Új Dunántúl, 1945. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1945-06-28 / 144. szám

' — A polgári 'helyközi távbeszélöior- galom Nagyrada, Nova. Pakod, Rédics, Söjtör, Somogyhárságy, Sümeg, Vásáros- béc, Zalabér, Zalacsány, Zalakoppány, Zalaszentiván, Zalatárnok, Zalavár köz­pontokkal megnyílt. Bővebb felvilágosí­tást készséggel ad a tudakozó Hívó­száma: 08. Felvilágosítást a 25-00 hívó­számú távbeszélőállomásról is lehet sze­rezni. — A rézgálicjegyek érvénye 1945. évi június hó 30. napja után megszűnik. A Pécsi Hegyközség felhívja tagjainak figyelmét arra, hogy a hegyközségi iro­da (Fiume-utca 37.) által kiosztott réz- gálicjegyek legkésőbb szombatig, azaz 1945. évi június hó 30-ig bezárólag be- váltandók. mert ezen határnapon túl a rézgálicjegyek érvénye megszűnik. flRTMOZSaiOM A Szociáldemokrata Párt szokásos heti párttájékoztató előadását július 1-én 11 órakor tartja a Nőegyletben. Előadó: K ö v e s i Béla tanár. Szakszervezeti hírek A pécsi szabóiparosok termelő szövet­kezete felkéri tagjait, hogy június 29-én, pénteken délelőtt 9 órakor megbeszélés végett a Szakszervezeti Székházban meg­jelenni szíveskedjenek. mmrnmtm ORSZÁGOS ÖKÖLVÍVÓ MÉRKŐZÉS PÉCSETT Július 14-én Pécsett országos jelentő­ségű ökölvívó mérkőzést rendeznek. A mérkőzés Budapest és Pécs csapatainak találkozása lesz, amely az idei év leg- nagyob sporteseményének számít. Buda­pest válogatott csapatában több ismert kiválóság, mint Tanamár, Szigeti. Torma II. és Bogácscsal az élen valamennyi számottevő magyar ökölvívó indul. Tanamár és Szigeti, a két újdonsült amatőrversenyző profeszonista szerep­lése után ez a találkozó lesz az erőpró­bája az amatőri elindulásnak. A pécsi csapatot teljes egészében a Toldi Mun­kás Sport Egyesület adja, Dévai és Ka- pocsi megerősítésével. Az érdeklődés különösen Hauk és Tanamár küzdelme felé összpontosul. De a többi, Dióslaki és Szigeti, Torma II.—Dévai, Csendes— Vajda. Bogács—Király találkozók min­den eddigi pécsi sporteseményt felül­múlnak. Vidéken a pécsi Toldi Munkás SE az a csapat, amely az ország vidéki városai közül Budapesttel szemben szá­mításba jöhet. így tehát az érdeklődés pécsi viszonylatban is szintén egyedül álló. A versenyzők nagy előkészülettel várják a találkozót, Kovács Ferenc szak­oktató vezetésével naponkint edzéseket tartanak. A magyar ökölvívó szövetség IV. ke­rületi titkársága felhívja a Délnyugaton működő öszes sportegyesületeket, hogy a működéssel kapcsolatos jelentéseiket a kerületi titkárság címére mielőbb küldjék el. Továbbá értesíti a titkárság az egyesületeket, hogy az igazoló törzs­lapok átvétele céljából a kerületi titkárt mielőbb keressék fel, az igazolást adják be, mert az igazolatlanul szerepeltetett versenyzők az egyesületre fegyelmi eljá­rást vonnak. Minden sportmérkőzés megrendezéséhez az illetékes kerületi titkárnak engedélye szükséges és ezt az engedélykérést a mérkőzés előtt 14 nappal a kerületi titkárhoz adják le. A kerületi titkár címe: Kovács Ferenc. Apáca-c. 9 szám. A Toldi Munkás SE birkózó szakosz tálya működését újból megkezdte. A szakosztály vezetését és az edzéseket, és az edzések vezetését Kiss János, az ismert és neves birkózó edző látja el. Az edzések ideje kedd, csütörtök és szom­bat 6 órától 9 óráig. A Toldi Munkás SE ökölvívó szakosz­tályának vezetősége felhívja az ököl­vívó szakosztály tagjainak figyelmét, huogy a közeli mérkőzésre való tekin­tettel, kizárás terhe mellett, az edzése­ket pontosan látogassák, továbbá, hogy a jövő héten az ökölvívó edzések na­ponkint lesznek. A Toldi Munkás SE asztalitenisz szak­osztályának vezetője ezúton közli, hogy vasárnapra hirdetett asztalitenisz Dunán­túl bajnokságot nem az Egyetemi torna- csarnokban, hanem a Budai külvárosi katolikus körben rendezik meg. Szezonnyitó úszóverseny. A PÁC és a MaDISz úszószakosztályai vasárnap dél­után 6 órai kezdetei közös rendezésben szezonnyitó úszóversenyt rendeznek. A két szakosztály vezetősége felkéri a vá­ros fiatalságát, úgy a lányokat, mint a fiúkat, hogy minél nagyobb számban •evezzenek be. AZ OLVASS LEVELESLÁDÁJA NÉHÁNY SZÓ AZ ÉDES CIROKRÓL ÉS A CUKOR- SZÖRPRÖL Terényi Mária „Máznád” c. cikkéhez az alábbi megjegyzéseket fűzöm: Már évekkel előbb, mikor a kérdéses cirok- féleség termelésének kérdése felmerült, a félreértések és félremagyarázások el­kerülésére a botanikailag és kémiailag helyesebb .,édescirok" elnevezést vezet­ték be. Ennek indokolására nem térek ki. Az édescirok termesztése népszerű­sítésének kezdeti állapotában volt még. amikor annak további fejlődését a be­következő események meghiúsították, te­hát kísérletekkel alátámasztott számbeli adatok nem állnak rendelkezésünkre Ezek a termesztési kísérletek lettek volna hivatva felvilágosítást adni az édescirok tápanyag talajszükségletére, temelési módjára, éghajlati és vízszük­ségleti legkedvezőbb viszonyaira, össze­tételére (a lé cukortartalma), takar­mányértékére. Eredményes termelés ugyanis csak ezen adatok ismeretével érhető el és folytatható sikeresen. Az édescirok sem termelhető bárhol, bár­milyen talajon egyforma eredménnyel Ha nem volna már késő, jó lett volna minél több helyen próbatermesztést vé­gezni és a fentiekre kiterjedő próbákat végezni, amikpr — de csak éveken át végzett kísérletekkel — meg lehetett vol­na állapítani a termelésnek legmegfel,e- lőbb körülményeket A cukorrépaszörpre vonatkozólag al­kalmam volt ez év tavaszán több házi­lag készült és forgalomba hozott répa­szörpöt tanulmányozni. Cukortartalmuk nem oly alacsony, hogy cukor hiányá­ban jobb hijján ne volna használható Eltekintve egyes esetektől, főleg ahol az egész cukorrépát főzték össze, nemcsak a levet és ahol a szörp cukortartalma aránylag alacsonyabb lett, a szörpök át­lagos cukortartalma 45—55% között in­gadozott. További besűrítésnél a cukor­tartalom még emelkedett. Magam részé­ről még most is használom és csirátla- nítva és jól záró üvegben eltartva, még hónapokig fogom használni az erjedés és romlás veszedelme nélkül. Cukortartalmú szörpöt egyébként gyü­mölcsből is lehet főzni. Elsősorban szá­mításba jöhet a szőlő. A jól beérett szőlő 16—18% cukrot és mellette arány­lag kevés savat tartalmaz. Ugyancsak magas cukortartalma van a fehér eper­nek (morus alba) és fügének (20% cu­kor körül). Ez utóbbi nem jöhet számí­tásba szörpkészítés szempontjából, vidé­künkön ugyanis nem termelik, bár igény­telensége, betegségekkel szembeni ellen­állóképessége miatt és a helyi adottsá­gok alkalmassága nagyobb kultiválást kívánna meg, főleg az apró fekete isz- triai füge termelésénél. s. s. Vízellátási tájékoztat! ——— ................... ÉL ELMISZERJEGYEK KIOSZTÁSA A közellátási ügyosztály közli, hogy 27-én, szerdán a T, Ty, U, U; 28-án,csü­törtökön pedig a V, W, Z, Zs; 30-án, szombaton pedig ismét az A, B, C, D betűvel kezdődő nevű lakosok kapják meg az ügyosztály 2-es számú irodájá­ban a hatósági jegyeiket. A közellátási ügyosztály nyomatéko­san felhívja a lakosságot, hogy a ki­osztásra kerülő jegyeket a részükre megállapított napon saját érdekükben vegyék át. HÚSELLÁTÁS A közellátási ügyosztály közli, hogy a húsiparosok június 25-től 30-ig ter­jedő héten a húsjegyek 26-os szelvé­nyére 10 dkg húst tartoznak a vevőkö­zönség részére kiszolgáltatni. A közellátási ügyosztály közli to­vábbá, hogy június 25-től 30-ig terjedő héten a húsiparosok a nehéz testi mun­kások húspótjegyének 25-ös szelvényére 10 dkg, azaz tíz dkg vörösáruból készí­tett tölteléket tartoznak kiszolgáltatni. A közellátási ügyosztály nyomatéko­san felhívja a húsiparosok figyelmét arra, hogy a tárgyhetet követő hétfőn és kedden úgy a húsjegyekkel, mint a pót­jegyekkel számoljanak el. SERTÉSBEJELENTÉS A közellátási ügyosztály felhívja azo­kat a pécsi lakosokat, akik az 1945—46 évre hizlalás céljára sovány süldőt állí­tottak be, illetve ezután fognak beállí­tani, jelentsék a közellátási ügyosztá­lyon (Majorossy Imre-utca 13., I. em. 7.). SÓELSZÁMOLÁS A közellátási ügyosztály felhívja a só- árusításával foglalkozó kis- és nagyke­reskedőket, hogy a részükre június hó­napra kiutalt sómennyiségről július 1-ig feltétlenül számoljanak el. ^ KÉT ÚRIEMBERT telje» ellátásra, elvállalok. Cfm: Pllgermayerne. Térés-utca 2. arám. ÍRÓGÉPET vásárolnék, táskát vary irodait, vidékről is. Deák-utca kilenc, földszint. Minden külön értesítés helyett! f özv. vitéz Végvárj Lászlóné szül. Ribás Lnjzi, mint neje, özv. Gallé Sándorné, Pé­ter Józsefné, dr. Nagy Tibor testvérei, fáj­dalomtól porig sújtva tudatják, hogy a forrón szerető legjobb férj, a leggyengé- debb testvér, nagybácsi és rokon, a leg­nemesebben gondolkodó ember vitéz Végváry László kéményseprő-mester f. hó 27-én éjjel fél 2 órakor, életének 54. évében, visszaadta nemes lelkét teremtőjé­nek. Drága halottunkat folyó hó 28-án, csü­törtökön. délután fél 5 órakor, a róm kát. egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a családi sírboltba. Az engesztelő szentmisét e hó 30-án, szombaton reggel fél 9 órakor mutatjuk be az Egek Urának, a Belvárosi róm. kát. plébánia-templomban. Pécs, 1945 június 27-én. Adj Uram neki örök nyugodalmat! A temetést Wranitsch Gizella temetkezési vállalat rendezi. Pécs, Szigeti-út 12. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó uram Mészáros János lelkiüdveért bemutatott istentiszteleten való megjelenésükkel mérhetetlen fájdal­mamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dok szívből jövő, hálás köszönetét. Pécs, 1945 június 25. özv. Mészáros Jánosné. PETROFOR petróleumfőző és egy férfi-próba baba, eladó. Fiume-utca 29. szám, földszint. VILLAMOS-parkettkefélőgép eladó. Zólyom utca 4. szám. Kapu alatti ajtó. SZÉKEK, keményfából, politúros kivitelben kaphatók. Kézműiparosok Bútorcsarnok Szövet kezeiében Pécs, Rákóczi-út 29. szám. KARBOLINEUM, fertőtenítésre. Kapható Szivárvány-festéküzlet, Irgalmasok-utca 3. sz. A NEX-féregirtószer elpusztítja a poloskái tetüt, bolhát, legyet stb. és petéiket. Kisebl mennyiségben érkezett Hajnal festéküzletbe é Éden dorgériába. MEZÖGAZDASÁGI-munka ellenében 1 szoba konyhás lakást adok. Cím: Felsővámház-u. 34 VENNÉK egypár kerékpár külsőgumit. Ugyan ott bútorozott vagy üres szobát keresek. Cím Perczel-u. 23. sz., Fodrászüzlet. BÉRELNÉK bútorozott lakrészt. Ajánlatokat 24-37 telefonra. KÉTSZOBÁS, összkomfortos, lakást keresek lehetőleg kerttel, vagy udvarral. Cím: Erretl Lajos-utca 30. CSINOSNAK mondott, fiatal úrijeány, ren desebb úriember ismeretségét keiesi, házassá? céljából. Választ „Boldogság 5718“ jeligére kiadóba kér. 20 ÉVES leány, házasság céljából megismer kedne úriemberrel. Leveleket „Első lépés 5717* jeligére a kiadóba kér. BÚTOROZOTT szobát keresek, sürgősen Fürdőszobahasználattal. Címet „Egyedülálló úri nőnél 5720“ jeligére a kiadóhivatalba kérek ELCSERÉLNÉM szoba-konyhús, mellékhelyisé * ékből álló, tiszta lakásomat, a Belváros terű létén, kettő szoba, összkomfortos lakásért. Le hét újbérű is. Közvetítőt díjazok. Cím: Báláz Béjáne, Losonc-utca 6. szám. MOSÁST és vasalást vállalok. Makár-utca 36 szám. Keresztes Edéné. KÖTÖZŐ-ZSINEG kapható Rigó papírkereske dés, töltőtollklinika Pécs, Deák-u. Telefon: 10-32 KÉT ANYAKECSKE eladó. Kovács-telep, Ko lozsvár-utca 6. szám. KERESEK^ megvételre egy príma zongorái Ajánlatok Szekula Ferenc kántortanító,. Keszü RÉGIDIVATÜ, kemény faháló, konyhaszekrény ágynemű stb. eladó. Hajnal-ntca 13. szám. ELEGÁNSAN bútorozott, 2 szobás lakást ke resek, fürdőszoba- és konyhahaRZnalattal, lehe tőleg villában. Ajánlatot „Mérnök 5679“ jeligér Pannónia szállóba kérek. KOMPLETT ebédlőberendezés, elutazás miatl sürgősen eladó. Teréz-utca 2. szám, jobbra. Megjelent a Fö 1 d b í rtokreffor m II. es III. számú végrehajtási rendelete. Ara 12.- pengő. Kapható: az Uj Dunántúl könyvesboltjában Pécs, Király-u. 10. FEJBŐR, HAJHULLÁS kikezelése ssakssnt sorsúaknak díjtalan! Tanítványt felvess ésv. Skoda Ferencné, Kazinczy-u. í. Telefoa: 51-Ä ÉKSZEREIT modernizálom! Olcsón javítsa Aranyat, ezüstöt, brilliánsot magas árban »•) szék. Hatschek aranyműves, Munkácsy Mihály utca 20. szám. Telefon: 26-69. PCCS-BAKANY A VARMEGYEI FUVAROZÓ VAIJ LALAT mindennemű helyi éfl vidéki fuvarosát vállal. Cím: Nagy Lajos-u. 9. sa. Tel.: 18-64 ARANYAT, brilliánsot a legmagasabb aapf árban veszek. Somogyi ékszerkereskedő, Ann» ntca 9. BÉLYEGGYŰJTŐK! Jövő héten jelenik nuy Magyar Bélyegkntalógusom. Előjegyzéseket vi­dékről is elfogadok. Merkúr • bélyegüzlet Péd| Széchenyi-tér 6. szám. * ARANYAT, brilliánsot, használt órát mag« áron vesz Klein Andor órás és éksaerész, Ki rály-u 28. sa. Telefon: 30-13. MALMOT keresek bérbe, bérösszeg megjelö­léssel. Közvetítőt díjazok. Cím: Batiszta—Nagy­atád, Somogy megye. MEGVÉTELRE KERESEK cséplőgarniturát jóúllapotbun, traktorral, lehetőleg MÁV 1000- 1070 dobátmérővel, árát búzában vagy pénz­ben fizetem, de az árát közölni kérem „Mihók“ áruforgalmi-iroda Szigetvár, Cinderi-utca 3. ez ÖN/VLLÓAN dolgozó gepmunkást felvesz He­gedűs asztalos-üzem, Ipar-utca 8. szám. MINDENNEMŰ fuvarozást vállalok. Fröhlich, gr. Benyovszky Móric-utca 12. szám FAÁRÜ-iizeinnek megfelelő, nagyobb helyisé* get, keresek. Ajánlatokat: Fónay, Hunyadi­utca 6. szám. MOHÁCS, Szabadság-tér 9. szám alatt, 5 lóerős villanymotor és greno-daráló eladó. 40 HOLD SZÁNTÓ, bőséges épületekkel, lakó­házzal, október 1-től bérbeadó, azonnal beköl­tözhető. Cím: Diósviszló, Sáfár. VAMüKLŐ-malmot, vételre va^ry bérbe, kere­sek, 5-6 járatút, felszerelve, géperővel hajtva, búza vagy pénzértékben. Mibók áruforgalmi- iroda Szigetvár, Cinderi-utca 5. szám. FIGYELEM! A grafológus reggel 9 órától est« 7 óráig fogad. Marosvásárhely-utca 2. szám. HASZNÁLT kárpitosanyagot vesz, Fuchs bútor-,, üzem, Deák-utca 21. szám. ASZTALOSSEGÉDET, kúrpitostanoncot fel­vesz. Fuchs bútorüzem Pécs, Deák-u. 21. szám­MEGBÍZHATÓ mindenest keresek. Vitéz-utca 28. szám, emelet. ELADÓ ágy, asztal, ágyterítő, üvegek, edé­nyek stb. Árpád-utca 13. szám. KISEBB és nagyobb tűzhelyek és üstházak kaphatók. Kisbolaogasszony-u. 24. szám. BIEDERMEIER sublótok, szekrények és más egyéb bútorok kaphatók. Kisboldogasszony-utcs 24. szám. ELADÓ egy gyermekketrec. Alsóbalokány-*- 41. szám. NEM KELL sorban állni. On a következő, aki megpróbálja és meg fog győződni arról, ho*Y mindent a legmagasabb áron veszek. Frana- turter, Hal-tér 5. Telefon: 24-70. GENG épít, javít, átalakít. Telefon: 12-57. KÖZÉPNAGYSÁGÚ páncélszekrény eladó. V* szék horgászfelszerelést. Majorossy Imre-utca i-, földszint bal. KEFE KÖTŐ szakmunkások, Kaposvárra Kontrasí-utca 9., magas fizetéssel felvétetnek Schmán. KIHELYEZNÉK 30.000 P-t, megfelelő biztosi' ték mellett, rendes kamatra. Cím: Pacsirta-o- 6 KERÉKPÁRGUMI RAGASZTÓ, régi minősé* kapható. Rigó töltőtollklinika Pécs, Deák-utca 30. ÉVES, hadiözvegy, 4 középiskolai végzek aéggel, irodai, pénztárnői, asszisztensnői, v®íl egyéb állást keres. Szíves megkeresést „Lel' kérdés 5697“ jeligére a kiadóba kér. KI TUD RÓLA? v. Délceg József ht. őrfflj aki legutóbb 1944 nov. 30-án adott életje1* magáról. Kérem, aki vele volL vagy tud val* mit róla, értesítse feleségét Délceg Józsefnél Pécs, Vilmos-utca 29. szám. Legutoljára Nagy1 kanizsán a József-laktanya 9/I1L zlj. 7. lövész századnál volt. 40—40 KH szántó* és rét, tagosított birtofr Szabadszentkirályon, állatállománnyal és gö? dasági felszereléssel, feles gazdálkodásra k1' adó. Bővebbet: Pécs, Virág-utca 1., vagy S*** badszentkirályon 202. bsz alatt. HÁLÓSZOBA-BÚTORT keresek, megvétel* Kürtvélyesi Ernő Cserdi, u. p. Ilclesfa. MOTOROS körfűrészt, kocsira szerelve, t<- szék. Fuchs Frigyes Pécs, Majluth-utca 13. ** ÚRES, vagy bútorozott, nagy szobát keresed bérbe, vagy albérletbe. Címeket 5704. szén»* a kiadóba kérek. FŐZNI tudó mindenest, július 1-re, félve***' Cím: Gaál Vilmosné, Farkas Istváo-u. 1. KÖZÉPKORÚ, rk. özvegy, gyermekszere*J úriasszony, házasság céljából megismerkedő®! 48—52 éves állami, vagy egyéb foglalkozás*® bíró, szintén özvegy, vagy nőtlen minden formációt kibíró úriemberrel. Teljes névtej* címmel ellátott szíves válaszokat: „Hiány*1 az otthon 5709.“ jeligére a kiadóba kérek. MAGÁNOS, középkorú, volt magún tiszt*is*|£ nő elhelyezkedne irodai, pénztárnoknői, »*® ^ tizletvccztői, vagy más bizalmi állasba. Esc**? anyahelyettesi, vagy magános úrnál házve**, női állást vállalna. Szíves válaszokat: küzdő“ jeligére Ferenciek-u. 2. Fortuna szertárba kérem leadni. __________________ KO NVENCIÓS kocsist keresek vidékre. Cí*' 5713. szám alatt a kiadóban. . GYERMEKTELEN özvegyasszony menne, józan, 52 éves özvegyemberhez, ■}*.*? az üzlethez. Cím: 5714 szám alatt a kiadón*^ CSINOSAN bútorozott szobát keresek, T‘^zí leány részére, esetleg konyhahasználattal, P lius l-ére. Cím: Klimo-u. 4. sz. Délután 4—S'*** Szerkesztőbizottság: PERR TIKTOR DR. BOROS ISTVÁN POZ8GAT CTUMj» Ft(getle. Kiigtzda Pírt Magyar Kommunista Pírt óiocláldemokrata »— BELEI ŐS SZERKESZTŐ: CSUKA ZOLTÁN — NTOMD A VEZETŐ: CZENZEK JÓZSBE KIADJA: „8ZABADSÁG"-NT01iDA t. P. T. PÉCS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom