Új Dunántúl, 1945. november (2. évfolyam, 244-266. szám)

1945-11-03 / 244. szám

Tőhhezm voUsbundisfa kerüli j okosul a tlanul a választói névjegyzékbe A «Begyei rendőrség nrigorú eljárást indít a ríssraétSk ellen Mtet Mmarcte», at 1945. évi VIII. t,-e. 10 §-» értelmében a választójogból kJ vauinak várva mindazok, akik a voíks- bundnsk vezetői, tagjai vagy akár tá­mogatói voltak, vagy azok, a leikről két­séget kfräl megáttapítható, hogy a Kul- tudbutidnak, VoHcsbundimk vagy a Hit­ler jugendnek tagjai voltak vagy akik magukwt német nemzetiségűnek vallot­ták. Ugyanennek a törvénycikknek egy másik szakasza azt is kimondja, hogy mindazok, akik a választójog elnyerése érdekében tudatosan hamis vallomást tesznek, hatnia felvilágosítást adnak, vagy hamis adatokat szolgáltatnak, — amennryih «1 cselekményük súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, vét­séget követnek ed és büntetésük két hónaptó! kért évig terjedhető fogház. A vármegyei rendőrfőknpitánysig po­litika osztálya ren d őrtiszt eket küldött Id a vármegye járásaiba annak megálla­A labáshivafal vezetőjét kizárta a Kommmiista Párt A Magyar kommunista Párt pécsi szervezete Dr. V á m h i d y Lászlót soraiból kizárta, mert mint a lakós- bivatal vezetője, műn késem bérekét lávollétükhen az álcára la költs lőtt ki. Az MKP pécsi szervezete a baláro- zattaJ kapcsolatban újra kijelenti, hogy nem tiir sorsiban olyanokat, akiknek tevékenységét nem hatja át a dolgo­zók iránti szeretet. pítására. hogy a fentebb idézett törvény a sváb vidékeken megfelelő alkalmasait nyert-e. Az eddig befutott jelentések­ből tényként állapítható meg az, hogy a választók névjegyzékének összeállí­tása nem mindenütt történt a kellő gon­dossággal. Az eddigi jelentésekből kitű­nik, hogy német nemzetiségűek sőt Volksbund tagok is bekerültek * választók név­jegyzékébe. Egyes helyeken olyan mérvűnek mutat­kozik ez a« illetéktelen felvétel, hogy főleg a pécsváradi és mohácsi járások terü­letén n pénteken délután beérkezett jelentés szerint több ezer jogosulat­lan választóra lehetne számítani. A vármegyei rendőrség a törvény szel­lemében eljárást indít mindazon sze­mélyek ellen, »kik Volksbund tagokat hamis vallomás, '.agy hamis adatszolgál­tatás következtében a választók név­jegyzékébe felvettek és azokat rövide­den át fogja adni az arra illetékes tör­vényszéknek. A nyomozás megindult abban az irányban is, hogy a választók névjegyzékét összeállító szerveket nem terheli-e vétkes gondatlanság amiattt, hogy a törvény rendelkezésének ellenére ily tömegesen kerültek német nemzeti­ségűek és Voíksb und isták a választók névjegyzékébe. Mesyan leirat munlsanélkül meggazdagodni E cikk címe bizonyára kiváncsivá teszi a lap olvasóit, hisz mindenki szeretné tudni, a meggazdagodás lehetőségének titkait. A titokról lerántjuk a lelplet és bemutatjuk olvasótáborunknak azt az embert, aki a demokratikus Magyar- országban munkai-lékül is állandóan gazdagabb lesz. Olvasó inkát elvezetjük Makó városába, ahol egy Hertz neve­zetű kereskedő elfeketézte a pécsi bá­nyászok versen ymunkájával kitermelt 150 tonna szenet, amit abból a célból küldtek Hertz és társának, hogy rekom- penzádós alapon hagymát küldjön a pé­csi bányavidékre. A lelketlen feketéző nem törődve az ország újjáépítésével. a bányászok nyomorával, az ipartelepek aégét, egy lépéssel előrébb leállásával, csupán önző érdekeit nézve saját vagyonának gyarapítására for­dította a már pár hónappal a bá­nyaművek vezetősége s üzemi bi­zottságainak nehéz! utánjárással szerzett vagonjaiban a Tiszántúlra Makó városának felsegítésére szánt 150 tonna szenet. A bánya vezetősége a közellátási ha­tóságoktól, a város főispánjától minden kiutalást és szállítási okmányt megszer­zett abból a óéiból, hogy a hagyma út­nak indulhasson Pécsre. Hertz és társa felelős azért, hogy a pécsi bányák széntermelése hete­ken keresztül esett, mert minden bányász még munka közben is a hagyma problémájáról beszél. Szavazáshoz vigyük magnókkal személy­azonossági igazolványunk! A polgármester felhívása a választókhoz A város polgármestere a ’ folyó évi -.ovcEttbor 4-i választásokkal bapcsoíar- >an felhívja a választópolgárok figyel­őét, hogy a názuk bejáratánál kiiüg- iesztett névjegyzékből tájékozódhatnak ziránt, hogy hányas szavazókörzethez art óznak. A város területén kifüggesztett hirdeí- aények tüntetik fel a szavazókörzetek zavazohelyiségeit. így mindenki tudo­másul veheti hogy melyik helyiségben :ell szavaznia. Célszerű a kapuk alatti év jegyzékből a sorszámot is feljegyezni aert a sorszám bemondásával meg- oxmyitik a szavazatszedő bizottság dol- át és a szavazás menetét elősegítik. KiHöu is felhívja a választó polgárok rgyeimét arra, hogy a szavazáshoz sze- :rélyazonoséig! okmányaikat vigyék ma- .•lukkal. Egyben közli, hogy a választási <rirdettoényen a 109-es szavazókor heiyi- ége br. Bánffy D. u. 7. alattinak vari téveaen feltüntetve, míg a tényleges helyisége Br. Bánffy D. u. 44 sz alatt özv. Műntü-féle lakásban van. A 6-os szavazókor helyisége F. Malom és Rákócri-ut sarkin a Bereez-féle ház­ban van. A lt-es körzeté pedig nem Zsoínay Vilmos u. 1. az., hanem 55 sz. alatt van. Tüntetés Dunaföüdváron reakciós tisztviselők eilen A reakció, mely legtöbbször munkás- ellenes formájában bújik ki a zsákból, legutóbb Dunfiiföldváron hallatott ma­giról. kt Csepelről kivezényelt munká­sok dolgoznak. Részben hídroncsok! t emelnek ki, részben a kendergyárban végeznek termelő munkát. A községházán ülő régi világbeli tisztviselők azonban úgylátszik úgy vélik, hogy a munkások, a nehéz fizikai munkát ellátás nélkül is bír­ják, mert hetekig tartó utánjárás után sem sikerült megkapniok a jegyekre kiutalt élelmiszert. Még a szeptemberi tisztet és olajat sem kapták meg! A kender-gyári, bidroncs- kiemeiő munkások, vasutasok és malom­ipariak erre tüntetést rendeztek a sza­botáló tisztviselők ellem. Volt is ered­ménye a tüntetésnek: egyesek „csürhe“ jelzővel fizették ki a jogaikat követelő munkásokat. Kérdjük: meddig maradnak hivatal­ban az ilyen tisztviselők? Kenyeret a népnek, hogy éhen ne vesszen, 36 pénzt, hogy cipőt és ruhát vehessen, Rendet, hogy itt senki ne tehessen kárt. Ezért küzd a MAGYAR KOMMUNISTA PART! Pécs páros közönsége is belekapcsolódik a Szovjetunió szabadságünnepébe A Szovjetunió november 6-án és 7-én ünepH legnagyobb nemzeti ünnepét, a szabadság ünnepnapját. Ebbe az ünnep­lésbe Magyarország városai, közöttük Pécs városának közönsége is hciekapcso lód-i-k. Tolnai József polgármester ez­zel kapcsolatban felhívást intézett s demokratikus pártok, szakszervezetek és különböző intézmények vezetőségé­hez s meghívta őket, hogy az ünnep Munkás résen légy: . a Te listád 4 Újabb nemzetközi értekezlet összehívásáról tanácskoznak Washingtonban Sztötm generáli* szimuszt is szeretnék oz úiabb tanácskozásra meghívni Washingtonból jelentik: Bsava- a Szovjetuniót is meghívják. Ha azonban toft washingtoni körökben úgy vélik, ,hogy Attlee, Truman és Mackenzie King kanadai miniszterelnök találkozója az eisó lépest jelenti a netüzetköri kapcso­latok megjavítása terén. Ugyanis ezek­ben a kapcsolatokban a távolkelti ha­bom halai esése óta bizonyos feszültség mutatkozik. A washingtoni megbeszélé­sen végleges terv alakult ki egy nemzet, kori értekezlet egybtíhivjsára. amelyre UJ DUNÁNTÚL Eszakamerika, Nagybritannia és Kanada megegyeznek egymással, ezt a kérdést az egyesült nemzetek biztonsági tanácsá­hoz teszi át. Beszélnek arról is, hogy a megbeszélésekbe esetleg Sztálin gene­ralisszimusz is belekapcsolódik, valószí­nűbbnek tartják azonban, hogy Sztálint egy későbbi időpontban és más helyen tartandó háromhatalmi tanácskozásra hívják meg. Az angol sajtó Attlee miniszterelnök amerikai útjával kapcsolatban kiemeli Attlee és Truman megbeszéléseinek fon­tosságát és foglalkozik a találkozón meg­vitatásra kerülő kérdésekkel. megölésének egyes módozatai, iKetve annak kivitelezése ügyében november 3-án, szombaton débem 12 ómkor a vá­rosi székház kisgyülési termében (IJ. cm. 91 sz.) megbeszélésre gyűljenek egybe Ezen a megbeszélése«) állapítják meg az ünnepség részletért s azokról sajtó útján fogják a város közönségét tájékoztatni. Itt van a sertések vígam ideje. Itt v*n a tél a küszöbön. E fontos cikkre min­den háztartásban szükség van, hogy ál­tala is erőhöz jusson t bányász, hogy több és több szenet termelhessen, hugv ne legyenek télen hitetlen lakások, ne álljanak le az ipari üzemek, ne veszít­sék d ezáltal kenyerüket a dolgozo*. S ilyenkor akadnak még mindig lelket­len szabotáló gazemberek, akik a* or­szág újjáépítését ilyen módon akadá­lyozzák. Kiváncsiak vagyunk, hogy erre a szabotálásra mit fognak tenni a ma­kói dolgozók, a tisztviselők, akik joggal számíthatnak arra, hogy ez a seénroeny- nyiség enyhíteni fogja lakásuk hideg­Választók, figyelem! Mindenki győződ jék meg- hogy a ház­ban kifüggesztett névjegyzékbe fel van-e véve. Ugyanezen a hirdetményen olvas­ható a szavazóiroda cin)«. Ide kell el­menni 4-én, vasárnap reggel bejelentő- lappal, vagy más személyazonossági lg*. -oKíinyal felszerelve. Itt kapunk egy szavazólapot, borítékkal. A szavazó- fülkében a 4-cs kockába keresztet raj­zolunk így: + 4 s •sután borítékba tesszük, lefagaastjub éa az ottlévő ládába dobjuk. Semmilyen más megjegyzést a szavazólapra ne te­gyünk, mert ez esetleg érvényteleníti szavazatunkat! Makó újjáépítési programját, egy jó időre biz­tosít az ipariizemek munkája által ke­nyeret minden dolgozónak. Ezt nem akarja Hertz támogatná! Hertz nem gon­dol aira, hogy a szomszéd városban Szegeden már leálltak a villamosok, éj- jd egy lámpa sem világít a nagy vá­rosban. A kórházakban megállt a gyó­gyító munka, szenvednek: a betegek, mert nincsen áram, nincsen ví*. Alii­nak az ipari üzemek. Sok dolgozó ke­nyér nélkül marad. Ezért is a Hertz- féle gazemberek a felelősek. Szeged fő­ispánja kérő szóval fordult a pácai bá­nyászokhoz, hogy küldjenek szemet, se­gítsék a várost Szeged szénnélküliségéért is Hertz felelős. Bizalmatlan lett a pécsi bá­nyász mindenkivel szemben. Nem merünk sehova semmit sem kül­deni, mert azt hisszük, hogy Her+z-fé- lékrc akadunk. Ezek után joggal kiáltja 5000 bá­nyász azt a szót, hogy nepbÍróság elé a Hertz-féle bitangokat), Az ország is kiált felénk Követeli, hogy szenet és szenet! Hisz magában Budapesten az iskolákat akkor kell sxén- miatt lezárni, amikor az ifjúságnak * legnagyobb szüksége van arra. hogy ta­nítsák demokratikus szellemben. Iskola fűtésre, tudományra nem jut szén, de Hertznek jut Makón feketézésre. Kiváncsiak- vagyunk, hogy mikor lesz vége a Pató Pál-féle politiká­nak amikor az ilyen duvadaktó! már meg kellett volna tisztítani az országot Már megérdemelték volna régen az ilyen alakok, hogy az első fára húzzák őket. 5000 bányász követeli, hogy a hitósá- gok lépjenek fel Herczcel szemben, ne­hogy az következzék be, hogy a nép maija fog elkeseredéséber) olyan cscIckc- dethez folyamodni, amire a hatóságok illetékesek. Ezt tegye meg a hatóság. Mert ha a munkástól a kormány joggal kéri állandóan a többletmunkát, a több termelést, úgy akkor a munkás is kö­veteli, hogy ilyen fenevadaktól tisztítsa meg a magyar társadalmat. Pécs. 1945. november hó 1. Horváth János a pecevtdefci bányák aanfanerveaet' központi elnöke. Megjelent a Munkástanfolyam téli tanrendje Mint már jeleztük, a Munkasoktató tanfolyam összes előadásai a jogi fa­kultás ÍJ. és III. termében fognak ezentúl lezajlani. A jövő héten meg­indul a II. közigazgatási tanfolyam is- Erre a tanfolyamra nyilatkozataikat benyújtottak szíveskedjenek hétfőn délelőtt 11 órakor a Kulturtitkárságoo jelentkezni. Az nj és végleges tanren­deket ugyancsak ott lehet kapni. Itt «lant közöljük a szombati és a hétfői előadások nj menetét: Szombat. IL terem: 4—5. Demokra­tikus közigazgatás, 5—6. kér. levele­zés, 6—8. Angolnyelv. III. terem: 4—5. MűvÓ6zettörténelem, 5—6. Népi intéz­mények, 6—8. Eszperantó, Hétfő. II. terem: 4—5. Közgazdaság­tan. 5—6. Demokrácia történelme, 6—8. í. közigazgatjási tanfolyam. Felkérjük a hallgatókat, hogy a* októberi é$ novemberi tandíjakat ren­dezzék. Az előadásokra bejárat * Szabadság-tér felől, oldalszárny ép*- lat IL «ml

Next

/
Oldalképek
Tartalom