Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-21 / 113. szám

)« OJ DÜNANTOE 1947 MÁJUS 21 •5 MEL 4 könyv- és papirkereskedés értesíti t. vevőközönségét, bogy e hó végén újból régi helyiségébe (Kossuth-Lajos-út 2. szám). — Az átköltözés alatt, folyó hó 31-ig üzletünket zárva tartjuk. — Telelonszám: 21-H HÍREK IDŐ JÁRÁSJELENTÉS Várhaló időjárás szerda estig: Nyugati, északnyugati szél. Töb bfelé záporeső, zivatar. A hő­mérséklet alig változik. — A Nemzeti Segély Baranyai Szervezete folyó hó 30-án meg­nyitja csecsemőotthonát. Felve­szünk % évestől 2 éves korig cse­csemőket, kizárólag dolgozó szü­lök gyermekeit. Jelentkezni lehet vasár- és ünnepnap kivételével mindennap reggel 8—2. Felvétel május 28. Széchenyi-tér 8. I. eme­let. Nemzeti Segély Baranyai Szer. vezet. — Dohányárusok figyelmébe A Kereskedők Testületé dohányárus szakosztálya ma, szerdán délután 6 órakor ülést tart, melyen min­den dohányárus saját érdekében , jelenjen meg. — KERÜLETI SZÖVETKEZETI FŐFELÜGYELŐ PÉCS (Iparkamara) új teleíonszáma: 15-97. — Tragikus szerencsétlenség áldozata lett tegnap Nagy Pálné, 50 éves, Csokonay-utca 31. szám alatti lakos. Nagyné kerépáron falura készült, éveik óta nem ült kerékpáron, de nekivágott a mere­dek Csokonay-utcának. Nem tu­dott megállni a lejtőn, a gép el­ragadta, nekizuhant egy falnak, koponyaalapi törést szenvedett és még a mentőkocsiban, míg a se­bészeti klinikára akarták szállíta­ni, meghalt. — A pécsi dohánygyári munkás zenekar püskösd másnapján, folyó hó 25-én 12 órától 13 óráig a felső sétatéren térzenét ad az alábbi műsorral: 1. Id. Gorireri: Munkásindulói 2. Kacsóh: János vitéz, daljáték nyitány! 3. Rosas: Hullámok felett, keringő: 4. Pécsi: Siró-vigadó, egyveleg; 5. Pécsi: Keleti lakodalom, jellemképj 6. Téjke: öreg bajtársak, induló. Ve­zényel: ifj. Gorrieri Ferenc. — A vagyonadóra és jövede­lemtöbbletadóra fizetendő adóelő­legek befizetése. Értesíti a pénz­ügyigazgatóság az adózókat, hogy a vagyon- és jövedelemtöbblét- adóra az adókivetés megtörténtéig fizetendő adóelőlegeknek 1947. évi , január—április hónapjaira járó ré­sze 1947 május hó 31-ig fizethető be pótlékmentesen. Ha az adózó az adóelőleget ezen határidőig be. fizetni nem tudja, akkor vele szem­ben a behajtási eljárást lefolytat- nem lehet, ha a fenti adóelőlegek egyharmad-egyharmad részét az 1947. évi május—július hónapok­ban, az esedékes folyó adókon fe­lül a szabályszerűen felszámítható adópótlékkal együtt befizeti. SPORT A PEAC nyerte az alosztály II. osztályának bajnokságát PEAC-BTC ff. 3:í (1 0) Az alosztály II. osztályának a bajnoki címét gzévben a PEAC csapata nyerte äz újoncnak szá­mító PACBZs előtt. A vasárnapi fordulóban az egyetemisták elő­nye három pontra növekedett, úgyhogy a még hátralevő mér­kőzés elvesztése esetén is biztos a bajnoksága. A BTC csapatát nehéz küzdelemben, de biztosan yőzték le. Igaz ugyan, hogy az tprnisfák közvetlen védelmét könnyen zavarba lehet hozni, de úgy halljuk, hogy az egyetefhi gáda gonddlván a jövő évi ne­hezebb bajnoki csoportra, erősíti védelmét. A mérkőzésen a csa­társor biztató formát árult el. A nagyrészt fiatalokból álló egye­temisták csapata aiz alosztály el­ső osztályában is meg akarja áll­ni a helyét. Sok szerencsét és jó szereplést kívánunk a PEAC I. osztályában való szerepléséhez. A második helyre került PAC­BZs csapata, ha tekintetbe vesz- szük azt, hogy közel egyévi sportmultra tekint vissza, igen szép eredménnyel tzárja az 1946 —1947. sportávadot. Megelőzni a nagymultú mohácsi egyesületet és egy egész sereg jóképességü vi­déki csapatot, nem kis teljesít­mény. Pécs ' egyetemista és diák- társadalma máris nagy érdeklő­déssel várja a PEAC-nak az első osztályban való bemutatkozását. HÁROM PONTRA NÖVELTE A MOGÜRT AZ ELŐNYÉT és a Nyugati Csoport bajnok­ságának a legkomolyabb esélye­sévé vált. A Dinamó kispesti pontvcsztcségc nem megy meg­lepetésszámba, hiszen a kispesti csapat csupán a balszerencséjé­nek köszönheti, hogy az elsőség kérdésébe nem sízólh’atott bele. A pécsujhegyi csapatnak még nem szabad feladni a reményt, hiszen a listavezető Mogürtnek még tatabányán sem lesz „kirán­dulása“, nem is beszélve a Di­namó elleni mérkőzésről. Abban az esetben, ha a pesti csapat Tatabányán „elvérezne“, a pécs­ujhegyi fiuk ezzel szemben min­den mérkőzésüket megnyernék, akkor nagyon könnyen megsze­rezhetik a majnokságot. Nyugati 1 Mogiirt 2 MESzH. 3 PVSK 4 KM TE 5 Máv DAC 6 SVSE 7 Kistext 8 TSC 9 Szak Bar. 10 NVTE 11 Sz. MÁV 12 DVSE 13 SzTC 14 Partizán Csoport 16 4 3 14 5 13 5 14 2 12 4 11 4 10 4 8 5 8 3 7 4 6 3 13 6 3 13 5 2 16 5 2 16 4 5 7 7 8 9 10 12 12 66:27 .36 76:35 36 67:34 31 50:41 30 47:31 28 41:46 26 43:30 24 38:37 21 33:51 19 43:48 31:47 31:47 34:87 27:71 Törpeszupertől — zenegépig minden rádióujdonság részlet- fizetésre és gyári garanciára! RICHTER TIBOR és TSA Széehenyi-tér 6. (Irgalmatokkal szemben') Tel. s 33-52. \ £» A RTÜLET ELŐADÓ AKTIVA FIGYELEM! A pünkösdi „Ki a falura" agi- tációval kapcsolatban az alább felsorolt elvtársak jelenjenek meg május 21-én, szerdán este 7 órakor a párt központi épüle­tében Rákóczi-út 68. sz. alatt. Abelovszky József, dr. Aczél László, Berki Fülöp, dr. Boros István, Borsodi Béla, dr. Cser Gyula, Csordos Jenő, dr. Erdélyi Ernő, Hátin József, Izsáki Imre, Kéri Rezső, Kerese István Ki­rály Lajos, Molnár Károly, B. Nagy Gusztáv, Pataki Mihály, Polonyi Lajos, Révész Gy. Ist­ván, Söllei István, dr. Simor Pál, Sásdi Nándor, Sásdi Tibor, Szűcs József, dr. Szabó Pál Zol­tán, Szigeti Pál, Szenlirmai Ja­kab, Szigony József, dr. Stein­metz Endre, dr. Tamás György, Vajda János, Várádi Károly elv­társak. SZAKSZERVEZEl FELHÍVJUK 18 15 15 12 12 Kosárlabda A PVSK lányok és fiuk nyerték a Kerületi Bajnokságot Gazdasági munkavállalók t4rsa- dalmi biztosítása Az Országos TársadalcHnbizto- sitó intézet pécsi kerületi pénz­tára felhívja a mozőgazdasági biz­tosítási bélyegalappal rendelke­zők figyelmét arra, hogy az el­lenőrző bélyegek megérkeztek. A lebélyegzésre még be nem muta­tott április havi bélyeglerovások folyó év| május hó végéig le- pecsétdlhetők. A felülbélyegzést helyben a kerületi pénztár, vidé­ken az igazolványokat és bélyeg­lapokat kiállító helyiszervek vég­zik. Lepcosételés nélkül a bc- lyegkrovások érvénytelenek. Má­jus. havától kezdve a lerótt bé­lyegeik minden hó végével s a kő­vetkező hónap 5-ig pecsétclhctők le. Vasárnap játszották le a Sport- csarnokban a kerületi bajnokság utolsó fordulóit. A szépszámban induló csapatok között nagy küz­delem folyt az eáső hegyért, mert tudvalevő, hogy a kerületi bajnokcsapat őssvcl a-z NB II. osztályban indul. Férfivonalon az őszi forduló eseményei alapján a bajnokság kérdése teljesen nyílt volt. A vasárnapi mérkőzés a két bajnokjelölt, a PVSK II. és a BTC összecsapása alkalmával I a technikásabban játszó PVSK fiúk győzelmét hozta, s ezzel a PVSK II. erős küzdelmek után, de meg­érdemelten lett kerületi bajnok. A PVSK II. a tavaszi forduló­ban nagy hendikeppel indult, ősszel ugyanis két veresége volt. Tavasszal azonban megmutatta, hogy méltó a bajnokságra, mert vereség nélkül játszotta le mér­kőzéseit. Női vonalon a PVSK lányok könnyen és biztosan nyerték a bajnokságot. Egyetlen vereség nélküli, utolérhetetlen gólaránv- nyal végeztek, s nem kétséges hogy az NB-ben is jól megáll­ják helyüket. A kerületi bajnokság elnyeré­sével a PVSK-uak három csapa- 1 ta indul a kosárlabda NB-ben: az eddig is szépen szereplő PVSK 1 I. férfiesapnt az NB 1-ben, a ! PVSK lányok és PVSK II. férfi­csapat atz NB Ifiben. A vasárnapi mérkőzés részle­tes eredményei: PVSK 11 BTC 45:42. Kosárdobók: Szamosi 13. Wcrböc/i 11, Masszi 8, Váradi 6, j Károlyi 4, Fonyó 3, PVSK—BTC női 31:23. Kosár- dobók: Bcncze 12, X.ibrik 7, Laky 6, Meggyes—Pintér 2—2. Pécsi kereskedik hírei FELHÍVÁS A KERESKEDŐKHÖZ! az üzemi és kerületi titkárokat, hogy mindazokat, akik pártszer­vezeteikből Hajdú Gyula szombat esti jubileumi társasva­csoráján resist kívánnak venni, írják össze és szerdáig a név­sort juttassák el a Munkáskaszi­nóba. Egy teríték ára (itallal együtt) 4 forint. Nőaktivát tartunk 22-én, csütör­tökön délután 6 órakor a Rákó- czi-úti pártházban. Minden elvtárs- nö megjelenése kötelező. Tagsági könyveiket hozzák magukkal. Budai külv. szervezet szerdán 19 órakor vezetőségi ülést tart. Az összes üzemi és kerületi propagandisták május 21-én, szer­dán este 7 órára jelenjenek meg a pártközpontban. Az üzemi és kerületi agitátor csoportok csütörtökön, 22-én este 7 órakor jelenjenek meg az agi­tátor értekezleten a pártközpont­ban. Az áruelosztással kapcsolatban az alkalmazottakról statisztikai adat készül, amely az adófizetés és a lakosság számarányának figye­lembevételével az áruelosztásnál mérlegelés tárgyát képezi. Ezért az alkalmazottak Szabad Szakszer­vezte, valamint a Pécsi Kereske­dők Testületé együttesen felhívja a kereskedőket, hogy a 6.490 1945. M. E. számú rendeletben megsza­bott bejelentőlapokon a Pécsi Ke­reskedők Testületénél, vagy a Kereskedelmi Alkalmazottak Sza- J bad Szakszervezeténél a bejelen-1 test haladéktalanul eszközöljék. J Űrlapok a fenti érdekképviseletek­nél vehetők át díjtalanul. Felhívjuk a kereskedőket, hogy a bejelentést saját érdekükben haladéktalanul tegyék meg. NÉVJEGYEKET, CéGKARTYAKAT a legrövidebb Idő alatt készít a .SZABADSÁG" NYOMDA, Munkácsy M.-n. 10. Tel.: 20-27. ELVESZETT pénteken éjfél után egy aktatáska, cipővel az Alsó­sétatéren. Kérik a becsületes meg­találót, jutalom ellenében adja át a Szabadság nyomdában. Munká­csy Mihály utca 10. szám alatt. A Magánalkalmazottak Sz^ szervezetének női csoportja adásának sorozatában szerdán w>. után 6 órakor dr. Lissák K. mán egy. ny. r. tanár „A vita1*’; nők szerepe a táplálkozásban" 0 men előadást tart. Kérjük a kat társnők és kartársak minél a3, gvnbb számban való megjelenés* Magyar Orvosok Szabad Sza» szervezete értesíti tagjait és bábákat, hogy az igényelt szäP pan megérkezett, a hivatalos ben (9—14 és 17—19 órákig) *' vehető a szakszervezet hivatal, helyiségében, szombat délután K vételével. I A kereskedelmi alkalmazót** szabad szakszervezete közli ta’ iaival, hogy folyó hó 21-én (s*® dán) délután 6 órakor taggy®c; tárt. Tekintettel a kér. alkalma*® takat érintő fontos tárgysorozat' ezúon kérünk minden tagot, h°P a taggyűlésen pontosan megje*e‘ jen saját érdekében. VAGYON és JÖVEDELEM töb* letadó bevallást, formtmérle® elkészíti, üzemi főkönyvelő. C“5 2490 szám alatt a kiadóban. HIRDETMÉNY. A pécsi házhelykiosiztássíd ^ csolatban mintegy 120—130 h* hely nem került kiosztásra, szükségessé válik a folyó ö®2® sági évre azok hasznosítása, j Akik ezen ingatlanok meg1* velésére, illetve haszon bérlet® igényt tartanak, jelentkezzek dr. Tcmcsy Ernő aljegyzőnél (*j| roslwa gazdasági ügyosztály' em. 88.) Pécs város Termelési Bizottság 8érmaszü!ők figyolcn* Sajat érdekében nézze meg rak tárr mat GERGSD1 LÁSZLÓ órás és ékszerész Pécs, Deák' j 23. (Főpostával szemben) T.: 22* Bundák * molykár eil«*** gondozását elvállalja TUKACS szücsmestej Kossuth tajos-útl^^ foartesfíilefi hírei Bádogosok és szerelők taggyű­lése. Folyó hó 22-én. csütörtökön a bádogos és szerelő szakcsoport taggyűlést tart. A gyűlés kezdete délután '46 óra melyet a szokásos helyen tartanak meg. Fodrászok rendkívüli taggyűlése Folyó hó 22-én, csütörtökön dél után 7 órakor a fodrászok rend- , kívüli taggyűlést tartanak, melyre, a tagok pontos megjelenését kéri j a vezetőség. ' Szerdán és csütörtökön, í. hó 21 és 22 én, este 9 órai kezdettel Rácz Vali Murául Lili Endre Emil ja>z estje a NÁDOR télikertjében Szabadság Nyomda K. F. T. Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-u 10. Telefoni 29.49. Kiadóhivatal' Munkácsy M.-u. 10. Telefon: 29-50. Felelős szerkesztő: Révész Gy. István Felelős kiadó és nyomdavezető: Ács Jóra el j

Next

/
Oldalképek
Tartalom