Dombóvári Hírlap, 1921 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1921-07-03 / 27. szám

4. oldal. DOMBÓVÁRI HÍRLAP 1921. julius 3. Úti rajzok. Genua. 8 A girbe-görbe utcákon levillamosözya, ismét a kikötő partján ütöttünk tanyát. Ép­pen egy cceánjáró kötött ki, melyen csak 'úgy nyüzsgött a sok utas. Mig a parton egy­mással beszélgetve vártunk a hajó kiköté­sére, egyszerre csak megszólít bennünket egy fiatal ember és pedig magyarul. Persze nagyon megörültünk annak, hogy Genusban igy messze Magyarországtól magyar szót hallhatunk. Elmondotta, hogy Székesfehér­várról szakadt ide s már pár éve pincér- kedik itt ; most szabadságát élvezi, mert egy Amerikába járó hajóra szegődött pincérnek, de hajója csak 10—12 nap múlva indul, van ideje facérkodni, me^t fizetését huzza már a hajó vendéglősétől. Pár járatra sze­gődött, célja pedig az, bogy pénzzel és ta­pasztalatokkal megrakodva, Magyarországba visszajön és aztán itt üzletet nyit. Elhagyva a tengerpartot, ismét pár utcát néztünk meg és ekkor egy campanile- ben megszólaltak a harangok és megkezdő­dött a harangjáték, zsoltár dallamokat ját­szottak. Most hallottam életemben először harangzenét és mondhatom, hogy érdekes, el lehetne hallgatni órákig. A fiatal ismerős elmondott egyet-mást a város iparáról, kereskedelméről, nyilvános életéről és más egyebekről. Aztán elváltunk egymástól, hogy penziónkba menjünk. Az estebéd alatt a felszolgáló Hebének megmondottuk, hogy másnap reggel 7 órakor már indulunk Pisába, azért a ,,Padrone“ (gazda) idejében készítse el a számadást. Másnap már bat órakor fenn voltunk, a Padrone borzasán jött elő, hogy a szám­lát elkészítse. Sejtettem, hogy csak mi ket­ten lévén a Penzió vendégei, fizetni nem fogunk egyebekért is, kik nem jöttek el Genuába a «Hotel Penzión Luzern»-be. Hát olyanformáit is volt. Csak annyit említek meg, hogy noha gyalogosan mász­tunk fel a Via Almerián levő Penzióba, mégis szállítás címén mindegyikünknek egy- egy lírát irt a számlába. A villanyvilágítást külön számította: naponta két lirát. Két szódavizet ittam nála, ezért csak csekély egy lirát fizet tetei t velem, holott akkor Magyarországon, a vendéglőkben is 10 fillé­rért lehetett kapni egy üveggel. No, a Garda­tava mellett a Mou Trésor csárdában meg­fogadtam, bogy Tallián-földön nem iszom ásványvizet, itt meg fogadást tettem, hogy szódavízhez sem nyúlok. Kollegám egy pa­lack Chianti vörös-borért kénytelen volt leszurkolni kettő lirát. Volt aztán a szám­lában több is. Rányomta a bélyegzőjével a számlára a «pagató» (fizetve) záradékot is és elém nyújtotta. Boszsnkodva fizettem ki a borsos számlái, azutan összecihelődtünk és egy «fachino» (hordár) kísérete mellett elindultunk a pályaudvarra. Hajlongott a vendégnyujtó Padrone és kiabálta, hogy máskor is keressük fel hajlékát, ha arra visz utunk — no, csak azt várd, dörmögtük magunkban — és szívesen kívántuk neki szeretette], hogy dűljön föl a kávéja, min- ■den reggel I Pont hét óra volt, hogy Genuát elhagytuk. Gyulait Vége. Kiss Iái§ s hírlap és könyvterjesztő vállalatánál ritka alkalom a könyvvételre. Kölcsönkönyvtárunkat 40 — 60 szá­zalékos engedménnyel kiárusítjuk. A könyvek Goldstein Bernát üzle­tében (Erzsébet-u.) megtekinthetők. KISS HlRLflPlRODÁIfl. P o Dombóvár—Tamási Turul 3: 0 (félidő 0:0) A dombóvári kát. Legényegylet csa­pata a másod’k győzelmes mérkőzését tar­totta 26 án a Tamásii Turul Sportegylet foot- ball-csspatával. Az egész játék alatt Dom­bóvár uralta a helyzetet és a labda állan­dóan a tamásiiak kapuját veszélyeztette. Az első félidő unott játéka után a második félidőben Dombóvár élvezetes és fordula­tos játékot mutatott. A nagyszámú közönség számtalanszor megtapsolta az összjátékot és kitörő éljenzéssel gratulált a go óloknak. Dombóvár— Hőgyész revanche 4 : 3 (3:0). Football-csapatunk 29-én tartotta re­vanche mérkőzését Hőgyészen. Szép közön­ség nézte végig a versenyt. Az első gool a 8 i3c percben repült a bőgyészi kapuba, s általában az első félidőben Dombóvár nagy fölénnyel játszott, jóllehet, a szokatlanul kicsi pályaméret erősen akadályozta játékát. A második félidőben a dombóvári védelem gyengült s általában az egész csapaton meg­látszott a 6 km.-es gyaloglás fáradalma. Az eddigi eredmények: Jun. 19. Dom­bóvár—Hőgyész 3:3 (2 :0) Jun. 26. Dom­bóvár—Tamási Turul 3:0 (0:0) Jun. 29. Dombóvár—Hőgyész revanche 4:3 (3:0). Szerkeszti: a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Tadics Bes?©« Lapkiadó: a „Dombóvári Nyomda és Papír- kereskedés Részvénytársaság. w Árverési hirdeiitüé^3 Ezennel közhírré teszem, hogy Vétek István sásdi lakos ügyfelem által Brüll Manó, tormási lakos kereskedőnek eladott, de ez által át nem vett 377 köbméter fenyőfa és 11 köbméter egyéb fa ölenkint 900 kor. becsértékben, — folyó 1921 évi julius hó 13-án délután 3 órakor a helyszínén Kán (Baranya vm.) község bakócai uradalomhoz tartozó erdejében az úgynevezett káni vágás­ban, a sásdi kir. közjegyző közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen, esetleg beesáron alul is, a legtöbbet ígérőnek kész- pénzfizetés mellett el fog árvereztetek Sásd 1921 junius hó 25-én. Dr. Kérésé Györgg, ügyvéd. HIRDETÉS. A MAGYAR ÉLELMISZERSZÁLLITÓ ÉS ÁRUKERESKEDELMI R.-T. IC «a p © é 3* i fiókja: Fchiaica 3. I. em. minden helységben Tn eg biz hat 6 és lehetőleg óvadék vagy ingatlan felett rendelkező bevásárlót keres. Szőllőpermetező „Colombos“ erős vörös-rézből, mai kivitelében a legjobb, mert egyszerű szerkezete, anyag- és munkamegtakarítása miatt, nincen párja. Darabonként, ládába csomagolva, postai szállítással együtt 1850*— korona. BMI» HALLER ÖDÖN Budapest, viMáMci-ítii. — -------------------------------­So k pénztj takarít meg miért is né mulasz- sza el felkeresni legfinomabb* ruhasely- mek, valódi angol kosz- tüm-keime, női- és férfi- ruhaszövetek, batist,gre- nadin és mindennemű röfösáruk bevásárlásánál, BUDÄPESTEN, (a belvárosban) __ enr srrr SZ ODE.OS1 és KDEIM selyem- és szövet áruházát (a Magyar Orsz. köztisztviselők szerződtetett szállítója) Budapest, IV., Hajó-utca 16. szám. (Sütő-utca sarok) Dr. FLESCH-féle SKABÖFöRITenocs újból kaphatói Leghamarabb megszünteti Vissfeeíegsége!, sömörí, óivart, rühességet. Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 15, 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedörzsöiés után­ra való Skaboform-púder 9 K. Kén- és kátrányszappan 20 K. Kapható minden gyógyszertárban. í I Lábatlan «ROON» jeiü • » ÍPÖRTLANfl CEMENT fi ■ jj és román cement, budai tetőcserép jj és fali géptéglák. Nyergesujfalusi fali jj kézitéglák azonnal szállíthatók, legolcsóbb napiárban. Legjobb minőség, pontos kiszolgálás! Egyesült Tégla és Cementgyár R.-T. Budapest, V., Deák Ferenc-u. 6. I SROETÜEiY. A »Dombóvári Takarékpénztár Részvénytársaság« Áru-osztályánál Eszterházi-u. 19. sz. (a Takarékpénztár épületében) beszerezhetők: zománcozott lemezedények, vaslemez, lópatkó, lópatkó-sarok, lópatkó-szeg, eke, ekealkatrészek, iótakarók, reszelők, kannák, kitűnő lószerszámok, gyertya, kötéláru, sodrony, sodronyszeg, szekértengelyek, mindennemű háztartási, különféle gazdasági cikkek és tizedes mérlegek 150 — 500 kgr.-ig. W Petroleum és őrlőit só kapható. Nyomatott a „Dombóvári Nyomda és Papirkeskedés Részvénytársaság“ könyvnyomdájában, Dombóváron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom