Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1944. Rendkívüli közgyűlés

1944. április

7 Zimmermann Ágoston egyetemi tanár, Zimmermann János ny. esperes, dr. Zoványi Jenő ny. egyetemi tanár, Zulauf Henrik lelkész a FÉBÉ nevében is és sokan mások. * * * A közgyűlést megelőző napon, 1944. április 25-én, délután 6 órakor az egyházkerület a zsúfolásig megtelt balassagyarmati templomban gyász­istentiszteletet tartott, amelyen a szolgálatot dr. Csengődy Lajos esperes, egyházkerületi főjegyző végezte, aki méltó módon emlékezett meg Kardos Gyula püspökről és Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelőről, akiket az Ür a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta magához szólított. * * * A közgyűlés időpontjában, 1944. április 26-án, délelőtt 11 órakor a közgyűlés tagjai, a vendégek és a nagyszámú gyülekezet a virággal díszí­tett balassagyarmati templomban egybegyűlvén, 1. Dr. Csengődy Lajos, a jelenlévők között hivatalára nézve legidősebb esperes, helyettes egyházi elnök buzgó imája után dr. Händel Béla, hivata­lára nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő, egyházkerületi felügyelő­helyettes, világi elnök a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Limbacher Zoltán egyházi jegyzőt, felikérve egyben, hogy tegye meg jelentését a szavazatra jogosult közgyűlési tagok számának kérdésében. 2. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes felhívására Limbacher Zoltán egyházkerületi egyházi jegyző jelenti, hogy a közgyűlésnek hivatalból tag­jai és az egyházmegyék képviselői kellő számban vannak jelen. Az elnök ezen jelentés alapján megállapítván, hogy a szavazatra jogosult közgyűlési tagok több mint egy negyed része megjelent, figyelemmel arra, hogy a közgyűlés az ügyrendnek megfelelően hivatott össze, a közgyűlést szabály­szerűen megalakultnak jelenti ki és indítványára . a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnök­lete mellett a jegyzőn kívül Ottmár Béla, Szilárd Gyula, Bérces Lajos, vitéz Purgly Lajos és Draskóczy Béla közgyűlési tagokat küldi ki. 3. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes a következő szavakkal emlék­szik meg Kardos Gyula püspök és Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő elhunytáról: „Tisztelt Közgyűlés! A mult évi közgyűlés óta kettős gyász­eset érte egyházkerületünket. 1943. évi szeptember 2-án elhúnyt az egyház­kerület püspöke, Kardos Gyula, s 1944. évi március 30-án elhúnyt az egy­házkerület felügyelője, Laszkáry Gyula. Még két éve sincs annak, hogy beiktattuk őket hivatalukba, s máris jelentenem kell elhalálozásukat. Nem adatott meg nekik, hogy hosszabb időn át szolgálják egyházukat utolsó hivatalukban, amelynek betöltésére készséggel vállalkoztak. Odaadó, szor­galmas és áldozatkész munkásai volitak egyházunknak. Ennek elismerésé­vel emlékezzünk meg róluk jegyzőkönyvünkben." A közgyűlés kegyeletes lélekkel hallgatja meg az elnök meg­emlékezését s nagy halottainak emlékét jegyzőkönyvében meg­örökíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom