Új Dunántúl, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-01 / 98 . szám

3 Vlá t&i Éljen a harmadik szabad május elseje, a város és falu dolgozóinak ünnepe! >V. ÉVFOLYAM, 98. SZÁM, PÉCS, 1947. MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK. A magyar május elsejére A felszabadulás óta a harma­dik május elsejét ünnepli a ma­gyar dolgozó nép. Azért mond­ok, hogy a magyar dolgozó nép, ®ert a május 1-e már régen ki­jött az ipari munkásság kereté­ül, ahonnan hat évtizede haladó díjára elindult. Május 1-ét nem- ^ak a gyárak, üzemek és bá- "yák dolgozói tekintik saját ön­jüknek, de a demokratikus pa­satok, a haladó értelmiség, a kisiparosok, a kiskereskedők és diindazok, akik szorgalmas, ön- tudatos munkájukkal hozzájárul­ok hazánk újjáépítéséhez és fia- í®i demokráciánk megerősödésé­hez. H a visszatekintünk az elmúlt két május 1-ére, számba- Vesszük azt a haladást, amit nem­iünk ez idő alatt gazdasági és Politikai téren megtett, úgy büsz- ,n állapíthatjuk meg, hogy nem filéztünk rossz munkát. A fasisz- ,a rablóháború okozta pusztulás- ,°1 gazdaságilag oly gyorsan állí- °ttuk talpra népünket, hogy jog. Kiérdemeltük a világ elisme­rt. Politikai téren sem végez- Qk rossz munkát Minden remé­nyünk megvan arra, hogy a há- ború szörnyű pusztítása után ön­erőnkből is fel tudjuk építeni a dolgozó emberek íboldog, virág­zó, erős Magyarországát. Nem kell ehhez más, (mint biztosítani a nyugodt, békés, rendszeres munka lehetőségeit. Ha ezt meg- terenVtjükv a 'többit elvégzi a magyar ipari munkás szaktudása és áldozatkészsége, a magyar pa­raszt szorgalma lés a föld iránt érzett szeretete, a magyar értel­miség, azok a tényezők, amelyek az elmúlt két esztendő folyamán az újjáépítés terén annyi csodát műveltek. D e éppen a béke, a nyuga­lom, a rend körül van hi­ba. Hiába akarnak a magyar dolgozók békét és nyugalmat, hogy gátak és korlátok nélkül szenteljék teremtő erejüket ha­zánk újjászületésének szolgálatá­ba: a régi úri rend hívei egész mást akarnak. Nekik nem kell a nyugodt, teremtő munka. Ne­kik nem ke'l a falu és város dolgozó népének felvirágzása, ha azt a demokrácia adja. A ma­Irto: Rákosi Mátyás Párt hároméves tervet dolgozott fog ragadni arra, hogy zavarja a demokrácia^ építő munkáját, ot keltsen, hogy rossz munkát. Minden remé-gyar reakció minden eszközt meg hogy nyugta egymás elli rétegeket, eski két, ri? demokráci zette. Le; osztást, dasági és ez méltó élet lel elnyomott, kis millió koldust vők tajtékzó földosztás, de a politikai po|n:j rasztság ellen S úlyos hil a hogy as fedezésével és tásával már r e] ciót. A magya lenségei nem, nyen a hj után ú e n ____ __ti! ik ? ki, hogy begyógyítsa a háború ütötte sebeket és a mostaninak legalább kétszeresére emelje a munkások, a parasztok, az értel- ítsa a dolgozó miség életszínvonalát. Még jófor- itatja az össze- mán meg sem száradt a tinta tettü- ezen a terven, máris kezdődik ra magyar ellene a fondorlat, a fúrás. A ülőiét ve- reakció nem akarja, hogy be­dőlik a föld- gyógyuljanak a háború ütötte se- ki a gaz- bek. A régi, úri rend híveinek rend alól nem kell a magyar dolgozó nép emberhez életszínvonalának javulása, a több eddig kenyér, a jobb ruha, a kulturál- Járom- tabb élet, ha azt a demokrácia eskü- adja. Ä reakció erőt merít abból, hogy külföldön is van­nak szövetségesei. Sötét imperia­listák, akik a saját országukban is gyűlölettel nézik a demokrá­ciát, a nép uralmát, s akik világ­szerte megpróbálják, hogy báto. kítsák a haladás ellenségeit. Ezek szítják a népek közötti gyűlöle- (tet, uszítanak a demokrácia leg- íatalmasabb bástyája, a fasizmust kzétzúzó Szovjetúnió ellen. Erre V, gondol a magyar dolgozó, ami- tor május 1-én lobogó zászlók­nak vidám énekszóval, százezres milliós tömegben tesz hitet a demokrácia, az emberi haladás mellett. T udatában van annak, hogy a harc, amely előtte van, még nehéz és áldozatos. De tud­ja azt is, hogy nincs olyan erő, mely megdöntheti a magyar de­mokrácia egészséges fejlődését és virágzását, amíg a munkásosztály egységes, amíg a falu és a város dolgozó népe szilárd szövetség­ben védi a demokrácia eddigi vívmányait és vele a magyar jö­vendőt. Az idei május 1-e a mun­kásegység, a munkás-parasztszö- vetség demonstrációja és egyben hitvallás amellett, hogy sokat szenvedett dolgozó népünk nem engedi a régi úri rend sötét híveinek, hogy zavarják azt a nyugalmat és békét, mely döntő előfeltétele hazánk ífelvi- rágozásának. Minél impozánsabb, minél fegyelmezetteb és öntuda- tosabb az idei május 1-e minden megnyivánulása, annál meggyő­zőbben fog hírt adni barátnak és ellenségnek egyaránt, hogy a ma­gyar né;> tántoríthatatlanul ha­lad tovább a demokrácia útján, a boldogulás, a virágzás és az újjászületés felé. a szabadság munka ünnepe harmadik szabad május el- ünnepli a magyar munkás- ■ály, az egész magyar dolgo- nép, Sykor, a munkásmozgalom hetének idején csak kis cso- f°k, később azonban hosszú tcdeken kérésziül, évről-évre Ld hatalmasabb tömegekben ült fel a munkásság május lén az öt világrész városaiban, y hitet tegyen jogos követe- i mellett. Nem egyszer fordult hogy május elsején a mun- ság méltóságteljes felvonulai- ,az jumlkodó dsztályok go- {ápora i fogadta és szuronyok bégével oérbefojtották. tíiár- lfiyire is akarták azonban a Lhásmozgalom fejlődését fel- oztatni, törekvésük meghiu- ' A munkásmozgalom nem h meg fejlődésében s minden nagyobb és nagyobb sé- mutatták a munkásosztály ekoö erejét és harckészségét. *is munkáscsoportok az idők lamán hatalmas, ‘milliókat máló seregekké duzzadtak. azt igazolta, hogy a mun- °*?tály komoly politikai té- f°°é, hatalommá vált. Meg- súlya és szerepe a nemzet- Politikában különösen a tetunió — az első szocialista — megszületése következ- f \ Kivéve az imperialisták úl- Jüniogatott fasiszta Franco- 7?Zert Spanyolországban és ^szagot, ' f c* ma Európában ügyetlen sem, ahol a kormán y- z. ne lennének ott a mun- ^ztály, a két munkáspárt képviselői. Igen, a szervezett | munkásosztály ma már komoly \ politikai hatalom Európa or­szágaiban és nemzetközi mére­tekben is. A munkásosztály ér­dekeinek figyelembevétele nél­kül sem Európában, sem nem- zetközi méretekben nem lehet dönteni, nem lehet politizálni. Nálunk, Magyarországon is érezzük a nagy történelmi átala­kulások kedvező eredményeit. A felszabadulás következtében vég­bemenő változások a magyar munkásosztály részére megadták a lehetőséget, hogy részese légyen a hatalomnak. Ez az ország, amely ezer éven keresztül kizárólag az urak bi­rodalma volt, végre már mi — a magyar munkás- osztály — országa is. Ott vagyunk a kormányban, a parlamentben, az állam végrehaj­tó intézményeiben, a közigazga­tásban, az ország külügyi, ipari, pénzügyi, kereskedelmi ügyeinek intézésében. A magyar demokrá­cia törvénybe iktatott jogokat adott a munkásoknak, amelyek lénye gbeDÚgóan megjavították politikai és gazdasági helyzetét. És ha ma még a munkásoknak az üzemekben, gyárakban és bá­nyákban sok gonddal és bajjal kell megküzdeniük, úgy ez nem azért van, mert a de­mokrácia nem akarja tovább javítani helyzetüket, hanem azért, mert nem tudja ma meg­adni mindazt, ami életüket gondtalanabbá, szebbé és tartalmasabbá tenné. És nem tudja azért, mert a há­< ai'tkedés, a gazdtttaßr /énen dilié# útjára lejt az ~ország. olyan mértéklM/i.EjnvítaÁk emel- II I"-II u ma, i;ir drums a mii nkásO^^li^BUmmma­lái. A nagy változi^o^ ben a mai magyi már nem a |rjj é munkásosztály._ _ Igaz, teljes felsmoadulása me nem történt meg, de rálépett arra az útra, amely a szabadság teljes eléréséhez vezet. De nemcsak a munkásosztályt emelte pajzsra a magyar demok­rácia, hanem a dolgozó parasztságot is. A fiatal demokrácia első gondja volt, hogy a földnélküli magyar parasztok javára döntse cl a föld­kérdést. Már az első hónapokban szétzúzta a magyar demokrácia a feudális f öld b i rto k tend szert és a nincstelen parasztoknak juttat­ta a földet és most, amikor az ujgazdák százezrei földet kaptak, siettéti a magyar demokrácia a telekkönyvezési, hogy végérvényesen és vissza, vonhatatlanul törvényerőre emeljük a földreformot. A telekkönyve zés lezárásával a magyar nincstelen, parasztok százezreinek _ , örök birtokába megy át a volt földesúrak földje. De nem elég csak földet adni az jgazdáknak, szükség van arral 5, hogy a magyar démokrácia | olyan anyagi támogatásban ré­szesítse őket, hogy gyökeret verhessenek, hogy minden új- gazda erős és virágzó birtok­kal rendelkezhessen. Amint az ipartelepeken szabad és jólét­ben élő munkásokra, úgy a fa­lun jómódú parasztságra és vi­rágzó mezőgazdaságra akar építeni a magyar demokrácia. A magyar köztársaság nem fe­ledkezik meg a munkások és pa­ssziók mellett a dolgozó értelmiség, a városi kisemberek, kisiparosok és kiskereskedők érdekeinek a megvédéséről sem. A magyar demokrácia akkor lesz erős és megdönthetetlen, ha ezeknek a rétegeknek is biz­tos fejlődési és megerösödési lehetőséget nyújt. Alihoz, hogy ezt a nehéz felada­tot megoldhassa, az kell, hogy gyors ütemben líjj áé p hlt-s ü k lerombolt országunkat. Ebből az átgondolásból indult ki a Ma­gyar Kommunista Párt, amikor kidolgozta 3 éves újjáépítési ter­vét, Igenis tervszerű és átgondolt újjáépítésre van szükség, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy az országot a népnek, a város és falu dolgozó népének és né a tőkéseknek építsük. Ezért nem véletlen, hogy az el­lenség már elkezdte a harcot a 3 éves terv ellen. Azok, akik még mindig a régi világot szeretnék visszaállítani, nem akarnak terv­szerű gazdálkodást, nem pedig­len azért, mert jól tudják, hogy­ha a terv sikerül és a demokrá­cia gondtalanabbá teszi a dolgo­zók élötét, úgy végérvényesen el­vesztették a csatát. A magyar dolgozó nép feladata, hogy minden akadályt elhárítson, amely veszélyeztetné a terv végrehajtásának elindítását és annak sikerét. Május elsején, amikor a ma­gyar városok és falvak dolgozó népe, a szabadság és munka nap­ját ünnepli, keli, hogy hitet te­gyen a 3 éves terv mellett. Ugyanakkor azonban szükség van arra is, hogy ezen a napon a ma­gyar dolgozó nép megértesse mindenkivel, akit ez illet, hogy nem engedi a 3 éves terv elgán- csolását és kész teljes erejével fellepni azok ellen, akik újjáépí­tés, jólét, rend és nyugalom he­lyett fejetlenséget es zűrzavart akarnak. Igenis, mi a nyugalom és a békesség légköréi akarjuk meg­teremteni az országban, mert enélkül nincs újjáépítés, nincs felemelkedés és nincs jólét. Legyen ezidén a május el­seje a nagy újjáépítés, a 3 éves terv megvalósításinak hatalmas seregszémléje. Legyen ezidén május elseje a magyar dolgozó nép. a város és falu nagy és megbont hat at lar összefogása annak érdekébei hogy végre ez az ország a m gyúrok — a mngyu- kisembe —- boldog és szabad hazáj gyen. Idiua le

Next

/
Oldalképek
Tartalom