Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-01 / 98 . szám

2 ÜJ DUNANTOL 1947 MÁJUS 1. 7 Békét, jélétet! Irta: Kóssa István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára, a Nemzetgyűlés alelnöke Amikor ezidíén a világ- dolgo­zói milliós tömegekben ünnepük a felszabadult országokban a dol­gozók szabadságának szimbólu­mává lett május 1 -ét, akkor első üdvözletünk szálljon azok felé, ,‘akik még minidig nyögik a fa­sizmus, a reakció igáját. Szálljon harcos üdvözletünk a spanyol és / görög nép szabadságszerető fiai felé, az elnyomott gyarmati népek felé, akik közül tízezrek inkább a börtönt, a halált választják, de nem akarnak szolgasorsiban élni. A felszabadulás óta mi magyar dolgozók immár a harmadik sza­bad májug elsejét ünnepeljük. Az első szabad május 1. jel-, szava a „Föld — Kenyér — Sza­badság" yoit, És pártunk, a Ma­gyar Kommunista Párt gondosko­dott róla, hogy jelszavunk való­sággá váljék. A föld azé, aki meg­műveli. Szétvertük az évtizedes feudális rendet. A kenyeret, azt is biztosítottuk. Kevés volt belőle, mert a sok egyéb baj mellett — melyet le kellett küzdeni — az időjárás nem kedvezett a termés- ’ nek. Azért volt kenyér, ha szű­kösen is. Az éhhálál veszélyét el­hárítottuk. Szabadság,jogainknak elvitathatatílamul birtokában va­gyunk és visszavertünk minden támadást, melyek a legidlúsabb mértékben is a dolgozók jogai ellen irányultak. A második szabad május else­jének ünnepe az újjáépítés jel-, szavaitól volt hangos. Nos, Pár­tunk vezetésével a magyar dolgo­zók e téren is csodát csináltak. Ma már az egész világ, elismeri- eredményeinket és csodálják azo­kat. Pedig, reakciós tőkéseink ugyancsak sokszor pfijbálták el­gáncsolni munkánkat, ne nem tud­ták, legfeljebb megnehezítették. Az újjáépítést azonibar mi nem­csak az üzemek, gyárak, vasutak, hidak, házak újjáépítésére értet­tük, hanem az, egész gazdasági életünkre is. Ezért feszítettük meg erőnket, hogy a normális gazdál­kodás alapfeltételét, az állandó értékű pénzf létrehozzuk. Hiába gúnyolódtak terveink felett ellen­ségeink, sőt néha barátaink is, a jó pénz megivan, a Magyar Kom­munista Párt munkája eredménye­ként. Meg van a jó pénz és jósá­gában ma már senki sem kételke­dik. Legfeljebb keveslik. Ebben már igazuk van, de csak a dolgozóknak. Elérkezett az ideje annak,' hogy felvessük a dolgozók életszín­vonala emelésének szükségessé­géi. Dolgozóik, alatt persze nemcsak fi­zikai, de az értelmiségieket is kell érteni, ipari munkást, parasztot, közalkalmazottat és magánalkal- mazottat egyaránt. Ahhoz azonban, hogy komolyan tudjuk a dolgozók életszínvonalát emelni, tovább kell emelni terme­lésünket az iparban éppúgy, mint a mezőgazdaságban; csak a több­termelés eredményezhet állandó­an fokozódó jólétet. A tervszerűt­len, kapkodó, a pilanatnyi kon­junktúrára alapozott termelés azonban könnyen gazdasági vál­ságot, nem pedig jólétet eredmé­nyezhetne. Ezért kell nekünk felállítani ter­veket, melyek keretében a nem­zetgazdaság összegét, ezen belül egyes szektoroknak teljesitőké- pesságét figyelembe véve ponto­san meghatározhatjuk, hogy mibe mekkora összeget fektetünk, mi­ből mekkora mennyiséget lehet termelni. Csak a tervszerűen fel­épített és pontos tervek alapján összhangba hozott termelés hoz­hat jólétet. A jólét, a körülményekhez ké­pest tisztességes életlehetőség ma már a nemzet miniden tagijának legfőbb vágya. Nemcsak a hábo­rús nyomorúság, nemcsak az in­fláció szörnyűségei, de már a há­borút előkészítő Hortliy-fasiszta . endszer fokozódó adóprése is ol’yan alacsonyan tartotta az élet­nívó átlagát, hogy iga. ennyi esz­tendő temérdek szegénysége után joggal vár demokratikus rendsze­rünktől mindenki jobb, emberibb sorsot. A jólét elérésének lehetősége lesi a motorja hároméves tervünk­nek. Meg kell azonban mondani, hogy a hároméves terv végrehaj­tása, megvalósítása nemcsak tő­lünk függ. Ahhoz, hogy minden erőnket a hároméves tervrei,, tehát a jólét alapjainak megteremtésére ósszpontősi thassuk, ahhoz az is szükséges, hogy senki ne foghassa le építő karunkat. Szükséges az, hogy a háttérben meghúzódó reak­ciós erők, ellen — melyek nem szívesen látják demokratikus rend­szerünk talpraállásáit, sgt erősö­dését — necsak a Kommunista Párt vívjon ■ megi-nem-alkuvás nélküli harcot, hanem a koalíció többi pártjai is. A giegállapodás- ban, melyet a Baloldali Blokk kö­tött a 'Kisgazdapárttal, benne van az is, hogy az aláírók — tehát a Kisgazdapárt is —- együttesen ve­szik fel a harcot a reakció ellen. Sajnos, azt kell látnunk, hogy a megállapodás e pontját a Füg­getlen Kisgazdapárt nem veszi egészen komolyan. Különösen a vidék az, ahol még vígan uszíta­nak kisgazdapárti vezetők demok­ráciánk. demokratikus intézmé­nyeink ellen. Nemhogy nem küz­denek a reakció, az új demokra­tikus formában jelentkező Sulyok­féle fasizmus ellen, ellenkezőleg: nem egy helyen nyíltan támogat­ják. Ha pedig csak egyik kezünkkel építhetünk, a másikat állandóan szabadon kell tartani a reakció elleni védekezésül, akkor meg­nehezül terveink 1 megvalósítása, végrehajtása. Igaz, hogy sokáig nem fogjuk tűrni azt, hogy állandóan akadá­lyokat emeljenek az útunkba. Aki vagy akik ezt teszik, azokat félre fogjuk az útból állítani és tervün­ket, a hároméves tervet végre­hajtjuk, mert a tömegek jólétet akarnak. Aki tehát ma megbontja a poli­tikai békét, a demokrácia intéz­ményeit támadja, aki akadályokat gördít a hároméves terv megvaló­sítása elé, az az egész nemzet el­lensége. , Végül — bár talán meg korai róla ' beszélni, _— a hároméves terv megindítása alkalmával, augusztus Inán;, amikor a mostani kollektív szerződések lejárnak, feltétlenül új alapokra kell helvez­nünk kollektív bérrendszerünket, felhasználva azokat a tanulságo­kat, melyeket tavaly augusztus óta szereztünk. Ám ^nemcsak a hiányosságait kell kiküszöbölnünk a kollektív szerződéseknek, de gondoskodni kell arról is, hogy a mainál magasabb reálbéreket biz­tosítsanak. Ezek a gondolatok foglalkoztas­sák azokat a .százezreket, akik ma, május 1-én Pártunk zászlói alatt vonulnak tüntetni ^ a békés, nyugodt életért, a jólétért, a há­roméves terv megvalósításáért. Bérmálásra órák, ékszerek nagy választékban Futásznál lrgnlmasok-u. 6. Mérsékeli »rak Uj Gazdák! Telepesek! A Magyar Kommunista Párt Baranyamegyei Bizottsága foglalkozott telepeseink kérdésével és a következő álláspontot foglalta el: Megállapítottuk, hogy megyénk területén élő telepesek helyzete egyre tarthatatlanabbá vá­lik. A helyzet tarthatatlanságát elsősorban azoknak a telepfelügyelőknek a munkája idézi elő, akik a saját és a volksbundisták érdekeit tartják szem előtt a telepesekkel szemben. A telepfelügye­lők eme aknamunkáját a telepesekkel szemben a Megyei Földhivatal tétlenül nézi, vagy sok eset­ben még a járási előadókon keresztül segítséget és támogatást is nyújt a telepfelügyelőknek. Kü­lönösen most, amikor megérkeze tt megyénkbe az első magyar cső port Szlovákiából, abban az irányban dolgozik a Földhivatalon belül a reakció, hogy a szlov ákiai magyarokait Szembeállítja a hazai telepesekkel. A telepeseket meg azzal a hazug propagandával félemlítik meg, hogy vissza telepítik őket. A földművelésügyi minisztérium úgy rendelkezett, hogy őszig felfüggesztik azon te­lepesek visszatelepítését, akiket a telepes felülvizsgálás alkalmával visszatelepítésre utaltak. Azok,0 telepesek, akiket a felülvizsgálat folytán visszatelepítésre javasoltak, dolgozzanak nyugodtan és bizonyítsák be, hogy megművelik a földet és dolgos népei a falunak. Ha ezt bebizonyítják, itt fognak maradni a többi telepes társaikkal és nyugodtan, békességben termelhetnek. A telepesek helyzetének megjavítására helyesnek tartjuk a kitelepítendő volksbundista svá­bok összetelepítését egyelőre, míg a kitelepítés akadályoztatva van. Szükségesnek tartjuk a Megyei Földhivatal és a telepfelügyelők munkájának a felülvizsgálá­sát. Erre vonatkozó javaslatot tettünk a vármegyei Nemzeti Bizottságnak, amit egyhangúlag el >s fogadott. Utasítsa a Nemzeti Bizottság a kiküldött 6 tagú Bizottságot, hogy kezdje meg munkáját és ezzel elősegítse a telepesek helyzetének megjavítását. Felhívjuk a demokratikus pártokat, csatlakozzanak az álláspontunkhoz, hogy minél nagyobb erővel és mielőbb javítani lehessen megyénk egyik legfontosabb kérdésén. Magyar Kommunista Párt Baranyamegyei Pártbizottsága. Három év alatt 2 millió pengő! ez Horm» szoctáieolllája munkásjóléti célokra I 1600 millió forint ez a hMves lem szeciSípoliiiki A Magyar Koiúmunista Párt három éves álliamépítő terve a demokrácia legnagyobb értékéül, a termelés legfontosabb ténvciző- jéül a dolgozó embert jelöli meg. Ez a szellem vezeti akkob, ami­kor szpciálpolitikai, egészségügyi és kulturális célú beruházásokra 1 milliárd 600 millió forintot fordít. Hogy ezt ia számot kellően tud­juk értékelni, tudnunk keli azt, hógy ugyanezekre a célokra a Horthy-renelszcr a harmincas években bírom év alatt csak 2 millió pengőt runázott be. De addig, amíg Horthyék „szociálpo­litikája“ csak arra szolgált, hogy a kizsákmányolás félig-meddig normális feltételeit biztosítsa, -a népi demokrácia a szociálpoliti­kával a dolgozó ember gyerme­két, egészségét, munkaképességét óvja, védelmezi. A szociálpolitikára fordított ki­adások a demokráciában a dol­gozó emberek keresetének ki­egészítő részét alkotják. A felszabadulás után már biz­tosította a demokrácia aiz ipari munkásság számára is az éven­kénti fizetett szabadságot és az üzemi bizottságok nyomán iaz üzemekben napközi otthonok, öl­tözők, bölcsődék, mosdók léte­sültek. Ami már megvalósult és amit meg kell valósítani Pécsi Viszonylatban is ^ történ, tek ilyenirányú intézkedések a gyárakban. Felsorolunk néhány nagyobb üzemet, hogy lássuk, mi­lyen jelentős változásokat hozott a felszabadulás a munkások szo­ciálpolitikai és egészségügyi el­látottságában. Pannónia Sörgyár: modern für­dők és étkezde. Hamerliz kesztyűgyár: fürdők, öltözők kibővítése. Dohánygyár: napközi modernizált orvosi' rendelő, öltö­zők. Zsolnay-gyár: folyamul than van két fürdő építése, minden cso­portnak külön öltöző, a szilikózus megifktCclályozására porelszívók. „ Első Pécsi Bőrgyár: új, modern fürdő, mosdók, ventillátorok. sze'Hőztetők létesültek eddig, terv­be van véve egy orvosi rendelő. Ez a néhány adtat is elég be­szédes. Az üzemi szociálpolitiká­nak ezt a fejlődését a három éves terv meggyorsítja és terv­szerűvé tead. ' A három év alatt üzemi orvosi rendelők, gyári napközi ottho nők, bölcsődék, szoptató- és női szobák, üzemi konyhák, üzemi zuhanyozók egész sorát állítják fel. Ezzel ugyan még nem hoazuk be hazánk évtizedes szociálpoli­tikai elmaradottságát, de elérjük azt, hogy a háborús pusztítások orvoslásán, az 1938-as színvonal elérésén túl, komoly lépést te- szühk olyan modern szociálpoli­tika felé, amely egyedül méltó a demokráciához. A hároméves stzöciálpolitikai tervnek négy főgondolata van: Közelebbhozni a szociálpoliti­kát az ipari munkássághoz, te­hát az üzemekhez. A falu egészségügyi elmara­dottságán változtatni, megkez­deni a városi és falusi szociál­politika „ollójának“ összecsu- kását. Megszervezni a betegellátást minden dolgozó számára és Megoldani a hadigondozotti járadék-, munka- és egészség’ ügyi problémáit. Ezeken kívül természetese11 nagy gondot fordít a gyermek" védelemre, a népbetegségek elle­ni fokozott küzdelemre, stb. * Egészséges, erős dolgozó*' Egészséges, tiszta munkahelyi két! Boldog, derűs gyermek^ két! Életerős magyar paraszté'' Egészséges Magyarországot! Ezt akarja elérni a háro®’ éves .terv. Ezért kell dóig02' nunk a három éves terv mi' valósításán. , A tőkések és fasiszták ál*a kirabolt, kizsákmányolt, elpusz" tított ország felemelkedik és a dolgozók, kezével felépül a do1' gozók virágzó hazája. MEGVÁLTOZOTT ünnepi program: 1. ) délelőtt: Szalon sör 2. ) délben is: Szalon sör 3. ) este is: Szalon sör Pannónia Sörfőző Rt Bérmaruhák Bérmálásra Herke Lajos arany, ék»* svájci karófO cégnél. 1 , szép választékban Irgalmasok és Jókai-tér B 1 R G É S A ékirer黫' “.í Kossuth L sarok

Next

/
Oldalképek
Tartalom