Új Dunántúl, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

üi DÜNANTOL 1*47 FEBRUÁR 1 / PARTELET Hétfőn öss2e^©i*i pérliscsp A hétfői üzemi és körzeti pártnapok elmaradnak, mert a MKP pécsi (szenrezede hétlön délután 6 órai kezdettel a Kultúrházban lasreront pártrupot tart. Az összevcnt pártnap előadói Hajdú Wytila és Fischer Gyula elv társak. KATONA-ELVTÁRSAK FIGYELEM A MKP 6. ho.-beli katona szer- vczeteinäk tagsága részére folyó hó 2-án (vasárnap délelőtt) 11 óra­— A keleteurópai Általános Biz­tosító Részvénytársaság, amely a ■KígyaroTszáigi német vagyonhoz tartozó biztosító intézetek, állomá­nyát vette át, pécsi vezérügynök- ság vezetésével az AnJke-r-Turul hiatesitók vezértitkárát Kadosa Sándort bizta meg. Az intézet ve- 3Órigazgat ója és igazgatója Pécsett járva látogatásit tett a városi és vármegyei főispánoknál is, s beje­lentették, hogy a vállalat pécsi szervezetét erőteljesen kívánja kiépíteni. — A vezérügynökség «nmek dacára, hogy az intézet Pé- •sett, a Bajcsy-Zsilinszky-utca ff. aeám alatt értéikes ingffltianmal bír, helyiségeit továbbra is az Amker- Ttuul Jókai-tér 2. szám alatti Író­déiban helyezte el. i asarrassBJCíOE»« t VÁNDORSPORi A Természetbarátok Turista Egyesülete pécsi csoportja február 2-án. vasárnap egószuapos sítúrát rezet. Útirány: Misina, 21-es, 4-es ét. Lapás, Remete rét, TTE mene- dékház. Találkozás reggel 9 óra­kor a Pálos templomnál, vezető: Katies András. A Csurgó-dűlői menedékháznál tgyeCetes: Csányi Jenő. M 0 S O R : Rehrnár i-eu, »zu«i balon este óit Makor: Csak egy assooay Non a vuagoo. február 2-án. vasárnap déíntán 4 éckkar: Csak egy asssany van a vtJague. Februar 2-án, vasárnap asta ágakor: Csak. egy aoaaoay van a élUgan. F II JL IMI AZ UTOLSÓ PILLANAT Talán az első svájci «hím, amely *yi>tan áUástrogilal a náci őrület •Inan es az üloozóttek mellett — ■aindeneseire sokkal határozottab­ban ós nyiitaöban, mint azt maga Svájc tette a háború alatt. A liikUechxuka ás a íotogralálás adta ■unden lehetőséget kihasználva keui részvétet az üldözöttek és íeUoesedest a szabadság hargpsai iránt. Varnias egészen kiváló je­lenetei, mint pt. amikor a külön­böző nemzetiségű üldözöttek a legnagyobb hmáiveszélyben a leg- külonoozoibb nyo.veken boldog harmóniában éneklik. « ,,János bá- nsi keljen tel" egyszerű gyermek- ♦a'Jlamat. Ez a nehány kocka sok­kal többet értet és éreztet meg aa igazi harcos demokratikus lel­kiségből, minit egy egész sor tűl- /omantizált propaganda jelenet. Mindent egybevéve olyan film az „Utoiso piuanaf', amit azoknak te érdemes megnézni, akik a leve- titetlakúéi sokkai különbeket él­tek át, mert hozzásegíti őket ah- hoe, hogy ne felejtsenek és azok­nak is, akik néha talán azt hiszik, hogy a nácizmus rémségeiről hal. toltak talán túlzások. Mert. amit «e s Ilim megmutat, még csak nem 1« meríti ki a teljes igazságot, hi- ■w a teljes igazságot talán még a Himezalag sem bírná el. kor a Pártházban (Rákóczi-út 68.) taggyűlést tartunk. Megjelenés az összes tagok részére kötelező, A párttagsági könyvét mindenki hozaz magával. Vezetőség. WBOUMai Pécsi kereskedők híre. ma 2 Órakor zArnak AZ ÖSSZES PÉCSI ÜZLETEK A Pécsi Kereskedők Testületé közli a vásárló közönséggel és a kereskedőkkel, hogy a köztársa­ság megalakulásának mai ünne­pén az összes pécsi üzletek dél­után két óráig lesznek nyitva. ipartestületi hfrek Vasat, szeget, hazait feldol­gozó iparosaink figyel ni óbe! A Pécsi Ipartestülettől kaprtt vas. utalványok bármelyik vaskeres­kedőnél beválthatók. A fuvarozóiparosok Szakcsjopárt­ja felhívja tagjait, hogy: í tag- díjjárulékúkat haladéktalanul fi­zessék be, 2. az adóközösségi ta­gok rendezzék január havi adóju­kat, 3. azok a tagok, akik a befi­zetett zabot még nem vették át, sürgősen jelentkezzenek ennek át­vétele céljából a jegyzői irodá­ban. Sütőiparosok íigyelmébel A sü­tőipari szakosztály fQlyó évi feb­ruár 1-én délután y.5 órakor szak­osztályi ülést tart. Tárgya: feb­ruári kenyérfejadag. Kérjük a ta­gok pontos időben való megjele­nését. Kötszövök, géphurkolók, gyap­júiénál: szakcsoportja február hó 1-én délután 4 órakor a Rákóczi- út 24. számú ház III. sz. termében rendes évi tisztújító közgyűlést tart. Rádióműsor MŰVÉSZÉI AZ OLVASSA .03 DUNANTOr-Tl FEBRUÁR 1. SZOMBAT Budapest I. 8.00: Savanyúkáposzta felhasz­nálása. 6.15: Szórakoztató magyar mu­zsika. 9.00: Barna Pál jazz-együttese játszik. 10.30: A Szociáldemokrata Párt kongresszusa. 12.15: Bor Kálmán szalonzene- kara játszik. 13.15: Hétköznapi gondok. 13.30: Várhelyi Antal játszik a 21ervemü vészeli Főiskola orgonáján. 14.10: „Áldd meg Isten a he­gedűt." 15.10: Skandináv humor. 15.25: Egyetlen út a tervgazdál­kodás. Markos György előadása. 16.00: Dunevölgyi népek hang­ja. 16.30: Gyermékrádíó. 17.10: A Vöröskereszt közlemé­nyei. 17.30: A Munkás KuiLtúrszövétség műsora. 18.00: Magyar zenekari müvek. 18.30: Három magyar köztársa­ság. 19.00: Roóse Emii szalonzene- kara játszik. — 19.30í Ma egy éve ... Emlékezés a Magyar Köztársaság kikiáltásá­nak évfordulójára. 20-20: Engel Ivén zongorázik. 21.00: Hangos heti híradó. 22.30: Bárt ók-mű vek. 23.00: Táncdalok. Budapest II. }®-0S: Magyar operettrészJetek. 18.10: Közvetítés a Nemzed (Ka- ■taraszinházból. A szünetben hf­rek. Gádor Emil grafikai kiállítása. Folyó évi február 2-áo, vasárnap délelőtt 12 órakor a MSz.MT he­lyiségében (Széchenyi tér 16 L em.) grafikai kiállítás nyílik, me­lyen a Magyar Szovjet Művelő­dési Társaság és a Város Szabad- művelődési Felügyelőség bemutat­ja Gádor Emil 61 tusrajzát. A kiállítást Achátz Imre tanár mű­vészeti író nyitja meg. A meg­nyitás előtt dr. Faluhelyi Vero­nika szaval, majd Molnár Klára Graef Tildy, Maros Rudolf be­mutatja Beethoven vonóstenzett- jét. — A kiállításra a belépés díjtalan. $?»kszcrv?»zefí hírek SZAKSZERVEZETI MUNKÄS- KÖZVETITÖHTVATAL felhívja az I. osztályú- cipészsegédeket, hogy munkába állításuk ügyében sürgősen jelentkezzenek. Építőmunkások ács-szakosztálya február 2-án 9 órakor értekezletet tartanak szövetkezeti ügyben. A Szakszervezeti Vadásztársaság vasárnap, február hó 2-án délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében taggyűlést tart. A fon­tos tárgyra való tekintettel, a ta­gok megjelenése kötelező. Házfelügyelők, Segédházfelügye­lők és Háztartási alkalmazottak vasárnap, február 2-án délután 17 órai kezdettel a Szakszervezeti székházban, Bajcsy-Zsilinszky-út 8. szám alatt nagy családi összejö­vetelt tart Minden kartársat és kartáisnőt szeretettel várunk. Földmunkások, vincellérek, újonnan földhözjuttatottak részére szakelőadásokat tartanak a Föld­munkások és Kisbirtokosok szak- szervezetében (Bajcsy-Zsilinszky- út 8. sz. alatt) minden szerdán és szombaton 17 órakor, melyre min­den érdeklődött szeretettel vár a vezetőség. Vegyipari munkások február hó 1-én 17 órakor összvezetöségi ülést tartanak a szakszervezeti székház­ban. A vegyiiparban foglalkozta­tott üzemi bizottsági tagok és bi-, zalmiak megjelenése kőtelező. Könyvkötők február 1-éaiv órakor vezetőségi ülést tartanak. Könyvkötők február 3-án %K órakor tisztújító közgyűlést, vala­mint taggyűlésit tartanak, melyre minden tag pontos megjelenését kérik. üzemi bizottsági értekezlet, szakcsoport elnöki értekezlet 1947. évi február hó 7-én 17 órakor a szakszervezeti székházban üzemi bizottsági értekezletet, valamint szakcsoport elnöki értekezletei tartunk, melyre minden tag meg­jelenése kötelező. Kereskedelmi Alkalmazottak sza- szervezete felszólítja tagjait, hogy tagdíj hátralékaikat rendezz^, mert február hóban tartandó tiszt­újító közgyűlésen csak ez választ­ható és szavazati joggal csak az rendelkezik, akiknek tagdíj hátra­léka nincs . Magyar Orvosok Szabad Szak- szervezete Pécs-Baranyai Csoport­jának választmánya 1947 február hó 4-én (kedden) délután 6 óra­kor ülést tart. EGY JÖKARBAN LÉVŐ kantni- zott, rugiós-kötésü sítalp, felsze­reléssel eladó. Cím: Tettye-u. 37. KIFOGÁSTALAN állapotba* lé­vő egész fűző eladó. Cím 1281. szám alatt a kiadóban. Pécs Uij. város Polgármesterétől. 52/1947. gh. sz. HIRDETMÉNY. A thj. város a közvágóhídon összegyűjtött cca 5 q sertésszőrt eladja. Felhívja ezért az érdek­lődőket, hogy — a helyszínen való megtekintés után — zárt ajánlatukat 1947. évi február 5-én déli 12 óráig a thj. város gazda­sági hivataléban (Városház, fdszt. 14.) juttassák el. A 6ertésszőr elszállításának költsége a vevőt terheli. Pécs, 1947 február 1. Polgármester. Tóth János, mint az el­haltnak férje, úgy a saját, valamint az alulírottak és a kiterjedt rokonság nevében mélységes fájdalommal je- g lenti, hogy a felejthetetlen g jó feleség, a legdrágább sg édesanya, anyós és nagy- |£ anya, illetve szeretett rokon |g Tétit Jé B2 os s?é 1 szül. KALMÁR KATALIN f. hó 31-én d. e. 11 órakor áldásos életének 67-ik és boldog házasságának 49-ik g évében hosszú, türelemmel viselt szenvedés és a hal­doklók szentségének ájtatos felvétele után visszaadta jó­ságos lelkét,Teremtőjének. Megboldogult drága halot­tunkat f. hó 2-án, vasárnap d. u. 3 órakor fogjuk a köz- _ ponti temető Szent Mihály p templomában történő beszen- telés után a családi sírbolt­ban lévő örök pihenőhelyére kísérni. Megboldogult lelki üdvéért | az engesztelő szentmise f. hó 3-án reggel 3/<7 órakor lesz az Ágoston-téri plébá­nia templomban a Minden­hatónak bemutatva. Pécs, 1947 január 31. Soha ed nem múló szeretettel őrködünk őrök álmod feletti Tóth Géza, Tóth György, Tóth Károly gyermekei. Tóth Gézáué sz. Szabó Ilona, Tóth Györgvné sz. Wagner Sa­rolta, Tóth Károlyné sz. Bach Hona, özv. Tóth Jánosné sz. Öváry Emma, özv. Tóth Im- réné ez. Hegedűs Erzsébet menyei. Tóth Erzsébet, Tóth Géza, Tóth György, Tóth Ilonka unokái és a kiterjedt rokonság. I I említést az Őrangyal tem. intézet rendezi | Pécs, Irányi Dániel tér 312. ^ i jwí viliffmonáqi eikKt* ? lejjolcsé bba* ^dülOS i5 DEMEHYI-től «ecnuvt i-Tt fc ít>. iz iü. IRODÁK, INTÉZETEK, UZEMEKI Számlákat, üzleti nyomtatvá­nyokat, levélpapírokat, boríté­kokat, levelezőlapokat, memo­randumokat ízlésesen, gyorsan, pontosan készít a „SZABADSÁG” NYOMDA, Munkácsy M.-u. 10. Tel.: 20-27. viléghirü szelcnokrobotúk iobrttdí l-ie í cs Pantíoüta-piacébeo méhSánek Fmoyieiioii íetresz a Szabadság Nyomda Pécs, 10­|if karátos imü és ékszer, »vájd órák HENTZ-té* $ 2. scátfi* MÖS©TÍ RCNQYOÍ magas áron vesz a Szabadság Nyomda \ Knnkássy P-J.-u. 10­Béke-B all Eien utalvány tulajdon >sa joga suli 23 '/«-O® kedvCEmoanycí öltöny, télikabát és nadrág vásárlásra. — BswxihcitÓ Íübíiaár §-i<J <* BÉKE-BOLTBAN, HU-tér 5. Rádióújdonságok• részletfizetésre is Richter Tibor é§ Ts» Széchenyi-tér 6, (Irgalmasokkal szemben)- Récri rádiót, roncsot veszek, cseréin kJ. MecsoicszaDolcsrct keresünk csa-ó­dós hiriapáruüítót lebeőle4 bányateleppel merös személyt Heti kereset i30—150 forint. íír,‘: Tempó Htriaoirodában, Siessen megújítani előfizetésétől vagy esetleges hátralékát kifizeini hogy ön is megkaphassa az il Huniul alMMllmeli. ÜJ Dunántúl kiadáhlvatald Pécs, Munkácsy H.-utea 10* Saabodéig Nyomda K. P. T„ Péca SMutaMtöatgi Munkicay MlhAly-utc» II. Tol «font 2M* Kiadóhivatal: Muakácay Mlhúly-otoa ti. — Tolatom 2*'3" Falai ű* Mark. mi tői Révéas Oy. látván Pál dós btadó áa nyomdavtaatői Am idaaaf

Next

/
Oldalképek
Tartalom