Új Dunántúl, 1948. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-02 / 50. szám

I#« MÁRCIUS % OJ DUNANTUD mm TELEFON 19-8t d. e. tO—12. Kedd —ízeida március 2—3 Kacagtató amerikai vig:áték így élni jó! főszereplők : JAEN ARTHUR és JAMES STEWARD Előadások hétköznap 5-7, "vasárnap 3-5-7 órakor Jön Jankee Doodle rAPOLLO — Tel; 20-46, Tel.: 20—46. Kedd —szerda, március 2—3 Maurice Chevalier. a fr= nc'a aumor nagymesterének egyetlen idei H m e I Hallgatni arany! ^ bilencsíáza? évek állóvíz nyu Halmában gyűrűzik. a film, édes meleg meséje '■«rreplöt t knnrlce CksTiller Mfirerlle P<*rrfrn HÍRADÓK * legf riffsebh eíe«iéiij«krol! E,*««I*soU. fél 5, fél 7, fél 9-kor >Rania Í-IUMS3SIHBA; Telelőn: 28-0' Doktor Sándor-n. 19. Kedd—szerda márcitts 2—3 ORIENT-F.LM Három jazzk'rály f-áfványozenés tilmtörténef . őszereplák Tommy Dotsay, "«my Dorsey, Paul Whiteman, Janet Blaiv ^RADóf HÍRADÓ! ^ Előadások 5 és 7 órakor h lotkörelcbb: fölözök kapitánya és a ‘*«t pillangó" színes é!6- C!°da revü színpadi számaival légellátás? tájékoztató PETUÖLEUMJEGYEK KICSERÉLÉSE i,r Gazdasági Főtanács rendele- itt , raárcius t-től kezdődően a eu>nellátásban állami jegy- l'v4l'?f'r *®P életbe. A közellátási 1)^ al értesíti a város petróleum- i| .'"étallan lakosságát, hogy az élp, dn>i petróleumjegyek kicse­lt ® a mai nappal, városháza Iö(jifn,fílcl 102. szobában inegkcz K ti Irrlimtlr ovK o I ti e i-\ . ár* »­Ámunkásb íróság meghozta ítéletét a marhapanamázók bűnperében A munkásbíróság a törvényszék zsúfolásig megtöltött nagytermé­ben folytatta a Kádár-per tárgya­lását. Kihallgatták Tompái Bálin­tot, a csanádmegyei állattenyész­tő egyesület igazgatóját és Rónyai Kálmán battonyai állattenyésztő egyesületi ellenőrt, akik a járlat- levelekkel kapcsolatban tettek hallgatása után a vádbeszédekre vényszéki’ gazdasági szakértő ki­hallgatása utná a vádbeszédekre került sor, amelyek rövid ■ déli megszakítással este negyed hatig tartottak. Hosszas tanácskozás után Vz6 órakor hirdette ki dr. Kocsis Mihály tanácselnök a mnnkásiblró- ság ítéletét, melyet lélegzetvissza­fojtott csendben hallgatott végig a nagyobbrészt üzemi dolgozókból álló hallgatóság. A bíróság bűnösnek mondta ki Kádár Ferencnél, Kádár Fe­rencet, Somlyód) Lászlót, Tiszá­ból Andort és Sándor Lászlót. Ezért Kádár Férésemét hat évi, Kádár Ferencet, öt évi, Som- lyódi Lászlót két évi fegvházra; Tiszából Andort és Sándor Lászlót egy-egy évi börtönre ítélte. Mellékbüntetésként kimondta Ká­dárék teljes vagyonának elkobzá­sát, jogaik 10—10 évi felfüggesz­tését, valamint az ítélet Marton- fán és az alföldi községekben dob­szó, útján történő kihirdetését. A többi elítélt jogait ötévre felfüg­gesztette és kötelezte őket az íté­letnek a Szabad Népben való köz­zétételére. Szálba Bélát, Sárpataki Sándort és Márkus Kálmánt a vád és következményei alól felmentet­te a munkásbíróság. Az ítélet jog­erős. Kiállítással egybekötött járási föld- müvesrapd tartottak Néme bolyban Vasárnap tartották meg a Ba- ranyavármegyel Tervgazdasági Ér­tekezlet, az Alsódunántúli Föld­művelésügyi Tanács és a népi szervek rendezésében Németbóly- ban a Mohácsi járás földműves napját. Dr. Lukács József, járási főjegyző megnyitó szavai után dr. Berzsenyi Barnabás, a FM. képviseletében megjelent min. tit­kár üdvözöltea megjelenteket’, majd Orosz Gyula, a Mohácsi Me­zőgazdasági- Középiskola igazgató­ja a szántóföldi takarmányter- mesztésről adott kimerítő tájé­koztatást. Lexa Ferenc gazdasági felügyelő az állattenyésztés jöve­delmezőségének fokozás! lehető­ségeiről, Kovács Lajos pedig a tejtermelés fokozásáról beszélt. A felszólalások során Molnár Károly elvtárs, a MOSzK igazgatója a szövetkezetek nagy munkájáról és szükségességéről beszélt- A gaz­dagyűlés Abai György községi bíró beszédével ért véget. A jelenlévők ezután megláto­gatták a több minit 160 kiállító áljai rendezett mezőgazdasági ki­állítást, ahol a környékbeli pa­rasztság és a helybeli kisiparos­ság mutatta be termelvényeinek és munkájának legjavát- A kiállí­tó gazdatársadalom tanujelét ad­ta annak, hogy az extenzív qaz- Idákodás helyett mindinkább a jövedelmező intenzív gazdálkodás­ra fekteti a fösúlyt, az iparosok mezőgazdasági gépéket, lószerszá­mokat, szőnyegeket mutattak be. A FM. 25 kiállítót kitüntető ok­levéllel, 17-et a Földművelésügyi Tanács dícséröoklevéllel, 9 kiállí­tót. pedig a rendezőbizottság elis­merő oklevéllel jutalmazott. A közönség és a látogatók kívánsá­gára a hémetbólyi kiállítást hét­főn is nyitva tartották. Újra tárgyalják a siklósi arzéngyilhos ügyét Pécsi Sándor, siklósi lakost an­nakidején a törvényszék kétrend­beli gyilkosságért és egyrendbeli gyilkossági kísérletért halálra ítélte. A védelem — azzal az in­dokol ássál,/hogy a súlyos vérbaj­ban szenvedő gyilkos beszámítha­tatlan — fellebbezett. A tárgyalá­son azonban a vádlott, beismerte tetteit és a bíróság megállapította, hogy Pécsinél beszámithatóságot és ítélethozatalt korlátozó, vagy megszüntető ok nem áil fenn. Az arzénes gyilkost tehát halálra ítél­ték. Az orvosi megfigyeléssel és vizsgálattal megbízott Entz Béla professzor, Jaki Kálmán és Jobst Pál ideggyógyászok szakértői vé­leménye szerint Pécsi Sándor be­számítható. Ennek alapján a fő- tárgyalást a közeljövőben megej­tik. Pótnyomozásf rendellek el a Georgikon letartóztatott vezetői ügyében Foglalkozott már az ÜJ Dunántúl Szántó Gyula 29 éves pécsi ke­reskedelmi ügynök ügyével, akit a gazdasági rendőrség vett őri­Elfogták a síklóskörnyékí falvak rettegett rablóit birt'ű a következő betűsoros sor- nhen 'töt » C-től K betűig; 4-dn >rtüj(®n- Március 2-án A-tól F iii„ £ betűig; 5-én R-tó! Sz be- ^ ® án T-től Zs betűig, lit, (Közellátási hivatal felhívja <W.'-okat. akik ezideig petró- 1 W)’9^P'látásban részesültek, '«ZjÓ* Jelölt napokon feltétlenül i\t,rj ' magukkal régi jegyeiket, azok ellenében részesül - "j állami jegyekben. Petrovics Jánost, Józsefet, Pet­ro vies Jánosnét és Kolompár Já­nost a siklósi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya őrizetbe vette. A nyomozás során beigazolódott, hogy a négy személy sorozatosan a kisebb-nagyobb bűncselekmé­nyek egész' sorozatát követte el és valósággal rémületben tartotta a siklóskörnyéki falvak lakóit. Pet- rovics János előállítása után be­ismerte, hogy társaival együtt Máriagyüdön 45 drb baromfit lo­pott el, tíz présházbetörés terheli ,.lelkiismeretűket". Nagymennyisé­gű ágyneműt és élelmiszert szed­tek össze Siklóson, MaUyon, Gor- disán, Kovácshidán, Nagytótfalun és Harkány községekben, Legutol­só állomáshelyük a Siklós kör­nyéki Göntér-tanya volt, ahonnan több mint 20.000 forint értékű in­góságot raboltak- el. Az értékelés szerint a rablóbanda által össze harácsolt, lopott holmi összege megközelíti a 100.000 forintot. A négy feketeképű bűnözőt átadják a pécsi államügyészségnek. — And* Jenő marcali lakos ko­csiülés deszkával úgy vágta fejbe Gál Pált, hogy az sérüléseibe rö­videsen belehalt. A kaposvári tör. vény szék 10 hónapi börtönre és 3 évi jogvesztésre ítélte. Az állam­ügyész súlyosbításért fellebbezett. XBÄNYÄMUNKÄSX PICS tánciskolája Büfi S\ ' este 8 órakor kezdődik *<» NŐiGYLETBEN TíoyLSz tudomásul vette ;4k !. án°s aiszövetstgi köpi ány- ^ k "S,2^£cró’! v«.ó lemondását. ^ottWt‘‘\yi tisztségre válogató *i; állif fel, amely:ek ta2- ^ k,Cr*er Károly, Hanti János ■ctte Jenő. A széntermelés örvendetesen növekedett az elmúlt hónap utolsó napjaiban. Míg február 20-án pél- ! fiául 264 vágón volt a termelés, 27-én már elérte a 300 vagont. A hónap utolsó napján pedig 305 vágón szenet termeltek ki a pécs- vidéki bányászok. Mint már közöltük, a napszinti munkások normájának rendezése ügyében egy háromtagú bizottság ment fel Budapestre. A küldött­ség egyúttal a besorolásokat is szeretné megcsinálni. A MESzIlART konzum a héten nagyobb ttéel textiláru leszállítá­sát várja, amit azonnal kiktildenek a fióküzletekbe-. Az MSzMT pécsi csoportja egésznapos képkiállitást rendez ma pécsújhegyen a kultúrbáz nagytermében. Az MNDSz Mccseks/.abolcs fa lusi csoportja hímezi a március 15-én avatandó szabadságzászlót. Odaadó ‘munkájukkal példát mu tatnak minden csoportnak. Vasárnap, 29-én délután indult meg a centenáriumi év bányasz- sakkversenye Mecsekszabolcson. A versenyre eddig 36 játékos — köztük több komoly tehetség — nevezett be. \ A pécsújhegyi kommunista színjátszó csoport nagy sikerrel adta elő Mecsekszabolcson a „Csárdás’-t A bevétel jelentős részét a mecsekszabolcsi szabad­ságzászló céljára ajánlották fel, amiért az MNDSz ezúton mond köszönetét: zetbe. Szántó Gyula annak idején szándékosan rothasztott tengerivel spekulált és ilyen rossz kukoricát adott el szeszfőzdéknek és a buda­pesti Operaháznak fekete áron 260 kg mosószappant szállított. Az államügyészség most pótnyomozást rendelt el, amelynek során tisz­tázódik, hogy a vádlott kapott-e engedélyt romlott kukoricának ipari célra történő felhasználására. Pótnyomozást rendelték el dr. Csi­szár János és SzendTÖi Flórián közellátás érdekeit veszélyeztető bűnügyében is. A két vádlott el­len az a vád, hogy a jóvátétel! célokra tárolt gabonába homokot kevertek, hogy ezáltal a tárolt gabonából elvont mennyiséget el- feketézzék. Vádolják ezenkívül őket típustextilánik magasabb áron való forgalombabozatalával is, A pótnyomozások megejtése után a keszthelyi Georgikon két letartóz­tatott vezetője a munkásbíróság előtt felel gazdasági bűncselek­ményeiért. loarfesfületi hírei A tetőfedőipari szakcsoport fo­lyó hó 2-án, kedden ette 5 órakor a Rákóczi úti székház tanácster­mében taggyűlést ja't. Tárgy: A kollektív szerződés ismertetése. — fontos megjelenést kér az Elnök­ség. A Pécsi Kereskcd*-)mj és Ipar- Jiamara folyó hó 22 ép és 23-án, mestervizsgákat tart. czf megelő­zően folyó hó 4-én csütörtökön délután 4 órái kezek1:tel «r /Pécsi Ipartestüket mestervizsgám előr készítő ipari, közigazgatási és gazdaági ismereti tanfolyamét szervez. Jelentkezni lehet a hiva­talos órák alatt 8—2-ig a jegyzői hivatalban. Cipésziparosok figyelmébe!" Tal- Paiási utalvány újhói érkezett átvehető olyó hő ó.*n, szomba­ton délig ,i jegyző; h.va-ta ban. HÍREK MÁRCIUS Z KEDD ügyeletes gyógyszertárak; Fried­rich Sándor, Rákóczi-út 11. (13-14)»; Irgalmas „Gránátalma", Széchenyi- tér 5. (29-81); Keresztény Béla „őrangyal", Kossuth Lajosrút 81, (23-94). — Névnapok. R. bat.T SimpHc. p., prot: Lujza. — Idő-», járás: Gyenge szél. Kevés felhő, száraz idői Reggel többfelé kőd. A hőmérséklet fokozatosan tovább emelkedik. — Vetitettképes előadás, M*. este 6 órakor Gádor Emil festő­művész a városháza közgyűlési termében „A magyar festészet kezdetei” dmimel vetitettképes előadást tart a Szabadművé.ódé* rendezésében, — A Pécsi Izr. Jótékony Nő« egylet március hó 3-án, fél 6 óra­kor a Szeretetháa-ban közgyűlési tart, melyre minden nőegyleti ta­got ezúton hiv meg az elnök­ség. (x) — A Pécsi Izr. H',község ismé­teken figyelmezteti híveit, aki a hó 5-i,g laskaszükség t tét elő nem jegyezteti, annak Ia.ikasziikségle- tét nem áll módunkban biztosí­tani. , (x) — Az Iparngyi Minisztérium Ipari Tanfolyamok Országa Ve­zetősége által, már korábban meghirdetett férfiszabó- és asz­talosipari szákira jztanf oly am már- ciús 16-án megindul. Kérjük e 'anfoiyamra jelentkezettedet a tanfolyami díj befizetődére. Ezen tanfolyamra még utólag jelent­kezőket március 6-ig felveszünk. Szervezés alatt áll iáég egy hús- ;paxi tanfolyam is. Ezen tanfo- vamra jelentkezni lehet Pécs, Rét utca - 41. sa. alatt az Ipáros- tanonciskolában. Igazgatóság. — Közli a város adóhivatala, hogy a pénzügyminiszter 126.200 —1948. számú körrendeleté sze­rint a megszálló csapatoik és ha- ‘óságok által, illetőleg részére az ország területén igénybevett la­kások és más helyiségek, vala­mint mezőgazdasági ingatlanok után kivetett ház- és földadó tö­kölhető. A törlésre jogosult adó- a’any kö eles 1948. év- március hó 15. napjáig a váró.; adóhivatalá­nál az állami adóhivatalhoz cím­zett írásbeli bejelentést tenni. —« Részletes felvilágosítást úgy a ‘örlésTŐT, mint pedig a bejelent"" tartalmáról a város adóhivatala ad. Az Anyag- és Arhivatal f 10.478 —1948. számú leiratában foglal­takra vonatkozólag a 2%-os Anyaggazdálkodási járulék fize­téséről és a mulasztások bevál­ásáról fart előadási dr. Kassai fózsef iparkamarai titkár 1948. évi március hó 5-án, szerdán este 6 órakor az ipartestület nagy­termében. — A város polgármestere fel­hívja az összes társadalmi, kul­turális' érdekképviseleti és ifjúsági szervezeteket, hogy az általuk rendezendő márciusi ünnepségek időpontját 48 órán belül város­háza IT. 63 sz szob» összeegyez­tetés céljából jelentsék be. Ä be­jelentés elmulasztása esetén az illető (egyesület pendőrhalósági engedélyt nem kap. — Szabásza ti tanfolyam. Férfi, szabóipari szabászat! tanfolyam kezdődik az iparos tanonciskolá­ban március hő 16-án. Je’er.tke • ni lehet az Iparo?fanonc;sko!a igiazgaiójánál még c héten, már­cius . hó tS-ig. E tanfolyamra fel­hívjuk a -magukat to^ábbképezni óhajtó fcrfiszabőmcaffrek ás se­gédek figyelmét. —• Vendéglősök összejövetele A pécs-baranyai vendéglősök, szál­lodások és kocsm árosok ipartársu­lata értesíti tagjait, hogy a szo­kásos szakmai összejöveteleit március és április hónapban a kö­vetkező helyeken tartja: 4-én: Kedvessy Ferenc, Vitéz-uLca; ll-én: Közgyűlés (Legényegylet), Me­gye-utca 20.; 24-én: Karádi Pál, Zsolnay Vilmos-utca j 1-én: Se­bestyén Imre, Rákóczi-út; 8-áu: Hartmann János, Bajcsy-Zsilinszky- út; 15-én: Pfeifer Antalné, Nacy- flórián-utca: 22-ón: Brusch Ka á- lin, Felsőmalom-utca; 29-éai, Egyed Mihály, Bajcsy-Zsilinszky-út. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom