Diakonia - Evangélikus Szemle, 1986

1986 / 1. szám - Kulturális figyelő

KULTURÁLIS FIGYELŐ 89 két, a 14. sz. első feléből való marioló- giai szövegrészletével („Világnak kez- detvitül fogva...” — tanultuk annak idején). Szerény külsejű, jelentős kéz­iratokat pompás darabok követnek: Nagy Lajos korából a Képes Krónika, s (ha csupán fénykép formájában is) három csodálatos kódex: a Nekcsei- féle Biblia (Washington), a Magyar Anjou legendárium (Vatikán) és az ugyancsak újdonságszámba menő Isz­tambuli antifonálé, mind a 14. század második feléből. A korszak elejéről való kódexek, oklevelek elsősorban Pa- nonhalmáról, Esztergomból, illetve oszt­rák könyvtárakból jöttek. A következő, voltaképp rövid, de gazdag virágzású korszak (1526-ig) be­mutatása egy kisméretű szoborral in­dul, a híres budavári szoborleletből. Egy szent kezében csuklyás (bőrzacskó­ban védett) könyvet tart. Itt a Divina Commedia, a szerző anyanyelvéről az irodalom s a tudomány nyelvére, la­tinra fordítva; kevéssel 1416 után má­solták. Még korábbi, 1390 körüli egy nevezetes jogi kézikönyv Esztergomban készült példánya. Itthon írt vagy ha­zánkban használt, s részben ma is itt őrzött Biblia, breviárium, missale, trak­tátus következik, tehát a ránk maradt kódexek műfaja is változatos. Láthat­tuk a magyar nyelvűség kezdeteit: a híres Schlägli és a Besztercei szójegy­zéket a 14—15. század fordulójáról, ma­gyarul is írt szólásgyűjteményt, többet is; prédikációs kötetet magyar glosszá- val. Ismét egy nemrég felfedezett ko­rai magyar szöveg: Laskói Demeter is­koláskönyve magyar énekkel 1433— 35-ből, Sibenikből (ez ugyan nem ere­detiben, hanem fotón). Ismerhettük már a 15. századi Felvidékről (talán Kassáról) származó többszólamú ének­gyűjteményt, négy nyelvű húsvéti énekkel. Sopronból Orbán pap végren­deletét (1400. április 21.) aligha láthat­tuk máskor (a Győr-Sopron megyei levéltár darabja). Hasonlóan érdekes kézirat két leltár: könyvjegyzéket, il­letve könyvkölcsönzési bejegyzéseket tartalmaz a 15. század közepéről-vé- géről (Veszprém, káptalani levéltár). Pálosok kéziratait követi a Jókai-kó- dex a magyar Ferenc-legendával. Mutatóban több darab látható Vitéz János könyvtárából, saját kezű emen­dálásával, illetve egykor Janus Panno­nius tulajdonát képező szép kódex (egy Bizáncban 1000 körül írt görög nyelvű Biblia, a budapesti Egyetemi Könyv­tárból). Mátyás kódexeiből elsősorban Széchényd-könyvtári darabokat láttunk, s Bécsből többet, Torunból egyet. Jó gondolat volt itt egy feliratos oszlop­részlet elhelyezése: a Bibliotheca Cor- vinianában állt. (A korvinák festőmű­helyére és datálásukra nézve azonban eltérések találhatók az ismert kiad­vány 3., bővített kiadásához képest, né­hány más kódikológiai mű adataihoz viszonyítva is.) Eredetiben láthattuk a bécsi egyetem „magyar nemzete” anyakönyvét, a Dubnici krónikát, s változatos történeti műfajokat őrző más kódexeket, pl. a Szabács viadala c. his- tórlás ének kéziratát. Végül királyi kincstári számadáskönyv (1525!), majd jogi kézikönyv következett Werbőczi István működési köréből. A török ter­jeszkedés felé forduló figyelmet jelez­te a Budán 1502—1512 között készült, képekkel díszítettt pergamentekercs: a török császárok genealógiája. A harmadik teremben talán kevésbé látványos kódexeket mutattak be: így hazai, különböző fokú iskolákban hasz­nált, tankönyv-jellegű kéziratokat. Itt van Szálkái érsek egykori iskolásköny­ve az esztergomi Főszékesegyházi könyvtárból, ismert, zenetörténeti szempontból kiemelkedően jelentős tar­talmával 1489—90-ből. Megjelennek a latin kéziratokban a használók magyar nyelvű glosszái, sőt imádságai is. Mind­ezek betetőzése a 15. század első felé­ből három külön kéziratos kötetben is részletnek maradt magyar bibliafordí­tás, mely a Bécsi-, Müncheni és Apor- kódex szép hármasságában ismert. A pompás Ulászló graduale igen nagy méretét a használat célja szabta meg, ugyanígy Kinizsiné Magyar Begina imakönyvéét: ez, mint a műfaj diktál­ja, kicsiny (valószínűleg hazai, egysze­rű növényi festett díszítéssel). A szép kis kódex mellé jól illik a Nemzeti Galériából egy kicsiny házi szárnyas­oltár. Pompás darabokat láthattunk még Győrből, Esztergomból, majd is­mét a szigeti domonkos apácákhoz kap­csolódó kéziratokat és emlékanyagot. Azonban ezek már 15. és 16. századi darabok, mint Ráskai Lea 1510-ben ké­

Next

/
Oldalképek
Tartalom