Dombóvári Hírlap, 1917 (1. évfolyam, 1-53. szám)

1917-01-01 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM. 1. szám. Dombóvár, 1917. január 1. Előfizetési ár: Egész évre Fél évre . . Negyed évre . Egyes szám ára 12 kor. 6 , 3 „ 20 fin. mmm hírlap TÁRSADALMI HETILAP megjelenik hetenként egyszer : vasárnap. Szerkesztőség : Újdombóvár. Rákóczi ú. 3. sz. Kiadóhivatal: Dombóvár. Hunyadi-tér 24. sz. Előfizetési dijak és hirde­tések a kiadóhivatalba, a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő­ségbe küldendők. Felelős szerkesztő: NESSL ALAJOS. Lapkiadótulajdonos: Felsőeöri PAÁL JÓZSEF. Beköszöntő! Mikor a gondos szülő útra bocsátja gyer­mekét jó tanácsokkal látja el, egyengeti út­ját mindazoknál, jóakaratában ajánlja mind­azoknak, kikkel sorsa össze fogja hozni. Mi is elbocsátjuk ifjú lapunkat útjára azon ké­réssel, fogadják jó szívvel, bizalommal, sze­retettel, támogassák rögös utjain mindazok, kik a haladás emberei. Lapunk társadalmi hetilap, mely távol áll a politikától. A közt kívánja szolgálni, — elsősorban pedig Dombóvár és Tolna m. ér­dekeit, — becsülettel, tisztességgel. Lapunk távol fogja tartani magát minden személyes­kedéstől, legelsősorban a közérdek szolgá­latába fog állni, de ott ahol az egyesek, tes­tületek érdekeit összeegyeztethetönek fogja találni a közérdekkel, szívesen fogja azokat is munkájukban segíteni, viszont, ahol visz- szaélést lát nem fogja szó nélkül hagyni, ha­nem irtani. Ennyi a mi programmunk. Kevés szóval, talán eleget mondtunk, eleget azoknak, akik értékelni tudják a tisztességes sajtó mun­káját. Boldog Újévet! Boldogabbat, mint volt! Repüljön el a békeangyala a lángoló Európa felett s szárnyának csapása oltsa el a gyűlöl­ködés tiizét. Jöjjön vissza az emberek szi­vébe a kölcsönös szeretet, megbecsülés, melynek nyomában a boldogság jár. Dombóvár, 1917. január 1. Paál József Ness! Alajos lapkiadótulajdonos. felelős szerkesztő. királyunk uralkodása vezet be hazánk tör­ténetébe. Bizton reméljük, hogy ifjú kirá­lyunk szivének lelkesedésével fogja felka­rolni a magyar nemzet érdekeit, azon nem­zetét, amelynek fiai oly hősies odaadással védték és védik még ma is királyi trónját. Bizton reméljük, hop' ez az uj korszak, mely IV. Károly apostoli királyunk uralko­dásával kezdődik, aj nemzeti öntudat meg­izmosodásának, a nemzeti élet hatalmas lük­tetésének, a tudományok és a művészetek fölvirágozásának, népünk jólétének és anyagi boldogulásának lesz a korszaka. Bizton re­méljük, hogy királyunk szive összeforr né­pével, s mig a király: fejedelmi bőkezűséggel fogja előmozdítani a magyar nemzet törek­véseit, melyekkel, megőrizve ugyan nem­zeti sajátos erényeit és erkölcseit, az euró­pai kiílturnépekkel egy színvonalon akar ál­lapi: a nemzet egész világ színe előtt fogja bebizonyítani, hogy ;; magyar nép hűsége, ragaszkodása, szeretője királya iránt párját ritkítja az egész világon. De bizton remél­jük azt is, hogy isment fölkent királyunk, aki a koronázáskor i kardvágás jelképes .szertarfámával ru*w'/- ' •••mg szi-nb előtt ta nuságot tett arról, hogy kész országát kard­dal védeni minden ellenséggel szemben: erős kézzel fogja megvédeni szent István örökségét a belső ellenségekkel szemben is, akik nyíltan vagy titkos aknamunkával megingatni s feldönteni akarják azt az ala­pot, amelyre szent István országát helyezte s amelyen ezer éven át dacolt minden vész­szel és viharral. Bizton reméljük, hogv föl­ként uj királyunk, híven ősei hagyományá­hoz, védője lesz a tiszta erkölcsnek és az igaz vallásosságnak, melyek" minden ország talpkövei és minden társadalmi boldogulás­nak elengedhetetlen föltételei. De többet is remélünk. Reméljük, hogy ez az uj esztendő fordulópont lesz az európai nemzetek közt dúló háborúban is, • amely annyi nyomort, gyászt, szenvedést, pusztu­lást okozott, hogy azt kimondani sem lehet. Ha a jelek nem csalnak, ez az év az epedve várt békének hajnalhasadása. És ha csak­ugyan megjön a béke napja, a kulturnépek. melyek három éven át egymást ölték és pusztították, mintegy rémes álomból fognak felocsúdni s megszégyenülve hozzálátnak, hogy ismét fölépítsék, amit őrületükben és gyűlöletükben leromboltak: a humanizmust, a kultúrát, a keresztény felebaráti szerete­tek — a társadalmi együttélés alapjait; de hozzálátnak ahhoz is, hogy hasonló katasz­trófa többé az emberiséget ne érhesse. S Ha ez megtörténik, akkor valóban boldog uj esztendő virrad mindnyájunkra, hazánkra, Európa népeire, sőt az egész emberiségre. Mihályfi Ákos. Zászlóbontás. w Hóditó útjára indul ismét, a szárnyas ke­rék jegyében, a kultúra, ott, ahol a hírne­ves Dornbay, jogtudós, várat épített magá­nak s tán nem annyira magának, mint a jog­tudománynak, s ahol a szomszédságban irta a jó öreg Veuböczy a magyar jog mag­na chartáját, a Tripartitumot. Azóta elsö­pörte a századok vihara a laza földvárat, el­söpörte még a dombot is, melyben a régi vár törmelék-romjai hevertek, csaknem földhányássá sülyesztette le a jó öreg Ver- bőczy kastélyát, de amiként a százados, év­ezredes romokból kivirágoztak uj birodal­mak, uj népék, akként támadt fel — mint a phőnix hamvaiból — az ifjú uj Dombóvár, mely a rohanó idők, századok hatalmas fej­lődésének, találmányainak, a világrészeket népeket egymáshoz közelhozó vasútnak uj gócpontja lön, — és az első magyar Corpus juris szülőházának, az egykori Verbőczy- kastélynak mohos falai, düledékci még min­dig tiszteletet parancsoló hangon szólnak az utashoz, aki a vonattal repülve, a múltba visszatekint, hogy: Cavete! posteri, vestra rés agitur. Tanuljatok utódok, mert tiróla- tok van itt szó! Tipw.liayü-; n hatalma- kó­dexből, amely harsány, minden világi zajt tulharsogó hangon kiáltja be a századokba: hogy virulni fog e nép, ha a jogot, igazságot tiszteletben tartja! És ha tovább tekintünk vissza, a múltba, megelevenedik előttünk a letűnt sok szá­zad, vagy három évezred, amely elzúgott Tolnavármegye felett s nem hagyott vissza egyebet, mint gazdag történelmi tanulságot és tiszteletreméltó emlékeket. Látjuk egy­másután elvonulni földén az avarok, hununk, gepidák, a szlávok, majd magyarok hatal­mas nemzetiségeit, és ahol a Dunának hab­jai, legmohóbban mossák a tolnai partokat, ott pihen hármas érckoporsóban a mi sas­apánk, Attila, a retteget „Istenostora“, — ott pattantota el iját a legendás hős, Csaba, a hun-székely csoportok élén és. ott szegez­te' át nyila az örök dicsőség csillagát, hogy világoskodjék és ragyogja be fénye mindö­rökre a magyar földet, és hogy a tejuton járjanak mindaddig szellemi hadai, mígnem a magyarok feltámadásának órája iit és maj­dan hatalmukba ejtik Atilla ivadékai a föld­kerekség minden népeit! Ott húzódik el a Dunapárton az agg Lus- sunium (Paks), melynek annyi szent tör­téneti emléke van, a Zemerék ősfészke, ahol 1840-ben először hangzott fel a’lantos Hiador (Jámbor Pál) éneke. — Ott virágzik a haj­dani „Alisca“ (Szekszárd), holott a vitéz Béla kiiál\ várából a megyének és iognak székházat emeltek, s a bencés kolostor falai nyolcszáz elviharzott évről beszélnek; ahol !. Béla kiiályunk hamvai ismeretlen helyen pihennek; ahol Schwarzen Antal, a siket- némák országos intézete első igazgatójá­nak bölcsőjét ringatták (1780.) ..ott szüle­tett Oai ay. hangos dala ott kefe szárnyra“ (LSE?.). Ott magaslik I olna, a hajdani magas partja Dunánknak („Ripa alta“), ahol szent István királyunk 1016-ban országgyű­lést ta11, a rendek 1463. és 1518-ban ugyan- (]:-1 megismétlik az országgyűlést; onnan in­dulnak' 1526-ban a szerencsétlen mohácsi ütközetre a törökök ellen. —— Ott mered Boldog cij évet! Az uj esztendő mindig fordulópont mind­nyájunk életében. Határkő, mely mögött egy egész év küzdelmei, csalódásai és szen­vedései tűnnek, el; mig előtte ködfátyolban ugyan, de mindig szépnek ígérkező jövő le­beg, mely felé bizalommal és reménnyel te­kintünk s ez a bizalom adja ajkainkra a jó- kivánatot, mellyel ismerőseinket köszöntjük: Boldog újévet! A jelen évforduló azonban nemcsak az egyének, hanem hazánk, sőt reméljük hogy világrészünk történetében is határkő, amely lezárja a szenvedés, a megpróbáltatás kor­szakát és egy szebb, boldogabb jövő hajna­lát jelzi. Az idei újév első sorban határkő hazánk történetében. LJj esztendővel uj király ve­szi át a magyar nemzet kormányzását. Uj király, akit tegnapelőtt kent föl szent olajjal az ország első főpapja s a nádorhelyettessel együtt megkoronázott szent István koroná­jával.. Boldog újévet kívánunk hazánknak, nemzetünknek. Sok reménnyel tekintünk az uj korszak elé, melyet IV. Károly apostoli

Next

/
Oldalképek
Tartalom