Új Dunántúl, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

1947 FEBRUAR 1 ©J DUNÁNTÚL PARK- . moziéi; fa Telefon i 19—81. $®afye?ÖTétel i <L e. 10—1E Szombat—va párái p, február 1—2 : A budapesti Royal Apollo nagy- sikcrü műsora, „la Domiere Chance“ címmel a cannesí ver­seny nagx díjának nyertese, Svájci világ-fiira! Utolsó pillanat A szenvedések véres orszígutja, a háborús poko' gvötrelmes valóságának legmüvészibb filmje. Híradókat Budapesttől ege­idében mutatjuk be. Előadások ‘ kálkSznap 5; 7, vasárnap 3,5, 7 Vasárnap d.e. % 11-kor Matiné félő­--APOLLO — Szombat—vasárnap, febr. 1—2 : Egy gar.gszter-vezér éle története, veszélyek kalandok izgalmas üldözések I Csak 1á éven felülieknek 1 I ülüammziü feü Eésze. épben : Humphrey Bogart, “inaes Cagney, George Bancroft. Úétfötöl-szerdéig február 3-4-5: Mikszáth Kálmán derűs, surnoros novellája, örökösök kacagtató kálvárián egy ősi kastélyban; Ki a férjem ? (Senírílésiak) Eöszercplők To!neü £lári, 3.Q5tRSSSV> Csortos. Vaszary, "4i!iily|fyi Pataki és a 2 Petzes. ^adások hétköznap d. u. 5, 7, ^ vasárnap d. u. 3, 5, 7 óra’-'or j£f’ mmv pg ru.i«8S!»K&E ss-ot Se© mbalté l—ke ddicj, tebruár 1—4-ig : Szigorúan csak felnőtteknek I bécsi nv.mibetíj-gondozó intézet felvilágosító filmje, fényes témájú őszinte film a ®**uális élet tlos területeiről Ómra nem »(& • főszereplők: Nagy Adorján, . Ktos Judit. oktató, felvilágosító cél- mutatja be o nemi beteg­ek tüneted a védekezés és a . gyógyítás módjait. *igoruan csak feinőHeknek I Hagynr Hl» add désolc : hétköznap 5, 7, ^asarnap d. c. % 11, délután S, 7 5, „kor-----------------------------­^a BKMöZi Svájci világ­SJÖHOSIGI ÜGYBEN A JL^KEDJÉK TÁRCSÁZNI »'49 TELEFONSZAMOT! TETEOSz — a or,ra*ztn'azás tetei* Hová lesznek es tejtermelőkből kizsarolt százezrek? A választ csak a sokáttásu Kistóth József, volt MÉP-póíh épviselő, a TtTEGSz igazgatója, a Nrnuet$ Ban** főtanácsosa, a leiszövet kezet és a Gyümölcstermelők elnöke tudja, akt persze a Kisgazda part ügyvezető igazgatója is .....* ■'rwa» si ügyeit intézték, persze meg­felelő százalékos részesedésért. 1935. évben alakult meg a TETEOSz, amelynek az volt a célja, hogy a jó tejet jó árért adja el a paraszt A Földműve­lésügyi Minisztérium hívta életre és az lett volna a célja, hogy a kistermelők érdekeit képviselje. Természetes, hogy a fasizmus alatt ez az intézmény nem állít hivatásának magaslatán, nem volt tm&, mint a kapita­lista vállalatok burkolt szolgája és kitűnő állásalkalom megbíz­ható fasiszták és reakciósok számára. A felszabadulás utáni időben a TETEOSz nem változott meg, a változást csak az igazgató szemé­lyében bekövetkezett csere jelen­tette, mert a TETEOSz élére Kis-tóth József került. Ki ez az ember? Málomi pa- rasztivadék, akiben bízni kellett volna, hogy a saját fajtája érde­keit fogja képviselni. És mi tör­tént? Rosszabb, mint a reakció, rosszabb mindennél, mert ez az ember saját fajtáját árul­ta el, amikor a TETEOSz élen minden érdeket képviselt, csak a saját fajtáját hagyta el. Kistóth úr a parasztság védelme helyett állást halmozott. Nem volt neki elég a TETEOSz igaz­gatói állása, hanem mint hajdani Mf'P-i-ita korában megtanulta, mint a Kisgazdapárt ügyvezető igazgatója, ehherc a magas rang­hoz több pozíciót is szerzett. Kistóth a Kisgazdapárt ügyveze­tő igazgatója, a TETEOSz igaz­gatója, a Nemzeti Bank főta­nácsosa. 9 Baranya megyei Tej­szövetkezet elnöke, 'Baranya- megyei Gyümölcstermelők Egye­sületének elnöke. A sok állású kisgazda, termé­szetes, hogy a TETEOSz-szal az­után nem sokat torod ott, csak addig, míg ez a saját crdekeit szolgába. Sohasem lehet ot a TETEOSz-ban megtalálni, az üffyektet Erős Frigyes intézi^ he­lyette. Erős Frigyes az előző re­mimben is a TETEOSß-nal volt, mint megbízható fmisato és an­tiszemita. megmutatta, hogy 1935 óta a felszabadulás után sem lesz nálunk változási Egy kis mellékkereset Soroljuk fel a TETEOSz tetteit A felszabadulás után a miniszter rendeletet adott ki a kötött vaj felhasználására, ennek ellenőrzé­sére. A TETEOSz egy évig egyet­len egy se er sem ellenőrzött, éhem­ben a kórháznak, gyermekeknek ki­utalt kötött vaj egy részét sa­ját céljaira használta fel. A TETEOSz, a Tejtermelők és Tejszövetkezeteik Országos Szö­vetsége arra volt hivatva, hogy a kistermelőt megtanítsák jóminő- segü és itiszta tej termelésére, ehelyett megtanították arra, a pa­rasztot, hogy ma is ki legyen szolgáltatva ilyen intézményeknek. Köztudomású Budapesten, hogy maga Bárányos miniszter egyszer a parlament folyosóján neki tá­madt Kistóthnak rossz munkája és megbizhatatLansúga miatt és ez a társaság mégis a felszínen maradt, mert a Kisgazdapárt ügy­vezetője mögött ott álltak a ,,mű­rostos“ párttagok: a parasztság árulói. Az infláció alatt a TETEOSz ill. Kistóth úr remek üzleti érzék­kel rájött, hogy itt mellékkereset­re liehet szert tenni, és ahelyett, hogy a termelőkkel tö­rődött volna, a vállalatok for­galmiadó ügyeit és áregyezteté­Arról nem is szólunk, hogy az ő bűnük volt az infláció alatt a kétféle tejár. A paraszt csak arra volt jó, hogy olcsón beszolgál­tassa a tejet és a kapitalista vál­lalatok ezt' minél drágábban ad­hassák el. A TETEOSz, mely parasztter. melót segítő és ellenőrző szerv­nek indult, kinőtte magát igen jól kereső vállalattá. Mert tehenen­ként havonta 30 fillér tagsági dí­jaikat szednek a parasztoktól amely egy hónapban összesen 100 —150 ezer forintot tesz ki. A pa„ nasztság természetesen nem szíve­sen fizeti a tagdíjakat. A TETEOSz erre kötelezte a tejvállalatokat, hogy ezeket a 30 filléreket beszedje a parasz­toktól, levonja a tej árából és ■ szolgáltassa be a TETEOSz-nak De a vállalatokat is „megfejte“, igaz, hogy azok nem jöttek rosz- szul ki, mert Kistóth úr elnézése igen hasznos valami, a vállalatok­nak literedként 5 fillért kell le­adni a tejből A TETEOSz-nak ez havonta 3—400 ezer forintot tesz ki. Hová lesz ez a pénz? Ezt ho­mály fedi, senki sem tudja. Kistóth úr álláshialmozásai melléj meg akarta szerezni az OMTK j vezérigazgatói állását is, hogy in- kább ráülhessen a szegény pa­raszt nyakára és jobban bekap­csolódhassák a kapitalista üzlet­menetbe. Természetesen a hálás Kistóth Erős urat gondoka ve­zérigazgató helyettesnek. A mi­niszter hiúsította meg, de viszont a kisgazdapárt álparaszt-tagjai továbbra is támogatták Kistóth urat. Ez a helyzet a TETEOSz körül. Tavaszra már ne a íETLOSz-nak teleljenek Baranya tehenei májusban olyan tejbőség lesz Baranyában, amilyen még soha­sem volt és ez a vergődő kis­termelők helyzetét javítaná, ha nem ülne nyakukon a TETEOSz Fen Pesten a közellátási minisz­térium tejgazdasági osztályát egy kitűnő szakember Szabó Jenő elv­társ vezeti. Mint szakember, foly­ton hangoztatja, hogy a TETEOSz élére nem pártpolitikusok, hanem szakemberek kellenének de szava pusztába kiáltó szó maradt. A paraszt már nem fejőstehén, és nincs szükség arra, hogy más , ... v> . r . fölözze le a munkáját. Elég volt! amely itt Baranyában .^fontos, Kistóth uraknak lehet, ho^ van szerv. A tejtermelés különösen helyük a Kisgazdapártban de a mi parasz'íja'in'k egyik anyagi! nincs helyük a parasztság érdé- bázisa és ’ keit képviselő szervben. . Nagy, jótékony célú Farsangi Műsoros Táncesfé!y a DOLGOZÓK GIMNÁZIUMA rendezésében H ®si© 8 érái kezdettel a Legézsv­AVAOá eej'g’ieSSsesJ. — Kiünö zene! -- Büffé ! A MKP tudományos előadásai Mohácson és Pécsváradon A Kommunista Párt mindent csán a tárgyhoz Cserta polgár­elkövet, hogy a kultúrát vidékre " is eljuttassa. A megyei pártszerve­zet ennek a gondolatnak jegyében vasárnap is két tudományos elő­adást rendezett vidéken. Az egyi­ket Mohácson dr. Ernst Jenő egyetemi ny. r. tanár tartotta, „Változás, az újkori tudomány aliapelve" címmel. Az előadás a városháza dísztermében hangzott­éi ahol a közönség soraiban az értelmiség is nagy számban, jelent meg. Az előadás utáni vita kap­mesfer is hozzászólt. A másik, ugyancsak tudomá­nyos előadás Pécsváradon hang­zott el a „Föld fejlődése“ címmel tartotta dr. Szabó Pál Zoltán. A közönség itt is nagy számban je­lent meg, különösen fokozott ér­deklődés volt tapasztalható az ér­telmiség köréből. Az egyszerű és érthető nyelven, de tudományos alapon felépített előadások nagy sikert arattak. A. Zsolnay-gyár kommunistái ma esfe fél 7-Vor ünnepük szervezetük második évfordulóul A Magyar Kommunista Párt | rendez a gyár Major utcai kul- ZsoLniay gyári szervezete február • túrházában. A műsorban szebb­elsején ünnepli fennállásának má- n,él-szebb szavalatok fs énekszá. sodik évfordulóját. Ebből az "al­kalomból szombaton este az eddigi közlésektől eltérően fél 7 órakor mák szerepelnek. Az est fény­pontja Szabadság dalkör fellépése lesz. A Zsolnay gyári elvtársak szeretettel hívnak meg minden műsorral egybekötött táncestélyt pártszervezetet ünnepükre. 2740 mázsa kenyérgabonát utalt ki Baranyának a kozeVáfási miniszter A közellátásügyi miniszter ér­tesítette Baranyamegye alispánját, hogy a törvényhatóság területén február hóra 2238 mázsa lisztnek megfelelő 2680 mázsa kenyérga­bonát a kórházak céljaira 48 má­zsa lisztnek megfelelő 60 q kenyér­gabonát. összesen 2740 mázsa ke­nyérgabonát utalt ki. Eizt 40 szá­zalék búza, 40 százalék rozs és 20 százalék árpa, illetve kukorica elosztásban kell kiadni. HÍREK Hirdetőink szíves figyelmébe! f jabb rendelkezések értelmé­ben vasárnap reggel a ren­des időben megjelenik ok 0J Dunántúl­Hirdetéseket a vasárnapi számar kba ma délig még felveszünk. IDŐ JÁRÁSJELENTÉS Vérható időjárás szombat es&g: Keleti, délkeleti szél. Feihöcebl, ködösebb idő, néhány helyen ki­sebb havazás. A hideg tovább tart. — A Pécsi Munkáé Kasaink február 1-éa tartja első nagy Par­sings bálját a Kultúrház őssses termeiben este 149-től reggel 5 óráig. Hangulatról, jókedvtől * vezetőség gondoskodik. Eső rengi tánczenekar. BüfféI Kitűnő hegyi borok. Meghívóigénylén « Kuítár­házban. Figyelem Gufenbergisíák! A szokásos családi össze jövetelün­ket vasárnap délután 5 órai kez­dettel a Budai Külvárosi Kath. Körben a Szociáldemokrata Póri Budai Külvárosi Párt szer react tea-délutánja keretében tartjuk meg. Bodensteiner. — A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége február 2-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel, székházé­ban, Széchenyi-tér 8., II. e. ren­dezi mag családi teadél útónját, melyre minden tagot és vendéget szeretettel hív és vár a rendező­ség. — A Demokratikus NöszövaUég gyárvárosi csoportja február !-•* szomlbaton (délután 5 órakor a gyárvárosi iskolában Győri Jó­zsef színigazgató társulatának köz­reműködésével jótékonycélú rai- soros délutánit rendez, melyre ■«•- retettel meghívnak mindenkit. — Halálozás. Sal u g a Gyula bádogosmester január 28-án rövid Szenvedés után életének 53. évé­ben elhunyt. Temetése február 1-én, szombaton délután 3 órabér lesz. A gyászmisét februaf 3-%, hétfőn reggel órakor mutatják be az Agoston-téri plébánia temp­lomban. Gyászolja özvegy«, leánya és rokonai, — A Bőrgyári Dalárda a Bőr­gyár dísztermében február 1-éa, szombaton 7 órai kezdettel dlezi Farsangi Nagybálját, mindenkit szeretettel vár dezöség. Belépőjegy 2 forint. — Kisiparosok Szabad szer vezető­nek szabód páros tagjai kedden délután 5 órakor munkáéi vétel céljából) jelenjenek meg e szer­vezet irodájában, Széchenyi-tér 8. II. em. — A rendőrség őrizetbe vette Füves Lajos pécsi lakost, aki a Deutsch-féle téglagyárból külön­féle méretű gépszijakat tulajdoní­tott el. Nevezett jól kereső ember volt, ma is az, a pécsi kocsmák­ban erején felül költekezve hívta fel a rendőrség: figyelmét magái a. Átkerült az ügyészségre. UU 1 -epi, ettel ro*- X, lualfÁ ír a re*-' Törvényszéki hírek Sztázics György 36 és Gólyák Márk 23 éves nagykozári lakosok egy korcsmái verekedés alkalmá­val az igazoltató rendőröket köte­lességük végrehajtásában erőaza- kojskodással meggátolni ágy ékesí­tek. A törvényszék Garay taná­csa mindkettőjüket 200 fforint Í iénzbüii'tetésre ítélte, hatóság el- eni erőszak vétsége miatt. 1946 júliusában Kiss Vince rád­fal vi földműves a lóvizsgálato* tartó hivatalos közegeket gazem­bereknek nevezte és azzal vádol­ta őket, hogy csak a szegények lovait viszik cl, a gazdagokét nem A törvényszék hivatalból üldö­zendő rágalmazás vétségéért 59 forint pénzbüntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom