Új Dunántúl, 1947. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-01 / 222. szám

ÜJ DUNANTÜL 3 f 1947 OKTOBER 1 — APOLLG TeL: 20—4d TeL: 20—46 Szerda, október i. UTOL JÁR .A róna Dunna gyönyörű filmje Dover fehér sziklái BV asszony életsorsa két viláp- 'íflboru vérzJystaréban, a feleséf '■ *«va Wet'ós áldozatéban "6 H«-ok 6 és 9 érakor Csütörtöktói: Budapestet megelőzve, a leg­újabb dzsungelfilm szenzáció ? Fehér gorilla Mr:b ember-nem járta őserdei- ne'< rejtelmei, vad tigrisek, elefán­tok rónaira ba'álos küzdelem az asszonyrabló forii'áklial As izgalmak cióofi'mie! Letartóztatták és internálták a Világ Királynője megcsonkítóját Részeg viríts shodásból követte el tettét Pel hő Mihály, aki vállalta a kár i óvót ételét URANIA < ÍUHSZIMDJU Telefon 9i.fl Szerda—csütörtök, október 1—2 Bolgár-magyar ilmrapazódia Tengerparti randevú Magyar vígjáték Főszereplők Pelsóci lián, Pataki lenó, Solti György Bonerva M. HÍRADÓ Előadások kezdete: aétköznap ® — 8 órakor, vasárnap d. e. Vi 11, délután 4 — 6 — 8 órakor FIGYELEM 1 Telelőn elöiegyzés csak a oénztári órák alatt, dée'őtt 10—t2-ld Legközelebbi Lángol a próri izgalmas cowboy-film Péntekről szombatra virradó éj­szaka a Pálosok temploma előtt lévő „Világ Királynője" nevű szobrot akkor még ismeretlen tet­tes megszonkította azzal, bogy csuklójától a kezefejét letörte. Az eset maga felháborító volt és meg­torlást követelt, de semmiesetre som adtatott volna tápot holmi következtetések levonására, mint ahogy azt egyes helyi lapok tet­ték többnyire hasábokon keresz­tül. Az egyik pécsi lap a garázda részegek tettével kapcsolatban egyenesen „eszmetársak"-ról be­szél, nem minden célzat nélkül. Héttőn délelőtt a rendőrség le­tartóztatta Pethő Mihályt, aki maga is mindjárt bevallotta, hogy' a szobor kezelőjét 6 törte le. így történt a „politikai iettegűu merénylet KOBOLD-MOZI MECSEKSZAB91.CS Szerda ctifltöridk. október 1—2 MOPEX-VILÁG IL«! SalporkAzówn »selleue«, nln tlrengeld rlgjáttki Nők egymáskőzt FéncnpUIk ■ Kaj Fronet«, a les elegánsabb utár John Bole«, as ellen állhatatlan lo'ag é» Blannu BanrnuMtre a tflnd/rl kisleány híradó XelofonelőJejgyzep : 16-41) Előadások: szerdán és csütör­tökön este 8 órakor Lőirközelebb­Lehull as álarc... Alkalmunk volt Pethő Mihállyal beszélgetni a rendőrség fogdájá­ban, aki szószerint a kővetkező­ket mondta: — Péntek este tél kilenckor fel­mentünk a hegyre a Bíró-féle Susogó vendéglőbe és ott boroz- gattunk. Felváltva ittunk régi és újbort. Azt uem tudom, hogy mennyit ittunk, de a végén két társam­nak a számlájára öl forintot írt fél a vendéglős, tehát nem le­hetett kevés, amit ittunk. Lefelé jöttünk a hegyről. Hány óra lehetett, nem tudom pontosan, de úgy éjfél és két óra között volt az idő. Vígian nótázgattumk és mindannyian majdnem beszá­míthatatlan állapotban « voltunk. Mikor ahhoz a bizonyos szobor hoz érkeztünk, tisztán virtusko- dásból felmásztam rá, de ki kell jelentenem, hogy az bármilyen szobor lett volna, akkor is fel­másztam volna rá, mert nem tud­tam magamról. Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy lezuhantam a földre és a Szo­bor kézfeje Is a kezemben ma­radt. volna meg ez a dolog. Elismerem, hogy hibáztam, dehát fiatalember vagyok, 10 éve dolgozom, mint autószerelő egy műhelyben és hét- főn, mikor bementem, mondtam is a társaimnak: meglátjátok, értem jön a rendőrség. Szívesen megfizetném a kárt, csak hagynának tovább dol­gozni. Mindenekelőtt elismeréssel kell adóznunk a rendőrségnek, hogy ilyen bravúros nyomozással elő­kerítette a tettest. Laptársunknak pedig figyelmébe ajánljuk ennek az esetnek a tanulságát: ne süs­sünk politikai pecsenyét addig, amíg nem tudjuk, nem a saját szánkat égeti-e meg! Mert ezeset- ben ez történt. Az ügy záróakkordjaként közöl­hetjük, hogy Pethő és társasága, akikkel mulatozott, a Pálos rend­háznak fejajánlották, hogy tel­jes anyagi kártérítést nyújtanak és egyben a letört kezet már meg is rendelték a szobor ere­deti készítőjénél. A rendőrség Pethő Mihályt internáltatta. Sz. T. B. A hároméves terv keretében Mintajegyzőségek kijelölését iavasoVa Baranya lervmeQbizoítja Dr. Kasza Sándor, Baranya vár. megye hároméves tervének terv- megbízottja a hároméves terv és a költségvetés jóváhagyásáig ja­vaslatot tett dr. Keserű Jánosnak olyan célkitűzések megvalósítása, ra, amelyek nagyszerűen egészítik ki a hároméves tervet és részben minden költség nélkül, részben pedig egészen kis költ­séggel megvalósíthatók. A tervmegbizott javaslata az, hogy a hároméves terv kerekében Baranya vármegye területén a községi jegyzői hivatalokat érin­tően az I. évben 15—20, a II. évben ezen felül újabb 20—25 és a ÜL évben ugyancsak újabb 25—30 a járási jegyzői hivatalokat érin­tően pedig az T. évben 1—2, n II. évben további 2—3 és a III. évben ezeken felül újabb 3—4 mintahl'-atalt jelöljenek ki. CSILLÁR RADIO legnagyobb választékban Gramofon Hangi emez Vasalók, rezsók 1 évi jótállássá: vi'lamossági okkek. bergmann- csövek, huzalok GSILURlZlEl <ossuthL.-u.5 {PannoniaSzálfónái HÍREK IDÖJARASJELENTÉS Várható időjárás szerda estig: Elénk, időnként erős északnyugati, északi szél. Felhóétvonulások, több helyen futó eső. A hőmérséklet tovább csökken. A tervmegbizotti javasLat a to. vábbiakban megállapítja, hogy a jegyzőségek legalább 2/3 részében ma már adminisztratív szempon­tokból egészen kielégítő, sőt egyes helyeken kimondottan jó helyzet tapasztalható, csak a kisebb hiva. talok kisebb része hagy maga után az említett szempontból sok kí­vánnivalót. Ki volt a nyilas, az apa, vagy a fiú? 6 hónapra ítélték Hosszuhetény Hiúsági Führerjéf Akkor ennek nem is tulajdonítot­tam túlzott jelentőséget és még nevettem is rajta. Továbbmenünk a városba, még be próbáltunk menni egy másik vendéglőbe is, de zárva volt. Onnan gondolom, hogy már későre járhatott az idő. Majd egy nyilvános helyre men­tünk és annyira felelőtlenek vol­tunk, hogy nyíltan mutogattuk a letört szo- borrészt KIKET FOSZTANAK MEG A LL AMPOLGAASAGUKTÓLr Rajk László belügyminiszter a pénteki minisztertanács elé ter­jeszd Varga Béla, Hives Henrik dr., Nagy Ferenc, Sulyok Dezső dr. hazahívásának, illetve állam-’ polgárságától való megfosztásának; ügyét. Reggel felé vetődtünk haza és va­sárnap egész gyomoridegességet kaptam, amikor olvastam az új­ságban, hogy mennyire felfújták az ügyet Akartam is jelentkezni a rendőrségen, de éppen azért nem mertem, mert akkor már az újságok úgy Írtak, hogy politikai bűncselekmény történt Pedig lessé- elhinni, én most nem Is politizálok. jelenleg pártonkivüli vagyok, az­előtt meg a Kisgazdapártnak vol­tam tagja. Ha nem lettem volna részeg, semmiesetre sem történt Tegnap délelőtt a népbiróság Dömse-tanácsa előtt állt Krant ( Jenő nosszúheténiy 21 éves fiatal.. ember. A vád szerint az ekkor I még 1?—15 éves gyerek a helyi, cyilaskeresztes pártszervezet if-! júsági csoportjának vezetője s jóformán minden tisztségének vi­selője volt, emellett önként lé­pett az SS-be. A tárgyaláson Krönt azt állí­totta, hogy ő egyáltalán nem volt tagja a nyilaspártnak, a jelen é­seket az apja írta az ő nevében. A vád- és védbeszéd elhangzá­sa után a népbiróság Krantot 6 havi börtönre és 3 évi politikai jogvesztésre ítélte, az ügyész sú­lyosbításért fellebbezett. — A város adóhivatala közli, hogy a 600 négyszögölnél nagyobb teniletted rendelkező föld és szőlőtulajdonosok közül azok, akik szeptember 15-ig a terhűkre előirt földadót földadófizetésre alkalmas terménnyel ki nem egyenlítették, az adóév szeptem­ber 15-e után a földadó lerová­sára alkalmas terménnyel elszá moíni kötelesek. Az elszámolást 3 tagú bizottság a helyszínen ..nnak a terhére, aki a termény - nyel elszámolni nem tud, az állami adóhivatal a földadétoxto- zás minden kg búzaértéke után 1 forint bírságot vet ki. Felhívja á város adóhivatala a hátralékosokat, hogy fizetési kö­telezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget, nehogy a végre­hajtási és egyéb költségeken kí­vül még bírsággal is sújtassanak. Megjegyzi a város adóhivatala még, hogy ómig a földadólarto- zás ki nincs egyenlítve, a kenyér- gabona, a kukorica és bortermés el nem adható. — MIMY BLANCHE ragyogó műsora minden este a Nadorhsci — Újabb tankönyvek érkeztek a Fr id rich könyvesboltba, Széchenyi tér 9. (x) A városi rendőri büntetőbíró ítéletei PARK a ifrMOZI teleton: I9-8L 1 ^111® Ieorv*lőw d. e UM­Szerdától—hétfőig, ok éber 1—6-ig, Budapesttel egyidőben Megtalált évek írta: James Hilton, az „Lton vele tanár úr" szerzője- Rendezte. Mcrvyn Le Roy, a „Waterloo Bridge" rendező e őszereplöie GREER GARZON a „Mrí. M'O’veí" hősnőié — - - - — l--‘—--*»—i , ■ i*.— — • lodasoK . oetközoap B es 8 órakor, rasarnap t* es 6 orakoi Vasárnap délelőtt V2t1 órakor MATINÉ, félhatydrakkal. Malom Ferenc lakás és fog­lalkozás nélküli csavargót mező- rendőri kihágás elkövetése miatt 2 hónapi elzárásra ítélte. Malom Ferenc a Bőrgyár kukoricaföldjé- rőtt 35 kg. osövestengerit lopott. Mielőtt a tengerit értékesíthette volna, a városi mezőőrök elfog­ták és a rendőri büntetőbiróhoz azonnal előállították Malom Fe­renc a két hónapi büntetés ki­szabásában megnyugodott és an­nak kitöltését már meg is kezdte. Kopár Antal foglalkozásnél­küli pécsi lakost mezörendőr ki­hágás elkövetése miatt 30 napi el­zárásra ítélte Kopár Antal pécsi lakos Márovics Antj&i Makár-Lu- kói földjéről 25 kg. csövestengerit lopott. Értékesítés előtt a városi mazőrendőr elfogta, a leszedett tengerit tőle elvette és jogos tu­lajdonosának visszaadta. Üveges Györgyné és P a n t a Anna pécsi lakosokat mezőrendőri kihágás elkövetése miatt 15—15 forint kártérítésre és 150—150 fo­rint pénzbüntetésre ité'.te. Neve­zették a Basamalmi dűlőben lévő szőlőkből összesen 10 kg. francia­barackot és 12 kg. szőlő* lep ak. Nevezetteket a mezőőr elfogta és a leszedett gyümö.csöt jogos tu­lajdonosaiknak visszBtidt*. Csizmadia Ilona pécsi la­kost menőreüdőri kihágás elköve­tése miatt 50 forint pénzbüntetés­re Ítélte. Nevezett Wortimnn Andor Aranyhegyi szőlőjéből, an­nak tudta és beleegyezése nélkül 6 fej szőlőt leszedett. özv. dr. Zsámár Györgyné pécsi lakost mezőrendőri kihágás elkövetése miatt 300 forint pénz. büntetésre Ítélte. Nevezett ba­romfiállománya ugyanis korata- vasztél kezdve állandóan átjárt a szomszédos művelt szőlő és ve­teményes területre és ott tete­mes kárt okozott. Heilmann Erzsébet pécsi la­kost m zőrendőri kihágás e'köve téso miatt 200 forin- pénzbünte­tésre ítélte. Nevezett baromfi- állománya Vicze Lajos szőlőjében állandóan átjárt és ot* nagyobb kárt okozott. Darányi Ilona nőiszabósegé. det jogosulatlan iparűzésért 150 forint és G ö b ö 1 ö s Józsefné btb.-it ugyancsak jogosulatlan iparűzésért 50 forint pénzbünte­tésre Ítélte. Habzó „Dolly a borsláger u Erről ata már nincsen vita. Ezért azt ajánljak Ónnak Hogy habozó» méihál igya. ipartestületi hírek Asztalosipari taggyűlés. Felhív­juk az asztalosmesterek figyeJnéL hogy csütörtökön, október hó 2-án délután 3í6 órakor a Rákóczi-ú* 24. szám alatti épületben taggyű­lés lesz. Tárgysorozat: Kollektív szerződések ismertetése fenyőfa- anyag elosztása. Húsiparosok gyűlése. Szerdán, október hó 1-én délután 6 órakor a húsiparosok adóközösségi tagjai a szokott helyen gyűlést tartanak. Taggyűlés pedig ugyanott délután 7 órakor lesz megtartva. A veze­tőség pontos megjelenést kér. Sütőiparosok sóellátása. Felhív­juk a sütőiparosokat, hogy a só átvételéhez szükséges zsákokat sürgősen adják le Viasz Bélé Rákóczi-út 31. sz. alatti nagyke­reskedésébe. Ui Dusántól Keresztrejtvény-szelvénye ■51 Név • Cím

Next

/
Oldalképek
Tartalom