Diakonia - Evangélikus Szemle, 1986

1986 / 1. szám - Kulturális figyelő

88 KULTURÁLIS FIGYELŐ Az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében és helyiségeiben 1985. november 12. és 1986. február 28. kö­zött tartott nyitva a „Kódexek a kö­zépkori Magyarországon” c. kiállítás. A bemutatott dokumentumok száma fe­lülmúlta a 200-at. Ennek kétharmada kézirat, oklevél, levél, kódex, töredék és néhány kódexfotó. A többi művészi tárgy és egykorú emlékanyag a min­dennapi életből úgy válogatva, hogy az íráshoz, az olvasáshoz, a könyvhöz ma­gához kapcsolódjék. Éltek a rendezők ábrák, térképek segítségével is. A ha­zai kéziratosság korának emlékeit így tagolták: 1. Árpádházi és Anjou kirá­lyaink kora 1000—1387; 2. Zsigmondtól Mohácsig 1387—1526; végül tematikus és kronologikus válogatásként: 3. litur­gikus kódexek és teológiai irodalom a 15. század második felétől Mohácsig. A válogatást sok kényszerű körül­mény szabta meg, hiszen történelmünk eseményei nem kímélték a magyar kö­zépkor emlékeit sem. Ami reánk ma­radt, tovább pusztult még a második világháborúban is. Ezért több kódex, amely az 1882-i kódexkiállításon sze­repelt, nem lehet itt. Azt is tudjuk, éppen a töröktől megkímélt hajdani Észak- és Kelet-Magyarország őrizett meg becses történelmi, irodalmi, művé­szi emlékeket. Ezek átkölcsönzésére, sajnos, most nem volt mód. Néhány be­cses darabot régi szabályzat vagy újabb, állományvédelmi meggondolás tartott vissza e kiállításról. Viszont idekölcsönzött egy-egy darabot, sőt kó­dexek egész sorát (Ausztria) sok euró­pai ország állami vagy egyházi gyűjte­ménye. Mindkét német államtól, a len­gyelektől, csehektől, belgáktól stb. kap­tak a rendezők kölcsön kéziratokat. Rövid időre tehát itthon láthattuk an­nak az anyagnak egy részét, ami Buda 1541-i elfoglalása óta (zsákmányként, ajándékozás vagy eladás révén) kül­földre került. S itt van mindaz a ha­zai középkori kézirat, ami az újabb időkben államközi egyezménnyel, vé­tellel, ajándékkal, cserével hazatérhe­tett. Ennél is jelentősebb azonban az, hogy kétségtelenül fájdalmas hiányok ellenére is beszélhetünk gyarapodásról a korábbi kódexkiállításhoz, saját ré­gebbi ismereteinkhez képest! Kitűnő szakemberek sora talált rá régebben ismert, de kallódóban levő vagy eddig nem ismert értékes kéziratokra, új adatokkal pontosította az eddig tudot­takat, vagy éppen gyarapította a két ségtelen korvinák számát, fedezett fel nem egy tudósunk ily módon „új” kö­zépkori kéziratokat több külföldi gyűj­teményben. Sokszor a külföldi kollé­gák is segítettek, mert a mai Európá­ban középkori kiállítás rendezése el sem képzelhető nemzetközi tudományos együttműködés nélkül. Veszteségeink és gyarapodásunk vég­eredménye számára a három kis terem bizony kevésnek bizonyult. A közeli években láttak már az érdeklődők sok szép korvinát, nem csupán kitűnő kiad­ványokban, hanem a Schallaburgban, illetve itthon a Nemzetközi Galériában rendezett, Mátyás korának művészetét bemutató kiállításon. Így most ezek­ből a kódexekből kevesebbet mutattak be. A kényszerű korlátozás haszna: láthattuk, Mátyás könyvtára kiemelke­dő példa, de nem magános jelenség, s nem előzmény nélkül való. A kényszerű s bölcsen vállalt szűkebb keretek közt több, mint másfélszáz középkori kéz­iratot láthattunk. A kezdetekből, a 11—12. századból alig maradt írásos emlék, tehát min­den egyes korai darab ritka kincs: az állami és egyházi szervezet életét meg­szabó oklevelek (vagy korai hiteles másolatuk), törvénykönyvek első kirá­lyaink idejéből. Vagy éppen az a hang­jelzett misekönyvtöredék a 11. század­ból, amelyet Győrben az egyházmegyei könyvtár őriz. Gellért és Mór műveit a magyar szentek legendáit megőrző kéziratok követik, az okleveleket, kó­dexeket az Arpádházi királyok pénzei, pecsétéi kísérik szerényen. Itt láthattuk a Pray-kódexet az első összefüggő ma­gyar szöveggel, a Halotti beszéddel, Anonymus gesztáját, a korai magyar középkor egyház- és iskolatörténeti ne­ves darabjait, és a hazakerült Leuveni kódexet a Mária-siralommal. Gazdag emlékanyag kíséri a ferences és a do- monkosrend hazai életét, külön kiemel­hetjük a Margit királylánnyal kapcso­latos tárgyakat, kéziratokat, ezek közt a Wolfenbüttelben fellelt zsoltáros- könyvet. Itt mutatták be az elveszett­nek hitt, a közelmúltban Torunban fel­fedezett egykori Königsbergi Töredé­

Next

/
Oldalképek
Tartalom