Új Dunántúl, 1948. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-02 / 50. szám

ÜJ DüfíANTÜL 1648 MÁSCIUS i !. Céltudatosan törekedtünk: a népszabadság és a népek közötti testvériség megvalósítására Titdy Zoltán beszéde a Történelmi Emlékbizottságban A Történelmi E.iiiékl izot'ság hétfőn délután Tildy Zo’tán el- ökleiével a köztársaság házában ülést, tar- ott, amelyen »észevett né kosi Milyás, Szakasitc Árpád n.’ioéazter-lnökh'clyettes és kor­mány tagjak (sidy Zoifán köz- ársasági ernök m a'a obi beszéd­ei nyitotta meg az ülést, amely ■tán Mihá'yfi Ernő min!szter, *z Hmlékbiz »rtsáa főtitkára elöter- :6S2tette a március idusán tartan- nő centé máris ünnepség program­it. ame.yet az Eni éklMzottság u'vábagyo-t. Tisztelt tórtsaelmi Emlékbizott- ág! Mai ülésünk állmából a Történelmi Emlékbizottság tagjá­hoz, de annak kertién túl az • gesz nemzethíz, népünk dolgozó billióihoz is szólni szeretnék. A niáricus 15 j ii inepre való készü- ődés arri kötelez bennünket, hogy méd-gre tegyük népünk és nemzetünk m g állapotát. Né­róink az első világháború után vár megkísérelte, hogy forradal­mi úton változtasson a végzeten, ;mefy feié ura' vitték de a kül­■ ö es 1 be»«ő reakció akkor még-atslmasabbna« bizonyult a fór­ra dalom erőinél. Március 15-én rsr három esztendeje, bogy a feu- Lilizmus hatalmas - bástyáját, a ’ agybirt »(trendszert vé glegesen felszámoltak. Ezt az elhatározást ■i nemzet erőteljesen é6 gyorsan végre is hajtotta. Az elteli három és zlatt az or- rugigazgatás szerveiben, a fegy. • eres erők, a rendőrség, és katoná­ig intéz-icnye’be ir bevonult a nagyar pép és ezekben is meg­szerezte i maga hatalmának biz­i s tékáit. Ezzel a haimadik nagy politikai erősség is döntő módon nép kííébe került Az elmúlt három ejtendő eg-rk Iggbizta- tóbb jelensége éppen az hogy a bunokrácM erői nemcsak* vissza adják vz-nj a reak. >ó-nyílt, vagy burkolt támadását, de ezen erők lavarészét megscmnv'í »'tették és a övére nézve '* elvettek tőlük a s iker minden reményét. Történ 2 :;tvi eredményeket ér. ttok el külső viszonylataink ren­dezése során is. Itt mindenek­előtt azt kell hangsúlyoznom cs fzt kell tudomásul vennie az egész nemzetnek, hu»y » szom- furéd nénikkel való viszonyunk annyira ocvíjidríes baráti rendező, «év nem érhettük v »'ea el demo­kráciánk belső eredménye' nélkül «■> különösen anélkül hogy a ma­gyar demokrá-'a az őszir.feség és n.'nden ingadozást kizáró hafáro_ 'othság tényeit mutassa A ma­gyar örténelem legdicsőségesebb esztendejének emlékünnepére ké­rőiünk. A magy ar történelem lel­ke jár közöttünk. Sohe nrtn érez. annv.'a a felszabadulás óta, mast » Szovjetét iófcan eltol* ti-ff fefejfnetétlcn napok során, hogy nép ink akaratából most új­■ < sorsforduló lapjait írjuk a ma­gyar történelemiek. Moszkvában mi naSv népet lát­tok és egy nagy néo -t zetővel hmégkedh ■-■Hiúik meg. Életünk legnagyobb élménye * Szovjet­unió vezető férfiaival és különö­sen Sztálin generaJ:ssz!músszal való személyes találkozásunk. Ez­zel a nagv böodalommai kötöt­tünk most baráti é* kölcsönös segélynyújtási egyezmény» és Ka maga a szeiződes fénye hálával és mély megnyugvással tölt el ben­nünket, azt az érzésünkéi növeli, hogy a szerződés mennyire baráti légkörben született E.eg. Hazaérkezve örömmel láttuk, hogy a magyar nép, annak min­den komolyan demokratikus réte­ge milyen helyesen értékelte en­nek a szerződésnek hatalmas tör­ténelmi jelentőségét és miiven ötömmel fogadta ezt a szerződést. „A magyar dolgozó nép jó és be­csületes nép" — mondotta Moszk­vában Sztálin generalisszimusz ün­nepi vacsoráján — és „hűséggel és becsülettel fog ott állni a szer­ződés mellett." Nemzetünk ezt be is fogja tartani és akkor jobb jö­vendője biztosítva van. Anrif most elmondottam, az rö­viden és vázlatosan a magyar de­mokrácia mai helyzetének a képe. Világosan látható a képben, hogy a magyar demokrácia céltudato­san törekedett 1848 két legna­gyobb eredményének, a nép sza­badságának és a népek közötti testvériségnek a megvalósítására. A felszabadulás utáni rövid há­rom esztendőre visszatekintve, szi­lárd elhatározással céltudatosan folytatjuk munkánkat itt benn és| a haladó nemzetek baráti társasá­gában és a magyar nép jobb jö­vendőjében bízva, nyugodt öntu­dattal készülünk a szabadságév napjának, március 15-ének meg­ünneplésére. Kar! Lajos dr, távozzék a pécsi Kereskedők Testületé éléről! 4 hét munkáspárt közösen ünneoetfe a Kommunista Kiáltvány 100. évfordulóját A M *gyar Kommunista Párt nem egyszer kézz-ifogbató té­nyekkel b'zonyitotta be, hogy nemcsak értékelj azt a munkát, ame­lyet a magyar kiskereskedők az ország érdekében végeznek, ha­nem a legteljesebb mértékben támogatja is őket, megvédi érde­keiket és segítségük,-? van abban az igyekezetükben, hogy a ma­gyar társ [dalomnak rz a dolgozó rétege végre elfoglalj« méltó helyét a politikai és gazdasági életben egyaránt. / Amilyen mértékben támogatja és segítségére van azonban * demokrácia és a ke.eskedő társadalom között1 érdekközösséget felismerő, halsdószciíemü kiskereskedőknek, ugyanolyan mértékben ff- jogos Hzalmatiaroágor tanúsít mindazokkal »zen.ben akik * múltban és ma is m ndent ctkö-vettek és elkövetnek hogy a ke* reskcdötá-sadaíomnak a demokráciában v.jló elhelyezkedése útib­ba akadályok rt gördítsenek. A kereskedőt'csadaimat a múltba*, , közelmúltban is sokszor próbálták érdekei ebenere különbőz« manőverkidéssei olyan politikai irányzatok felé vinni, amelyek- .szembefordultak a néppel, szembefordultak a dogozó osztályokkal. Erre a szeepi ■> itt, Pécsett Kari Lajos, a Kereskedők Testületének ügyvezető elnöke vnlalkczotf. Kari Lajos, akinek a múltból is számtalan tisztázatlan ügye van, amelyeket _ csupán a .megbékélés reményében ne-n fá-tunk eddig a nagyiközönség elé, úgy látszik, most már \égképpen nem fér a bőrébe. Nyilt.it arra spekulálva, hogy itt hamarosan változások lesznek, amiko majd a kommunis­ták akasztására is sor kerül végre“ olyan d-smok-áciae'leneo hangú- latot igyekszik teremtem kereskedői körökben, hogy az már felhá­borító s éppen ezé't radikális megtorlást követel. Teljes tárgyila­gossággal mondhatjuk: Kari Lajos múlt és jel-nbeli magatartás* egyenes szembVnelyezktdée a demokratikus i endfzer s annak intéz­kedései v:l szí nben. Ennélfogva indokolt tehát, hogy mint a pécsi kereskedők egyik nngy étdekvédelmi szer rónék ügyvezető elnöke, ne kompromittálja tovább összességében a pécs kereskedők baladó szellemű fársaJaíniá». Mert ka a demokrácia kisebb kutmérgezo* Uet is féle-állít, jogos és indokolt az a követe.ésünk hogy a fa- sicztamulfú és jelemig is fasisztabeállítottságú, minden ténykedé­sében és megnyilatkozásában detnokráciaeilencs Kan Lajos a Izé- sürgősebben távozzék a Kereskedők Testü.efe felelős poz'ciójából- Ezt kivárja nemcsak a demokratikus pécsi köz» élemény, hanem * pécsi ker’-skcdőiáraaJalom jogos érdeke is. Vasárnap este a D;k.or Sándor Kuütúrházban tartotta a két mun­káspárt pécsi szervezete a Kom­munista Kiált' iny megjelenése 100. évfordulójának ünnepségét. A Himnusz hangjai után Polácsi János a Szociáldemokrata Párt nevében a kér munkáspárt közös ünnepségének jelentőségét méltat­ta. Polácsj eirlárs wava' után Szigeti P*. szavalt, a P.endőrze- nekar és a két munkáspár i dalár­da pedig Oalckat adof elő. Dr. Nagy Tamás elvtárs. a kiváló közgazdász, beszéde e ején^ általá­nosságban ismertette a Kommu- nis'a Ki* tvány, majd annak egyes fételeivri foglalkozva bebi-f zonyítotfa, hogy azol'at mennyire igazolta £ örténelem. A jobbol­dali szociáldcmokraák munkás- áruló szersnévei foglalkozva Nagy Tamás rámutatott arr? hogy azok tülajdonkécpcn szempüket most 1 _1- - •_Annáin P7PP* ke zdik b; ölteni. — Éppen ezért örömmel vettük tudomásul, ami­Rendőrkézre akadt egy körözött bűnöző A főpályaudvaron egy gyanúsan viselkedő, kéregető fiatalemberre lett figyelmes a szolgálatos őr­szem. Igazoltatta, majd előállította a kapitányságra. Kiderült, hogy a diósdi születésű fiatalembert Meichl Ferencnek hívják. A rendőrségen baismerő vallomást tett, amelyből kitűnt, hogy Pestkörnyéken több olyan bűncselekményt követett el amelyek miatt menekülnie kellett A rendőrségi körözés elől Jugo­szláviába menekült, onnan félévi csavargás után újból visszaszö kötf. A fiatalember tiltott határ- átlépésért és egyéb, kisebb-na- gyob bűncselekményért felel majd a bíróság előtt. o> Készüljön mindenki fel Budapestre a Mező- gazdasági Kiállításra és Tenyészállatvásárra Buő* pestről Jelentik: A felszabadulás után most először óira megtartják Budapesten március 19—23. napjain az Or­szágos Mezőgazdáig! Kiállítást és Tenyészállatvásárt. A mezőgazdasági termelésnek annyi az ú» módja, e.zköze, seere .s kelléke, hogy szoknak meg­ismerése az ország nrrden lakosá­nak valóságos létérdeke Éppen fcíért a Földmű ve.ésiigyi Miniszté­rium még a regi híres-nevezetes kiállításoknál is teljesebbet rendez mestfan, a közlekedésügyi miniszter pedig féláru utazási kedvezményt engedélyezett a vidéki 'á‘ogatók részére, hogy még « 'eökisebb gozda is feljöhessen okulni, tanul ni vásárolni. A Ééf'U utazásra jogosító „Vásárigazol- any t“ rövi­desen milden városban és minden községben bárki könnyen meg­szerezheti. M kor a ha1 ->ld>ali szo<'Ii’demokrata ejvtirsaink fetlcptek a jobboldal eren. Örömmei vet'ük tudomásul, hoigy a pécsi Szociáldemokrata Párt ma dé'etótf az egységes mun­káspárt megteremtését sürgette. (Percekig tar ó „munkísegység“ kiáltások). Azonban at eddigi fisz. togató munka nem elég. Az el­távolított vezetőknek nemcsak pozíciójukról, hanem pártjukból i.» távoznunk cell. (Taps) — Be­széde végén ránuta. >t arra, hogy flz egész világon előtérb» kerül­nek a néni demokratikus erők. A Kamim un ;s:a kiáltvány szelleme nem abban az embe-ben él, aki beszajkózza és smétclpeti a marx­isba tanoKai- hanem ak: jobban harcol és keményebeen dolgozik az előttünk ál ó felaaátok meg­oldásáért, — fejezte be a nagy­termet zsúfolásig meg öltő hallga­tóság vihnTOS tapsa lörzb-n elő­adását Nigy Tamás elv társ. Az előadás útin n Szabadsáe dalkar réhány .ndulót adó: eiő. dr. Al­bertad Hegyi Rózsa szavait és az ünnepség az _ Internac.orá'é el- éueklésével véga'ért Előleget kapnak a szerződéses termelői« Szerződéses termesztés eseten kát. holdanként az alábbi hitel összegek folyósítását lehet kérni: 1. A MOSzK Mauthner rt. és a Magtermusztő Magyar Gazdák Szövetkezete a Magtermelő Rt., nál bemutatót érvényes szerző­déseik után fajta és étkezési bor­sóra ion, fajtababra 150. étkezési babra 75, fakarmányrépamagra 350, konyhakerti magra 110, nap­raforgó magra 15, mákra 10 fo­rintot. , , 2. Egyéb termeltetők rcuzere a 4 Szociáldemokrata Párt pécsi szervezete határozatban követeli az egységes munkáspárt létrehozását Tegnap este hatalmas hallgató­ság előtt tartotta meg a MKP ösz- szevont pártnapját Ilku Pál nagypécsi titkár. Beszéde elején a csehszlovák népi demokrácia győ­zelmével foglalkozott, majd rátért a belpolitikai helyzetre. Rámuta­tott arra, hogy a Szociáldemokrata Párt válságát az ingadozó politika idézte elő, majd örömének adott kifejezést, hogy a szociáldemo­krata baloldal a Kommunista Párt felhívása nyomán ráeszmélt arra, milyen katasztrofális válságba so­dorhatja a pártot a jobboldal .ak­namunkája. Hku elvtárs ezután is­mertette a pécsi jobboldal ellenes küzdelem eddigi eredményeit, vélhetnek el. Ezután felolvasta a Szociáldemokrata Párt pécsi szervezetének határozatát, amely­ben utasították a 36. kongresz- szust, hogy az egységes mun" káspártoá mielőbb hozzák létre­A hallgatók, köztük sok szociál­demokrata, örömmel fogadták Ilka elvtárs bejelentését. Ilku elvtárs beszámolóját azzal zárta be, hogy az egységes mun' káspárt ma már napirendi kérdés, sőt ezen túlmenően a demokra­tikus front megalakulása is. EJtff elvtárs beszámolója után hozzá­szólások következtek, majd a* hangoztatva, hogy a baloldali szo-| összevont pártnap az Irrternaci°- ciáldemokraták győzelmet könyr' nál© eléneklésévcl végétért. Munkáxuiító a pcc8áihtgyi centráténál Pallói András találmánya meg­könnyíti a szivattyúk javítását A pécsújhegyi pártszervezet-1 ségö anyagra van szükség, ha­ben hallotta gyakran Pallai And-| nem ez az üzemzavar veszély6?' fajta és étkezési borsóra holdan­ként 58, faj tab ábra 37. takar­mányrépa magra pedig 350 forin­tot folyósítanak. rás elv társ, na meg maga is úgy gondolta, bogy most már miénk az ország, magunknak építjük, a dolgozók társadalmának dolga zunk. Erejéhez cs tudásához mér­ten minden munkásnak ki kell vennie részét ebből az ország- építésből. Pa-llai elvtárs iehá.t el. határozta, hogy teljes szaktudásá­val. munkahelyének észszerűsí- féset szo'gáija- A pé<_-újhegyi vil- lainoscentráléban dolgozik, mint géplakatos, a vízelőkészítő tér- t érmé ben. v Rájött arra, hogy a vízelőké* » szivattyúja gyakran el. romlik és ilyenkor nemcsak egy heti javításra és nagy mennyi­Jugoszláv tanárokat kapott a pécsi délszláv tanítóképző A jugoszláv kormány felajánlotta a magyar kormánynak, hoqv lécsi délszláv tanítási nyelvű tanítóképző-intézet ’ ' pécsi délszláv tanuasi iiy=‘»y raioioKepzo-in.ezei eredményesebb munkája érdekében három Jadárt enged át a mostani iskolaév még hátralévő tartamára. A kijelölt, fanájolc meg is érkeztek Magyar- országra és a főváros megtekiry.ése uián a napokban elfoglalják pécsi állomáshelyüket. teti az üzem zavartalan munká­ját is. Elhatározta, hogy az szivattyút megjavítja. Hosszú kí­sérlet után egy goívóscsapágy8' és egv 'rcnde.csapágyat iktatott ,be. Munkája- eredmértnyel járt- A szivattyúk már h-sszú idő ^t* dolgoznak anélkül, hogy javító*; ra Szorultak volna. A szivattyú ellenőrzőknek sincs mo?t ano>’ munkájuk, mint, annaKclőitc. akkor minden nap kellett, mod . . V . edződni io» n szivattyú óramű ponfossáí' gal dolgozik, minden kthagf*9 nélkül. Pallai elvtár,- ezzel kapcsolat­ban elmondja, hogy a szivatty' esetlege- javítása sem vesz an.V nyi időt igénybe, mint azelo': Könnyedén meg tudja javítai azokat, két nap alatt. Pall«i elvtárs racianizáinsa bf' láthatatlan előnyöket rejt niatH ban méltóképpen szolgálj®, * hároméves tervet. Munkája í’1 tiilroául pedig az U. B. dic-'ó>'e ” ben ré“ze-ítette.és jutalomra jesztette fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom