Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1944. Rendkívüli közgyűlés

1944. április

6 esperes, dr. Csillag Sándor közkórházi főorvos, dr. Czeyda-Pommersheim Ferenc közkórházi főorvos, Danhauser László lelkész, dr. Deák János egye­temi tanár, Dezséry László egyetemi.lelkész, a dunaszerdahelyi egyházköz­ség, az Evangélikus Testvéri Szolgálat, az érdi missziói kör, dr. Fabinyi Tihamér ny. miniszter, Fadgyas Aladár esperes, a fejérkomáromi egyház­megye nevében is, Farkas Sándor felelős szerkesztő, lic. Fizély Ödön lel­kész, Friedrich Lajos lelkész az'„Üzenet" nevében is, Fürst Ervin lelkész, Gadányi János népiskolai igazgató, dr. Gaudy László vallástanítási igaz­gató, Giczi Ferencné, az egyetemes egyházi iroda tisztviselőnője, dr. Götze Árpád közkórházi főorvos, Güttler Vilmos lelkész a budapesti német nyelvű egyházközség nevében is, dr. Gyimesy Károly lelkész, a gyulai egyházköz­ség, Haniffel Sándor ny. lelkész, Haypál Béla református lelkész, dr. Herbst Ferdinánd a Gusztáv Adolf Egylet főtitkára, D. Ihmels egyet, tanár, a Lipcsei Misszió igazgatója, Imreh Sámuel ny. lelkész, az ipolysági fiók­egyházközség, Irányi Kamill lelkész, Jacobi Viktor Róbert lelkész, dr. Jalla Corrado valdensi lelkész, dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár, Joób-Fancsalv Alice, az egyetemes egyházi iroda volt tisztviselőnője, dr. báró Kaas Albert egyetemi tanár, egyházmegyei felügyelő, Kapi-Králik Jenő tanár, lic. dr. Karner Károly egyetemi tanár, mint a Keresztyén Igazság felelős szerkesztője, dr. Keken András lelkész a budapest-deáktéri lelkészi kör nevében is, dr. Kell István, a Monori Magtenyésztő Rt. igazgatója, dr. lán­dori Kéler Bertalan egyházkerületi ügyész, Kemény Lajos esperes, Kemény Gábor esperes, dr. Kiss Jenő egyetemi tanár, Kovács Andor esperes, D. Kovács Sándorné püspöközvegy, dr. Kupcsay Felicián ny. miniszteri taná­csos, Kutas Kálmán lelkész, dr. Lányi Márton volt képviselőházi alelnök, a lévai egyházközség, báró Lindelof Sarolta, a Luther-Otthon ifjúsága, dr. Makláry István egyetemes egyházi aljegyző, Marcsek János esperes a hegyaljai egyházmegye nevében is, Menyhár István lelkész, dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékán, a monori egyházközség, Morvay István református lelkész, Müller Alajos gyárigazgató, nagymegyeri Nagy Károly ny. altábornagy, Nagy Lajos lelkész, Nagy Tibor segédlelkész, Országos Bethlen Gábor Szövetség, dr. Ódor Lajos pénzügyi tanácsos, dr. Pass László egyetemes számvevőszéki elnök, vitéz Pataky Sándor igazgató-tanító a fejér­komáromi egyházmegyei tanítóegyesület nevében, dr. Paul Sándor számve­vőségi tanácsos, Plavetz Gyula ny. lelkész, dr. Polner Ödön egyetemi tanár, báró Prónay Jozefa, D. dr. Prőhíe Károly egyetemi tanár, báró Radvánszky Antal egyetemes egyházi aljegyző, báró Radvánszky Kálmán, Rakssányi Dezső festőművész, a református egyetemes konventi iroda tisztviselő-kara, dr. Rezessy Zoltán tanár, Rimár Jenő lelkész, Rohály Mihály esperes az arad-békési egyházmegye nevében, Rőzse István lelkész, Ruttkay Miklián Gyula püspöki titkár, Schmidt János lelkész, dr. Scholtz Oszkár egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő, báró Sólymosy Zsigmond, vitéz Sréter Ferenc lel­kész, dr. Steiger-Kazal Dezső kórházi főorvos, Starke Sámuel püspök, dr. Szabolcska László református lelkész, Szekej András lelkész, Szimonidesz Lajos ny. lelkész, a szolnoki egyházközség, dr. Szőllösy Lajos közkórházi főorvos, Szügyi Géza tanító, a tatabányai egyházközség, Taubinger Rezső ny. tábori vezéresperes, Thomay Frigyes alezredes, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Kárpátalja kormányzói biztosa, a tordasi egyházközség, lic. Thulin Oszkár egyetemi tanár, a wittenbergi Luther-Múzeum igazgatója, a vanyarci egy­házközség, a vecsési egyházközség, Veperdy Ernő tanító, dr. Vietórisz József ny. főigazgató, Weltler Jenő tanár, Wolf Lajos egyetemes egyházi aljegyző, Zalánfy Aladár zeneművészeti főiskolai tanár, Záborszky Elemér takarékpénztári igazgató, dr. Zelenka Ottó ny. járásbírósági elnök, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom