Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-04 / 100. szám

6 ÜJ DUNANTOL 19« MÁJUS * HÍREK ■ I —— Vidéki előfizetőinkhez Felkérjük az igen tisztelt elő­fizetőinket, hogy a mai napon postára adott befizetési lapjaink leihasználásával előfizetésüket és esetleges hátralékukat postafor­dultával beküldeni szíveskedje- hek, hogy a lap küldésében fenn­akadás ne történhessen. Tisztelettel: az ÜJ DUNÁNTÚL KIADÓHIVATALA TDÖJÁRASJELENTÉS Várható időjárás vasárnap es­tig: Mérsékelt, átmenetileg meg­élénkülő nyugati, északnyugati szél, felhőátvonulások, többfelé, főleg az ország nyugati és északi felében záporeső, zivatar. A hő­mérséklet kissé csökken. — Orvostudományi előadás Ae Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület Orvosi Szakosztálya és a Magyar Orvosok Szabad Szak- szerveazte Pées-baranyai csoport­jának tudományos szakosztálya 1947. évi május/hó 5-én délután 6 órakor a belklinika tantermé­ben tartja XXIX. tudományos ülését. Bemutatás: Görcs Jenő. Előadás: Krassóy Kálmán. Lajos László és Szontagh Ferenc.- „Anyák Napjának“ műsora; A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége a Tankerületi Főigaz­gatósággal együtt 4-én vasárnap délelőtt 11 órakor a Sétatéren rendezi meg „Anyák Napjának“ ünnepélyét a következő műsorral: Himnusz; MNDSz beszéde: Szűcs .Tótzsefné elnök; Árva fiú verse: Szavalja Bartos Edit IV. polg. isk. tanuló; Ének. (Ciszterci gim­názium); Boros István főispán be­széde; Szavalat. Sass Mária: La. joska; Újvári Pá! tankerületi fő­igazgató beszéde; Ének: Zárda. Ifjúság beszéde: Bodzái János Alit gimn. V. oszt, tanulója: Ének: Piusz gimnázium, Szavalat Sa- amon István III. polg iskolai tanuló; Szózat Bérmaruhák Herke Lajos cégnél. Tóalmások és Jókai-tér sarok — Református összejövetelek Vasárnap délután 6 ÓTai kezdet tel, a gyülekezeti ház Kálvin Ürmében evangélizáló összejőve tel lesz. melyen a gyülekezeti clkipásztor: „Hej, ráérünk arra még!" címmel tart beszédet — Héttő.i délután 5 órakor a szo­kásom leányösszejövetel, mint 3 óra kezdettel konferenciai be­számoló é- munkamegbeszélés előz rneg. A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetségének gyárárosi csoportja a gyárvárosi iskolával karöltve ünnepeljük az Anyák topját Folyó hó 4-én vasárnap délután 5 órakor. Ünnepélyünkre szeretettel várunk munden ma­gyar anyát és nőtársat.- Vasárnap délután 4 órakor » Sörgyár kultúrtermében a Kesztyűgyár és a Sörgyár kút. úrgardái mérik össze müsprukknl erejüket a kultúrverseny kereté­ben Belépés díjtalan. Érdeklő­dőket szívesen lát a Rendezőség. — Fürdőruhát, napozót, strand­shortot is készít Szikoráné, Deák- utca 12. (x) FELLNER mum \ NŐEGYLETBEN — Protestáns egyetemi előadá­sok. Kedden este 19 órakor, az egyetemi anatómiai intézet elő­adótermében: Schul ek Tibor evangélikus lelkéstz tart előadást ,fA munka keresztyén etikája“ címmel. — Orvosi ügyeleti szolgálat az OTI-nél. Az OTI biztosítottak résiére a mai napon dr. Gyopár Jenő, (lakik: Kossuth Lajos u. 23, telefon: 16-65) és dr. Szalántzy Elemér (lakik Klimó utca 3.. te­— Mautbauseniek! Május 4-én, vasárnap délelőtt 9 órakor a fel- szabadulás második évfordulóján gyászistentisztelet lesz a Mairt- hausenben megkinzobt. meggyil­kolt bajtársak emlékére az izr. templomban. Mindenkit szívesen látnak. Arai fiiszikh Vasárnap két és félórás előadás Kazal László személyes felléptével. Rendes helyárak Műaor megváltása minden -egy­hez kőtelező 1. forintos árban — Az óra útja. Ezt a címet 1« lefon: 11-99) tartanak ügyeletesj hetne adni Hentz Kálmán, Jó­szolgálatot a lakásukon. — Dr. Gyopár Jenő ellátja a dr. KisS Emil Viktor, dr. Elajnik József, dr. Molnár Gyula és dr. Schwartz János orvos körzetében lakó biz­tosítottakat, mig dr. Szalántzy Elemér ellátja a dr. Siska Valér, dr. Linka László, dr. .Szántó László és dr. Várkonyi Mária körzetében lakó biztosítottakat. P ARTfiLET Ipartestületi hírek kai-tér 2. szám alatti órásmester Kossuth-utcai kirakatának, amely­ben az óra alakulását mutatja be a XVII. századtól a mai napig. A szebbnél szebb órák igen sok nézőt vonzanak az ízléses kirakat elé és sokan csodálkozva kérdik: ilyen szép órákat kapnj Pécsett? Igen ilyen órákat kapni- a Hentz Kálmán cégnél. Ellátogattunk Jó­Vcndéglősök összejövetele.; kaí-téri üzletébe is, ahol eredetit A pées-baranyai vendéglősök szállodások és kócsmárosok ipar- társulat* elnöksége értesíti tag­jait. hogy sí szokásos szakmai összejöveteleket piájus és június havában a következő helyeken tartja: 1947. évi május hó 8-án: Farkas Elek, Mohácsi ország­út; május 22-én: Nagy György Pius utca; május 29-én: Vicze István. Trttye tér; június J2-én: Krisztián József Bálicsi út; június 19-én: Frei Jakabné Ka kukcsérda; június 26-án: Egyed Mihály, Bajcsy Zsilinszky ut — Eljegyzés Stern Klára (Sze­ged) és Blancz Vilmos jegye­sek. (Minden külön értesítés he­lyett.) (x) Ctyönyőrú nő! hemblné ős nadrág nagy választék ban. eleró árban Kait. or Ferenc „fanéi. KoflsntH I..-ÚÍ 56. roll svájci alkaltrészckke! végeznek j végtelenül precíz javításokat. Hangyaszorgalommai dolqoznak itt leküzdve minden nehézséget és már elérték a békenivót, ami nem csoda, mert maga a mester kiváló szakember, hisz 'köze! negyedszá­zados vasúti-órás múlt áll /nö- götte. Patinásmultú üzletében pom­pás órákat, remek 14 karától gyűrűket, csodás nyakláncokat graciózus jegygyűrűket láttunk, de természetesen végzik ezek szakszerű javítását és átalakítá­sát is. (x) SZAKSZERVEZET Földmunkások vasárnap dél­előtt 9 órakor rendkívüli taggyű­lést tartanak, kérjük a tagokat, minél nagyobb számban jelenje­nek meg, mert saját érdekükről van szó. Fodrászmunkások kuUúrcso- portja hétfőn 5-én, 17 órakor a székházban ülést tartatnak A ver­senyen indulók felfésülésre kész modellel e hó 5-én, 6 órakor a Rónai szalonban jelenjenek meg. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete Gyógysze­részi Alosztálya május hó 7-én, szerdán délután 6 órakor. tartja alakuló gyűlését a Mária utca 6. sz. alatti székhazában. Felkéri a vezetőség a gyógyszertárakban működő összes alkalmazottakat, hogy az alakuló gyűlésre minden­ki pontosan jelenjen meg. (x) i A Magyar Magánolkalmazottak éhgyomorra i Szabad Szakszervezete értesíti — Bérmálásra órát, ékszert elő­nyösen Benczenlei In érnél vásárol­hat. Irgalmasok-u. 1. (x) — Külföldi Santung különleges­ségek érkeztek, divatszínekben. Széphely divatszalon, új telefon- szám: 10-37. ’ (x) Női kalapvásár olcsón. Alá-' kítésok gyorsan Lőwynélr Rákóczi­ul 39/D' (x) — Foltos lett drága ruhája? Ne essen kétségbe, Hypo » nyomtala­nul eltávolítja. Fölerakat: Mecsek vegyiüzem. — Influenzánál Ferenc József keserűvizet. <x) 1 tagjait, hogy hivatalos óráját és — Bábszínház. Uj műsor dél-, pénztáróráját 5-től. hétfőtől kez­után féíöt órai kezdettel. Kardos j dödően egyfolytában reggel nyolc Kálroán-u. 5. II. em. * Jx) * (8) órától délután háromig (3) A legszebb színészed : LORETTA YOUNG A nagy iellernábrázoló; CONRAD VEIDT „Egy balettm* szerelmei“ . című nsgv amerikai filmben — Házasság. Babits Judith és D é k á n y j Kálmán házassáqot kötöttek. Minden külön értesítés helyett. (x) — Tegnap és ma. Tegnap a rom­bolás dühe tombolt, ma az alko­tás idejét éljük. Célozva a múlt háborúra és a most folyó újjá­építésre. Ez a kitűnő gondolat inspirálta a Heinemann céget kirakata elkészítésénél és valóban — szebbnél szebb áruja azt bizo­nyítja, hogy az újjáépítés szolgá­latában,a Heinemann cég is dere­kasan kiveszi részét. Pompás ru­hái, anyagai béke minőségűek, fx) — Kérelem a sétálókhoz1 Min­denki siet, mindenki rohan a dolga után. de estefelé a szép május meglassítja a városi lakos lépteit is. Arra kérjük, ha sétára indul, szánjon egy percet versenydijat nyert kirakatainkra és tekintse meg azokat. Dolgos igvekvésün- ket, fáradozásunkat, a szépért való áldozuiakarásuntka' honorálja ezzel, másrészt pedig tájékozó­dást nyer, a textilipar ujjáépülési tempójáról Előre is köszönjük látogatáséi és kérjük a vásárló támogatását. Sík Tivadar divat­textil cég, Széchenyi-tér 8. (x) 4Z OLVASSA .ÜJ DUNANTUL"-TI tartja. A Magyar Magánalkalmazottak .Szabad Szakszervezetének holvi csoportja május hó 5 napján, dél­után 6 órakor vezetőségi és vá­lasztmányi ülést tart. Kérjük, hogy az érdekelt kartársak pon­tosan jelenjenek meg. Figyelem! A Szabad Szakszer, vezetek felhívják az ifjúság fi. gyeimét, hogy május 10-ig tar­tandó budapesti ipari kiállításra féláru .jegy megváltásához belé­pőjegyet a szakszervezeti szék­házban i. emelet 4. lehet igényel­ni. Tekintettel a;: értékes és ta­nulságos kiállításra, a jegyet mi. né! többen vegyék igénybe. Szakszervezeti Munkaközvetitő- hivatal felhívása a háztulajdono­sokhoz. A 4970»4946. M. E. sz. rendelet értelmében felhívjuk a hár/tulajdonosok figvclmét, hogy házfelügyelő csak szakszervezeti munkakör te ti tőr; 'keresztül 'ehet alkalmazni. Amennyiben a 10.460/ 1946 M, E. számú rendeletben foglaltak a házfelügyelőnél fenn. állanak a munkaközvetítő a köz- vetítést megtagadhatja. Aki »a fenti rend, 'kérésekét be nem Mrt- ja avagy he nem mifatiu a fenti .remi Vt <'rtc'nvíh.m 24.000 forin­tig terii dhclo pénzbírsággal bün­tetendő Nagy-pécsi pártnapok HÉTFŐ Délután J43 óra, Szabadság nyomda: Pullaj Árpád; J45 óra. Közigazgatás: dr. Sebők Sándorné; 5 óra, Zsolnay-gyár: Soós Levente; 6 óra, Szigeti külváros: Déri Ernő; 6 óra, Siklósi külváros: Csordos Jenő; 6 óra, Belváros: Benedek András; 6 óra, Budai külváros: Sásdi Tibor; 6 óra, Kertváros: Dr. Kerese István; 6 óra, Sörgyár: B. Nagy Gusztáv. KEDD % Délután 2 óra, Gyapjúfonó: Deák Lívia; 3 óra, Bányaigazgatóság: Alter László; 3 óra, Sörgyár II.: Abelovszky József; óra, Köz­üzemek: Molnár Károly; óra, Filmszínház: Kéri Rezső; 5 óra, Munlkásszövetkezet: Lakatos Jó­zsef; 5 óra, Vasút: Szabó Pál Zol­tán; 6 óra, Pécsbánya: Szigeti Pál; 6 óra. Rendőrség: Dr, Molnár Já­nos: 6 óra, Gyárváros: Izsáki Im­re: 7 óra, Mecsekszabölcs-telep: Koller Jánosné; 7 óra, Meszeste­lep: Krancz Pál; 7 óra, Somogy; llku Pál; 7 óra, Vasas-telep: Sziícs József; 7 óra, Vasas-falu- Dr. Sl- mor Pál; 7 óra, üszög-puszta: Ist­ván János. SZERDA Délután 2 órakor: Kokszművek: Dr. Tamás György;.3 óra, Bőrgyár: Révész Gy. István; 4 óra, Türr- m-alom: Szigony József; 6 óra, Posta: Déri Ernő; 6 óra, Mecsek- szabolcs-falu: Karagich Eduard; 6 óra, Rendőrség II.: Sásdi Tibor; %7 óra, Egyetem: Laczkó István; 7 óra, Erzsébettelep: LnkácsrLászló; 7 óra, Mánia: llku Pál; 7 óra, Komló: Dr. Boros István; 7 óra, Szőlőhegy: Szentirmai Jakab. CSÜTÖRTÖK Déli 12 óra, Dohánygyár: Sásdi Tibor; délután 3 óra, OTT: Soós Levente. PÉNTEK Este 7 óra, Újhegy: Horváth János I. SZOMBAT Délután 1 óra, Jusztusz, Mauth- ner, Sopiana: Steinmetz Endre. VASÁRNAP Délután 3 óra, Magyarszék: Csuka Lajos; 3 óra, Mecsekpölös- ke: Leer Antal és Párter Etelka; 7 óra, MecsekfaTu: Kiss János; 7 óra, Liget: Gelb Sándor. Felhívjuk a pártnapi előadók figyelmét arra, hogy a pártnan anyagért jöjjenek be a központba. Raícóczl-út 68. szám laá. Megyei párinappk SZERDA Este 7 óra, Szentlőrinc: Horváth .1. 11.; 7 óra, Siklós: Takács László. CSÜTÖRTÖK Este 7 óra, Pécsvárad: Deák Lí­via; 7 óra, Mohács: Koller János­né; 7 óra, Sásd: Krancz Pál; 7 óra, Villány: Laczkó István; 7 óra, Üjpetre: Karczag Ferenc; 7 óra, Vókány: Dr. Tamás György. RENDKÍVÜLI TITKÁRI ÉRTEKEZLET Hétfőn délután 5 órakor a Rákóc.zi-uti Partházban rendkf- j vilii titkári értekezletet tartunk, amelyen az. üzemi és körzeti titkárok megjelenése kötelező. Az értekezlet a Rákosi-gyfilés megrendezését tárgyalja meg. A Húsipari Szakosztály f. hé 7-én, szerdán délután 6 órakor szakosztályi ülést tart. A tárgy fontosságára való tekintettel kéri az elnökség a tagok pontos meg­jelenését. SPORT — Szakelőadás a hegyközség­nél. A pécsi hegyközség elnöksé­ge értesíti tagjait, hogy a hegy­bíró május hó 4-én. délután 4 órakor a Bálicsi út, volt város: szőlőben, időszerű szakelőadást tart. Az előadás a szakszerű ka­pálás, válogatás és zöld kitörés­ről és Klf. zöld ojtás bemutatása lesz. Minden érdeklődőt szívesen látunk. GENG KŐMŰVESMESTER épít, javít, átalakít. Damjannch-u. 45., Telefon 12-57. ____L JPil'il* iJüiMffBSLiL________Lg* NE MZETKÖZI MÉRKöfctS A TÜZÉR UTCAI PÁLYÁN Ma délután Budapesten Magyar- ország—Ausztria válogatott mér­kőzés lesz. Pécsett 5 órakor a Tüzér utcai pályán Délnyugat Magyarors^á g—Ka rrintia csapat«1 mérik össze erejüket. Előrnérkő- zésben három órakor pécsi ifjú­sági válogatott K1SE válogatott mérkőzés lesz MADISz -SZ1M ASZTALI- TENISZ Május 1-én az újhegyi MaDIS* újonnan alakult asztali tenisz csa­pata 14:11 arányban győzte le. a gyárvárosi SzIM csapatát. Pont­szerzők: Horváth I. 5 győzelem Botos Tibor 3 győzelem, Mikola- csek 3 győzelem, Imre 2 győz«' lem. Dobos 1 győzelem. Utána a két ifjúsági szövetség futballcsa­pata mérkőzött egymással. — A mérkőzést a MaDlSz csapat* nyerte meg 7:0 (1:0) arányban. ITTHON JÁTSZANAK VASÁR­NAP A PVSK KOSARASOK­Vasárnap délután 4 órai kez" de t tel PVSK—Szolnoki MA* NB. I. férfi mérkőzés le$z az Egyetemi Tornacsarnokban A PVSK kosarasoknak egyik tegl- fontosabb mérkőzése ez, meri ** NB l.-ben való bennmaradás­hoz még két pontra van szük­sége a vasútnak, amit ezen * mérkőzésen akar megszerezni. Jós­latunk: kisarányú Vasút győzelem várható. Előtte 3 órakor PVSK—DVTK női mérkőzés. A diósgyőri leá­nyokkal csak otthonukban }á t szottak eddig a PVSK leányok- barátságos mérkőzéseket, most Pécsett akarják igazolni, hogy méltók a kerületi bajnokságra es erősen készülnek az NB f-eS DVTK elleni mérkőzésre. 2 órakor a PVSK TI.—PVSK öreg fiúk barátságos mérkőzése lesz, valószínűleg a fiatalok győ­zelmével. * A PEAC tenisz-szak osztály* holnapután, május hó 6-án, dél­után 5 órakor az Egyetemi Sport­csarnok klubhelyiségében szak­osztályi ülést tart. — A tárgy- sorozat fontosságára való teki”- tettel a vezetőség kéri az össtze* <agok pontos megjelenését. * A PVSK vasárnap délelőtt órai kezdettel az ÜV tanácster­mében nagyválasztmányi ü!«£ tart. Felkérik a tagokat, hogy ülésen teljes számban, pontos*1’ megjelenni szíveskedjenek. * Nem jönnek a diósgyőri ko­sarasok. Á PEAC szombaton, * késő délutáni órákban telefonó” azt a hírt kapta, hogy a diós­győri kosarasok nem tudnak le­jönni Pécsre F.zért a vasáru*11 délelőttre kiírt mérkőzéseik e;' maradnak. Az elmaradt mérkő*0' 1 sek két pontját természetesen 1 í PEAC fogja megkapni. * A PVSK tomaszakosztálV9 ma délután 4 órai kezdettel * Ciszteroi gimnázium tornatermé­ben nagyszabású tornabemotato keretében ünnepli meg egy éye fennállását. A bemutatón mim egy negyven tornász fogja sz0 rakoztatni változatos műsornál * sportszerető közönséget. — fő»e- nagv érdeklődéssel várjuk a n*£' nevű I. oszt. .leánytornászok ko zös ritmika és világitó buzogí”' gyakorlatait. * A KISE összeállítása a 4-i válogatott mérkőzésre: Dáv"t (reál) — Nádor (pius), N1'*; (ciszt) — Török, Szegedi (P'u , Sabiic (képező) — Völgyi (Kc'i Szántó (pius), Hercz.eg (ke1, Elekes Kordé (plus). — Tart* kol<- Horváth és Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom