Új Dunántúl, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

WÁf egyesületek! & ü Ura 40 üllár A MKP politikai bizottsága a bel­politikai helyzetről — Az UNO elé visz- sziik a szlovákiai deportálások ügyét A TETEOSz vezetőjének álláshalmo­zása és a baranyai tejtermelők — Szabo­táló kulákok hangulatkeltése az újgae- dák ellen — 2740 mázsa kenyérgabonát utaltak ki Baranyának PÉCS,. 1947 FEBRUÁR 1. SZOMBAT Egy év Irta: ELEU PÁL Egyéves a magyar köztársaság is ezzel az egy évvel is túllépte «ßr az előbbi két köztársaság élettartamát. Micsoda mély tragé­dia van abban, hogy előbbi demo­kratikus kísérleteink még az egy­éves évfordulót sem érték meg! Nem úgy állna ügyünk ma, ahogy ül, ha előbbi demokratikus kí­sérleteink alaposak, a nemzet éle­tében nem epizódnak számító ki-» *érietek, hanem komoly, mély nyo­mokat, nagy változásokat hozó és «okát szilárdan rögzítő folyjma- lok lettek volna. De nem erről •teli ma beszélni. Aki ma a régi köztársaságaink ügyét-baját vizs­gálja csak, az nem akarja látni 'agy nem akarja másokkal lát­tatni a mai köztársaság problé­máit. A harmadik magyar köztársaság a®al született, hogy küzkörlrile kellett a régi rendszer híveivel. Ötkor mertek először megmutat­kozni azok, akik a felszabadulás Pillanatától meghúzódva éltek és ^juk sem hitték dl, hogy a de­mokrácia nem kér mást tőlük, miot őszinte beilleszkedést a meg­változott helyzetbe. A köztársaság megalkotásánál jelentkeztek elő­tör. gáncsoltóik, meg akarták aka­dályozni születését Jelentkeztek a r®9l földesiirak, akik a királyság- a iőldjüket is elvesztették, de * köztársaság megakadályozásával 'fényeiket akarták éltetni, hogy mindent visszakapnak még. Ez az "sszeesküvés bebizonyította, hogy lágyon Is jól tudták, miképpen 'béreljék meg visszaszerezni él­esztett hatalmukat. Jelentkeztek J1,feudalizmus csökevényelhez nőtt '.0Papok, Mindszenti vezetésével a történelmi múlt állítólagos '^elme alatt a demokrácia meg- ,'öárdulását akarták megakadá- ™*st. Sőt bele akartak szólni is, hogy ki legyen az első ^•emlője a köztársaságnak. Nem '‘it tehát egyszerű és magától ,.,000 akció a köztársaság meg­látása, — harcban született. hogy az eUenállók, a gán- . Oskodók akkor sem a politika gondján, nem nyílt sisakkal “Jöttek, hanem befolyásokat I obálták kiépíteni és érvénvesi- u“i- is ez a köztársaság születé­sek első évfordulóján arra ké- JÜÖdik, hogy közben megszerve­zi egyszeT s min­J'korra leszámoljon. P rtlekes évforduló ez. Csak egy év kellett ahhoz, hogy az előbb most pedig 5^8 gáncsoskodók üj ^esküvők lakat alatt legyenek, 9 »>**] J I j. Mtasztófa árnyékában, a ma­ii.?' dolgozó tömegek megvetésé- Ij*. és dühének kitéve. Mondhvt- jy?' azt Is, hogy a hannadlkma- iá?f köztársaság születésének a C l jóvoltából sokban méltat­ja körülményei miatt első óvíot- kapja meg az elégtételt: ij^üghatja és összetörheti ellen­Oflaiságok? Vannak és számo- W" Az egyik, amit ma mindenki- jy. *neg kelt állapítani: hogy a tfy/Okvatikus köztársaságnak a o*>ártása elsősorban a munkás­| Sj hetVrivminfazter áj közleménye Az összeesküvés 13 vezetőjét éted iák a népügyészstsnek osztály vállán nyugszik. Addig van köztársaság, amíg a dolgozók? két munkáspártjuk vezetése alatti e , ,, , tartják és küzdenek a köztársaság-] Wisféíh beisme te, hogy ss Hetes Bizottság futtáit® a bársonyszékbe ficdgÄ ílveSiS^íésTi-JjaSskó p**! mrr fegyveres csopor okaí ts a áhított a Danac t Ion lárdan harcolnak jogaik megtartá-| sáért és kiszélesítéséért. Ez a fa-': A belügyminisztérium közli: nulság nekünk is inkább elégtétel, p A köztársaaá gellen es földalatti Tudtuk eddig is, de most jólesik szervezkedés és- a fegyveres ösz- megállapftani, hogy az egyetlen szecsküvcs vezetőinek első eso- magyar köztársaság, amely meg- portját, a 13 vezetőt: dr. Doaáth élte első évfordulóját, csak György, a MÉP volt alelnök'c, a azért érhette meg, mert a magyar Hetes Bizottság tagja, Dalnok: munkásosztály érettebbnek, fejlet- i Veress Lajos nyugalmazott vezér- tebbnek, okosabbnak, ügyesebb-' ezredes, a második erdélyi hőd­nek, szilárdabbnak és határozót- sereg volt parancsnoka, a föid- tabbnak bizonyult, mint a törté- alatti fővezérség fővezére, Szent- nelemben eddig bármikor. Nem miklóssy István volt vezérkari őr- egyszer vizsgáztunk már és volt nagy, a Hetes Bizottság és a föld- úgy is, hogy rosszul vizsgáztunk, alatti fővezérség tagja, András Mi adtuk meg az árát annak is.'Sándor nyugalmazott repülővezér- De most megállapíthatjuk, jól vlzs-j őrnagy, a földalatti fővezérség gáztunk, A köztársaságot álmen-'tagja, Szentiványi Domonkos, tettük a világ történelem legna-t rendkívüli követ és nieghataima gyobb inflációján és születésének IZ0tt miniszter a Hetes Bizottság első évfordulójára összeszedett és és a földalatti fővezérség tartja, a dolgozók által máris halálra ítélt. Arany Bábnt a Független Kisház- ellenségeivel kedveskedhetünk ne- ^apárt volt központi vezetője, a ki. Az újszülött erős és most már; Hetes Bizottság tagja, dr, Iféder élni is fog. s? János volt magyar királyi kor­igazgató, a Hetes Bizottság tagja, Várkonyi László vezérkari őrnagy, Eerkó István vezérkari alezredes, a földalatti fővezérség tagja. Só­vári Tihamér vezérkari ' ezredes, a földalatti fővezérség tagja, Fü- löp József vezérkari ezredes, a földalatti fővezérség tagja, Majo­ros János tartalékos repülőtiszt a maii napon a demokratikus ál- lamTcnd és a demokratikus köz­társaság megdöntésére irányuló bűntett miatt a népügyészségnek átadták. A nyomozás megállapította, hogy a szökésiben lévő dr. Saláta Kálmán volt nemzetgyűlési kép­viselő, a Hetes' Bizottság tagja, a köz társaságé Lenes összeesküvés egyik fő szervezője és irányítója volt. Dr. Saláta Kálmán ügyét az el­járásnak távollétéban való le­folytatása céljából áttették a uépügyészséghez. hat nemzetgyűlési képviselő, dr. Hám Tibor, Gyulai László, dr. Jatzkó . Pál, Vatay László, Hor­váth János és Kiss Sándor ügyé­re is. Mistétíh Endre beismerte. hogy 1942 óta tagja a Magyar Közösségnek s a Magyar Közösség köztársaság- ellenes szervezkedésében a fel- szabadulás óta is tevékenyen résztvett. Beismerte, hogy ok ő tudtával «• hozzájárulásával Szerotiványi Do­monkos az ő lakásán szerkesztet­te és gépelte tte a mozgalom ille­gális 'sajtótermékéit, az úgyneve­zett ..Tájékoztatót“. Beismerte, hogy lakására több alkalommal összehívta megbeszélésre a Ma­gyar Közösségnek minisztériumok­ban működő csoportjainak veze­tőit. Ezeken a tanácskozásokon Mistétíh Endre szorgalmazta » magyar közösségi munka és szer­vezkedés meggy Orsit ását és ki­terjesztését. Misitéth Endrére vo­natkozó jegyzőkönyvből kiderült az is hogy Mistéih Endre miniszteri kine­vezését a Hetes,Bizottság hozta javaslatba dr. Saláta Kálmán r* vén s Mistéth Endre beismerte, hogy miniszteri kinevezése után a Hetes Bizottság szempontjai­nak megfelelően szerverte meg minisztériumát. S okkal aktuálisabb azonbanaz|mányfőtanácsos,- vállalati vezér­a tanulság, amit nem a munkás-1 , ■ * v osztálynak, hanem a parasztság-^ InSStßfili “öljCl1 J5©S1 nah kell levő»”:, must fog 2 . * , • Ialkoznak azzal, hogy valóban lel Az államvédelmi szervek tényt is vonják. Most keli, hogy lássák,| derítettek Mistéth Endre volt néni bízhatják magukat a kÖztáx-| építésügyi és künn unkaügyi mi- saság ellenségeire, mert akárho-1 niszter, valamint a nemzetgyűlés gyan is nevezik magukat, a köz-s hozzájárulása alapján őrizetbe vett ellenségei Is. ülhetnek bár a Pa- Öt dunáaUtlS ekksletok rasztszövetségben, vagy a Klsgaz-i dapártban. Akik meg akarták íoj-fAz őrizetbe vett képviselők kö. tani a köztársaságot, ugvanazok | rtil Gyulai László tanár és dr. akarták a parasztoktól risszavea-f Jatzkó Pál ügyvéd közvetlenül a ni a földeit, ugyanazok akarták as Hetes Bizottsággal álltak kapcsö- parasztságot klrekesztenl a póliU-| latban és annak utasításait haj­kai életből is. §'torták végre. Gyulai László ezen A parasztság eddig is tudtad^'™1 * ”etes Bizottság külpoB- hogy nem bizhaiik az urakban. Ezl 'Gk.ai hálózatának vort ©gytk irá- a tanulság nem új nekt sem. Delnyirtója. Dr. Jatzkó F»1 a Hetes tanulság kell* hogy legyen az is,fe Bizottságtól Harmas TCiiadatot kia- hogy saját vezetőit sokkal job-|iPott: ban kell megválasztania. Ma azt kell megtanulniuk, bogy nem ele­gendő a paraszivezérséghez az.ts ha valaki parasztszármazású. Lám,| paraszti származású vezetők is ke- ; rü’.hetnek a köztársaság és így a | parasztság ellen is fenekedő úri j söpredék befolyása, irányítása alá. 3 A parasztság vezetésére jogosan f csak olyan emberek tarthatnak f számot, akiknek osztályöntudata amelyeknek illegális fegyveres csoport léte­sítése a mozgalom emberei szá­mára, a határon való átszökte- tés megszervezése és a szökés­ben lévők száméra úgynevezett .kitérő állomások" (búvóhelyek) létesítése, öt dunántúli község­ben alakított fegyveres csopor­tokat élére katonaviselt. nem fellengös szavakban, hanem fasiszta érzelmű fiatalembereket igenis, osztályharcban nyilatkozik állított és az összeesküvők firtá- meg. Akik nem ott keresik az el- rak több ízben segítette át a ha- lenségcl, az ellenfelet, ahol a ba- táron. S«éntiványi Domonkos, to­rát van, akik nem ott keresik a vábbá Cs'.cseri Rónai István kül- barátot, ahol az ellenség van. Nem ügyminisztériumi titkár, valamint taktikázó, még most is, az ellenség saját vallomásaiból kiderült, hogy nyüt megmutatkozása után is, dr. Hám Tibor vezetőszerepet óvatoskodó, késlekedő emberek a játszott dr Saláta Kálmán mellett. parasztság igazi vezetői, hanem _ . . n||^.r-n __1r-nrr-| „ azok, akik eddig fs jól látták a, veszélyt és akik akkor is figyel-1 nia. meztették már a magyar paraszt-1 És még egyet. Nincs nagyobb Ságot, amikor egyes mai vezetőik1 és őszintébb barátja, mint a műn­él akarták terelni a figyelmét a | kásosztály. Eddigi barátairól az de- valódi bajokról. A parasztságnak I rtilt ki, hogry a legveszedelmesebb a köztársaság első évfordulóján I ellenségei. Eddigi vezetőinek nagy­ezeket a tanulságokat kell levon-1 részéről az derült ki, hogy be­a Magyar Közösséghez tartozó, vagy a Magyar Közösség irányí­tása alatt működő nemzetgyűlési képviselői csoportban. Kis Sándor, Horváth János, dr. Vatay László képviselők magyar közösségi tevékenységüket fő­képpen a Parasztszövetségen be­lül fejtették ki. Horváth János már a felszabadu­lás előtt tagja volt a Magyar Kö­zösségnek, Kiss Sándort és dr. Vatay Lászlót 1946 augusztus vé­gén, szeptember első napjaiban avatták fel. Rajtük keresztül a Hetes Bi­zottságnak sikerült a Parasztszö­vetséget a Maigyar Közösség köz- társaságellenes mozgalmába legá­lis fedőszervvé átalakítani. A meg nevezett képviselők bevallották. hogy tevékenységük eredmény­ként a Para?®t5zövetség köz.po» »- ja és a Parasztszüvétség által alakí­tott központi porasztszövelkezet minden egyes vezető állását ma­gyar közösségi tagokkal töltöt­ték be. Elismerték .azt is, hogy a Paraszt­szövetség budapesti központján kívül a Parasztszövétség vidéke* is létesített szervezeteinek vezet* állásaiban is mindenüvé magyar közösségi tagokat igyekeztek el­helyezni. Az eddigi adatok alap­ján az őrizetbe vett Mistéth End­re, Gyuiai László, Jatzkó Púi, Hám Tibor, Kiss Sándor, Horváth János és Vatay László nemzet­gyűlést képviselők ellen a vizs­gálat tovább folyik. (MTI) A békeszerződés aláírása Megérkezett a magyar kormányhoz a békeszerződés február 10-i aláírására szóló meghívó. Az aláírásra Gyöngyöst János k«- ügyminiszter Kertész István es Sebestyén Pál követek kíséretébe* február 2-án Indul Párisba. csapták, félrevezették őket is. A munkásság azzal, hogy a demo­krácia legkövetkezetesebb híve, azzal, hogy a dolgozók jogainak védelmezője és megtartója, a pa­rasztság legőszintébb barátja. A munkás—parasztszövetség a köz­társaság alapja. Ezt az alapot ae* lehet megingatni. Ez az alap csak erősödni fog éppen a most levoat tanulságok következtében Is. A harmadik köztársaság ezért marad meg és erősödik egyre az évfor­dulók hosszú során keresztül. A pécsi Munkás Kaszinó Ha tartja első nagy Farsangi Ili ässäitä Hangulatról, Jókodvről a rendezőség gondoskodik — Elsőrangú tánczenekar- i nfo : Kitűnő hogy! bitó< Meg iis6 igénylés a Kulturházban»

Next

/
Oldalképek
Tartalom