Új Dunántúl, 1946. december (3. évfolyam, 273-296. szám)

1946-12-28 / 294. szám

1946 december '28 ÜJ DUNÁNTÚL 3. PARK­'MOZI If Telefon; .leKTelővéíc? t 19—Hl. d. e. 10-19. MA UIOLJAFA: Őrség a Rajnán Vas át nap—hétfő—kedd, cecember 29—30—31 : Két kiváló gyermekszioész nagyszerű alaktiása Fiák a géfosi Két srác fantrszükus kalandja egy rejtelmes világban. Újévkor nagy bemutató ! Hlchsl Simon filmje: Lehull esz álure Előadások Szilveszter napján |5-7 és 9 órakor Uiévkor és vasárnap y3lí órakor Matiné télhelyáraküal. d. u. 3-5-7 érakor APOLLO­Sz; mbat—vasárnap, dec. 28-29: Gaál Franciska gyönyörű filmje: Vasáti<af> délufáu... Előadások hétköznap 5-7, vasár­nap d. e. yaí 1, d. u. 3-5-7 órakor UH&HIÄ karácsonyi scgciyefc mialt ideiglenesen beszüatetfék a közmunkát Újév után csökkenteti létszámmal , - munka FILMSZÍNHÁZ Telelőn: 28-00 Szombat, UTOLJÁRA I Uf csillag szülefeft főszereplők: Frederic Marcii, Janet Gajnor. Magyar HiradA. Vasárnaptól: • ŐRSÉG A RAJNÁN Vasárnap délelőtt MATINÉ íélh elvárakkal. Előadások hétköznap 5, 7 órakor Szabályozható elmebaj fasisztáknak Lapot szerkeszteni — megfelel Felelősségre vénáshoz — bolond Szabó Géza már lapszerkesztő kofában is elmegyógyászati kezelés alatt átÍ1 — Linder Ernőt szabadlábra helyezték HÍREK IDŐJÁRÁS JELENTÉS Vár-ható időjárás szombat estig: Élénkebb szél, boriüt, ködös idő, löbbieló havazás, fagypont körüli hőmérséklet. Linder Ernő és Szabó Géza a fasiszta sajtó két „kitűnő“ repre- zeeutánst szabadlábon! vám Linder otthonában élvezi az életet, Szabó Géza, meg mint előkelő fasiszták Xe csodálkozzék itzen, de hét hó­napig két ügyész látta el az ötös- tanács, népbiróság, igazolások em­berfeletti munkáját. Nem volt idő a vádiratot összeállítani, nem volt hoz illik, az elmek&iikára vonult j .idő 5 év Dunántúlt átolvasni — vissza. A krónikás már sízinte belefá­rad abba, hogy a múlt rendszer hű lovagjait számontartsa és azon keseregjen, hogy ezek, mintha semmi sem történt volna, tovább élik a maguk életét, sőt megkap­ják mindazt, amit két év alatt ebben az országban a mi erőfeszí­tésünkkel a demokrácia felépített. Megkérdezzük dr. Huszár Ist­ván népfőügyészt, a két szabad­lábon lévő fasiszta ügyéről. — Linder és Szabó 6 hónapot ültek, szabadon kellett őket en­gedni, de szigorú rendőri felügye­let alatt vannak. Az ügyészségen folyik ellenük az eljárás. — Mikor kapják meg végre a méltó büntetésüket? — Hát abba jó idő betelik, — mert még nincs ellenük vádirat. Éneikül pedig a vádirat megszer­kesztése lehetetlen. Ellátogattunk az Elmeklinikára, hogj- érdeklődjünk Szabó Géza ál­lapota felől Dr. Tóth László eeivtárs, az Elmeklinika vezetője vál&atvont, mikor megkérdeztük: Okvetlenül szükséges, hogy Szabó Géza sza­natóriumban, kórházban' húzódjék meg? — Otthon is lehetnie tartani — mondta Tóth László dr. — ide küldték. Szabó Géza régi bete­günk, évtizedek óta járt az Elme- klinikára. ­Fasiszta sajtó, óh! A Szállási banda kitűnő tagjai, mint kide­rül, túl közel álltak az elmebaj­hoz. Az Eímeklinika régi pácien­se irányította a közvéleményt, szentségtelenítette meg a betűt és — Megérkezett a „Munka Ka- , lendáriuina'T Tartalma minden készítette elő ennek az országnak | .^0}g02ót érdekel. A dolgozók hő­a romlását. 1 ‘ sies munkája, a szakszervezetek és üzemi bizottságok szervezete, 3 dolgozók fontos tudnivalói a kollektív szerződésről, munkásvé­delmi rendelkezésekről, hasznos tanácsok a mindennapi életből, irodalom és más oktató és’ szóra, koztató írások kaptak benne he­lyet. K ölen ö&én fogja érdekelni a szervezett. munkásokát az év­könyv murik ásmozgalmi naptár része. Ára 5 forint. Kapható a Télen jégből és... A bányászok szolidaritásából kenyere van 123 sörgyári munkásnak Kultur gárda, szocialista könyvtár, munkássport és üzleti élelmesség ott ahol a régi időkben csak szezonmunka volt romlását. I — Szabó Géza szenilis depresz- szióbam van, ez érelmeszesedésé­vel és egy régebbi. betegséggel függ össze. Kezeljük. Már két hó- napja van itt, a rendőrség küldte j át, állapota javul, bár .teljesen el-j kopott ember. Már rég elkopott... < — Büntetőjogilag felelősségre - vonható? Nem. ' , • Tésze. Ára 5 forint. Kapható a Csodálatos, hogy var aki mpot jSzabad Szakszervezetek Megyei szerkeszthetett, közvéleményt irá- jTitkárságán, (Pécs, Bajcsy-Zsilin- nyíthatott és most, amikor a tor-j szky-u. 8.) • ■ - ' vény akarja elérni, felelősségre; _ Dolgozók ipari középiskolája, nem vonható. Nemi beszámítható.pécsi állami íelsőipatiskoláa De iákkor sem volt beszámítható., < 1947. február 1-évet'‘megnyílik. a ha akkor beszámítható volt, most j dolgozók ipari - középiskolája, 'felelősségre kell vonni. Ezekért a j amelynek I. osztályára felvehetők szabályozható „dilisekért“ százez-1 mindazok, akik 20. életévüket be­rek1 pusztultak el és még most is! töltötték, a lakatosiparban segéd­ül iliió és millió dogozó nyögi őket i levéllel' rendelkeznek és az Stta- A dolgozók vállalják a múltért! lámos iskola VII., vagy valamely a felelősséget, olvam törvények! közép, vagy középfokú iskola IV. kellenek, melyek ezeket is felelős- j osztályát elvégezték, vagy ezen ségre tudják vonni. i iskolák ismeretanyagát magán­{szorgalomból megszerezték és er- ‘ röl felvételi vizsgálaton beszámol­nak. Azok, akik ezen iskola I. osztag lyára való felvételűket kérik, -vagy ezen iskola iránt érdeklőd­nek, folyó hó 30-án délután 5 óra­kor a felsőipariskola (Rákóczi-út 79. sz.) földszinti tantermében gyü­lekezzenek, ahol az iskola vezető­sége az érdeklődőknek minden tö­véin felvilágosítást megad. Az is­kola elvégzése a jelentkezők ré­szeié díjmentes. Kevés olyan pécsi üzem van, mely a munkásslbocsájtás elkerü­lése érdekében akkora erőfeszítést tett, mint a Pannónia Sörfőző. — Ennek az eTŐfeszitésnék még in­kább növeli az értékét az, Hogy a téli sörfogyasztás a minimálisra korlátozódik és még érmék elle­nére is sikerült az évente megis­métlődő munkáselbocsátást elke­rülni. Ez az eredmény nem kis mértékben függött a gyár Üzemi Bizottságától és üzemvezetőségé- tőL ujtta megindul a a kényszerű takarékossággal be­hozzák. A szakszervezet vezetősége min­dent megtesz annak érdekében, hogy esetleg más megoldással a ii i. iornipf feil­J^óhány nappal ezelőtt beszün- a közmunkákat .melyeket L Munkanélküliség leküzdésére, |®íöleg csökkentésére hívtak lét- t,' A szakszervezethez fordultunk ■'‘Világosításért; mi tette szüksé- s&é ezt az intézkedést. Kérdé- í ákre atz a felvilágosítást kap- hogy * közmunka ideiglenes beszün­tetését azért kellett elrendelni, ?*®rt a karácsonyi segélyezések­ig az előirányzott költségve- A5“! túlhaladták és így a köz- folytatására nincs pénz. közmunkák beszüntetésének ;ií tértamát január hó 2-ig állapí- G ak meg. Ettől az időtől kezdve Ik0latosan vonják be ismét a dol­gát a közmunkákra. ‘v csökkentett Létszám ai köz­munkánál addig tart, míg a ka- ^técsonvi segély összegét ezzel csökkentett létszámot ismét emelje, hogy ezzel is több munka­alkalmat teremtsen. Lakatos elvtárs kijelentette, hogy minden reménye megvan ahhoz, hogy a közmunka-kérdését sikerül rövid idő alatt eredménye­sen megoldani. Mikor beléptünk- a sörgyár ka­puján nem a nyáron át megszo­kott kép fogad bennünket. Az udvaron csak néhány üres kocsi látható. Az U. B. elnökét az eme­leten lévő irodájában találtuk, nyakig merülve a munkában. — Néhány szóban ismertettük előtte jövetelünk célját: milyen meg­oldást találtak a munkásság fog­lalkoztatására, milyen élet folyik a • gyárban. A válasz meglepő. A muiikáselbocsátást azzal tudták elkerülni, hogy minden bányamunkás heti egy liter sör megvételére kötelezte magát. Ezzel a nemes gesztus­sal a bányamunkások szolidari­tásából sikerült csak biztosítani 123 munkásnak megélhetési for­rását a télen. A továbbiakban elmondta, hogy Még néhány kisebb termőn me­gyünk át. — Ez az ifjúságunk helyisége —i mondotta Czéh elvtárs bevezetve) bennünket egy kicsi de tiszta szó- í bába, melynek a falán Rákosi és Szakasits elvtársak képe függ. Az egyik sarokban egy kis harmó- nium. Egy nagy zöld szekrény. — Eddig mindössze 400 köny- ] _ ve t sikerült beszereznünk — mon­dotta a kalauzom — de IÁ S3RTIPICSNÉL este 7 órától össztánc a NŐECTCI,E?BEN. Ezüstöt, ezfl»tpérut inig« , árban veszek.. Hont* Kálmán órás- { ákszeréez, Jórai-tér 2. — Eszperantó tanfolyam kez- az ifjusa- | .....­ez ekből tanulni tud - «j—-1 ,ödit & pécsi csoport gunk, mert majdnem valameny- t>en 1947 január 7-én nyi szocialista irodalom. Végül lekerülünk a munkate­rembe. melyből a sörszáílítást irá­nyítják. Itt is csend van, mint az udvarban. Czéh elvtárs elmondja, hogy nyáron az itt alkalmazott harminc munkásnak a sörfogyasztás a városban és a „ vidéken gyenge, ígv még a sör el- j erővel kell a adásán kívül jég és szikvíz eladd-[tam- Most a tolókocsik üresen sával is foglalkoznak. Elképzelheti tek, a munkásokat pedig más- Ü mondja nevetve - mennyire, hova helyeztek el. Csak az iroda- jövedelmező télen a jég eladás, j b^bS°aT^ban "dS^a rendezése­déi után 5 órakor a Széchenyi gimnázium Mária-utca 4. sz, alatti földszinti tantermében. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon vagy le­vélben; Szirom Alajosnál, Zrínyi- utca 10. sz. (telefoni 17-95.) Egy- t úttal a csoport ff Méri az egyó­rásnak megfeszített j stíletek, intézmények és közületek szállítást lebonyolí-1 vezetőségiét, hogy amiennyibeu agjaik, illetőleg alkalmazottaik A karácsonyfa ünnepélyt itt is mint sok más üzemiben is megtar­tották szerény, de bensőséges ke­retek között. A női alkalmaizot- tak hetekkel az ünnepek -előtt gyermekeknek kötöttek és varrtak ruhát. A férfiak úgyszintén kivet­ték részüket a munkából, ők já­tékot faragtak munkaidő után. — Az ünnepi beszédet Koller elvtárs mondotta. Ismertette a karácsony jelentőségét’ és a beszéd végezté­vel annak a reményének adott ki­fejezést, hogy a jövő évi kará­csonyt minden bizonnyal jobb kö­rülmények közö't tudják megtar­SZTALIN TÁVIRATA RÁKOSI MÁTYÁSNAK Sztálin generalisszimusz a követ­kező választáviratot intézte Rákosi Mátyásnak, a Magyar Kommunista tami. 'USSR'SüLaupo» atei-! h* * «Sm'ÄÄ 1 *«• »dból küld«, tain MdMl j So“7áJh etaíl í’lf. 7 Sztálin J. j kicsinyeknek ezzel i gyár sport-vezetője. Érdeklődé­sünkre elmondja, hogy a futball­csapat meglehetősen jó eredmé­nyeket ért el — Mindössze egy- meocset veszítettek el. Még az újságírókat is megver­tük — mondja nevetve, ö ezen csodálkozik. Én nem. Én egészen másért becsülöm őket. Újságírókat futballban megverni nem virtus. De 123 munkás kenye­rét minden akadályon át biztosí­tani és emellett komoly kulrúr- munkát végezni: ehhez feei'ett kommunista munkásöntudat kell Sörgyári elvtársainkban, mint a té- ] nyék bizonyítják, megvan. részére eszperantó tanfolyamot óhajtanának rendezni, ebbeli szán­dékukat szíveskedjenek a fenti címre bejelenteni s a csoport kí­vánságukra készséggel bocsát tanfolyamvezetöt rendelkezésükre. — Gázolásért egy havi fogház. Papp József 21 éves málomi soffőr autójával egy előtte haladó szekeret szabálytalanul bajról ról lelépő és az úttesten szabá- akart kikerülni, eközben a járda- lyosan áthaladó Frank Károly pécsi lakost elütötte. Frank Ká­roly 20 napon túl gyógyuló sérü­léseket szenvedett. A törvényszék bűnösnek mondta ki Papp Józse­fet goftdotlanságból okozott súlyos testi sértés vétségéiben és ezért egyhónapi fogházbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős. Unalmas téli estéin, legjobb és legolcsóbb szórakozást nyújt «i KODERN köiCEÖKfcönyvfe Ugojabb könyv újdonságaival. — Naponta 2 könyvet cserélhet. Betét nincs. Ferencit'k-u. 2. Telelőn: 12-11. HB . is örömet okoz­! ;unk. j A nagyteremben még nyomai i látszottak az ünnepélynek. Két I elvtársnő fáradozott ennek elta­karításán. .Még színpad is volt a nagyterembon. Igaz, hogy kicsi, de van. Megtudtuk, hogy -a gyár­ban igen szép kutóúrális élet fő­ijük Az üzem munkásaiból alakult műkedvelő' csoport nem csak a gyárban, hanem a bányatelepe­ken is szokott szerepelni. A Munkás Kaszinó frűgp fnűs&ías-Szilveszter 0 'aŰÍai és azok vendégei ré­szére fél 9-kor kezdődik Köz reműködnek a ,,SZABADSÁG" dalkör és a M UNKÁS KULTUR SZÖVETSÉG művészei Zene. — Tánc. — Bullet. Műser wiegváUásc és ruhatár keSeíeze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom