Új Dunántúl, 1947. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-01 / 222. szám

'2 ÜJ DUNÁNTÚL 1947 OKTOBER 1 Luxuscikk-e a teveses'ánvér? Visszamenőleges hatállyal felemelték a porcelánedények árát A kereskedő és a vásárló egyaránt ráfizet az „árrendezésre" A rendftlfif AT TnaríítívJ Mtntcir Y e«>>rwki»rvV áv*<íf F.-vl/»móltV érV/rrl/c.pVp.f rlf*. ll A rendelet az Iparűgvi Minivz et?m '^l02071947- AS: ioHkaV°A'atk<^ik ® háztartási. ma. nyeíre. ®*6“,é*i Poreelánedé. SSW'’“20-5 Gyakorlatban annyit jelent, hogy egy egyszerű porcellántányér ára 4.W onntról 5.8° forintra emel! Kedett. Az „árrendező" rendelet szeptember hó 28-án lépett éledbe! „rendezi az árakat szept 3 io visszamenőleg. Akár eladU má? kojb.» , l<reilrf5 u *. »ír mit «eyíbm t«„,. tel két pécsi közismert Dór "!4"ker“kedőt. Elsőnek Szőny Miklós üzletébe látogattunk eL aJT a véle®énye a porcelán ának ilyenarányú felemeltéről? Az áremelkedés megint csak éÚntí Äbbaa. Ä' k<ro”í'“ — Elmondja hogy a forgalom lénye­ges csökkenése mellett hiheteHe- nul nagy károkat okozott a ke körében a rendelet élet- beléptetése. Az árakat ugyanis .3-’8 visszamenőleg riihu °k ^ a legegysze­rűbb porcelántányér árát a" kö- vcjkezőképpen számították ki: az ene^H^wS64 f^re8 «lapárból 30% Ag^P-uV ^apott * kereskedő. A százalékkal csökkentett árat 3.95-szor szorozták és az összeg­£Lk5%Ki,£end^VÜli engedményt adtak. Ehhez 20% fényüzéai adó jött, majd a haszonkulcs (Ugye milyen egyszerű!) .y Az ój rendelet megszűnteti az 5 «zazalék külön engedményt «« a szorzószámot 3.95-rő] 4.5-re «mell ami durván 21 százaié! kos áremelkedést jelent A haszonkulos ugyanannyi, Eozinváza — levese*, tányér: egyformán laxas _ ^r- Grvölgyi András a herendi GSÍK,®-«ÄrÄ1* száménőleg „rendezi" az árakat A tulajdonképpen közszükségleti ártrn<ík , számitó porcelántányér biTMt C*akí?y' mint • feltétlenül men<5 szobrokat 'fc eíy<i>b ^ Siti??.*16’ “ vásárlási idő eltelte óta csaknem teljes egé­szében eladta a vásárolt árut, fe,e“fltA6r°n köteles kifizetni az árt Az eladó kereskedő ré- «éré egyenes ráfizetést jelent 32 ,fzu^P vásárló vevő részére aí“41* «"V*­«Ä» ■* * u"s^' a közszükségleti cikknek számító tányér árához miért számítanak 20 százalékos fényüzési adót? Csakugyan nem tudjuk eLkép- zelni, hogy minősíthetik luxus­cikknek azt az árut, amely min­dennap aa asztalokon van. akár dougozoen, akár egyéb foglalkozá­sú egyénén. Nem hisszük, hogy ,a. luxusadót igazságralanabbul kenyszerítették volna wiliamilyeu áru árára, mint a tányér árána. A mi véleményünk ebben a kö­vetkező: ne terheljék meg a fel­tétlenül közszükségleti cikknek számi ó tányér árát indokolatla­nul 20 százalék luxusadóvial A kisembereknek nem luxus a tá­nyér, nem luxus senkinek sem. Az „árrendezés“-rő! pedig így vélekedünk: helyén való a* ha u . ansinní rák, dísztárgyak és szobrok árát felemelik Emeljék fel annyira, hogy ezeknek a tárgyaknak felemelt árában bennt foglaltassák a közszükségleti cikk számba me­nő tányér felemelt árkülönbö­zete is. Anélkül, hogy ennek eredeti árát egy fillérrel is fel­emelnék. Követeljük, hogy csakugyan ren­dezzék a porcellánárak körül fel­merült árkérdéseket, de úgy, hogy ez a rendeizés vevőnek és eladó­nak egyaránt kellemes és kedve­ző legyen. * Köztudomású, hogy az Iparügyi Minisztérium csak mint felügye­leti 6zerv szerepel az Ilyenfajta rendelkezések kibocsátásánál, a rendelet szülőanyja tulajdonkép­pen az Anyag- és Arhlvatal. Et­től a szervtől pedig sajnos már kénytelenek voltunk megszokni az ilyen és hasonló zavartkeltő, a közgazdasági életet és a dolgo. zók érdekelt súlyosan sértő in­tézkedéseket. Akkor, amikor a két munkáspárt kormányprogram­ja egyik legfontosabb feladata­ként az árdrágítók letörését Je­löli meg, ajánlatos nem elfelejte. nünk, hogy a Varga István irá­nyítása alatt álló Anyag- és Arhiva. tal hivatalos árdrágítással mutat példát a spekulánsoknak és olyan kalkulációs rendszereket honosít meg, amelyben sem a kereskedő, sem a vásárló, sem az árellen- őrző szervek, de aligha maga Var. ga István sem Ismerheti ki magát. A Pécs- Baranvai Szakszervezet távirata a minisztere nőkhöz „4 drágaság letörésére haladéktalanul alakítsák meg a munkásbíróságokat“ A Pécs-baranyai munkásság tü­relmetlen várakozással néz a munkásbíróság megalakulása elé. Üton-útfélen, mindenütt beszélik a munkásbiróság megalakításának szükségszerűségét. A szervezett munkásság tudja, hogy csak ez az egyedüli hathatós fegyver az árdrágítás letörésére. Ezért sürgetik és várják a mun­kásbíróság mielőbbi megalakulását A Pécs-baranyai szakszervezet — mint már nem egy alkalommal közöltük —, minden előkészületet megtett a munkásblróság megala. Bandj elmagyarázza: AiHtyak doue* féké*, s&LUtáui A mozi előcsarnokában talál- zik angol és amerikai ajkakról az koztam Bandival, a kültelki srác. örök Angolszász Béke Legfőbb oaL ö kifelé tartott, én befelé. Biztosítéka, a megállapítás: „Isten Mivel sokat adok véleményére, sohasem bocsátja meg nekünk, ha megkérdeztem, érdemes-e megnée- mégegyszer eláruljuk katonáink ni a filmet. A Dover Fehér Szik- emlékét" Iáit. — Csudára! — jelentette ki Bandi. Majd szokása szerint bő- beszédflen azonnal elkezdte me­sélni a film tartalmát — Adva van: Sir John. az atya. Mint a lordokhoz illik, sű­rű angol himnuszok között fele­ségül vesz egy amerikai polgár­leányt, minek következtében kü­lönböző angolszász nemzetiségű újságkirályok, nyugalmazott ezre­desek és Ladyk közt a Nyugati és a Még Nyugatibb világbiroda­lom kölcsönös hencegő vetélke­dése zajlik happienddel, vagyis a gentkmanok megegyeznek ab­ban, hogy aszongya: azért a má­sik se kutya. Hegyen-völgyön lakodalom, hencidátóí boncidáig folyik a pudding és mindenki megbocsátja a másiknak a Füg­« rasa És ez a film vége? — kér­dezem. — Ohüm, — felei Bandi, — hát nem elég ennyi harmónia? Ennyi megértés? Ennyi haverkodás? — Hát a háború egyéb angol­szász vonatkozásairól, a had! szál. lításokért elzálogosított támasz­pontokról a Bretton Woods-i egyezményről, a dollárkölcsönök feltételeiről és a Nyugati és Még Nyugatibb nagyhatalom egyéb ve­télkedéseiről nem történik emlí­tés? — Ja igen, — kap a fejéhez Bandi — valami ilyesmiről is sző van, de nem a filmben, hanem a Híradóban. Ott láthatók a mada- gaszkári „lázalók" elleni gyarmati háború, az amerikai hadsereg tökéletesített invázióé gyakorlatai, Montgomery tábornok szemléje az új katonai oktatómódszerék felett, a legújabb rekordsebeséget elérő rakétarepülőgép. No, meg persze, a Marshall tervvel kapcso. latos párisi konferencia, amely még eme híradó szerint is ku­darccal végződött, mert a fran­ciák nem voltak képesek megér­teni, miért akarja az amerikai külügyminiszter mindenáron újra Vannak még rendes emberek Tamóczi András elvtársunk, kovácsszénája! gazda, tegnap a Szentkút—pécsi országúton talált egy barna bőrtárcát, benne 90 fo­rint és iratok voltak. A tárcát át­adta a rendőrségnek, ahol az Iga. zolt tulajdonosa bármikor átve­heti. Az evesztett tárgyak osztáván az eset élénk feltűnést keltett. Gya. kori eset ugyanis, hogy a „becsü­letes megtalálók“ pénztárcát hoz­nak be, de szinte egyedülálló, hogy a tárcában pénz, méghozzá ilyen nem is csekély összeg bent­maradjon. A magyarázat: ez alkalommal a becsületes megtaláló — kommu­nista vollt. A munkás kultur- verseny eredménye Tegnapi számunkban közöltük, hogy a Munkás Kultúrverseny két első helyezettjének versenyén ho. zott döntést a pécsbányatelepi kultúrcsoport megóvta, amit a ver­seny döntőbirósága elfogadott. — Az új versenyt az elmúlt vasár­nap délután tartották meg Pécs- bányatelepen. A tegnapi számunkban téves in­formáció alapján úgy közöltük, hogy a versenyben a kertvárosi kultúrcsoport is részt vett. — A kertvárosi kultúrcsoport időköz­ben azonban visszalépett Így az előadást csak a pécsbányatelepi kultúrcsoport ismételte meg. (klassz, de már láttuk a Mander- ley Házban), némi ősi birtokot, brit tradíciót és Sir Johnt, a fiút. Sir John, a fiú felnövekszik, közben mindun ralan rendbehozza jobbágyainak dülcdező háztetőit és valamennyi amerikai és arisz­tokrata angol ősének helyeslése és a nézők könnyhullatásai mel­lett bclészeretvc a Szegény, De Szép és Főleg Tisztcsségtudó Zsellérlányba. Közben kitör a világháború (a második) és Sir John, a fiú halálosan megsebesül (az ezred éle közben kiment a divatból.) És meghal, miközben angol és amerikai katonák dísz- felvonulást rendeznek az ablak alatt (mi mást ia tehetnének a —• • •• «1-~ J. “ ~~ - ~ ,-W T őszi nte meggyőződése: „Isten so­hasem bocsátja meg nekünk, ba mégegyszer eláruljuk katonáink emlékét." De persze az összes Sir Johnok meghalnak filmen, a Marshallok pedig élnek ... KÉT PAR BAKANCS ÉS EGY MELLBEVAGAS Lefeszítette a lakatot Kobn De­zső lezárt üzletéről és ellopott két pár bakancsot Tóth József 22 éves pécsi napszámos. Amikor pe­dig be akarták kísérni a rendőr­ségre, Sülé József nyomozó al­hadnagyot az utcán meltbelőkte. Nyolc havi börtönre ítélték, a ............ „ _____ vádlott az ítélet ellen fellebbe­há borúban?) és többször elhang-(zett . , „Ilyen és hasonló esetek elkerülése céljából...“ A gazdasági rendőrség eljárást indított Regős László pécsi keres­kedő ellen, mert az „Ézüstosillag" harisnyát a megengedett áron fe­lül árusította. Nevezett eaal vé­dekezett, hogy nem kapta meg a harisnyát gyártó gyár körlevelét, amelyben leszállítja a harisnya j árát. A GR ilyen és hasonló ese.’ tek elkerülése céljából a Keres­kedők Testületének Vezetőségét felkérte, hasson oda, hogy a jö­vőben minden árváltozásról a Tes­tület vezetőségét értesítsék, amely szerv gondoskodik1 tagjai kiértesí­téséről. kítására. A legutóbb megtartott szakszervezel vezetőségi ülés is­mét foglalkozott ezzel a kérdéssel és az értekezlet eredményeként a következő táviratot küldték el Dinnyés Lajos miniszterelnöknek: „A Pécs-baranyai szervezett munkásság tisztelettel kéri a mi­niszterelnök urat, hogy a mun­káspártok által javasolt, dolgo­zókból álló bíróságokat a drá­gaság letörése érdekében a mi­nisztertanács haladéktalanul ren­deletileg alakítsa meg." Lakatos elvtárs ezzel kapcsola­tosan elmondja, hogy a dolgozók türelme a legutóbbi hónapok ha­talmas méretű árdrágulása miatt fogytán van. A szakszervezet élénk figyelemmel kisére az árak alaku­lását és nem kis felháborodással vette tudomásul, hogy egyes cikkekben 1940 augusztus óta 100 százalékos, süt még en­nél magasabb áremelkedés ta­pasztalható. Eleimi cikkek közül pL a bugonya ára múlt év augusztusában 45 fil­lér volt, mJg most 130—150 fillér kilógrammonként. Nem kedvezőbb a helyzet a zsírnál sem. Múlt évi augusztusában — bár a gazda­sági helyzet lényegesen rosszabb volt, mint ma — 9.20 forintért le­hetett vásárolná, mig ma a zsír ára 22 forintra emelkedett A ta­valyi 25 filléres tojást ma 90 fil­lérért kénytelen a vásárló besze­rezni. De nemcsak élelmi ci kkekben mutatkozik ez az indokolatlan ár­drágulás, hanem a textilcikkekben is. A stabilizációkor közepes minő­ségű szövet ára 50 forint volt, ma ugyanez a minőségű szövet 130— 150 forint A 28 forintos férfiing ára 56 forintra emelkedett De so. Tolhatnánk ezeket a drágulásokat a végtelenségig és azt tapasztal­nánk, hogy a tfpusdpök kivételével minden árucikknél jelentős mértékű ár. emelkedés állott elő. Ezek után tehát indokolt a munkásság nagymértékű felhábo­rodása az árdrágulás miatt. Mert az árdrágulás elsősorban a mun­kásságot érinti, amely még most, is majdnem ugyanazt a fizetést kapja, amit 1946 augusztuséban, a stabilizáció életbeléptetésekor. — Aki a munkásblróság meg­alakulását el akarja ódázni, — fe­jezte be nyilatkozatát Lakatos elv­társ —, az a szervezett munkás­sággal találja magát szemben. A magam részéről legjobban szeret­ném, ha a bíróság minden tagja (értve ezalatt a munkást)íróságot) csak munkásokból állna Itt CSECSEMŐJE HALALAT OKOZTA Havas Jánosnó szőkéi asszony újszülött gyermekét egy teknőbe tette. Ez még nem lett volna baj, mert sok szegény családnál a tek- nőt használják bölcsőként, de a baj az volt, hogy a gondatlan anya a gyermeket teknős ő! az égy alá dugta. A gyermek meg­halt. A rendőrség megindította az eljárást az asszony ellen, akit most adtak át az ügyészségnek. — kezdődhet a szántás Tegnap végre «ok heti szá­razság után megeredt az eső. Még nem érkezett jelentés ar­ról, hogy vármegyénk mely ré­szében esett, de már most fel­hívjuk a gazdák figyelmét ez őszi szántás megkezdésének fon­tosságéra. Azon területek Lakói tehát, ahol a csapadék mennyi­sége elérte a minimális határt, amikor is megkezdhetik a szán. tás! munkálatokat, késedelem nélkül lássanak hozzá, mert a hosszantartó szárazság már amúgy is késleltette ezt a nem­zetgazdasági szempontból olyan fontos műveletet. Lásson tehát szántáshoz min­den gazda késedelem nélkül, akár újgazda, akár régi birto­kos. Ennél fontosabb teendője jelenleg egyetlen gazdának sem lehet: bizíositani az ország ke­nyérellátását a jövő évre. En­nek pedig első és egyik legfon. toeabb tényezője az őszi száa. tás mrgkezdéon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom