Új Dunántúl, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

2 A Kisgazdapárt nem vonta le az összeesküvés politikai következményeit A MKP poüt kai hhot sága foglalkozott a belpoli lkai hely fettet A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága csütörtöki ülé­sén foglalkozott az összeesküvéssel és ennek kapcsán a belpoliti­kai helyzettel. A gyűlésen elhatározták, hogy követelik a nyomo­zás erélyes folytatását az összeesküvés teljes felderítésére, hogy a bűnösöket minél gyorsabban bíróság elé lehessen állítani. Meg­állapították, hogy az összeesküvés komoly kísérlet volt a Magyar Köztársaság megbuktatására, ennek ellenére áz összeesküvés jelen­tőségének eltussolását célzó törekvések ma sem szűntek meg. Nem történtek komoly lépések abban az irányban, hogy az Összeeskü­vésből a Független Kisgazdapárt levonja a politikai következteté­seket és ennek a pártnak a vezetősége még azokat a képviselőket sem zárta ki, akik ellen a nyomozás súlyos terhelő adatokat szol­gáltatott. A Független Kisgazdapárt egyes vezetőit súlyos felelős­ség terheli azért, hogy a pártban a magyar parasztság érdekeivel és törekvéseivel szemben ellenséges elemek komoly, sokszor döntő politikai befolyásra tehettek szert. A demokrácia megszilárdítása érdekében sürgős ezeknek az elemeknek a személyre való tekin­tet nélküli teljes eltávolítása a Kisgazdapártból. A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága vál­tozatlan bizalmáról és szövetségi hűségéről biztosítja a Független Kisgazdapárt parasztjait és többi demoiuaíáit és felhívja a mun­kásságot, a dolgozó parasztsáoot, a demokrácia minden hívét, hogy a Kommunista Párttal együttműködjék az összeesküvés teljes íel- « adatolására és az ebből folyó politikai következtetések gyors és határozott levonására. Az Egyesül! Nemzi a szlovákiai dei Londonból jelenti a MTI: A londoni rádió péntek regrreli és délelőtti adásában közölte azt a hírt, amely szerint Gyöngyösi Jáaos magyar külügyminiszter ki­jelentette, hogy az Egyesült Nem­A menekülőket át Miskolcról jelenti a MTI: Putnok és Bánréve körzetében ■tág mindág özönlenek Csehszlová­kiából a határon át menekülő ma­gyarok. Számuk most már eléri * 2.000-et. A menekülőik közül egyesek a határ közelében marad­nak, mások Budapest felé indultak itnak. A tömegesen érkező mene­külteket egyenlőre magánházak- Kau helyezték eü-. A csehszlovák csendőrség és ka­tonaság helyenként szabadon át­engedi a menekülőket és azok több esetben állataikat Is áthoz- liatták a határon. elek elé terjeszljfik jortálások ügyét zeíek szervezete elé terjeszti a csehszlovákiai magyar kisebbség ügyét. Kijelentése szerint a ki­sebbségi magyarokat szétszórták és egyeseket közülük kényszer- munkára vittek. engedik a határon Csütörtökön Miskolcra érkezett Jócsik Lajos államtitkár, áttelepí­tési kormánybiztos. Közölte a fő­ispánnal, hogy ha a helyzet szük­ségessé teszi, menekült segélyiro­dát állítanak fel. Az államtitkár már a délelőtti órákban gépkocsin a határra utazott. Ugyancsak gép­kocsin sietett a határra a mene­kültek közé dr. Balogh Ferenc alispán is. A népjóléti minisztérium 30.000 forint gyorssegélyt és 10.000 kilo­gramm élelmiszert utalt ki a me­nekültek számára azonnali gyors­segélyként. Betört, hogy adósságát kifizethesse Zelerni József Pécs Irányi. Dá­niel tér 2 sz. alatti textilkeres- kedo üzletét folyó hó 28-án éj­szaka feltörték1 és onnan. 6 öltözet férfiruhát elvittek. A nyomozás «órán másnap a rendőrség elfogta Rácz József Pécsbányatelepi út i5 sí. alatti lakost, nlki beismerte, hogy Kovács Béla, Radnics utca 27 sz. alatti lakossal megbeszélte az üzlet feltörését, ezt Rácz sze­rint együttesen végre- is hajtották és a lopott holmit Rácz lakására vitték. A ruhanemücket az elfo­jtásuk előtt már szállítani akarták s környékbeli falvakba, eladás céljából. Rácz védelmére előadta, hogy az egyik pécsi napilapnak »agyobb összeggel tartozik és ily «ódon akart pénzhez jutni, hogy tartozását kiegyenlítse. Nevezet­tek átkerültek az ügyészségre. Egy évi börtönre ítélték a szürkéié tolvajt Kovács Jánosaié 38 éveis piispök- nádasdi Iákos 1946 november hó 23-án éjszakai körútra indult a faluban tyúklopás ügyében. Hosz- szas keresgélés után végül is Frank József püspöknádiasdi lakos udvarán kötött ki. Két alvó tyú- kott magával vitt zsákba rejtett, és már éippcn indulni akart el­felé, mikor a zajra felébredt Frank József az udvarra ért. El akarta tőle venni a tyúkokat, KovácSné azonban — a nála lévő késsel al- sókarjába szúrva próbált elmene­külni. Cselekedetéért tegnap vonta fe­lelősségre a törvényszék Garay tanácsa. A bizonyítási eljárás le­folytatása után rablás bűntetté­ben mondták ki bűnösnek és egy évi börtönbüntetésre ítélték. Az ítélet jogerős. A KUKORK Budapestről jelenti a MTI: A közellátási miniszter a kuko­rica Arád. februárra a következő­képpen állapította meg.: Február 1-től 15-ig a 19 száza­lékos víztartalmú kukorica ára •»évesen 25.65. morzsolva 32.60, ca öj Ars. február 16-tól 28-ig csöves 25.80, morzsolva 32.80 forint. Ezekben az árakban december 1 -töl az át­vétel napjáig eltelt időre a raktá­rozási, kezelési és biztosítási költ­ség címén járó költségimegrtérítés is benne van. Fórti isugek, pm*o verek, kötött kabátok, meleg fehórnemüek, selyemharisnyák NAGY VÁLASZTÉEC3AH, OLCSÓ ÁRBAN VTDOLO VíT 5-náL lrg*lmasok-u 3 sz. ÜJ DUNÁNTÚL IMF FBMUÁX 1 Megyei konferencia A Magyar Kommunista Párt összes megyei szervezetei készü­lődnek a február 9-én megtartan- dó megyei pártértekezletre. Nagyj; jelentőségű esemény ez nemcsak; a kommunisták, hanem az egész '; megye lakossága életében. Minden ’■ esztendőben egyszer van Megyei f Konferencia, mely egy évre meg. H határozza a kommunista pártszer-S vezetek feladatait 'egy politikai, % szervezeti, mint gazdasági vona- Ion. Pártszervezeteink szerte az országban, a .községekben és vá- rosokban egyaránt a dolgozók u mindennapi ügyeinek és bajainak J a szószólói, képviselői. Ezért van f a Konferenciánknak az egész me-S gye dolgozói szempontjából nagy s jelentősége. Ezen az értekezleten,! mely egy egész napig tart, — a I megyei pártszervezeteink legjobb jé és legértékesebb kommunistái.» megvitatják, hogy /mik azok a legfontosabb feladatok, melyeket az elkövetkezendő napokban meg kell valósítani, hogy végre tudiuk hajtani a III. Kongresszusunk ha­tározatait, a 3 éves tervet, a dol­gozók életszínvonalának emelését és végérvényesen le tudjunk szá­molni a reakcióval. A Megyei Konferencián minden pártszervezet (küldöttje részt vesz. A küldötteket a párttagság tag­gyűlésen választja demokratiku­san, szótöbbséggel. Csak a meg­választott küldötteknek van sza­vazati joguk. Ez biztosítja a pár­tunk belső demokráciájának meg­szilárdítását fes (biztosítja, hogy a Konferencián a küldöttek — kik több száz községből jönnek össze — a legvilágosabban feitáriák a legkisebb falunak problémáját is és rámutassanak arra az útra, amely a megoldáshoz vezet a me­dve dolgozóinak érdedében. A mi oártunk már számtalanszor be­bizonyította. ty>gy nemcsak a kommunisták pártja, hanem a nemzet pártja, a dolgozó nép pártja. Szerte a megyében folynak a Konferencia előkészítő munkála­tai. Permanenciában vannak rfírt. szervezeteink, tnngy a mozgás min­denütt. akármerre megyünk. Egy egész sor községben megválasz­tották már a küldötteket. Örömmel üdvözöltük Farkas Mihály főtitkár-helyettes elvtársit, mint 'a megyénk első küldött lét, kit a Vasas-telepi pártszerveze­tünk választott meg. Farkas elv­társ — megyénk kéovi&Mőie — részt fog venni a Konferencián, nemcsak ynint (küldött hanem mint a Központi Vezetőség képviselője is. Néhány szót arról is kell mon­danunk, hogy a Konferenciát meg­lehetősen nagv érdeklődés kiséri a többi pártok és komoly poli­tikai ténvezők részéről, megyei viszonylatban. Ez természete* nagymértékben emeli a Konferen. cia /politikai jelentőségét Nem közömbös az értekezlet állásfog­lalása senki számára, aki törődik a megye dolgozóinak sorsával. A mi pártunk határozatai nem maradnak sohasem joaniron, azo­kat mindig >a legnagyobb erővel haitink végre a gyakorlatban. A Konferencia (határozatait is telies erővel fogiák végrehajtani párt- szervezeteink és ezt c dolgozók­nak érezniük kell a mindennapi életben. Baranyavérmegve kommunistái minden erőt a Konferencia elő- készítésére fordítanak, hogy minél jobb és eredményesebb munkát végezzen a február 9-i érekez- letiink. / A MKP pécsi szervezete farsangi b*lra bészül Színes farsangi meglepetésre ké­szül a Magvar Kommunista Párt pécsi szervezete. 15-én ia Munkás Kaszinó termeiben bált rendez, amelyen mz elvtársik nagyszerű zene mellett a muzsik*, ,a jókedv hangulatában szórakozhatnak. A Párt vezetősége és a bál ren­dezősége minden cSvtársat szere­tette! vár a mulatságra. Meleg szeretettel üdvözöljük testvérpártunknak, a Szociáldemokrata Pártnak ma összeül/ 35. Kongresszusát. Tudjuk, hogy ez a kongresszus kritik# pillanatban kezdi meg munkáját és a feladat, ami rá vár, v#« ban joggal mondható történelminek. A 35. Kongresszus jelen«' sége túlnő a hasonló kongresszu sok ^megszokott keretein. Ne# csak a párt követendő irányvonalát, nemcsak az új vezetőség tíf jait kell kijelölnie, de azt a jövőt is, (ami a magyar demokráe# legszilárdabb alapjára a munkás egységre vár. Döntenie Ikell is a Szociáldemokrata Pártnak a hónapok óta húzódó válság illetően, félreérthetetlenül meg kell mutatnia, hogy a szódáid*' mokrata tömegek^ egyszer s mindenkorra hátat fordítanak a nU® nem egyszer elhibázott irányzatainak, a peyerista frakcióig#«' soknak és végképpen leszámoln ak (minden (olyan tendenciát» amely a pártjukat íszembefordi tanú a munkásosztály helyes® kiértékelt egyetemes érdekeivel. Meleg szeretettel üdvözöljük a Kongresszust és szociálde®^ krata elvtársainkat, akik vnost tesznek bizonyságot arról, b®í megértették és felismerték a mu nkásegységnek a magyar jőT szempontjából valóban sorsdöntő jelentőségét és tisztában vann® azzal, hogy akkor, amikor leszá mólnak a munkásegység ket®^ kötőivel, ugyanakkor megteremt ik a lehetőségét annak, hoí pártjuk az eddiginél egységesebben, határozotabban és töreti« nebb vonalban harcoljon a népi demokrácia megvalósításáért. A Köztársaság Ünnepének műsort 1946 február elsején a magyar nép lerázza magáról a királyság jánnát és kikiáltotta a demokra­tikus köztársaságot. Ennek a tör­ténelmi eseménynek első évfor­dulóját a pécsi Nemzeti Bizott­ság méltóképpen akarja megünne­pelni és ezért szombaton délután fél 4 órai kezdettel a Nemzeti Színházban nyüvános díszgyűlést tart. A műsor a következő: 1. Himnusz, jdtsza a honvédzenek^' 2. Elnöki megnyitó, tartja Hídvégi Tivadar. 3. Sárai Já"1 szavai. 4. Ünnepi beszédet mo® dr. Hajdú Gyula államtitkár- indulók. játsza a hcmvédzencfc*j 6. Sárai János szavak 7. Záj szavak. A Szákszervezetek rés# ről beszél Vidolovits Nándor. Szózat játsza a honvédzenek*1 A belépés teljesen díjtalan, Hírlap árusítókat, lehetőleg családosakat felveszünk*) N a é y k e r e s e t i lehetőség. ÍS' Tempó Hírlapíródéban, Földjük megművelése helyei! az íj gazdákrá£almazásáfl„roimkálkodiiaíf a 35-49 holdas kulákok 45 katasztrális holdból 6 ^ dat már be is vetett. Úgy látszik ez az eredmény ^ teljesebb mértékig kielégítette- Vlasacs Mihály sem erőit®*] meg magát a mezei munkák®* ellenben szócsöve volt a foto* form újbóli reformjának. Földjein még leszedetlenül * 3 hold tengeri termés a ▼ofj* legnagyobb örömére. Sándor Lőrinc is ehhez a íS sasághoz tartozik. De míg a biek dolgoztak miamit, addig ő a 35 hold földjéből nem veit meg egy holdat sem. Intéző volt, nem szokta nrtfj, munkát és ennek következtéje nem is dolgozik. De annál jót’*’ vénében van a földreform ellenszenv amiből még a főt® form során kapott föld sem V gyította ki. , Kell-e még ehhez kommen^ A falvakban megtartott MKP panasznapok alkalmával gyakran vetődik fel an újgazdák és a ré­giek egymásközti viszonyának kérdése. A falu régi gazdáinak je­lentős része ugyan közeledne az újgazdákhoz, de a falu nagyjái, diktátorai megakadályozzák őket ebben. Az újgazdák clpanaszolják hogy támogatás és segítség helyett akadályozzák munkájukat, ba­ráti közeledésüket pedig rágal­mazások viszonozzák. Az őszi szántásokat igavonó hiá­nyában csak súlyos robot ellené­ben tudták f elszántain! a falu kui/ifcjaivak |F.rköícsli3eg pedig olyan színben tüntetik fel az új- gazdákiat, mint akik nem végzik ei munkájukat és nem érdemlik meg a földet Szava községben, ahol a föld­reform végrehajtását is akadá- iyozták, ugyanilyen jelenségek játszódnák lei. Annak ellenére, hogy valameny- nyi ujgazda elvégezte az őszi munkálatokat mégis azt hiresz- tebk a környező falvakban. Hogy az ujgazdák földjei szán- tatlaaok. Hangoztatják továbbá, hogy ei f , ^gazdák földjeit, mert ha ezcik kezében marad to­pusztad. IS’ U2y “ °rWág éhen­És kik terjesztik ezeket a rá- galmakat? Hogy dolgozzák meg földjüket azok, akiknek kevés mmden munka, ha újvazda teV pes végzi? íme néhig- *szSl- dany mutatóba: mszpei­E hírek terjesztői közt van Jó z>au Ignác is ki a Jo. Az UFOSz pécsi laí gyűlése és megyei választmányi ülés# Az ÜFOSz baranyamegy#< | lasztmánya vasárnap, februáf 2-án délelőtt 10 órakor ülést a Munkás Kultúrházban. A megjelenése kötelező. Szombaton délután 4 órek°e. UFOSz pécsi szervezete lést tart a Kultúrházban. K«” az összes újbirtokosok megj^ sét. Tárgy a vezetőség kiegé Február i, PVSK iáncesiéíy j.. P^Hnoniqbfln

Next

/
Oldalképek
Tartalom