Diakonia - Evangélikus Szemle, 1987

1987 / 2. szám - Jeleníts István: „...hogy valljalak, tagadjalak..." Olvasónapló József Attiláról

JELENÍTS ISTVÁN: OLVASÓNAPLÓ JÓZSEF ATTILÁRÓL 15 géről szóló tanulmányában.) Másfelől Feuerbach elfogadja kiindulásul Strauss radikális biblia kritikáját. Ennek nyomán fordítja át az antropológia nyelvére az Egyház teológiai tanitását és hitvallását. A megtestesülés azt jelenti, hogy az emberiség egy végtelen fejlődés folyamán egyre emberibbé lesz. Az Isten pedig bennünk van, nem kívülünk. „Ha Isten szereti az em­bert, akkor az ember Isten szíve — hisz az Ö legfontosabb ügye az ember java. [...] De akkor az a kijelentés, hogy ,Isten szereti az embert’ nem orientalizmus-e — lényege szerint a vallás keleti eredetű —, amit németre [magyarra] így kellene fordítani: A legnagyobb az ember szeretete?”11 Amint Scheiber Sándor egymás mellé rakott József Attila strófákat (so­rokat) és középkori vagy későbbi rabbinikus szövegeket, érdemes volna az 1924—25-ből való istenes versek egy-egy részlete mellé odaválogatni egy-egy idézetet Feuerbachtól. Mindenesetre József Attilánál is fontos szerepet ját­szik a szív: „Én szíve lennék a szívednek” (Isten. 253—3), „Tettenértem az én szívemben” (253—1). Önmagában a szív talán még nem sokat jelentene. Az imént idézett sor­ban azonban nemcsak a szív szó üti meg a fülünket, hanem az a fordulat is, hogy Istent magunkban „érhetjük tetten”. Ehhez a témához bőven le­hetne az ekkor született versekből adatokat keresni. Talán a legjellemzőbb az A te hajad kezdetűből: „Tiszta vagyok, azért vagyok, / Mert szeretlek,/ / Látom én az Istent, amint / Szívét adja a szívednek. / Hogy tebenned jött most elém, / Azt is látom —/ ő az én örök szerelmem / S a halálom.” ^Kritikai kiadás 261.) A hivő ember az ilyenféle sorokat a maga módján értelmezi. Kérdés, hogy maga a költő hogyan gondolkodott ekkoriban arról az Istenről, akit olyan gyöngéden szeretett, s akinek hűségében kedvesét is annyira meg akarta tartani: „Csak az Istent, szerelmesem, / Az én szép, nagy Istene­met, / Megőrizzed” (A te hajad. .. kezdetű vers utolsó sorai). Ha a Feuer- bach-párhuzamokban nem tévedünk, szinte bizonyosra kell vennünk, hogy komolyan fölmerült benne a kérdés: létezik-e Isten odakint is, vagy csak bennünk van? Valószínű, hogy ekkoriban ezt a kérdést nem gondolta el­dönthetőnek; talán úgy vélte, hogy nem is olyan fontos eldönteni. Ilyen értelemben egyetérthetünk Fejtő Ferenccel, akinek megállapítását Szabolcsi Miklós idézi: „József Attila a szó pozitív értelmében, istenes versei ellenére sem volt vallásos költő, bár a szó határozott és harcos értelmében nem volt ateista sem.”12 Persze nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy ha Feuerbach hatott József Attila istenszemléletére, akkor a költő istenes versei egyszerűen a feuer- bachi elmélet költő megfogalmazásaként értelmezhetők. József Attila ver­sei még ott sem váltak pusztán egy filozófia „költői” szóvátételévé, ahol sokkal nyilvánvalóbban kapcsolódnak filozófiai indításokhoz. Természete­sen nagy marxista világnézeti verseire gondolok. Azokban is van egy olyan személyes többlet, amely annak számára is fontossá, jelentőségteljessé teszi ezeket a verseket, akit a filozófia hidegen hagyna. Így van ez az istenes versek esetében is, sokszorosan így. A költő nem filozófiai tételeket illuszt­rál, hanem tapasztalatokat tesz szóvá — esetleg közben támaszkodva egy filozófiára —, s ennek a „szóvátételnek” lírai igazsága lenyűgöző, belső gaz­dasága olyan, hogy az olvasót nem megköti, hanem felszabadítja, felszólítja arra, hogy a maga módján közeledjék ahhoz, ami elébe tárul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom