Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 2. szám - Prőhle Károly: Evangélikus hitvallás az egyház megújulásáról. Névadó hitvallásunk aktualitása

PRÖHLE KÁROLY Evangélikus hitvallás az egyház megújulásáról Névadó hitvallásunk aktualitása Az Ágostai Hitvallás 450 éves emlékünnepével kapcsolatban az érdeklődés újra — talán csak egy rövid időre? — névadó hitvallásunk felé fordult. Sok­oldalú ez az érdeklődés. Széles körben tanulmányozták a hitvallást történeti, egyháztörténeti, bibliai, teológiai, felekezeti és ökumenikus szempontból. Fel­fokozta az érdeklődést, hogy egyházuk megújulását átélő katolikus teoló­gusok részéről felmerült a hitvallás elfogadásának lehetősége. Ezzel az 1530 körüli helyzet egyszerre a ma kérdésévé lett. Az augsburgi birodalmi gyűlé­sen ugyanis a török veszély mellett, sőt azt megelőzve az volt a kérdés, hogy a Luther által indított reformáció az egyház romlását vagy megújulását je­lenti-e. Erre válaszoltak az evangélikus rendek, amikor az Ágostai Hitval­lással — nemcsak az egyházról szóló cikkével, hanem az egész irattal — val­lást tettek a reformációról mint az egyház megújulásáról. Ha tehát ez volna az irat eredeti funkciója, akkor bizonyára helyes úton járunk, amikor most az Ágostai Hitvallást mint az egyház megújulásáról szóló evangélikus hit­vallást értékeljük és aktualizáljuk. Az egyház kincse Luther előtt legalább 100 évvel visszhangzott már a reformzsinatokon, hogy az egyházat reformálni kell „in capite et membris”, vagyis fejében és tag­jaiban, és ez a mozgalom a XVI. századig még nőtt és szélesedett. Mégis tény az, hogy Luther 95 tételével robbant ki az egyház reformációja elemi erővel. Lehet ezt a körülmények összejátszásával magyarázni, és azzal, hogy akkorra érett meg a helyzet. Van ebben igazság. De kétségtelenül döntő szerepet ját­szott az, hogy Luther gyökerében fogta meg az egyház romlásának és refor­mációjának kérdését: és ez a bűnbocsánat evangéliuma. Már a 95 tételben ki­jelenti, hogy „az egyház igazi kincse az Isten dicsőségéről és kegyelméről szóló szent evangélium”. Az Ágostai Hitvallás pedig — különösen az eredeti­leg felolvasott német szövegében — mindenek fölé emeli az evangéliumot, amikor az egyházat úgy határozza meg, hogy az „minden hívők összessége, akiknél az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket az evangélium szerint szolgáltatják ki” (VII: 1). Míg a korabeli reformmozgalmakban, kü­lönösen annak humanista irányzataiban az egyházat általános emberi etikai normák alapján bírálták és próbálták javítani, addig Luther és az evangéli­kus reformáció az egyházat mindenestől az evangélium alá rendeli, azzal a

Next

/
Oldalképek
Tartalom