Új Dunántúl, 1948. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-01 / 74. szám

ÜJ ÖÜNANTŰL 1948 ÁPRILIS 1 ' 258 milliót fordítanak az április-májusi beruházásokra Pécsed népi kollégium épül a hároméves terv keretében és korszerűsítik a bánya gépi berendezéséi Az Országos Tervhivatal elké­szítette az április és május havi beruházások tervezetét. Az áprilisi oeruházások összege első alkalom­mal haladja meg a havi 111 millió forintot, a májusi beruházások vég­összege több mint 250 millió forint. A legújabb államosításokTTal kap­csolatban ezúttal a bányászati és ipari beruházások emelkednek. — Természetesen a mezőgazdasági berházások összege is jelentéke­nyen emelkedik az előző havihoz képest. Az április-május havi beruházá­sok 27 százaléka mezőgazdasági jellegű, 33 százaléka bányászati és ipari, 25 százaléka közlekedési, 15 százaléka építési, szociális és kul­turális jellegű beruházás. A beru­házások 60 százalékát költségveté­si keretben, 40 százalékát pedig bankhitel formájában biztosítják. A mezőgazdasági beruházások legnagyobb tétele a gépesítésre esik. Április és május hónapban jelentős összeget fordítanak a falvak villamosításira és a falu­si lakások építésére. Sor kerül újabb 300 tenyészmarha kiosztására. Folytatják a kedvez­ményes sertés- és juhakciót is. A bányászati és ipari beruházá­sok keretében a borsodi, nógrádi, dorogi, tatai, dunántúli és mecseki kerülétben korszerűsítik a gépi berendezést és felszerelést. A közlekedési beruházások között a vasút újjáépítési munkálatai sze­repelnek az első helyen. Az építési idény megindulásával április és május hónapban foko­zódnak az építkezések. Nagy súlyt helyez a hároméves terv a népi kollégiumok építésére és felszerelésére. Népi kollégiumo­kat építenek Budapesten, Sopron­ban, Debrecenben és Pécsett. Seregszemle a népi demokrácia új őrhelyein Uhu etviárs az államosított gyárakban A száznál több munkaerőt foglalkoztató üzemek államosításával a második hanfoglalás befejezést nyert. A földek birtokbavétele után ma már magának termel a munkás is s az üzemek élére kinevezett munkásigazgatók irányítása mellett különleges tartalmat nyert az egy­re szélesebb arányokban kibontakozó, az otthon, a demokrácia jövő­jét biztosítani hivatott munkaverseny. Az üzemek dolgozói minden­hol egyhangú lelkesedéssel fogadták az államosítás hírét s felfoko­zott munkakedvvel, aktivitással láttak hozzá a reájuk váró feladatok teljesítésének. Ilku Pál elvtárs a MKP nagypécsi titkárával láto­gatjuk végig az üzemeket, aki a párt segítségét, tanácsait viszi a dolgozók közé. pozíciót. Mintha beleszületett vol­na abba, hogy egy ilyen hatalmas vállalat élén az összetartó, a szer­vező erőt képviselje. Néhány óra alatt nemcsak a céltudatosan hazug hírek következtében tartózkodó tisztviselői gárdát is megnyerte magának s ma már nyugodt, épí­tőmunka folyik minden vonalon. Nagyarányú tervek születnek az új munkásigazgató irodájában, ame­lyek azt a célt szolgálják, hogy a munkaversenybe való fokozott be­kapcsolódással emelkedjék a terme­lés minőségi és mennyiségi szín­vonala s ezáltal nemcsak a már meglévő dolgozók szociális jobb­létét lehessen előmozdítani, hanem A Zsolnay gyár kapujában nem­zetiszínű és vörös lobogók erdejé­ben büszkén ragyog a felirat: „Él­jen az államosítási” s beljebb, mint az elnyert diadal büszke ténye, újabb fellobogózott táblák hirdetik: „Éljen Dalos-Kovács, a munkás- igazgatói” Dalos-Kovács. A betanított mun­kásból lett vezérigazgató, aki a gyár volt tulajdonosa, a főrendi­házi tag, a méltóságos Zsolnay— Mattyasovszky Tibor íróasztalánál úgy intézkedik és úgy vigyáz az állam Vagyonára, mintha a saját gyermekei jóléte és keservesen megdolgozott vagyonkája felett őr­ködnének. Megható az a féltő gon­doskodás, az a körültekintő, a leg­apróbb részletekre kiterjedő figye­lem, amellyel a befutó ügyeket in­tézi. Dalos-Kovács elvtárs beletalál az igazgatás szerteágazó, bonyolult útvesztőjébe s egy-egy mozdulata, határozott, biztos intézkedése arra vall, hogy jó kezekbe jutott a Zsol- nay-gyár s ve’e együtt sokszáz dolgozó sorsa, jövője. Ugyanez a helyzet az Flső Pécsi SAKK Hajdú István BTC nyerte Pécs város 1948. évi egyéni sakkbaj­nokságát Antal László klubtársa előtt. A részletes végeredmény: I. Hajdú Gyula BTC 10 pont, 2. Antal László 9H, 3. Schiller Já­nos 9K. 4. Ivánfj Kálmán 9Vs, 5. Szabó József Közüzem 8, 6. Steekl Lajos Mecsekszabolcs 8r 7. Havas Béla BTC 8, Páncaét József BTC 7. A meglepetést a fiatal versenyzők szolgáltatták, különösen Schiller a BTC fiatal versenyzője, aki a 9-ik fordulóig vezetett, ö a pécsi sakk- kozás egyik legnagyobb ígérete. Ugyancsak kitűnt a fiatal Steck!, m ecsekszab olcsi bányász-sakkozó, aki sok éijátékositöl pontot ra­bolt. Az ünnepélye« díjkiosztás ma délután 6 órakor lesz a BTC székhazában­Bőrgyárnál, ahol Szűcs József elv­társ foglalta el a demokratikus kormány bizalmából az igazgatói A tegnapra virradó éjszaka vakmerő betörés történt a Kossuth Lajos-utcában. A betörők ki akar­ták rabolni a Bálint-féle ékszer­üzletet, s miután ez nem sikerült nekik, a Stühmer Cukorkaház ki­fosztásával is megelégedtek. A le­folytatott nyomozás szerint a tet­tesek a Munkás Kultúrház Mária- utcai kerítésén bemásztak, a teke­pálya tetején keresztül az udvarba értek és itt a nyári helyiség abla­kán át a pénzügyigazgatóság ud­varába jutottak. Megkezdték a Bálint-ékszerüzlet falának bontását, de mivel ez túlságosan vastag fal volt, abbahagyták és kibontot­ták a Stühmer-cég falát azzal a szándékkal, hogy a Stühmer-üzle- ten keresztül közelítik meg az ékszerüzletet. Meg Is kezdték a két üzlet választófalának kibontá­sát. Kb. 25—30 cm vastagságban — Szántási hitelek Igénylése. Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet kötelékébe tartozó hitelszövetke­zetek közük, hogy a földművelés- ügyi miniszter a tavaszi munkála­tok elvégzésének biztosítására szántási hitelek folyósítását enge­délyezte. A hitelben csak a 10 holdon aluli gazdák részesülhetnek. Az igényjogosultságot a gazdasági felügyelőségek által megállapított keretben a községi termelési és hitelvéleményező bizottságok bírál­ják el. A kölcsön 1948 szeptember hó 1-ig fizetendő vissza, — kamat­láb évi 7Vj %• Az igényléssel a lakhelyhez legközelebb eső hitel- szövetkezethez kell fordulni. • újabb és újabb üzemek bekapcso­lódásával újabb és újabb munka­kibontották a falat, aztán vagy megriasztották őket, vagy rájöt­tek, hogy a fal túlsó felén állvá­nyok vannak, — a falbontást ab­bahagyták. Hogy mégse távozza­nak zsákmány nélküL k5t és fél­ezer forint értékű cukorka és cso­koládéárut magukhoz vettek. A betörést reggel fedezték fel és azonnal széleskörű nyomozás in­dult. Azt mondjak, áprilisról, hogy bolond hónap. Az április elsejei beugrat ásóik, története külön feje­zetet alkot az emberiség írott és irattan történetében. Leginkább azok a tréfák sikerülnek, amelyek az első pillanatban komolynak lát­szanak. Legjobban bevált módszer a telefon és a hirdetés trükk. Azo­kat a férjeket, akiket feleségük árgus szemekkel figyel és közis­mertek papír osságukról, április 1-én csengő niö hang keresi tele­fonon. A feleség legnagyobb meg­döbbenésére bejelenti az ismeret­len, hogy az ő drága Palikájával hosszabb idő óta ismeretségben van és nagyon csodálkozik, hogy a telefonkagylót a felesége vette fel. Hirdetés útján elkövetett tré­fák a legkülöwbözőek lehetnek, A Pécsi Harsoná-ban egyszer a kö­vetkező hirdetés jelent meg: Fia­tal, csinos leányt alkalmazok, cím itt és itt. Másnap reggel, április 1-én mintegy 30 leány állt sorban X, Y. főtanácsos úr lakása elö^r, aki mondanunk sem kell, mit sem erőket állíthassanak a termelésbe. — Vakmerő falbontó betörők jártak a Kossuth Lajos-utcában A Bálint ékszerüzlet helyeit a Slühmer- liókot fosztották ki Beiktatták Szigony Józsefet a Dendra munhásigazgatóiát Tegnap délután ünnepre jöttek össze a csányoszrói Dendra fatelep dolgozói, hogy köszöntsék az álla­mosítás során kinevezett új gyár­vezetőt, Szigony József elvtársat. A kapu íeTTtásrTzIjen az államosí­tás, a gyárépület homlokzatán nem­zeti színű zászlót lobogtat a szél. A Himnusz eléneklése után Frank Ignác OB elnök nyitotta meg az ünnepséget, hangoztatva, hogy ez a nap örökemlékezetű lesz a dol­gozók számára. — Cziller József üzemvezető beszédében az üzem munkásai legteljesebb támogatásá­ról biztosította az új igazgatót. Osztermayer István elvtárs _a Pécs-baranyai szakszervezet nevé­ben köszöntötte az új igazgatói, majd az államosításról szólva ki­jelentette, hogy a sokat hangozta­tott jelszó ma már valósággá lett: tiéd az ország, magadnak építed. —A földreform után — mon­dotta Csizmadia Ferenc elvtárs — kétségkívül ez a legnagyobb for­radalmi esemény. Az államosítás öröm, de egyben kötelezettséggel jár. Minden munkásnak éreznie kell, hogy nem a profit, hanem a demokráciát erősíti munkájával.^ Végezetül Szigony József elvtárs szólalt fel, leszögezte, sohasem sza­kad el osztályától, munkáját min* den esetben a dolgozók, az ország egyetemes érdekei irányítják. B. C. G. védőoltások Pécsett A tuberkulózis elleni B. C. G. kötelező védőoltások a város te­rületén április hó 5-én kezdőd­nek. Az oltáson köteles részt- venni kivétel nélkül mindem 5-50 éves korú egyén. A város taná­csa felhívja az oltásra kötele­zetteket, hogy a napokban meg­jelenő hirdetményben felsorolt helyen és időben feltétlenül je­lenjenek meg. Az oltások díj- ment estek. A fertőző betegségek egy részét már legyőzte, megszelídítette, vagy teljesen száműzte az orvosi tudo­mány, de döbbenetes veszélyt je­lent mindenkire korunk egyik leg­pusztítóbb népbetegsége: a gumó­kor, a tuberkulózis. Ez a vész a legértékesebb fiatal életek elpusz­títására specializálta magát. Leküz­dése a megelőzés és az orvosi tu­domány legújabb vívmányainak fel­használásával lehetséges csak. Nem elégedhetünk meg a betegek gyó­gyításával —, az elkülönítés lehe­tővé tételével —, a kórházi ágyak szaporításával —, az életszínvonal emelésével, az egészségügyi kul­túra népszerűsítésével! De igény­be kell vennünk ezeken kívül a vi­lágszerte már kipróbált és bevált betegség-megelőző védőoltást is a* úgynevezett „BCG"-t. Szabályozták a társbérleteket és d takáskérdést Az új lakáskódex, amelyet most tárgyal: a minisztertanács, érvény- tielmiti az összes eddigi lakásügyi rendelkezéseket és egységes rend­szerbe íogllalja a megoldásra váró problémákat. A népjóléti minisz­térium készítette elő az új lakás- kódexet és ezzel is könnyíteni kí­ván a jelenlegi súlyos lakásviszo­nyokon. A társbérletekre vonat­kozóan a rendelet kimondja, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy az egyik társibérlő összeférhetet­len magatartást tanúsít, a bíróság megszüntetheti a társbérletet. Akik nagyobb lakást tartanak, mint amekkora jár nekik, a kódex megjelenésétől számított 30 nap alatt kötelesek megnevezni, kit választanak társbérlőül. Ha ezt el­mulasztják, a lakáshivatal jelöli ki és utal he a lakásba társbérlőt. Külön intézkedik a lakáskódex április tudott az egészről. A lányok, akik­nek legnagyobbrésze már hosszú idő óta munkanélküli volt, ami­kor meghallották, hogy csak tréfa volt, alaposan elbántak a tiltakozó öregurral. Néhány évvel ezelőtt az egyik pécsi lap április 1-i szá­ma az alábbi apróhirdetést tették közzé: „Macskákat veszek minden tételben”. Másnap znár hajnalban százával jelentkeztek a boldog macskatulajdonosok az ugrató ál­tal kiszemelt áldozat lakásán, aki­nek élénk tiltakozását elnyomta többszáz dühödt kandúr egetverő nyávogása. Mert sok esetben visszafelé sül el az áprilisi tréfa. Kínában Csang-Kai-Sek tábornagy egyik segédtisztje Ló-Di-Tó őrnagy áp­rilis t-én jelentette, hogy a vörö­söktől sikerét elfoglalni Se Hol- sincs városát. A tábornagy örö­mében néhány hordó bort vere­a hadifoglyok családtagjai hely-, zetéről is. A hadifogoly távollé­tében a bíróság engedélyt adhat a lakibér részletekben való kifize­tésére vagy elhalasztására. Külön rendelkezés szabályozza a lakás­ügyi miniszteri biztosság hatáskö­rié is. Az új rendelet szerint a miniszteri biztosság csak a légin- dokoltább esetben halaszthatja el a bér nemfizetés miatt hozott ítélet végrehajtását. A rendelet szerint a házfelügyelőt vagy hozzátartozóit olyan munkára igénybevenni nem szabad, amely nem tartozik szigo­rúan az előirt munkakörbe. Min­den olyan házban, ahol hatnál több lakószoba, vagy négyöt több lakás van, házfelügyelőt kel! alkalmazni. Epitőrounkások 3-án 17 órakor taggyűlést tartanak. tett csapra, azonban amikor meg­tudta, bogy csak tréfa volt lefe­jeztette segédtisztjét. Még: nem tudjuk, hogy ma reg­gel kinek milyen tréfa jut eszébe, azonban egykét viccet ajálhatunk. Truman például kije­lentheti, hogy a román választó amelyen a baloldal döntő csatát nyert, csak áprilisi tréfa volt. B«- vin beszéde: mondhat és kijelent­heti, hogy Anglia gazdasági ere­je növekvőben van. (Nyugottaí* teheti, hiszen április elseje van-! Az államosított gyárak volt tulaj­donosai benyújthatják nyugdíj' kérelmüket, biztosíthatjuk őket. hogy április elseje ellenére egye* 1' len fillért sem fognak kapni A rémihirterjesztőknek nem ajánlunk semmit, ők április elseje előtt 's beugrasztottak jpár számos em­bert. Számos példát és javaslatot le­hetne felsorolni, mi azonban bí­zunk olvasóink leleményességé­ben. Tehát jó áprilisi tréfálkozó kívánunk. Káván szombaton este TÁNC a Munkás Kaszinóban Kossuth Laios-út 13, Kezdete este 8 órakor Olcsó belépődtf

Next

/
Oldalképek
Tartalom