Új Dunántúl, 1948. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-01 / 74. szám

$Qá$ f»tá$M*4űé etye&wux / Abay Nemes és Mafbeovícs Ferenc kiléptek a Barankovics pártból Április-májusi terv­beruházások Baranyában OsztassákJel a jobboldali Mecsek Egyesületet AM A GYAH KOMMUNISTA PÁR T D ÉLD U N Ä N TU II LAPJA V. ÉVFOLYAM, 74. SZÁM RtO 6D Üllér PÉCS, 1948 ÁPRILIS 1 CSÜTÖRTÖK t Világszerte óriási felháborodást váltott ki Spanyolország bekapcsolása a Marshall tervbe Spanyol és francia demokratikus] körökben felháborodást és megle-l pefcést keltett az amerikai képvi-| selőháznak az a döntése, hogy Franco Spanyolországét bekapcsol­ják a Marshall-tervbe. Párisi spa­nyol demokratikus körök első megjegyzése az amerikai képvd-j selőhá'z döntésével kapcsolatban így hangzott: A spanyol demokra­ták táborát teljessé tették. Immár meggyőződhetnek arról, hogy a spanyol demokraták táborát tel­jessé tették. Immár meggyőződ­hetnek arról, hogy a spanyol kér­dés békés megoldása lehetetlenné vált. A Franco-ellenes spanyolok tömegei a Kommunista Párt felé fognak fordulni. Prieto kijelentette, az amerikai képviselöház döntése egyoldalú megszegése annak az ünnepélyes kötelezettségnek, amelyen az Egye­sült Államok Angliával és Fran­ciaországgal együtt 1946 márciu­sában vállalt. Az Egyesült Álla­mok kormánya kötelezte magát, hogy Spanyolországnak kizárólag abban az esetben ad segítséget, ha Franco hatalmát niegbuktattSk. Még a spanyol monarchist körök­ben is mély csalódás tapasztal­ható. Az amerikai képviselőháznak az az elhatározása, hogy helyet biz­tosít Franco Spanyolországának a Marshall-tervben, ismét leleplezi a terv valódi jellegét. Az amerikai képviselöház döntése Londonban —szavakban — ..nagy megdöbbe­nést" váltott ki. Bevin hosszabb ideje a spanyol emigránsok ..har­madik kormányának" létrehozásán fáradozik. Keseríti a pirulát, ame­lyet az angol külügyminiszternek és társainak le kell nyelniök, hogy az amerikai dön és formális végre­hajtása rájuk vár. A párisi érte­kezlet országainak kell majd ugya­nis „felkérniük” Francot a terv­ben való részvételre. Hogyan fog­ja ezt Bevin megmagyarázni a munkáspárti választóknak? A Daily Worker közli, hogy Marshall lát­szatra ellenezni fogja a képviselő­ház határozatát. így próbálja men­teni valamennyire Bevin és azok helyzetét, akik fennen hirdették, hogy a Marshall-terv célja a „de­mokrácia megmentése". A francia lapok pártikülönbség nélkül igen tartózkodóan fogad­ják a határozatot. <A baloldali saj­tó a leghatározottabban ellenzi ezt a döntés". Az Humanité ki­emeli, a határozat újból bebizo nyitja, hogy Amerika az európai újjáépítés programját eszközül használja fel arra, hogy beavat­kozzék Nyugateurópa belügyeibe. Rómában kijelentették, ez a ha­tározat újabb bizonyitéka annak, hogy a Marshall-terv nem Európa megsegítésére szolgál, hanem szov­jetellenes és népellenes hadjárat talaja. Az Unite megállapítja hogy a Franco támogatására vo­natkozó határozat halálos döfés ad a Marshall-terv ügyének is. A néni demokráciák állanak a fejlődésért küzdők első sorában Az izveszlija a 48-as forradalom centenáriumáról Volgin akadémikus az Izvesztijá- ban „Az 1848-as magyar forrada­lom és a mai idők" című cikkében felhívja a figyelmei arra a tényre, hogy azok közű! az országok kö­zül, amelyekben 100 évve! ezelőtt forradalmak zajlottak le, egyedül Magyarország ünnepelte meg kel­tőképpen ezt a nagy évfordulót. A magyarországi jubiláris ünnepségei? bebizonyították, hogy a népi de­mokráciák hívei a demokrácia múlt századbeli nagy harcosainak hagyo­mányaihoz, hogy a népi demokrá­ciák országai és nem a nyugat áll az emberiség demokratikus fejlő­déséért küzdők első sorában ‘Len­gyelország, Csehszlovákia, Jugo­szlávia, Bulgária, Románia és Al­bánia küldöttséggel hivatalosan kép­viseltette magát a cenfenáris ün­nepségeken, mig Franciaország, Olaszország és Nagybritannia nem Úgy látszik, hogy ezeknek az or­szágoknak kormányai távolmaradá­sukkal megtagadták a 48-as forra­dalmi eszméket. A lap végül meg­állapítja, hogy a magyar köztár­saság külpolitikájában határozott utat követ. A demokratikus Ma­gyarország valamennyi szomszéd­jával jó ltapcsolatokat kíván. Ezt a politikát juttatják kifejezésre a Magyarország és a dunai államot? között nemrégiben megkötött szer­ződések. Visszaemlékezve a 48-as forradalomra a magyar vezetők örömmel állithaják, hogy a mai demokratikus Magyarország meg- valősitja a 48-as forradalom, a ha­ladó gondolat, a népi Masrvaror- szág eszméit. Terror és fegyveres beavatkozás az olasz választásokon Togliatti telepien a jobboldat visszaéléseit A demokratikus népi arcvonal nyilatkozatot bocsátott ki XII Pius pápának husvét vasárnapján el­hangzott szózatával kapcsolatban. A nyilatkozat az olasz belpolitikába való beavatkozásnak minősíti a pápa szózatát. ioghatti Barriban mondott 150 ezer főnyi tömeg előtt beszédet. A kommunista párt főtitkára elíté­lő szavakkal szólt az egyre jobban érezhető terrorhuliámról, amelynek sok szakszervezeti vezető esett ál­dozatul. Togliatti felszólította a jobboldalt, nyilatkozzék, hogy a de­mokratikus népi arcvonal győzel­me esetén hajlandó-e szépszerével átengedni a kormányhatalmat? Taylor, Truman elnök személyes megbízottja útban van Róma felé, hogy összhangba hózza az Egye­sült Államok római követségének, a keiesztény demokrata pártnak és a Vatikánnak a választást el3ké- síitö tevékenységét. Taylor felha- i talmazást kapott annak közlésére, | hogy az Egyesült Államok elhatá- ' rozta a komrnunistaellenes olasz erők támogatását pénzzel és fegy­verrel „korlátlan mértékben”, az Egyesült Államok földközitengeri, és légi flottájának tüntető felvo­nulásán és a diplomáciai támogatá­son kívül. A felszabadulási ünnepen adja vissza a Szovjetunió a 48-as magyar zászlókat A Szovjetúnió és népe újabb bizonyítékát szolgáltatja annak a barátságnak, amelyet a magyar demokrácia és a magyar nép iránt érez. 1948 április 4-én, Magyarország felszabadításának harmadik évfordulójára rendezett ünnepség keretében adja át Kuraszov vezér- ezredes, a Vörös Hadsereg központi hadseregparancsnoka, a ma­gyar népnek azokat a zászlókat, szám szerint 203-at, amelyekei a XVIII. és XIX. század hadjárata folyamán az akkori orosz haderők a magyar csapatoktól zsákmányoltak. A szovjet nép ajándékával hazakerülnek a napóleoni hadjáratok és az 1848/49-i szabadságharc SOTán zsákmányolt magyar zászlók is. A zászlókat, amelyek a magyar nemzet történelmi ereklyéi, külön repülőgép hozza és Ku­raszov vezérezredes a szabadság-téri szovjet hősi emlékmű ellőtt adja át a magyar népnek. A magyar kormány és a honvédség ne­vében Veres Péter honvédelmi miniszter veszi át a zászlókat. A magyar nép hálával kíséri a Szovjetúniónak ezt az újabb baráti gesztusát, amellyel az évszázadok óta idegenben levő nem *eti ereklyéit juttatja vissza a magyar népnek. Fierlinger a nyugati szociál­demokraták súlyos bűneiről Fierlinger iparügyi miniszter, a csehszlovák Szociáldemokrata Párt elnöke egy pilsení gyűlésen fog­lalkozott azokkal az okokkal, ame­lyek Csehszlovákia, Magyaror- *zág és Lengyelország szociálde­mokrata pártjait a nyugati szo- rtalistákkal való szaktiásra birták. Fierlinger d többi között ezeket Mondotta: A szakításnak az volt « legfőbb oka, hogy nyugaton fel­újították a második In'.ernacioné- amely a Szovjetúnió ellen irá­nyul. Nem akartuk megismételni • rókát a szörnyű hibáka , amelye­ket a nyugati szocialisták az első világháború után elkövettek, amr- kor a szocialista ábör , ingadogása és határozatlansága következté­ben megvalósulhatott a kapializ- mus legreakciósabb formája, a fasizmus. Nem haladhatunk azon az úton, amelyre a nyugati szo­cialisták csábítanak bennünke'. Meggyőződésem, hogy a mi poli­tikánk győzni fog. A dolgozó cseh­szlovák nép túlnyomó többsége szembehelyezkedik a monopolist nagytőkével kötendő minden faj- ‘a kiegyezéssel. Újabb kivégzések Görögországban A szabadságharcosok robbantó alakulatai és aknái a monarcho- fasiszták több csapatokkal megra­kott tehergépkocsiját a levegőbe röpítették. Harminchat pionarcho- fasisztát megöltek, többel megse­besítettek. Az athéni kormány szo­rongatott helyzetében ismételten az amerikaiakhoz fordult. Tovább fo­lyik a demokratikus érzelmű görö­gök üldözése is szerte az ország- fa m. Szalonikiben 43 férfiút ítéltek halálra, hatvanat pedig letartóztat­tak. Athénben 14 demokratát vé­geztek ki. Cenienáris ünnepség Chicagóban Mintegy ezer ember" ünnepelte 1848 március 15-cnek száz éves fordulóját Chikugóban. Vámbéry Ruszlern lett volna az ünnepély díszszónoka, de megbetegedett így csak üzenetét olvastál? fel. Váni- béry tolmácsol!« a magyar kor­mány legmelegebb üdvözletét, majd rátért az emigránsok szerepére — Amikor a kossulhi eszméket tisz- te'jük —■ mondotta — nem tisztel­jük azokat, akik atombombával akarjál? gyógyítani az életéért küz­dő szülőanyjukat. MOSZKVA. Molotov szovjet külügyminiszter fogadta a finn kor­mány! ü'döttsége'. Súlyos károkat okozott a dolgozóknak a jobboldali szociáldemokrata politika Közös pártnapot tartott a hét munkáspárt Kedden délután zsúfolásig meg­telt a Munkáskaszinó nagyterme. A két munkáspárt első közös ösz- szevont pártnapjára. Pető József elvtárs megnyitója után Szkladina Gizella és Pető Ist­ván szavaltak, majd Mosonyi Jenő a Szociáldemokrata Párt megyei titkára emelkedett szólásra. Beszé­dében élesen bírálta a jobboldali szociáldemokraták politikáját, amely egyik válságból a másikba sodorta a pártot és súlyosan ártott a mun­kásosztálynak. Figyelmeztette a most kizárt jobboldaliakat, hogy senki nem fogja őket „megvédéni’ de erre nincs is szükség. Egyik munkást a másik elől nem kel! „megvédeni”. — Az új párt bár nem lesz kom- ' munjsta, de politikája Marx, Lenin | és Sztálin elmélete alapján épül. f A szociáldemokrata politika bár­mely részének átvétele egy lépést jelentene visszafelé — mondotta. Gyetvai János főispán beszámo­lójában üdvözölte a történelmi je­lentőségű pártnapot és kijelentette: az egységes munkáspárt nem tesz megkülönböztetést kommu­nisták és becsületes szociáldemo­kraták között. A kommunistáknak vitája csak a szociáldemokrata jobboldallal volt. A 100 munkásnál többet fog­lalkoztató üzemek államosításával, i a földosztás óta a legnagyobb lé- I pest tettük meg ezen az úton. Most már csak a többt érméié s- től függ a munkásság és az egész dolgozó nép életszínvona­lának emelkedése. Körülöttünk minden országban a miénkhez hasonlóan épülnek a ,-,épi demokratikus államok. Olaszország­ban a dollárimperializmus erőfeszí­tései ellenére kovácsolódik a nép­front. Görögországban a nép győ­zelmesen harcol a monarchofasisz- t ál? és amerikai támogatiók ellen — mondotta. „Nehéz harcaink során hatalmas eredményeket értünk el eddig is. Ezután pedig egységes munkás­párttal haladunk a népi demokrá­cián keresztül a szocializmus felé” — fejezte be nagyhatású beszédét Gyetvai elvtárs. — Czencz László, Hoffmann Tibor, Blasszauer János- né hozzászólásai után Petró elvlárs az Internaeionálé hangjaival zárti le a lelkes hangulatú gyűlést. Wa'lace négyhetes sajtóhodjáratot indít Wallace kijelentette, hogy már­cius 30-án négy hetes sajtóhadjá- ratot kezdett. A kampány a sze­nátus hadügyi bizottságában az ál­talános katonai kötelezettség ellent beszéde vezeti be. — Nagyszámú frontharcos nőszervezet és szak­szervezet rendez tüntetéseket Wal­lace mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom