Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-04 / 100. szám

»o iára * rr? DÜFÄNTÜC IÜVESZE1 J SZÍNEK“ KtPKTALLITASA tlírt*»uLé»t jelent Pécs kópző- ^ŐMet! életében, ment nem­* Mtneiboo, fejtéi feLfogási, * áj, hanem táj jellegiében is •hát, zamatos pécsi hangulatot :r^ vissz». Utcáink, környező “wjaink ragyogó színei, az élet "nwmapos formái, melyet * köznapi ember nem Tesz ész TO festőink ' !elkrritá«ában yódik, hogy onnan, mint meg. *[• festői élmény kerüljön kép * iában ismét *. néző elé. 2°» móvétzei mijrdhárman mi- hordják városunk kultú- !*t, és sajátos festő? nyelvükön **ik ki. ' p képkiállítisMi! kapcsolatban ’*«öe! jelentjük, érdeklődéi &á fWk, Kelle Sándor festőmű- ** vasárnap délelőtt fél 12 óra. 'tartandó tárlatvezetését, mert ’adása nemcsak a képeket, ha ® a művészet fejlődését és óéi 1 * ismerteti taerikai gőzhenger- olaj és motorolaj csomagolásban, olcsó áron MEZEI DEZSŐ *-««41 Rákóczi üt 48. Tál.: 25-10 Bundák snolTketr ellő«* S©«tdo??ó*<5(i elvállal»*, TUKACS szücsrnester Kossuth lajon-út 19 ti. ELADNÄM készpénzáron fő­forgalmú hentesüzletemet bérén- dezéssel, esetig 2 szoba« komfor­tos lakásomat is átadnám. Leve­leket „Jóforgalmú üzlet 259" jel igére a kiadóba kérek. KIADÓ rádió, Orion varázs- szemes, Tanalit villanygramofon. Telefon: 26-02. REGÖS-UTCA 14. számé kovács- műhely belső épületekkel együtt, minden elfogadható áron eladó. Érdeklődni: Gumibáz. Pécs. Feren dék-n. 0. HIRDETMÉNY. A pácai M. All. Mezőgazdasági leány középiskola Igazgatósága közli, hogy az 1947—48. iskolai évre jelentkezéseket elfogad. Fei vétdt nyerhet mindenki, aki í polgári iskola vagy gimnázium IV. oajtályát Sikeresen elvégezte. Felvehető az is, aki a népiskola VTTT osztályát, vagy a népiskola V[ osztályát és á 2 éves gazda. asszónyfcépző iskolát kitűnő, vagy jeles eredménnyel végezte el és 18. életévét még nem töltötte Autó, motorkerékpár, akkumulátor újból kapható Díjmetiler savazás és karban larfás Onínditó dynamó gyújtás, javítás, alkalrészek Bökönyi László Pécs, Lánc-utca 21 szám Telefon : 34-59. KIFÓGÁSTA I A W állapotú, .Continental'' trógóp eladó, Esz­tergályos János-u. __ BE LKLINIKA Garay-u. 3. venne Prigidaitc-t, ___ ____ ER DÖKTTERMEIÉSHEZ szer- számmal rendelkező munkásokat igen előnyős fizetési feltételekkel azonnal felveszünk. Rákóczi-út 73/a. I. etn. Eakltemielöiroda, F-DLETFA eladó. Gyula-utca 5. szám alatt, Pécs-Gyáiváros. Pécs th j. város tanácsától 37.029/1947. VII. Tárgy: Sertés, nyúl és ha romfi tartásának sza b ily ozása a város területén. VÉGHATAROZAT. A város tanácsa az 1. fokú közig, hatóságnak 1716/1947. K. számú határozatát fellebbozés folytán felülvizsgálta és.nzt hely benhagyva, a következőkkel égé szfti ki: 1948. február hó 38-ig a város belterületét) ia megengedhető a I házi szükségletre történő sertés- | tartás mindazoknak, akik a ser* —mpd. R6rro«iásr«s szép választékban kaphatók 14 karátos r.yokléncek, gyO'ük. függők, női 4* férfi karórák, »«bórák, Órojovifést jótálló»«! Stern /end órás es ékszerész Pécs, Kossuth Lajos-utca 15 sz. Ä Tettye-térl vendéglőben máíus 1-től mindennap FARKÖZI BÉNI elsőrendű jazz zenekara játszik Vícze István vendéglős !*. eiCÍ*VCf MJVH uv»** v, tMU3 IlimuaóVMian,, v ■ ­be. A vidéki tanulók részére in- tűseiket ezen véghaiározat meg ■ , __n :l. Pt I * .1 . t Vtf» Al ** * F IT A R S AT keresek 4000 fűszer üzlethez. Látás van. J^-u. 17. JUdo" 1 drb 3 éves, kifogás- hidegvérű heréit ló, — »7««»0t t valódi svájci anya­ikéi eladók. Ropoli Iózsef, Mait ár-u. 55/1.______ ÜR ESEK Pécsett, vagy 40 km- kórretben 100—300 sertés bíz- ÍM» megfelelő helyiséget. — ''latokat: 2313 számra a ki- g* teérek. ______________ J^OG ASTALAN ebédlőbútor, rurranyoe matrac eladó. Venj-utca 50., emelet jobb. kovrr, kereszíhúros zongorát, nienfnót vennék. Telefon: 5UÄ 9—12 óráig. ■ ^AGYMER FTC, ágvreeműía rtós j^kágy és egy 180x140 r.-m-cs JJWgó perzsaszőnyeg eladó y$* VfRóe-u. 6. se. ^UDö. Emeletes ház üzlettel, ^dltőrkoosi, 1 permetezők« ana. j jövedelmező üzlethez, pénzes­et Veresek 13—20.000 forint. S^el. Cím T37 szám alatt e kl­óban temátus nyílik. Jelentkezni és érdeklődni lehet az Wkgla igaz­gatósága,ná': Pécs Szigeti orsz. út ICO, . Pécs thj. város polgármesterétől. 15.832'9—1947. sz. 111. , FELHÍVÁS! A Honvédelmi Miniszter ór az 1925., 1926. és osztályozást még nem nyert (vagyis sorozáson még nem volt) 1924. évfolyamúéi! álli- tásikötelesek sorozását elrendelte. Pécsett a fósorozások 1-947. évi május hó tÖ-én, szombaton; t2-én, hétfőn; 13-án, kedden; '14-én. szer­dán és 16-án pénteken lesznek megtartva. A névre szóló sárga *?tnű soro­zást behívó jég Vek kikézbesítése időközben már megtört ént Felhívom mindazon érdekelte­ket, akik ó sárga szinii „Sorozás* behjvó'-jegyet valamilyen oknál fogva még nem kapták meg, folyó évi május hó 8-ig a váróé? kato­nai ügyosztálynál (városháza. TT. etn. Ő4 sz.) délelőtt 8 órától 12 óráig feltétlenül jelentkezzenek mert a mulasztók a honvédelmi törvény értelmében 1 érvig terjedő fogházbüntetéssel «aijtandók. Pécsi, 1947 április 29. Dr. Mí^ángy) Sándor sík., tanácsnok, a sorozóbizottság elnöke. Nem csak kirakataim, 4« éráim Is versenyképesek győződjön meg róla! HEINEMANN eég Széchenyi-tér 7 szám. hozatala előtt szerezték be. Az előirt köztisztasági és közegész­ségügyi követelményeket azonban ez esetben is be kell tartani. 1948. február 28. után a belvá­ros területén sertéstartás sem- pnlyen címen nem engedélyez­F. véghatározat eben felleb- bcr.ni nem lehet. jogszoKá’vaér* tés címén azonban felill vizsgá­lat! kérelemmel lehet élni a Bel ügyminiszter úrhoz. A kérelmet az I. fokú közig, hatóságnál kell benyújtaná. Megokol»» Az I fokú közig, hatóságnak fenti számú határiját* súlyos anyagi veszteséggel sújtotta vol~, na a dolgozóknak azt m elég nagy számot kitévő rétegét, mely sertéseit hizlalás céljára már be­szerezte. Ezért a tanács szükséges­nek látta, hogy a rendelet végre­hajtása céljából ezek részére tü­relmi időt engedélyezzen. Pécs thj. város tanácsának 1947 április 15-én* kelt üléséből. Pécs thj. város polgármostnréfő!. 23.769/1947. V. sz Tárgv: Az Ebő Pécsi Bőrgyár RT. iparvágányának át­alakítására és bővítésére közigaapa.tási bejárás elrendelése. Legközelebb» gyütfóvaggonunl! BUDAPESTRE mi|u$ hó 7-én, fierdán indul. Mindenoetnű áruk szállítását háziól—házig vállaljuk SZÁLLÍTMÁNYOZÁST fiS KERESKEDELMI RT. PÉCS Jókai-tér 5. sz. Telefon: 17-38. ez. C&Y 03TÄ róssíet áron nagy választék, állandó raktár Horgas Rádiólaboratórium Téréi nt««* 1- —• Telefon ?8 82_________ ol neg, pony-»», fohérwen»* tvrtUwriertra, **«% lürnőházf Emil aHjíykeraaltadé' Pée*. Rajeay ZtWn«!»-» ». yrám. Ictefon ■ lo-^7 FIAT MILITARI 4 tonnás jó állapotban levő teherautó jo gumikkal eladó. Cím: 2318 nám alatt a k;adóban. Divat-szandálok S Z t H «V It VS f* 4 * » 6l fcS Pei«al-utca -tok ^ állapotban lévő, 1 vagy i ‘ * tonnán gyorsjáratú teherautót príma gumikkal megvételre koresek ‘'ánlatot a ,,Sürgős 2351“ jeligére a kiadóba kérek­'^LaTON Mf.LLEl ( FONTODON, ''V'v közvetlen kornyékén <i RaUtrn fartjao 5—6 szobás villát keresünk megvételre. nfatot Pécs, postafiók 38. mámra Vérünk Cíánozási munkálatokat vegyészmérnök felúgytletévcl, éUlIáisaJ vállalunk Evek óta iól bevált féregfrt- szereink kimérve is kaphatók. Eísö Pcsi Férés írtó Vállalat 7*oiii.13 HIRDET MÉPíY. A magyar krözlokedéaügyi mi­niszter úr 10ÍÜ2/I./2—1947. szánni rendeletével »/ Első P<So«i Bőrgyár te le pere vezető iparvu-rany áiftla­kitusa és bővítése céljából Dr. Szirmai József ináv lő tanácsos vezetés«! alatt közigaz.garfási ix-ju rést rendeli el. A kö/igazgajási _ bejáró» idő­pontját a közlekedésügyi miutsz- rer f. é. május 6. napjának 9 órá- jára tűzte, lji. Az ösezejövetel he­lyéül pedig Pécs állomás állomás- főnöki irodáját jelöli*:, ki. A fentiekről őri*'»item és a 40.181/1890 K. M sz. rendelet alapján a helyszíni szemlére meg' hívom: t. Dr. Szirmai lózs«»f máv. fő­tan dt-sost, 2 a thj. város közigazgatási ha ióságát. 3. a kerületi ipar felügyelőségei, 4. a íhj. vár® műszaki ügy­Oíztáhát, 3. a kérelmező Első Pécsi Bőr gvár RT.-t. Az ipdrvá£áiJÁ étAIfl-Vift^sárhi é.s kibővítésére voiiatkozo iáitok hi- vA'alowban (N ár*>diáza, 111, em. 122. sz.) a hivat «ki* órák’ alatt, a közigazgatásig böjúráa időpontjáig megtekinthetők. Pécs. mi*, évi május hó 3-án. I otnat Tór.aef sk polgármester Itórmáíásni! Modern karérék. •raayayAvflk. TéjHsők, lénrok «db Bálint Isiváoi ékizerésznél, Kossuth l.*io*-ut 11. Sz. oh ázzál szembec. Üst IctáJlhclYerés 1 Értcsíjcm i- t. vevőimet és a nb vásárló liözötr égel, hogy Kossuth X*.»U. 2 SS. (Varosházepület) alatti börönd és bőrdíszműárú üzletemet itiüi-i: Széchenyi-tér S Mk /itfÄÄ •* ^ - ifi _£L -10 sz 9(t <*|>ill€'tébí‘ hplyrztcin jj< Szives pártfogást 1 ér: ZAKOVSZK fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom