Új Dunántúl, 1945. november (2. évfolyam, 244-266. szám)

1945-11-03 / 244. szám

tytídf pn*dác-icá tfyuüt$dcU! 4-US Hill HOMOim A MA 6 YAR KOMMUNISTA PÁRT DÉtDUlíÁ N TÚL I LAPJA B. ÉVFOLYAM, 244. SZÁM. ARA: 30 PENGŐ PÉCS, 1945 NOVEMBER S. SZOMBAT Az öntudatos magyar paraszt nem lesz többé nrak játékszere Föltűnő kilépések a Kisgazdapártból Siklóson és a Dunántúl más részein Sorozatos kisgazda-terrorcselekmények Véménden a Kommunista Párt ellen Bomba, revolver, kés, illegális fegyvere» atahuleéok — Volhsbundiaták a választói névjegyzékthem Siklósról jelentik: A Magyar Kommunista Párt nagygyűlésén So- M‘ - * ií y » Miklós elvtárs számok be az országos helyzetről és a választási ki Uiásukról. A gyűlés utálj a Független Kisgazdapárt jelenvolt 118 tagja egyön­tetűen elhatározta a Kisgazdapártból való kilépését. Hasonló dolog történt a tolna me­gyei Nak községben, ahol Kovács és Papp eh társak előadása után a Kis­gazdapárt 30 tagja csatlakozott pár " tünkhöz. A Kemenesalja Vidéke című hetilap október 28-i számában a következő til­takozó nyilatkozat jelent meg: „Alulírottak, a Kemenespálfai Kis­gazdapárt tiltakozunk az ollen, hogy bennünket az elkövetkezendő választá­sok után Összeülő nemzetgyűlésen a velünk közösséget ivem vállaló és a paraszti élethez még csak lem is kö­nyvié ..úriképviselők“ képviseljenek. Van a celldömölki járásban köztünk erre rátermett, valóságos kisgazda. An­nál is inkább tiltakozunk a régi „úri képviselők ellen, mert a múltban már elég részünk volt a becsapásokból és a félrevezetésekből. Kérjük ezért az illetékeseket a nyilvánosság előtt, hogy hassanak oda: csak valóságos kisgazda- képviselőjelöltek kerülhessenek be ténylegesen az országházba. Kemcnes- páifa, 1945. október 16-án“. Aláírták: Mészáros Jenő elnök. Rosta József társelnök. Rosta Dénes adeinök. Nagy Vendel titkár. Illés Ferenc pénz­táros és 33 párttag. Ez a három kis hír. amely szánté vé­letlenül kerüli egymás mellé, meg Var­ró István, nagyválasztmányi tag kilé­pése a Kisgazdapártból, napnál is vi- lágosmbban bizonyítja, hogy az igazi panaszttömegek lassanként kezdik fel- ismemi azt a játékot, amelyet velük egyes városi urak játszottak. Kezdeti tünetek ezek: első jelei an­nak, hogy a magyar parasztság ■ feg ön - tudalosabb része kezdi látni, hol van és még inkább: hol nines a helye a mostani nagyon nehéz helyzetben. Két­ségtelen, hogy a parasztság egyre na­gyobb rétegei ébrednek majd tudatára igazi érdekeinek és le is vonják ennek tanulságait. Hol fog ez a most megindult folya­mat megállni, nem tudjuk. De őszintén kívánjuk, hogy minél többen ismerjék fed: tüzet a vízzel, azaz: a súlyt* ba­jokat küzdő parasztságot azokkal egye­síteni, akik éppen lelkiismeretlen vám- szedői és előidézői ezeknek a minden dolgozót, az egész népet egyaránt sújtó bajoknak., — nem lehet. Mint azt lapunk hasábjain eaetről-eset- re már megírtuk, Véménden az utóbbi két-három hét leforgása alatt olyan ter- rori&ztikus cselekmények történtek, ame­lyeknek éle kifejezettem a Kommunista Párt és aureaik egyes vezetőd ellem irá nyúlt és amely cselekmények mögött kétségtelenül megállapíthatóan ottani kisgazdapárti vezető egyéniségek illá­nak. Megírtuk annakidején, hogy a vé- méndi Kommunista Párt helyisége előtt bombát dobtak. Erről a bombarobbanásról időköz­ben a rendőri vizsgálat kiderítette, hogy azt egy Bulenovics Szvetozár nevű állítólagos szociáldemokrata párti egyén követte el, akit a rend­őrség le is tartóztatott, de aki a rendőrségen tett vallomásában be­ismerte, hogy a merényletre ottani kisgazdapárti vezetők beszélték rá. Néhány nap múlva újabb terrorcselek­mény történt Véménden, amely ugyan­csak a Kommunista Párt edlem irányult, amikor körülbelül 200 főnyi kisgazda-tömeg megtá­madta és véresre verte a Kommu­nista Párt egyik ottani vezetőségi tagját, akit az ottani rendőrségnek sikerült csak a támadók karmaiból kimenteni. A rendőrség a verekedők közöl akkor többeket előállított és megindította ed­len ük az eljárást. A kisgazdapárti terroristáknak azon­ban a rendőrség eréüy«6 fellépése sem vette el a kedvét további terrorcselek­mények elkövetésétől. Október 30-áo este a véinéndi Kommunista Párt egyik vezetőjének háza eött lesben álltak és amikor a házból négy ember kilépett, leshedyükből rájuk lőttek. A golyó a négy emberben nem tett kárt. hanem egy arrajáró fiúnak a térdébe fúródott .Ugyanaznap este egy telepest késsel támadtak meg eddig ismeretlen merénylők, akit a kezén súlyosan meg js sebesitettek. Ezek mellett « terrorcselekmények mellett rá kedd mutatnunk a réméndi Kisgazdapártnak egy olyan fényére, amely mindenképpen magán viseli a hi- vafcadös hatóságokkal való nyílt szembe- helyezkedés tényét, amely valósággal pártönkény jellegét viselt magán. Ez a ténykedés abban nyilvánul meg, hogy úgynevezett polgárőrséget szervez­tek csupa kisgazdapárti sváb egyé­nekből, amely polgárőrségnek a ténykedése azonban nem a közrend és közcsend megóvásában jelentke­zett, hanem az ottani kommunisták és telepesek ellen fejtettek ki olyan tevékenységet, amellyel szemben a rend őrségnek kellett sr ily sasa fel­lépni. A polgárőrség tagjait a rendőrség elő­állította, amikor is ezek a polgárőreégi tagok különösen annak-egyes sváb tag­jai oíyan merész és fenyegető kijelenté­seket tettek, mint például asz is, hogy a választások után • rendőrség tag­jait, különösen az óra parancsnokot le fogják mészárolni. A rendőrséget ennek a polgárőrségnek likvidálása során szerzett tapasztalatok végre is arra indították, hogy most már a legerélyesebb eszközökhöz folyamod­jék. Ezért november 2-ra virradó éjjel ötven rendőrből álló készültséggel át­fésülték az egész községet, átkutattak minden házat és minden gyanús egyént, úgyszintén azokat ,akikről megállapítot­ták, hogy ebben a lázadásszerü szervez­kedésben részesek, összefogták, így mintegy 80—100 főnyi embert, legna­gyobbrészt svábokat, őrizetbe vettek. Az őrizetbevettek kötött irtain« bújkáló SS-tegény szerepek akik kihallgatásuk során agyas tagad­ták, hogy az SS-alakulatban jelentékeny szerepük lett volna, a rendelkezésre álló bizonyítékok azonban valaanennyiflk ejltn súlyosan terhelő adatokat tartalmaznak. Megállapította a rendőri nyomozás azt is, hogy a váménál választék névjegyzékébe 35—40 olyan egyént is felvettek, akik a legutóbbi népszámlálás alkal­mával magukat német nemzetiségfi- eknek vallották, akiket tehát nem lett volna mabed a névjegyzékbe felvenni. Mindezekből kétségtelenül megálla­pítható, hogy a véméndi Kisgazda-veze­tők, semmiféle törvényellenes eszköztől sem riadtak vissza, hogy különöse« a Kommunista Párt ottani tagjait megfé­lemlítsék és a Kommunista Párt ottani szervezkedését lehetetlenné tegyék. Tör­vénytelen, terrorisztikus cselekményeik­hez felhasználták az ottani svábokat, akik annál könnyebben voltak felhasz­nálhatók, mert felbújtótk részéről nyil­ván abban a biztatásban részesültek, hogy a választások után minden meg fog vál­tozni, újra visszaáll a régi rend, amely a mostani demokratikus kormányzatot teljesen el fogja törölni a helyéről. Most a demokratikus rendőrség eré­lyes közbelépése vetett véget garázdál­kodásaiknak, de ha netán még követőik akadnának, ezen a „legszebb" nyilas időkre emlékeztető úton, úgy bizonyosak lehetnek abban, hogy az öntudatos mun­kásság és parasztság fogja megadni ne­kik az egyedül méltó választ A demokratikus pártok tiltakozása az úl hercegprímás politizáló pásztorlevela ellen MT) jelenti: Illetékes helyről az alábbiak közlésére kérték fel a Magyar Távirati Irodát: Mindszenthy Józse> hercegprímás pászlorlevolél november l-én felolvasták a katolikus femnlomokban A pászlorlevél mélységes megdöbbenést kellett a demokratikus pártok és azok katolikus tagjai körében. A pártok kép­viselői uovember 2-án délelőtt a miniszterelnökségen pártközi értekezletet tar­tottak. Résztvett az értekezleten a Független Kisgazda-. Földmunkás- és Polgári Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti Paraszt Pár! és a Magyar Radikális Párt. A pártközi értekezleten résztvett Dalnoki Mik­lós Béta miniszterelnök is. A pásztoriéval tsmertetetése után a pártközi érte­kezlet a következőket állapította meg: A hercegprímás pászorlevele példátlan és illetéktelen beavatkozás a napi politikába és a választások menetébe. A magyar demokrácia legnagyobb vívmá­nya: a földreform, a magyar nép évszázados vágyait valósította meg. A pásztor­levél szerint a földreformot a nagybirtokosok ellen érzett bosszúvágyból vitték keresztül. A pászlorlevél ebben a méltatlan beállításban a népellenes reakció érdekeit támasztja alá és a demokrácia ellen irányuló nyílt támadásnak kell tekinteni. A pásztorlevél egyes általunk Is elitéit jelenségeket általánosítva, a közállapotokról helytelen képet fest A háború és a fasiszta bűnösök által oko­zott zűrzavarból a demokratikus pártok emelték ki az országot A pártközi érte­kezlet nem vonja kétségbe az egyházaknak azt a jogát, bogy állást foglaljanak a közélet minden kérdésében, de veszélyesnek tartja, hogy a napi politika ker­ítéseibe avatkoznak be, különösen a hercegprímás pásztorlevelében megnyilat­kozó Igazságtalan és türelmetlen módon, amely alkalmas arra, hogy a külön­böző demokratikus pártokhoz, tartozó hívek lelkében ts zavart keltsenek. A her­cegprímás nem |árt el megfelelően a demokratikus pártokkal szemben. A pász­torlevél nem szolgálja sem az ország, sem az egyház érdekeik MIT ESZÜNK A TÉLEN? HONNAN l.ESZ. TÜZELŐNK? BRR® AD FELELETET A MAGYAR KOMMUNISTA PART INŐGY ÜLÉSE MA. SZOMBATON DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR A NEMZETI KASZINÓBAN. BESZELNEK: Dr. Andie.« Era»éhet és Tömpe István Minden magyar nőt szeretettel várunk ! Az oroszok föltalálták az atombomba ellenszerét A francia rádió sajtóértesülésekre hivatkozva közli, hogy az oromok felfedezték az atombomba ellenszeréi. A jelentések szerint ogy szovjet fa­des olyan készüléket állított elő, amellyel a távolból tudja robbantani az atombombák Az eddigi kísérletek alapján 15 kilométer távolságból sikerült rabbantani, de remélik, bogy az eljárás tökéletesítése folytán • készülék hatósugarát 50—12« kilométerre sikerül emelnL Ma reggel ítélet a Bárdossy-perben A tegnapi tárgyalást napon a Bárdossy-perben a vád- és vódbeszédek hang zottak el. A budapesti jelentések szerint Bárdossy UsrJé volt magyar miniszter- elnök felett a népbfróság m« délelőtt 9 órakor hirdeti ki ítéletét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom