Új Dunántúl, 1948. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-02 / 50. szám

H&áf e##e*ä&etek/ Emitek a marhapanamázóknt Pótnyomozást rendeltek el a Georgikon ügyben Elfogták a sikló shörnyéki Monk rémei* A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT D É L 0 UN Á N T U L I LAPJA V. ÉVFOLYAM, 5«. SZÁM Ara 60 fillér PÉCS, 194« MÁRCIUS 2 KB!H> 0) arcn értelmiség fbj. dl*.) A magyar dejnokrá- *1« alapja; a munkásság. paraszt- «Mt és az ertehnifég összefogása. Ez az összefogás ma még e»ak készben valóult meg, részben pe­dig feladat, amelynek megváló- ■vitásáért küzdeni kell. A man- Másság és dolgozó parasztság ösz- szefogása a megvalósulás felé ||«lad, a* értelmiség rétege! azon- bau még ma is tartózkodóan, bi- Hdmatlanal, sőf sok eset-be» '^epesen elleniegösen viseltet, net az iránt a társadalmi rend iránt, amely ma Magyarországon végbemegy. * s Magyarországon az elmúlt hu­szonöt cv alatt, de azelőtt is a társadalmi felemelkedés fokmé­rője mind « munkásság, mind a parasztság számára: az iskolai végzettség. az oklevél volt. Eb­ből a szempontból a középisko­la elvégzését, az érettségi vizs­gát műveltségi alapfoknak, a mű­velt ember alapvető minősítésé­nek tekintették. Éppen ezért ér­deme« megvizsgálni, mely tár­sadalmi osztályok fiai részesül­tek ezekben a „kitüntetések- ben"? A dolgozó parasztság az. ország lakosságának 35 százalékát teszi *>. ugyanakkor példán! az 1930 '••51. iskolai évben mindössze *44 fczegónyparaszti származású '*já járt gimnáziumba, holott, «zá m arán y ának megf el élőén 22.4?(,.piik kellett volna. Az idc- 'onatkozo statisztikai adatok jZevint a 10-1? éve* korosztály­ra» a nagy- és középbirtokosok ^érmékéi közül középiskolái)« J4tt mind- n második, inig a kis. "irtukosokból c*u pán 53, a szo- Renj ímrasztokból pedig 478 gyer­kek jutott abba n helyzetbe, bogy középiskolát végezzen., — ' S.vanez volt az arány az egvc- *fHneken ^ főiskolákon is. ahol Például az 1930/At. évben 3.92(i i*«aé.oyparaszti származású ifjú •lolyett mindössze 250 hallgató Nyerhetett magasabb képesítési. *> en körülmények között kön v - Nyeo érthető tehát a mai ma- értelmiség legnagyobb cé­gének fqresa. vagy nyíltan el- •ooséges magatartása a népi de. '«okráeiával szemben. ,. \ Népi Kollégiumok megala- l'tás.iuak e/ért van a magyar ''I'inokráein szempontjából tör- 'PPelmi jelentősége. A cél: pn. »*-NRt és munkás származású if­jakat tömegeiben hozzásegíteni ! továbbtaniilns lehetőségeihez. Népi Kollegin niok megszór ve- • ^'sevej indult meg az a folya- amelynek végső eredménye. „ nt kifejlődik innjd az új ma. haladó értelmiség. A moz- ?,k»m eredmény ességét mutatja. '*??' szerte a/ országban egv- i1 ovii tán jönnek létre a Népi „.o'legiumok. így Pécsett a Äat- y Ny*. M rrtikovics, Tűr, István. ^’’Ka Katalin, ahol mintegy 220 inravzt és munkásszármnzásn . NJ’-epUkolás és egyetemi hall ./. ? jutott továbbtanulási lehe- „Negbez. Ezek a kollégiumok át- „ r|ek a múltlwtn a/, uralkodó :.í,a'yok által felállított anyagi 'nti-f® akadályokat és megnyí- «• ,Jlh a munkás V' paraszt ifjú j,* fámára azi a lehető-éget, **icb ^''lavsé-i pályára menjen bogy árulója legyen ditÍgy és itt formáló­ik tehát az az új arcú értelmi­Vkj’ lately már fenntartás nél- * majd. a dolgozó nép. ..Kvar munkásba: é- paraszt- 2 "sie mellé. Ilku Pál elvtárs: Bebizonyosodott, hogy Pécseit is a mi pártunk az egyetlen szilárd bázisa a népi demokráciának A politikai sikerek mellett szervezeti téren is hatalmas sikerekről adott számot a III. ^agypéesi pártkonlereneia — Százharminc százalékos tag» sági növekedést értünk el a második konferencia éta s közel kétszeresére emelkedett pártszervezeteink száma Tegnap je««;; 8 ó-jkor kezdőd­ik meg * MKP nat^vpécsj szer­vezete Ili. váz ősi konferenciájá­nak tanattskozi <ai. A konferencia tesz tvevő. táviratba üdvöeölték Rákosi Mátyás cs P<rk«., Mihály elvtársat ,n«jc. dr. Gyctva- János főispán fahtázj politikai beszá­molót ta’tott: Beszéde t ején « csehszlovák eseményekké’ foglal­kozva rámutatott arra, hogy a csehszlovák ncouek, n Cs.hszlovák Kommunista Pértna» ízzel a győ­zelmével ovibb i c'södtek az európai dsmoicráciáV Magyaror­szág számí«a <t csehszlovák demo. krácia győzelmével kilátás nyílt arra, hogv &?. --gymá* közötti füg­gő kérdéseset végre rendezgetjük A magyar dentól'rá;!* is egymás­után aratta gvózeltne’t. A pécsi 11. pártk i ifer-',,cm óta 'ikerült felszámo l a magyar ncp legve- szedclme.'hb lenségut. konszo­lidálni a koa*. v.iós vormányzásr és megírt ditan’ a g?'óa-ági újjá­építés jég lön több fedezetét a há­roméves terv végrehajtását A ma­gyar demxráci? munkijá’-’ak súly. pontja a Politikai térről áttoló­dé tt a '.'azdas^ai v,maira Hogv I nyes mu kát tudju ,k végezni, szükségessé vá;t az utolsó akadály elhárítása; a jobb ,'dali szociál- demokrár'v felszámo rsa A jobb. clduli sz )-'»iáide.tnokm:ák eltávolí­tásával megnyTlk rnnje «. .lehető­sége annak, hogy . kő- párt a magyar vamkíso-zcu v bataltrias pártjává e-gyesűijön. Á megindult tisztogatás munka már* -nagy feiedménv‘két mutat fel nemcsak politikai lonaion, ha.,un terme­ié- terén s. A doig -zók megér­tették, h így most n f r valóban maguknak ‘érti,cinek és éppen Ba­ranyában i>z a'.ota u.stzágos moz­galommá fejlő jött muükaverse- nyok indjttak meg. A pécsvidéki bányászott voiíak ay - tsrik ikik elhatároztik, hogy , hároméves tervet két és fél év aíat‘ hajtják végre és .a baranya parasztság i, dítorta neg a t> tzőgazdasági termelési versenyt. A termelő- rrunka mupett aZo hs.ii nem sza* bed rocgf edk.zni a reakció el­leni harcról sem,. m;rt még mfl js i«nnak, akik csak a kellő pilla- tatra vá-^ak, mikor csaphatnak e magyar d.-mokrit ,árs Ezek- akt rmi'yen ke! lefoglak számolni ezen a gazdaság, fronton eredmé-'álarc mögé hú;nak is Politikai és szervezeti sikerek A nagv töP’-a f'gadot* politi-1 ►.ti beszá no'ó .tán ' . k u Pá! elv-1 társ .crt >tta .meg szervezeti be­számolóin. K-;t oiyan esemény adódott az eiinul évpen amelyen lemérhettük eromku -r- kezd'e besizámolólát- Első a választás volt. amikor mj volt mk az egyetlen kőalj, ciós pá't Plcaett amely nem­hogy neu vesztet. rza\ adatokat 1915, óh-, H)nem jelentékeny mértékitn negaöyi kedett Mindenki előír viAt-ossí vált, hogy Pé.sjft a m pár tinit az egyetlen sztárt ház n a ;,épi de- mokráciá .ak. A másoc k az u'o!0. három bét-o siódot, és meg ketl állapítanu ik, hogy púrtazz* vezetünk febizonyítot. ta vitathati{án grljfikai fölé­nyét. A választások óta je'tntős fejlő­désen’ me. tűn* keresztül é-s tár- gyikgosan me*álkplt>,aTó hogy Péos életében in« már a mi pár­tunk elöitő irányú politikai té- nyerző. Einck bizonyság« a szo- ciáldemok’ ata jobtuldal elleni harc. am-.ynjk erc'trét. veként, nemcsak ’o'.nj .Józse jobboldali taktikázó es a munkx;o»zrá'.y cr- df kelt tuúato*»n e i uló politika, iá.: számoltuk fel, hanem, meg­kezdődött az »gész joobold«: fel­számolása To’-.iat fizsei. aki a dunántúli szociáldemokrata moz­galom vezető egyénisége volt há­rom nap Jatt emondásrz kény- -izeriilt E nek okai « nr fö ényes politikai vezetésünk A poIitAa; sikerek icelleft szer. vezeti té’Cn s siketekrö' számol­hatok be. A második konferoiua óta pár­tunk tagsága 139 százalékkal növeked tt. Kiemelkedik ezek közül ;* bel várod szervezet, amelynek egy évvel ezelőtt 297 taiJ.ia vsh. es ma, a tagkönyv- csere során 1000 tagot írtak össze. (Viharoa taps). Tártszer. vezeteink számát közel kétsze­resére emeltük. Ugrásszerű fej­lődést nuita* a közüzemi, egye­temi, vasúti, köz'gazatá6l, do- hánygyá't, httárvudúsz, kerületi parancsnoksági és OT1 párt. szervezetünk tagságának nőve- kedése. Erős ütemű nevelői munka ős eredményes A tagság nevéé,ve is erős'ütőm­ben Folyik nefiics&k a pértnapo kon, han-m szemináriumikon Ls. A múlt' é'ben 20 szemináriumot C: 2 m r kása-mdé ri át rendez- tiink, — jrleriii.g 21 sz.ni'nárium segítő akciók !oJ*oziV\ Az 19-ii’-es Vultunctsenyen a résztvevők több mint 60 száza­léka kommunista pártszerveze­tek kult'irgáraája ioif Az égés. országban először i> pec«i kom­munista színészek teremtették meg a íájszmház akciót, ame­lyek b il idóűzclleroü darabokba!' szórak vitatják a bányászokat és a környezi) falvak lakosságát. Nagy e ő’t toréit ér ü;-k e» a kis­iparosok körében é> hadifogoly- a.V ció terén. Pártszervezetünk több mint 10 ezer forinto. fordított a hazatért hadifogiyok megsegítésére Legjobb ci'’társaink vasárnapjaik egész sofa t áldozták <i falu járó munkának és bejeler tették, bógy a tavaszi idő bei"tával egyes csoportok már mag -s kezdték, mások sz itán kezíd k mtg ismét a falujárást­A propaganda munka jelentő« reszt a sajtóé. Megalapíthatjuk, begy a lapok i'árnak • melése után, akkor amikor az összes több he­lyi lap példányszáma zuhant, at Új Dunántúl példányszáma emel- kedett­Ezután Ilku elvtárj a oőmozga- !om és a't ifjú.igi mozgalom kér. déseivel fe glalstorva rámutatott arra, hogy kommunista ifjúságnak rész; keŰ vennie a 48 as ünnepsé­geik megrendezcsébex — Ezután Cku elv ti's a gazdasági kérdések­kel foglalkozott. A többtermelés árt indított karcban segítenek a munkásűjítők A politikai sikerekkel párhuza­mosan a« osztályü^Tc súlypont, ja a gamiasági síkra toíédotf át. A népi lsmoki’ácia felemlekedé- sünk dÖTő kérdése a tervszerű termelés kérdi3e. Ezért szervezte és indította meg Párunk a három­éves tervet. A péc; üzemek is jelentős jredményakec értek el a termelés róna an. Eitől "anusko- dik az iprn kiállítás De még szá. mos felaóit vár megoldásra. A kommun stáknek élére kell állni a munkafegyelem megja­vításáért, a munka termelékeny, «égének emeléséért, a munka rációnál’hálásáért és a rezsi- költség eszálUtásaé) t indított harcnak. Az * cé’u.ik, hogy k* Övező mutt. kafeltéfce.ík mcgtecmfésével, a munkáéijWsok. raconahaálásával emeljük a termeléat — Ebben a munkában segítenek a munkás- újítóik. Ez:n a téren m* pécsiek sem fogunk lemarad ti. Máris ke; e.'vtársunk vbq akik újításaikkal nagymértékben megkönnyítik * termelő munkát Bakán clvtá-s a Közüzemektől újfajta hegesztő e1 járással nem- csak '“öl hanem anjagot ia megtakarít, Alberkjvie» Nándor olajgyárí munkás pedig új tok. talanft) gépet készített, mely. lyel időt és erergía! takarít meg Új feladatok előtt Pártmu’ik« terén következete­st n" tovább kel! épít-’tutik pártunk szervezeti cs politikai egységét. Ebben jár/ak élen pár'.bizalmj elv- 'ersaink, akiknek munkája a tag- könyvese 'e lebonyolításával ko­rántsem zárult le. At ö feladatuk a párt széics 'agságaíiek kézben­tartása és nevelése A magyar népidéraok;ácia előtt álló új fel­adatok vé,irehf jfásá03D csak ak­kor lehet trái.yitó, vezem szere­pünk. b^i - felfegyverezzük magun­kat a ma xizmus fegyverével. Az egységes munkáspárt és n demokratikus 'népfront megöl»- kitárta döntő kérd«* tett Ezeknek meg idáaácan nekünk kell orosz ánrészt vállalni Mind­ehhez a munkihoz össze« elvtár- suknak -ok sikert kívánunk, — fejezte h_- beszédé a résztvevők tomboló !«psa közben 1 Au Pál e.'vtát*. A hoz. í* szói ások isme Heteiére lapunk következő szamában visz­sra térünk. Egy on go* szemtanú: A cseh kormányválságot teljesen alkotmányosan oldották meg ‘Platts-Milis inunkúspárti képvi­selő két napot töltött Prágában é«, visszatérve Londonba sajt.óér- tokéz.’eten számolt b? a legutóbbi csehszlovákiai eseményekről szar- reít élményeiről. Kijelentette, hogy ‘ « kormányválság ala+j egyáltalá­ban nem fordultak e.lö ravargá sok. „Végignéztem gyűléseket és tűn­tetéseket Prágában és a néni) a legteljesebb rendiben vonult fel. Sehol nem láttam fegyvere« ala­kulatot. csak rendóróket a rend fermíartására," —- mondta. Meg­cáfolta ezután azokat a sajtója- leütéseiket. b<Kjy Benes palota;« elő vonuló diákokat gyilkoltak meg. Hangoztatta, hogy a kormányválságai teljesen »I- kotmányosan oldották meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom