Új Dunántúl, 1945. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1945-06-29 / 145. szám

OL évfolyam 145. szám. Ara 1 60 pengő. Pécs, 1945 június 29. Péntek. 01 DUNÁNTÚL». hály-utca 10. szám. Telefon: & MAGYAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI FRONT LAPJA Mihály-*. 10. sz. Telefon: 29^ Sztálint kinevezték a Vörös Hadsereg GENERALISSIMUSSÁVA Truman elnök a békeszerződések fogalmazványát is magával viszi a hármastalálkozóra Sfeltinius amerikai külügyminiszter lemondott és új, fontos megbízatást kap a világbiztonsági szervezetben Moszkvai jelentés szerint a Szovjet­unó legfelsőbb tanácsa legutóbbi ülésén I Vörös Hadseregben felállítandó gene­ralissimus! rangról döntött A generalis­simus címét a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa^ adományozhatja a háborúban szerzett rendkívüli érdemekért Csütörtökön a moszkvai rádió Jelen­tette, hogy a Szovjetunió legfelsőbb ta- aácsa Sztálint nevezte ki a Vörös Had­sereg generallssimusává. Nem volt vitás, hogy ezt a címet csak egyetlen ember nyerhette el érdemei alapján: Sztálin, a Vörös Hadsereg zseniális hadvezére. Az 6 utólérhetetlen szervezőképessége és katonai lángelméje vitte a kezdetben védelemre szorítkozó Vörös Hadsereget a sorozatos diadalok útjára, amely végül is Berlinben, a győzelmi zászló kitűzésé­vel végződött Sfettínius kill ügy miniszter lemondása Washington jelenti, hogy Stettinius amerikai külügyminiszter lemondott és elfogadta a megbízást, amely őt a világ­biztonsági szervezet amerikai képviselő­iévé nevezte ki, Stettinius lesz egyúttal az új világszervezetben helyet foglaló amerikai küldöttség elnöke. Truman elnök Stettinius lemondásával kapcsolatban kijelentette, hogy a közeli hármastalálkozóra nem Stettinius, hanem Burns, a mozgósítási hivatal főnöke fogja elkísérni. Washingtoni lapludósiiók ebből arra következtetnek, hogy Burns letz az éj külügyminiszter. Truman elnök a leg- »agyobb elismeréssel nyilatkozott Stefii- aius eddigi munkájáról és hangsúlyozta, hogy új állása a legmagasabb hivatal, »melyet az amerikai kormány ennek az érdemekben gazdag politikusnak adomá- •yozhat. Truman elök egyben nagyfootoeságú bejelentést tett. Közölte, hogy a júliusban megtartandó hármastalálkozóra magával viszi a békeszerződések fogalmazványát, amely alkalmas lesz arra, hogy nemze­dékek számára biztosítsa a világbékét. Jövő munkámat — mondotta befejezésül az amerikai elnök — a béke megterem­tésére akarom szentelni! Stettinius új megbízatása mindenesetre azt mutatja, milyen nagy fontosságot tu­lajdonit Amerika a San Franciscóban lefektetett új világszervezetnek, amelynek munkájában teljes erejével részt kíván venni. Stettinius, aki a konferencia első pillanatától kezdve résztvett a megbeszé­léseken, bizonyára a lehető legjobban fogja képviselni a világ egyik leghatalmasabb országát a béke megőrzésére alakult új világ'? ervezetben. Vilma holland királynő Amszterdamban Hollandia egyike azon kevé6 országok­nak, ahol a jobb- és baloldal ellentéte nem olyan éles. Ez talán arra vezethető »issza, hogy a háború alatt Londonba Unigrált holland politikusok szoros kap­csolatban maradtak az ellenálási mozga­lom tagjaival és ha tettekben nem is, de irányításukkal résztvettek a német meg­hallok elleni küzdelemben. A királyi ház i» ezért tudta megőrizni népszerűségét, amit Európa többi országában — csekély kivétellel — nem tapasztalhatunk. Hol­landia népe örömmel üdvözölte ősz ural- hodónőjét, aki szerdán tért vissza hazá­ikba, hogy résztvegyen az Amszterdamban rendezendő háromnapos győzelmi ünne­pen. Szerdán este Vilma királynő rádió- •aózatof intézett népéhez és beszédében hálát mondott a szövetségeseknek a Hol­landiának nyújtott anyagi segítségért. Hollandia új miniszterelnöke, Seher- merhode professzor, aki három évet töl­tött a buchenwaldi gyüjtőtáborban, szin­tén nyilatkozott és bejelentette, hogy szeptember 1-re a szövetséges megszállók Hollandia területének legnagyobb részét átadják a holland polgári közigazgatási hatóságoknak. Az ellenállási mozgalom tagjait katonai alakulatokba sorozzák és holland csapatok is részt fognak venni Németország megszállásában. Hollandia flottája háromszor nagyobb le6z, mint volt a háború előtt és az Angliában, to­vábbá Ausztráliában kiképzés alatt álló holland katonák részt fognak venni a távolkeleti háborúban. Nagy lelkesedéssel fogadták Varsóban a Moszkvából visszatérő lengyel politikusokat Az új lengyel kormány megalakítására Irányuló moszkvai tárgyalások sikeres be- 'ajezése után a Varsóba visszaérkező len­nel politikusokat hatalmas éljenző tö- g fogadta. A politikusok között volt a három londoni kiküldött is. A tömeg­hez intézett beszédében Bérűt, a lengyel ‘elszabadítási tanács elnöke kijelentette, hogy az új kormány megalakulása igen fontos nemcsak Lengyelország belső éle­k. hanem az európai béke szempontjából "■Az új lengyel kormány megalakulása elő fogja segíteni a nagyhatalmak egysé- tét. Mikolajczyk volt miniszterelnök ezeket Mondotta: „Hosszú és tövises útat tettünk 1939 óta. Mindnyájan hozzá fogunk törülni a jobb és nagyobb Lengyelország felépítéséhez és háborús sebeinek be gyó­gyításához." A moszkvai tárgyalásokon résztvett lengyel politikusok jóakarata és az egy­ség megőrzésére irányuló eltökéltsége az új Lengyelország kialakulásának legbiz­tatóbb előjele. Remélhető, hogy a csaknem hat évi véres német zsarnokság után fel­szabadult ország a három nagyhatalom támogatásával megtalálja az utat a belső megszilárdulás leié, ami a keleteurópai megbékélésnek is egyik legfontosabb elő­feltétele. A lengyelországi belső megszilárdulás­ról tanúskodik a lublini rádió hire, amely közli, hogy Lengyelország belső postai forgalmában eltörölték a cenzúrát. A trieszti munkások szózata a szövetséges nemzetek munkásszervezeteihez A trieszti helyzet legújabb fejleményei ^yes elégtételt szolgáltattak a belgrádi álláspontnak. Trieszt demokratikus mun- *ássága egységesen mozdult meg, hogy ~jtet tegyen a jugoszláv megszállás alatt “ittosftott , de újabban elveszített demo- *r»tlkus vívmányok mellett A belgárdl rádió jelentése szerint a Ijeszti munkások szózatot Intéztek a "•üosztáviai, moszkvai, római, amerikai, angliai és franciaországi szakszervezetek­hez. A szózatban tiltakoznak az angol amerikai megszálló hatóságok ellenséges magatartása miatt, amely az „Unita operaia" (Munkásegység) nevű lap el­kobzására, a bont milicia leszerelésére és a népbfróságok felfüggesztésére veze­tett Kérik testvérszervezeteiket tilta­kozzanak országuk kormányánál és ves­senek véget a Triesztben uralkodó sérel­mes állapotnak. Újjáalakult a görög munkásszövetség Görögországból nem sok hír érke- 7V •* utóbbi időben, úgy látszik, hogy t “első megszilárdulás még nem érte el *>vánt fokot Anglia mindenesetre nagy erőkifejtéseket tesz, hogy a számára fon­tos földközitengeri támaszpontoktól mi­nél távolabb tartsa az elégedetlenség szikráiét. London jelentette csütörtökön, hogy a Görögországba küldött brit szak- szervezeti küldöttség befejezte munkáját, amelynek eredményeképpen újjáalakítják a görög munkásszövetséget. Az új mun- kásszövetsétg végrehajtó bizottságában valamennyi görög párt képviselve van. A görög baloldali pártokat magában foglaló EAM felszólította a három nagy­hatalmat, állítson fel szővetségeskőzi bi­zottságot a görögországi helyzet megvizs­Péter-Pál napján Országszerte, ősi idők óta ezen a nyári napon kezdődik az aratás, hullanak gao- dag sorokban a földre a rendek és ez az a nap, amidőn a magyar nép arcának verejtékével, de szivének örömével le­aratja azt a termést, amelyért egy esz­tendőn át dolgozott, amelyben hitt és, amely a következő év kenyerét nyújtja. A mostani Péter-Pál nem olyan ünnepé­lyességgel köszönt ránk, mint békés idők­ben szokásos, a mostani aratás bizony országszerte sokkal kevesebb termést hoz azoknak, akik az elmúlt nehéz évben a legnehezebb körülmények között is dol­goztaik érte, nagyon sok a szántóföld, amelyen rengő búzakalászok tengere he­lyett most pipacsok és búzavirágok kétes vidámságú színessége pompázik az itt-ott heverő tankroncsok körül és a magyar paraszt, aki most először aratja saját földjén a búzáját, az öröm mellett min­den bizonnyal ürömöt is érez, a remény­kedések erejét talán elnyomja szívében a gondo/k sötét felhője. De r.em szabad elfelejteni, hogy akármilyen nehéznek is láasék ez az élső parasztian szabad és parasztian nyers péterpáli aratás, annyi bizonyos, hogy arról a mélypontról, aho­va nemzetünk ebben az elmúlt egy esz­tendőben jutott, most már csak felemel­kedés lehetséges. Mert ez a mostani ara­tás azért olyan szűkös, azért Olyan ne­héz, mivel egy másfajta „aratás' előzte meg, agy olyan vetésnek az aratása, amely vetést évszázadok óta készített elő áa érlelt halálos aratássá az a reakció, •mely sohasem a néppel, hanem mindig a Maga osrtályérd ekei vei törődött és gálására. Az EAM azzal vádolja o PWjb^T. ^kőtM szemmel vaktában íré tirasz-kormányt, hogy nem tartotta be a ? '«TÍtotta ennek az országnak a szekerét polgárháborút lezáró fegyverszüneti egyez­mény cikkelyeit. Angliának ezek után össze kell szednie minden politikai tapasz­talatát, hogy összeegyeztethesse a saját érdekeit a görögországi baloldali •rők jogos követeléseivel. Éhínség fenyegeti Németországot A Németországban működő brit kato­nai kormányzat ismételt figyelmeztetést intézett a lakossághoz, hogy minden tal­palatnyi földet műveljen meg, mert Né■ metországot az elkövetkező télen komoly éhínség fenyegeti. A fejadagokat azon­ban nem csökkentik kisebbekre, mint azt a tartalékok előírják A francia megszállási zénára vonatko­zólag sikerült megegyzésre jutniok a szö­vetségeseknek. A francia megszálló csa­patok parancsnoka Delattre de Tassigny tábornok lesz. A prágai rádió jelentette, hogy Nyu- gat-Csehszlovákiában 1000 szövetséges hadifogoly holttestére bukkantak, akiket a johann-georgienstadti gyüjtőtáborból hajtottak Theresienstadt felé és útköz­ben részben éhségtől, részben az SS-ek golyóitól hullottak el. A tömegkivégzésért felelős két SS-legényt sikerült elfogni Eden kü ügyminiszter és Sir Stafford Cripps vitája Szerdán este Eden külügyminiszter mondotta el választást rádióbeszédét, amelyben megcáfolta a munkáspárti Sir Stafford Cripps állítását, mintha a Szov­jetunióval fenntartandó jóviszonynak egyetlen feltétele a szocialista kormány lenne. Ez az állítás nemcsak hamis, ha­nem veszélyes — mondotta Edén —, mert az utóbbi öt év alatt folytatott oroszbarát politikát nemcsak a liberális és szociálista csoportok támogatták, hanem a konzer­vatív párt túlnyomó többsége is. Ha Chur­chill lesz újból a miniszterelnök, az orosz­barát politika folytatódni fog. A Daily Herald Eden beszédét kom­mentálva nevetségesnek mondja a konzer­vatívok állítását, mintha a Németország lelett kivívott győzelem a konzervatívok gazdasági felfogását igazolná. A Daily Herald szerint a Németország felett ara­tott győzelem oroszlánrészét a Szovjet­unió vívta ki, amelynek ipara kizárólag állami kézben van. A lap hangsúlyozza azonban, hogy a munkáspárt nem kivan kollektív rendszert bevezetni Angliában, hanem tiszteletben kívánja tartani az'an­gol nép jellemét é6 hagyományaik Távoíketet Mac Arthur tábornok főhadiszállása közli, hogy a Fülöp-szigetcsoport leg­fontosabb szigetét, Luzont teljesen felsza­badították. A japánok 114.000 katonát veszítettek, az amerikaiak 15.000-et. Borneo szigetén az ausztráliaiak elfog­lalták a szerajeszi olajmezőit fontos ki­kötőjét, Belajdot. A SZÓFIAI EX.AICHA MOSZKVAI UTAZÁSA Moszkvából jelentik: A moszkvai rádió jelentése szerint a bolgár görög­keleti egyház feje, István exarcha a kö­zeljövőben meglátogatja Nikolaj mosz­kvai pátriárkát. a szakadékba. S a végre saját földjén úrrá vált magyar paraszt csak a nemzeti katasztrófa mélyén juthatott oda, hogy felemelkedésére gondolhasson. El kellett viselnie nemcsak azt, hogy oktalan célok­ért vérét - adja, legjobb százezreinek éle­tét áldozza, hanem el kellett viselnie még azt is, hogy a legnehezebb nincste- lenséggel küzdve, szerszámok, vetőmag, igaerő és minden segítség nélkül, legyen kénytelen elszalasztani életének ezt a fontos egy esztendejét. De bármilyen nehéz helyzetbe is jutott éppen nemzeti felszabadulása idején a magyar paraszt, jól tudja, hogy mostani megpróbáltatásai, mostani nehézségei nemcsak egy romlott korszak végét jelentik, hanem sokkal in­kább egy békés és szabad élet kezdetét, amelyben más, dúsabb és nagyobb aratá­sok várnak majd reá, mint amilyenek a múltban voltak. Amikor a magyar pa­raszt az idén aratni kezd, tudja, hogy az a kevés termés, ami rendekben a lába elé hull, most mér az övé lesz és magvát jelenti annak a jövendőnek, amely a ma­gyarrá vált Magyarországon éppen most Péter-Pálkor az 6 számára elkezdődik. S ha már Péter-Pálról beszélünk, emlékezzünk meg arról a pártról is, amoly • demokratikus magyar pártok sorában hat esztendővel ezelőtt a reak­ció« elnyomás legsötétebb napjaiban kezdte meg munkáját a magyar paraszt­ság felszabadításáért, a Nemzeti Paraszt­pártról. Hat esztendő előtt Péter-Pál nap­ján, egynéhány hivő parasztember és pa­raszti sorból származó tró összetalálko­zott Makón és a kakastoll árnyékában bujdokolva, rejtve megalakította a Nem­zeti Párásztpártot. A Himnusz sorai jut­nak eszünkbe: „Bujt az üldözött s felé kard nyúlt barlangjába, szertenézett s nem leié honját e hazában." Igen! A ma­gyar parasztság pártjának nem volt hon- ja '« hazában. Makó mellett a Maroson egy motorcsónakban kellett megalakítani a pártot, amely a magyar nép felszabadí­tását és földhőzjuttatását tűzte ki leg­fontosabb céljául, akkor, amidőn vezetői éppen a germánoknak készültek eladni és ezzel történelme legmélyebb szakadé­kéba dönteni a magyar hazát. A magyar parasztság nem fogja elfelejteni ezt a Péter-Pál napját, amint nem felejti el története legnagyobb alakjának, Dózsa Györgynek ceglédi megmozdulását, amint nem felejtette el a keíyhes forradalmat, Bocskai hajdúit, Rákóczi tálpasait, a 48- as jobbágyseregeket, amelyek mind-mind azért a hazáért ontották vérüket, amely­nek most kell elkövetkeznie. A dús ve­tések és kevés aratások története volt a magyar Péter-Pálok hosszú sora és hísz- azük, hogy szentül fordítva lesz; kevesebb vér és verejték, de sokkal dúsabb aratás lesz a magyar parasztság bére és az az ország, amelyet végre igazán magyarnak és igazán boldognak' lehet majd ne­vezni ... A 3 UKRÁN ARCVONAL CSAPATAIT ÜNNEPELTE SZÓFIA NÉPE Moszkvából jelentik: Az Ausztriá­ból hazatérő 3. ukrán arcvonal csapatai szerdán Szólián vonultak át, ahol lelkes fogadtatásban volt részük. A város fő­terén emelvényt állítottak fel Sztálin ge­neralissimus arcképével. Az emelvényen foglaltak helyet a bolgár régensek, a kormány tagjai, továbbá a 3. ukrán arc­vonal tábornokai. A szovjet csapatokat szűnni nem akaró taps fogadta, amikor díszmenetben elvonultak az emelvény előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom