Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-01 / 98 . szám

1947. MÁJUS 1. ÜJ DUNANTÜL y Groza Péter holnap érkezik Budapestre Budapestről jelenti az MTI: Ciroza Pét r román miniszter- elnök kíséretével május hó. 2-án, pénteken, előreláthatólag 10 óra­APOLLO 1 tu 20-46 fel. 20-4 í Csütör töktől—vas árnap i g, május 1—4-ig Kacagó vihart keltő, remek sláger- vígjáték, a közkedvelt két komi­kus Stan és Pan legújabb bohózata A két bűvészinas Gondfelejtetö kétórás vidámság-verseny, két balkezes fickó hajmeresztő és vidám kalandjai a „keleO bűvészei" rejtelmeiben K őadások . csütörtökön délutór 4, á, 8, hétköznap 6, 8, vasár nap d e 3411, d. n. 4, 6. 8 ór KJRANIÄ““" falaié»» I8-r Csütörtöktől—vasárnapig május 1—2—3—4 A színes film uj csodája MOPEX-fíim «pad mszehai Keleti mesejáték i őazerepben : Moria Montez Amerika nagy technikolor sztári és John Hallt »I Uj nagv szerelmes színész 1 iindéri színek, mesebeli hangú lat, bátor kalandok, édes háremtítkok Előadások kezdete hétköznap '<16 és fél 8 óra, vasárnap d. e 'él 11, d. u. fél 4, lél 6, fél 8 ünnepnap d. u. fél 4, fél 6 és fél 8 órakor. Legközelebb : Rctcsnélhüli börtön JÖN. Kazat László szeméivé« fellépte JÖN) JÖN Csak 4 napig 1 Kazal lísziű a magyar rádió és hangver­senyek népszerű énekese filmmel egybekötött aangversenyt ad május 4—5—6—7-én ai Uránia filmszínházban Siessen váltsa meg jegyét Te’efon előjegyzés! kor érkezik különvoroaton a Ke- iéti pályaudvarra. A román ven­dégek fogadására a pályaudvaron megjelenik Nagy Ferenc minisz ‘erelnök, Rákosi Mátyás minisz- terelnökhelveittes. Szakasits Ár­pád m ki i re r c r e hvök h e 1 y e 11 es. Gyöngyösi János külügyminiszter Ortutay Gyula kultuszminiszter, Mihálvffi Ernő tájékoztatásügyi miniszter. A fogadáson megjelent személyiségek nevében Nagy ' Fe renc üdvözli az érkezőket. Mi lesz május 4-én ? A háború rombolása okotzta nagy munkásszegénység nagy nyomorba sodorta a szegény mun­kásgyermeket. Városunk egyik legszegényebb vidéke az isten­kúti iskola környéke, fokozott mértékben érzi ezt. A legszegényebb isko'ásgvermc- keket kívánjuk átmenteni a bol­dogabb munkásjövőbe, amikor május 4-én, délután 3 órai kez­dettel nagyszabású majálist ren­dez az istenkúti nőszövetség aiz iftenkúti iskola gyönyörű dísz- kertjében Italmérés, gazdag szó. rakozási lehetőség, tánc, hideg- meleg biiffé autóbusz ingajárat a hadanródiskolától oda-vissza az éjszakai órákban is. Hihetet­lenül olcsó árak. A rendezés fő­védnökei dr. Boros István Pécs thjv. főispán ja és V i r á g h Lász­ló vezérőrnagy a kér. parancsno­ka. Minden gyermekszer tő. magyar jövőért aggódó szívet szeretettel vár a rendezőség. IRODÁK INTfZETEK 07FMEK Számlákat, üzleti uyomtatvá nyokal. levélpapírokat, borító kokat, levelezőlapokat memo randumokat Ízlésesen qyorsan pontosan készít a S7ABADSAG' NYOMDA, z Munkácsy M.-u. 10 Tel- 20-2't KOBOLD-HOZ* WECSEíCSERB 5I.CS \ munka és a munkás büszkeségei Csütör ökön, május 1-én a szív, könnv és mosoly legszebb filmje, Mó.icz Zőgmond hires régenye: Légy jó mindhalálig .. . Főszereplők Tolnay, Gomba- * szögi, Ráday, CiO'to* és Dévényi Laci HÍRADÓ 1 el.-elöjegyzés : 16-'48 telefonon E őadasok cs-ütŐ! lökön Ve 5, 7 % 9 ó. Kővetkező műsorunk: Gazdátlan asszony Megnyílt a közlekedési és tanoncotthon kiállítás Szerdán délelőtt ünnepélyes kiil söségék között a Köztársasági el nők, Nagy Ferenc m:niV.t,ere*iö!< Pajk László belügyminiszter. Mól­nál Erik népjóléti,1 Ortutay Gyula közoktatásügyi ,Veress Péter épí­tésügyi és Mihályffi Ernő tájé-koz- * 10 * * * 14 ta t ásiigy-i fainiszter jelenlétében megnyitották a tanonc- és ifjú­munkás otíhonépitő mozgalom ipa­ri és kereskedelmi vásárát a buda­pesti állatkertben. Tildy Zoltán megnyitó beszédé­ben hangoztatta hogy fejlett ipar Nagybrlfamtla ratifikálta a magyar békeszerződést A Reuter-iroda diplomáciai munkatársa jelenti: Nagybritannia a négy nagy közül elsőként ratifikálta az Olasz­országgal, Magyarországgal, Romániával, Bulgáriával és Finnország­gal kötött békeszerződéseket. Miután a brit parlament két háza el­fogadta a békeszerződéseket, VI. György távoilétében a királyt he- j lyettesítő királyi bizottság „királyi jóváhagyással” látta el az öt békeszerződést, Bár Nagybritannia ratifikálta a február 10-én Pa­risban aláirt öt békeszerződést, a volt ellenséges országokkal kö­tött békeszerződések még nem léphetnek életire. A külügyminisz­terek tanácsának a múlt évben hozott intézkedése értelmében. ugyanis mindegyik békeszerződés csak akkor lép életbe, ha azt az manTzat„ a, mozgalom ügyét illető országgal kötött fegyverszüneti feltételeket aláírt valamennyi ne™zetgügyének tekinti és mindé szövetséges hatalom ratifikálta. nélkül nem állhat meg a nemzet és arra kell törekedni, hogy az élet minden területén minőséget produk éljünk. A minőség feltétele pedig első­sorban nem az anyag, hanem a dolgozó ember, a munkás. A tanoncotthonok arra hivatottak, hogy biztosítsák a megfelelő ipari mumkásutánpótlást, másrészt gon­doskodjanak arról, hogy ez az utánpótlás méltó legyen az elődök­höz és ha lehet, túl is szárnyalja őket. V . Nagy . Ferenc üdvözlő szavai után Rajk László belügyminisz­ter hangoztatta, hogy ■a Kommunista Párt minden ere­jével támogatja ezt a mozgal­mat. Bejelentette, hogy a belügyi kor­a lit a kibővített nyári menetrend Folyó évi május hó 3-ról 4-re, "8 óra 15 perckor, Bátaszékre ér­PARK Telefon^ 19-81. Csütörtöktől—vasárnapig, május 1-től 4-ig ; Legújabb amerikai vígjáték: Zent <Ea Jamale». Fred Aslan e Bing Tánc Egész évben fc'we™ farsang cr»,bv l ióadasok hétköznap b es b, vasárnap 4, S 9s 8 órakoi fovirnar féi t1-lcoi HA I INF ‘ólhely arakkal ■ ujjmj—« in'«» iz. -^l'.aJgw—a——r»^rv-'--rvrT> szombatról vasárnapra hajló éj­jelen 0 órától kezdődőleg az Ál­lamvasutak egész hálózatán új menetrend lép életbe. Május hó 4-ítől, vasárnaptól kezdődőleg pécsi viszonylatban az alábbi személyszállító vona­tok fognak közlekedni: Budapest keleti p. u. — Pécs között az eddigi gyorsvonatpár megszűnik és a helyette forga­lomba állított gyorsvonat moz­donnyal és szerelvénnyel fog köz­lekedni, melyen a rendes gyors­vonat: díjszabás érvény.s hely­jegyváltási kötelezőit tség nélkül. Indul Pécsről reggel 5 órakor, ér­kezik Budapest keleti p. u.-ra 10 óra 30 perekor, ellenirányban mdul -Budapest kceleti p.u.-ról 17 óra 25 perckor és Pécsre érkezik 22 óra 45 perckor. Budapest déli p. u. — Pécs viszonylatban az eddigi két sze­mélyvonat pár 'továbbra is for­galomban marad. A délelőtti sze­mélyvonat Pécsről 10 óra 10 perekor indul és Budapest déli p. u.-ra 19 óra 15 perckor érke­zik, az éjszakai vonat Pécsről 22 óra 25 perckor indul és Buda­pest déli p. u.-ra 8 óra 10 perc­kor érkezik. Ellenirányban, Bu­dapest déli p. u.-ról indul reggel 6 óra 45- perckor. Pécsre érkezik 14 óra 20 perckor, illetve Buda­pest déli p.u.-ról indul -21.00 ólakor és Pécsre érkezik 6 ór 50 petekor A Pécsről 22 óra 25 perckor Budapestre induló, illetve Pécs­re 14 óra 20 perckor érkező sze­mélyvonatokkal közvetlen Buda­pest — harkányfürdői személy­kocsi közlekedik. 3. osztályra személyszállítással fog közlekedni Pécs—Dombóvár között a Pécsről 16 óra 10 perc­kor induló és Dombóvárra 19 óra 31 perckor érkező gyorsteher vonat is. Pécs—Magyarbóly—Mohács vi­szonylatban az eddigi egy ree- mé'.vvomatpár helyett két vonat­pár fog közlekedni. Indul Pécs­ről reggel 8 órakor, érkezik Mo­hácsra 11 órakor, és délután in­dul Pécsről 16 óra 50 perckor, Mohácsra érkezik 19 óra 45 perc­kor. Ellenirányban Mohácsról in­dul reggel 4 órakor, Pécsre érke­zik 7 óra 05 perckor és délután Mohácsról indul 17 óra 25- perc­kor, Pécsre érkezik 20 óra 20 perckor. Pécs—Bátaszék között május 4.től kezdve Ugyancsak két sze­ntély vonatpár közlekedik és to vábbra is forgalomban marad Pécs—Pécsvárad között a reggeli személy vonatpár. Pécs—Bátaszék viszonylatban személyvonatok menetrendje «i [ következő: Pécsről indul reggel kezik 11 óra 11 perckor, ellen­irányban Bátaszékről induj 13 óra 45 perckor, Pécsre érkezik 16 óna 45 perckor. E vonatpárnak Bátia. szék állomáson csatlakozása lesz Szcksizárd felé, illetve Szckszárd- ról. A délutáni Vonat Pécsről 14 óra 35 perckor indul Bátaszékre 17 óra 30 perckor érkezik, ellen­irányban Bátaszékről reggel 6 óra 20 perckor indul cs Pécsre 9 óra 20 perckor érkezik. A pécsváradi helyi személyvo­nat Pécsről reggel 4 óra 50 perc­kor indul, Pécsváradra 6 órakor érkezik, ellenirányban Pécsvárad- ról 6 óra 20 perckor indul és Pécsre 7 óra 25 perckor érkezik Május 4-től kevejv Pécs— Nagykanizsa Szombathely—Sop­ron viszonylatban töhbletvonal- ként egy közvetlen személyvonat pár közlekedik- Indul Pécsről reg gél 6 órakor és Nagykanizsára 11 óra 20 perckor. Szombathely re 16 óra 44 perckor. -Sopronra 10 óra 44* perckor érkezik. Ellen­irányban Sopronról 5 órakor Szombathelyről 8 óra 03 perckor, Nagykanizsáról 15 órakor indul és Pécsk 20 óra 35 perckor ér­kezik. Továbbra is forgalomban ma rád Pécs—Nagykanizsa között a Pccsrő1 délután induló, illetve Pécsre a délelőtti órákban érke­ző. személyvonat- Menetrendje a kővetkezőt Pécsből indul '15 óra 30 perckor Nagvkanázrára érke­zik 21 óra 30 perckor. Nafvkani- zsáról indul reggel 4 óra 10 p.rc- kor, Pécsre érkezik 9 óra 30 perc kor. , Pécs — Szentlőrinc — Sellye vi­szonylatban továbbra is egv sze­mélyvonatpár marad forgalom­ban. Pécsről indul 13 óra 55 perc­kor. Sellyére érkezik 15 óra 58 perckor, ellenirányban Sellyéről indul regg.’l 5 óra 20 perckor, Pécsre érkezik 7 óra 20 perckor. Pécs Harkánvfürdő—Siklós kö­zött az eddigi két személy vonat­pár az új menetrendben is köz­lekedni fog. Menetrendjük a kö­vetkező: Pécsről indul 7 óra 40 perekor, Harkány fürdőre 8 óra 48 pírékor, Siklósra 9 óra 20 perckor érkezik. ellenirányban Siklósról 19 óra 20 perckor. Har kánvfürdőről 19 óra 50 perckor indul és Pécsre 21 óra 05 perc­kor érkezik. A délutáni személyvonat Pécs ről 14 óra 30 perekor fog indulni Harkányfürdőrc 15 óra 38 perc­kor, Siklósra 17.00 órakor érke­zik, ellenirányban Siklósról reg gél 5 órakor, Harkányíürdőről 6 óra 20 perckor indul és Pécsn 7 óra 35 perckor érkezik. Mindkét vonatpárnak Siklóson csatlakozása lesz Bérr-mcnd felé. illetve Bcrerncnd fc intézkedést megtesz arra. hogy a városi önkormányzatok megfelelő­en siessenek az ipari munkásság segítségére a tanoncotthonok fel­állítása és szaporítása érdekében. Szakasits Antal és Veress Péter beszédei után Kossá István, a Szakszervezeti Tanács üdvözletét tolmácsolta. „így építünk, ha magunknak építünk** Ugyancsak szerdán délelőtt nyi- tdtták meg a Károlyi-palotában Tildy Zoltán köztársasági elnök jelenlétében a közlekedésügyi ki­állítást. A Himnusz hangjai után G e r ő Ernő közlekedésügyi miniszter emelkedett szólásra. — A német fasiszták és magvar bérenceik által szétrombolt közle­kedésünk feltámasztásának hősi eposza ez Ennek az eposznak tíz­ezrek és százezrek a hősei. A közlekedésügyi kiállítás min­denekelőtt azt mutatja, mire ké­pesek az elnyomás béklyóitól megszabadult magyar dolgozók, ha él bennük a tudat, bogy a maguk számára építenek orszá­got. A kiállítás megrendezésével a leg­közvetlenebb célunk az volt, hociv érzékeltessük az utat, amelyet közlekedésünk az újjáépítés terén már megtett és a hatalmas felada- okat, amelyeket a hároméves teiv olyamán a közlekedés dolgozói magukra vállaltak. Gevő Ernő ezután hangoztatta hogy a kiállítás keretében képen van 'képviselve a szaksiei- vezetek odaadó ■>, tevékenysége, ezenkívül . ■Hf ' tájékoztatást nyújt a kiállítás arról a nagyszerű segítségről, amelyet a ' felszabadító szovjet hadsereg biztosított a magyar közlekedésnek és amely nélkül előrehaladásunk összehasonlí ihatatianuJ lassúbb lett volna. A miniszter vénül kö­szönetét mondott Károlyi Mihály elnöknek, aki a paíotá* a kiállítás céljaira rendelkezésre bocsátotta. Teljesen lel göngyöli lelték a Klein-féle betörést A Klein-féle nagy ékszerlopást a rendőrség teljesen kinyomozta. Pécsi detektívek Pesten folytatták, a nyomozást és a tóvárosi kollé­gákkal karöltve megtalálták az orgazdákat, akiknél a tolvaj érté­kesítette az ékszereket. Az elra­bolt értékeknek csak csekély szá- zaléka nem került meg, Ezzel be­fejeződött a Klein-féle ügy, mely­nek gyors és sikeres lebonyolí­tása a pécsi rendőrség bönügyl osztályát dicséri.

Next

/
Oldalképek
Tartalom