd el­tűntette és azokat az előcsarnok­ból hozott hat ládából, melyek lakattal! voktak lezárva — vette elő, nyelvek egy dedikált név­jegyre voétak kötve egy-egy nemzeti színű szalagocskával. — Nem tudtam megérteni azt, bogv amikor kilcüldtük a teremből es vakarni szinte lehetüen témát be­szedtünk meg- ő visszaférve sző- róí-szóra végrehajtotta a fel­adatot Még csat megértettem volna valahogyan, amis or part­nernőjével vége,zte ezeket a fel­adatokat de amikor a közönség közül is jelentkeztek és azokkal hajtotta végre ezt már nem tnd- tara megérteni. Ilyen és ehhez hasonló témáról beszélnék a vá- rosfodh isaél’tében-hosszában. — Valóságos Danielli láz dühöng. Mi a magunk részéről csupán annyit jegyzünk meg, hogy Uf- ferini óta ilyent még nem lát- tuiií:-. Talán még anná; is jobb volt. Úgy értesüKüi*»., bog; Da- niellnui csütörtökön már egy másik városban kei! üt volna felüépnte. azonban a nagy si­kerre való tekimtette! mened/ve- re penálé lefizetésével kövejlke- ző vendégjéitélkát elhalássz,tva Pécsett még vasárnap estig ma­rad és addig minden este tart még előadásokat. Nagyszerű volt. , fv) Szemüveget I ÉDEN í rogériábon ® OTBR rocoptrc ír I ÓRAKONYVELÉST vállal mér­legképes üzemi főkönyvelő. Cím 1991 szám alatt a kiadóban. Üdülő-szálló kőrwfim kű'* nyékén. főútvoMÍon f«kv sarok villatelek eladó Kttfobidi Inw* ügy véd, Perczel-u ca 24. Tv'.: 2S-63. Húsvéti ajéndék Pécsnek April* 5-től kezdődően naponta kétezer rendezeres Tégíforgal«*1 Budapestre. 13B0—BI-m TOWd: Pécs—BadaprA rtétióm «p-oeAatf • 1360 1.181 8.f 5 (8.20 ind Pác* 9,05 19.10 érk. Budapest 1381 13» Budapest ind. 17.10 7.10 Pécs áik. 18.00 8.» HELYFOGLALÁSI IRODA: EBUSz menetjegyiroda, Széchenyi-tér (Városház épület) Telefon: 30-39 ARUPELVÉTELI IRODA: Kesrtler látván, Városbfe-z. *■ Teí.: 20-52. TASKAIRÓGÉPET kifogástalan állapotban lévőt, megvételre kere­sünk. Kiskirály utca 8. (Alsq csen­gő. défntán l—2-ig.) olcsó és ízletes házi. KOSZTOT KERES magányos fiiitalember. — Címet 2010 szám­ra a kiadóhivatalba kérjüiV le­adni. ELADÓ 400 □-öl szőlő a mfi­út mentén, autóbuszmegállónál. Cím 2020, szám alatt a kiadóban. JÓL F EJ L E T T EGÉRFOGÓ MACSKÁT vennék megbízásból 50 forintól 100 forintig. Simon Jenő, Kossuth Lajos-út 15. (Órás üzlet). KERESÜNK 8 légfkornyomásn kazánhoz tápszivattyút. Ajánla- iokat 2015. z.ánira a lap kiadó­hivatalába kértek. ..MIMÓZA“ elismert hírű grt- lalógusinő Analizál irékÍKrl és fón-jtképrő!. Vidéi iekíjdV levél írtján válásról. Väiaszbrslyeg melléicíctiel. — Pécs. Szt. Vince utca 50. ősz. t KITŰNŐ HANGÚ TANGÓ­HARMONIKA eladó. - Cím: Ho.d utca 2., Katona. ■■ DARALÓT KERESEK meg- '1i^e moitorral. va?v nroter ne.ukni. krajánlalot kér ^omngvi Gyula Mohács Mohár i Malom par. Pécs thj. város tanácsától. 8009/1948. II. szám. hirdetés. Az 1947. évi október hó 1"*? 1948. évi március bó 31 ág tér fi®0 Időre a borfogyasztási adó fizet*' sére kötött egyezségek f. évi *af' cius hó 31-ével lejártak. Ezért város tanácsa felhívja a kimére»] sei, vagy kismértékben! árusítás*»1 nem foglalkozó sztHőbirtokosw3)’ hogy azok, akik az általuk, há*’' népük és munkásaik által házWj' fásukban elfogyasztandó bor úta fizetendő fogyasztási adóra nf1', 1948. évi április hó 1-től szép-*"’ bér hó 30-ig terjedő időre átala« összegben kiegyezni óhajtana- ajánlatukat f. évi áprSis hó J'j 20-ig, délelőtt 8-12 óráig ? dalmi hivatalban (Várcmhá»a-a . emelet 50.) tegyék meg, íftew«»- adják be. ,, Ezen határidőn túl benyúlni, ajánlatokat csakis a késed*- igazolása esetén fogjuk Hgyelen venni. A beérkező egyezségi aj» latok jóváhagyásunk után teP*1 életbe. Felhívjuk továbbá a fent {*£«. nevezett feleket, hogy a még K \ létükben lévő bormennyiséget évi április hó 1-től 20-ig, «el ' 8—12 óráig a javadalml^ hivawfl( (Városháza, I. emelet 50.) í sék be. ke* , wc*' A bejelentésnek magúban . a- fogialnia azt, hogy fő­pincében, milyen nagyságú ban fekszik. A bejelentés elmulasztása Km- gyasztási adókról alkotott s*5~ike- lendelet 24. szakaszának re^? sí­zéseibe ütközik és a Trmfaszta. , követőit a M. Köztársaság k°jV)00 nyáriak 8800/1946. M. E. és a 1947. korai, szarun rendelet*1 telmében egy évig terjedhet* házbüntetéssel, ntet főbSnte-* és a megrövidítés vevzélyén*k.fe« tett fogyasztási adó tíren^s7^ef összegétől annak huszonnégy5 rt5_ összegéig terjedhető pénzb6«,*e sei, mint mellékbüntetéssel büntetni. __ Pécs, 1948. évi március hó 20 Pécs tbj. város tan»**^ « v pé** Szabadság Nyomda K.E.T« Teáefcm: 29-49 Szerkesztőség: Munfcfef? * Kiadóhivatal! Munkácsy bf'ü' TeSefma: 78-99 F*!«fös szeiVesztő: P*)« —;•»— .[fi: Felelős kiadó és nyomÁ*1* Áos Jéwaf

Next

/
Oldalképek
Tartalom